Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları Yeni Müfredat

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları Yeni Müfredat
1-Aşağıdaki cümlelerde boşluğa gelebilecek doğru kelimeleri yazınız. (10 Puan )

• Padişah IV. Mehmet’i ikna ederek 1683’te Viyana’yı kuşatan, kuşatma başarısız olunca idam edilen Osmanlı sadrazamı …………………………………………………………………………………………………………. Paşa’dır.
• 1711 yılında imzalanan………………………………………antlaşmasıyla Osmanlı Devleti, eski güçlü devrine dönme ve kaybettiği toprakları geri alma umudu doğmuştur.
• ……………………………………………………………… Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır.
• ……………………………………………………………………. Antlaşması ile bugünkü Türkiye-İran sınırı yaklaşık olarak çizilmiştir.
• 1645 yılında kuşatılan ………………………………………………… 24 yıl süren mücadele sonunda ele geçirilmiştir.
• Lale Devrinin padişahı ………………………………………………………………………
• Kıtalara yayılan geniş toprakları, güçlü donanması ve siyasi nüfuzu ile…………………..………………… “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” ünvanı alan ülkedir.
• 1709 daki Poltova Savaşında yenilince Osmanlı Devletine sığınan kral…………………….………………………………………..
• Avrupa’da köle ticaretini kanuni olarak yasaklayan ilk ülke ……………………………………………………………….’dır.
• Osmanlı ve Rusya arasındaki ilk anlaşma…………………………………….………………

2- Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (20 Puan)
MÜTEKABİLİYET:
KONJONKTÜREL İTTİFAK:
CİHANŞÜMUL DEVLET:
KALYON:

3-Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan İstanbul ve Zitvatoruk Antlaşmalarını uluslararası mütekabiliyet açısından değerlendiriniz. (10 Puan )
4-Kutsal ittifak nedir? Kutsal ittifaka katılan devletlerin adını yazanız. (10 Puan )
5-Garp Ocakları nedir? Osmanlı Devletinin Akdeniz hâkimiyetinde Garp Ocaklarının etkisini açıklayınız. (10 Puan )
6- Karlofça Antlaşması’nın Türk tarihindeki önemi ve içeriği hakkında kısaca bilgi veriniz. (10 Puan )
7- Westphalia Barış Antlaşmasının modern devletler hukukunun oluşmasında yeri hakkında bilgi veriniz. (10 Puan )
8-Küçük Kaynarca Antlaşmasını Osmanlı Devletine etkileri açısından değerlendiriniz. (10 Puan )
9-Coğrafi Keşifler Osmanlı Devletini ekonomik açıdan nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. (10 Puan )

Leave a Reply