Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 6. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 6. Ünite Cevapları
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 197 Cevapları
İmparatorluk
Ulus
Devlet
Demografi
Üniter Yapı
Kamuoyu

1. 1699 itibariyle Anadolu’ya doğru yaşanan tersine göç, Osmanlı Devleti ve toplumunda nasıl bir sarsıntıya neden olmuştur?
2. Basın-yayın organları kitlelere yönelik bir silah olarak kullanılabilir mi?
3. Osmanlı Devleti’nin son iki asrında Anadolu’ya yapılan göçlerde Fransız İhtilali’nin yaygınlaştırdığı fikirlerin etkisi var mıdır?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 198 Cevapları
Avrupa’da XVIII. yüzyılda yaşanan değişimler yönetim şekillerini nasıl değiştirmiştir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 199 Cevapları
Günümüz yurttaşlık anlayışı ile XIX. yüzyıl yurttaşlık anlayışı arasındaki farklar nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 200 Cevapları
Sizce Osmanlı Devleti’nin yaşadığı demografik değişimlerin toplumsal hayat açısından
olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 201 Cevapları
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne yapılan göçler ile XXI. yüzyılda Türkiye’ye yapılan göçleri
karşılaştırınız.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 203 Cevapları
Kahvehane kültürü kamuoyunu nasıl etkilemiştir?


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 208 Cevapları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. Moda, turizm ve eğlenceye dayalı faaliyetler ………………… endüstrisini oluşturmuştur.
2. 1831 yılında II. Mahmut Dönemi’nde (1808-1839) Osmanlı Devleti’nde çıkarılan
………………… ………………… aynı zamanda ilk resmi Türkçe gazetedir.
3. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklardan Anadolu’ya göç eden kitleler devletin
…………………………………… yapısını önemli ölçüde değiştirdi.
4. Modern bir toplumun oluşmasına zemin hazırlayan sanayi toplumu …………………………………
ile birlikte ortaya çıkmıştır.
5. XIX. yüzyılda Avrupa’da demir yolu ulaşımı önemli bir yere sahipti. Bu demir yollarının
geçtiği güzergâhlar ………………………………… merkezleri hâline geldi.
Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
6. Osmanlı Devleti’nde gelişigüzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz
akınını önlemeye yönelik alınan tedbirler nelerdir?
7. Sanayileşen şehirler hangi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır?
8. Kamuoyu olgusunun ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar nelerdir?
9. Sanayi İnkılabı ile üretim araçlarından yoksun bireyler yeni toplum düzeninde
hangi rolü üstlenmiştir?
10. Modern hayatın etkisiyle İstanbul halkı hangi yeniliklerle tanışmıştır?

Aşağıda yer alan soruları metne göre cevaplandırınız.
Fransız İhtilali, mutlak monarşinin yıkılmasına, Katolik Kilisesi’nin kendini reforme etmesine
zorlamıştır. Avrupa ve Batı dünyasında benimsenmiş ve tarihin dönüm noktası olmuştur.
Fransız halkı bilinçlenerek Kral’ın emirlerine karşı çıkmış ve yönetimde söz sahibi olmak
istemiştir. Kitap okuma alışkanlığı kazanan ülke, çocuklarını üniversiteye göndererek onlara
güzel bir gelecek kurmak için çalışmıştır. Bununla birlikte Fransız toplumu büyük bir kültürel
atılım gerçekleştirmiştir. Bağımsız yayın organlarından beslenen toplum, giderek daha da
eleştirel olmuştur. Bilinçlenen toplumun talepleri de olgunlaşmıştır.
11. Fransa’da yaşanan ihtilalden sonra yönetimde nasıl bir değişim yaşanmıştır?
…………………………………………………………………………………………………………
12. İhtilal sonrası Fransız toplum yapısında nasıl bir değişim yaşanmıştır?
…………………………………………………………………………………………………………
13. Fransız İhtilali’nde basın yayın organlarının halk üzerindeki etkisi nasıl olmuştur?

 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 209 Cevapları

14. Aşağıdakilerden hangisi XIX ve XX. yüzyılda yaşanan toprak kayıpları sonucunda Osmanlı Devleti’nde yaşanan değişimlerden biri değildir?
A) Devlet vergi kaybına uğradı
B) Güvenlik sorunları yaşandı
C) Göç alan yörelerin demografyası bozuldu
D) Göçmenlerle yerel halk arasında anlaşmazlıklar yaşandı
E) Osmanlı topraklarında müslüman nüfus azaldı

15. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin etkisiyle şehir hayatında yaşanan sorunlardan biri olamaz?
A) Hava kirliliği
B) Kültürel faaliyetlerin artması
C) Konut sıkıntısı
D) Su sıkıntısı
E) Şehirlerin çarpık gelişmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yla ilişkilerinin artmasıyla
ortaya çıkan bir değişimdir?
A) Gazetelerin toplumsal hayata girmesi
B) İlmiye sınıfının güç kazanması
C) Ticaret yollarının değişmesi
D) Halifelik makamının kaldırılması
E) Üniter devlet yapısının benimsenmesi

17. Modern şehirlerin doğması teknolojinin gelişmesi modern toplumlarda
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmamıştır?
A) Tüketim alışkanlıklarının değişmesine
B) Aile ilişkilerinin zayıflamasına
C) Geniş aile yapısının yaygınlaşmasına
D) Şehirlerin cazibe merkezi olarak öne çıkmasına
E) Yeni eğlence sektörlerinin ortaya çıkmasına

18. Aşağıdakilerden hangisi tüketim ekonomisinin ortaya çıkardığı yeni iş alanlarından biridir?
A) Taşımacılık
B) Esnaflık
C) Zanaatkarlık
D) Reklamcılık
E) İşçilik

19. Bir toplumu oluşturan kişileri ve onları birbirine bağlayan dil, din, sanat, töre, hukuk ve yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini, gelenek ve göreneklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Popüler kültür
B) Yüksek tabaka kültürü
C) Eğlence kültürü
D) Kitle kültürü
E) Kültür

Leave a Reply