Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı Test

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı Test
Aşağıda bulunan 50 soruluk Test sorularıYazılıya hazırlık çalışması olarak kullanabileceğiniz gibi İçinden çeşitli sorularla karma yaparak yazılı sınavlar oluşturabilirsiniz. 1. Dönem 2. yazılı için kaliteli sorular olacağını düşünüyoruz. Üstelik Cevapları da var. 11. Sınıf Tarih Dersi yeni bir derstir ve yeni müfredata sahiptir. Bu sebeple diğer derslerle karıştırmayınız. Başarılar dileriz Sorular Derlemedir


11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
1. Bu antlaşma ile Avusturya hükümdarı ile Osmanlı hükümdarı eşit hale gelmiş ve her yıl ödenen vergi kaldırılmıştır. Böylece İstanbul Antlaşması ile edilen üstünlük yitirilmiştir.
Yukarıda özelliği bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra
B) Paris
C) Karlofça
D) Küçük Kaynarca
E) Zitvatorok

2. Otuz Yıl Savaşlarında dinsel amaçlar doğrultusunda savaşmadığı en bariz şekilde anlaşılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İspanya
C) Hollanda
D) İsveç
E) Danimarka

3. Otuz Yıl Savaşları, temelinde, bir Protestan-Katolik mücadelesi olsa da, savaşan devletlerin çoğu dinsel değil siyasi amaçlar için savaşmıştır. Bu savaş Alman İmparatoru II. Ferdinand’ın ülkesinde mezhep birliğini sağlamak amacıyla Protestanlığı ortadan kaldırmak istemesi üzerine çıktı. Ausburg Barış antlaşması ile yasaklanan kilise mallarının kamulaştırılmasına Protestan prensler tarafından devam edildi. Bazı Alman prenslerin bu antlaşmada tanınmayan Protestanlığı benimsemesi de savaşın başlamasında etkili oldu.
Yukarıdaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Otuz Yıl Savaşlarının temelinde dinsel etkenler etkilidir
B) Savaşların çıkmasında siyasi çıkarlarda etkili olmuştur
C) Alman imparatoru ülkesinde Protestanlığı ortadan kaldırmak istemiştir
D) Protestan prensler kilise mallarına göz dikmişlerdir
E) Almanya’da ağırlıklı olan mezhep Protestanlıktır

4. Almanya’nın tek yönetim altında birleşerek güçlenmesinden çekinen hangi devlet, Katolik olmasına rağmen İsveç ve Hollanda ile ittifak kurarak Protestanların yanında savaşa girmiştir?
A) Fransa
B) Rusya
C) İspanya
D) Avusturya
E) İsveç

5. Başlangıçta Katolikler lehine giden savaş, 1631’den itibaren Protestanların lehine gelişmiş ve savaş Almanya’nın yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Otuz Yıl Savaşı’nı bitiren antlaşmadır?
A) Brest-Litowsk
B) Westpfalia
C) Londra
D) Brüksel
E) Versay

6. Aşağıdakilerden hangisi Otuz Yıl Savaşları’nın gelişimi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?
A) Katolik İspanya, Hollanda’yı işgal edip Batı Avrupa’da yayılmacı bir politika izledi
B) Habsburg Kralı Ferdinand Almanya genelinde Protestanlara karşı büyük bir savaş başlattı
C) Rusya’nın savaşa girmesiyle Doğu Avrupa’ya sıçramıştır
D) Protestanlar Hollanda, İngiltere, Danimarka, İsveç ve küçük Alman prenslikleriyle Katolik ittifakına karşı savaşa girdiler
E) 1630’da İsveç’in de savaşa dâhil olması ve Ferdinand’ın İsveç kralına yenilmesiyle Protestanlar savaşı lehlerine çevirmeye başladı

7. Aşağıdakilerden hangisi Otuz Yıl Savaşlarının sonuçlarını arasında yer almaz?
A) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu dağılmıştır
B) Portekiz, Hollanda ve İsviçre gibi devletler bağımsız olmuştur
C) Protestanlık mezhebi rahatlamış ve güç kazanmıştır.
D) Devletlerarası ilişkilerde diplomasi önem kazanmıştır
E) Alman birliğinin kurulması

8. Aşağıdakilerden hangisi Westphalia Antlaşması’nın Avrupa açısından sonuçlarından biri değildir?
A) Modern Avrupa’nın ve millî devletlerin doğuşunda da önemli bir yere sahiptir
B) Güçlenen egemenlik anlayışı önce Avrupa devletlerinin yapısını değiştirdi, sonrasında ise devletler sistemini farklı bir dengeye oturttu
C) Modern egemenlik anlayışı merkezî yönetimlerin zayıflamasına yolaçtı
D) Avrupa’daki din savaşları, Rönesans ve Reform hareketleriyle sarsılan ilahi egemenlik anlayışının sekülerleşmesine de katkı sağladı
E) Modern diplomasi ve uluslararası ilişkiler esaslarının temelleri atıldı

9. Bugünkü Türk-İran sınırını büyük oranda belirleyen ( Zağros Dağları sınır oldu) antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasr-ı Şirin
B) Ferhat Paşa
C) Kerden
D) Amasya
E) Serav

10. Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son antlaşma olan Bucaş Antlaşması aşağıdaki hangi devletle imzalanmıştır?
A) Rusya
B) İran
C) Lehistan
D) Avusturya
E) Venedik

11. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Viyana Seferinin sebeplerindendir?
A) Katolik Avusturya egemenliğinde bulunan Protestanların Macarların lideri Tökeli İmre’ nin Osmanlılara sığınarak Osmanlılardan yardım istedi
B) Avusturya’nın Osmanlı Devleti elindeki topraklara saldırması
C) Rusya’nın Avusturya ile Osmanlı aleyhine ittifak yapması
D) Avrupa’da Osmanlı Devleti aleyhine Kutsal İttifak’ın kurulması
E) Osmanlı Devleti’nin İran ile siyasi çıkar çatışması yaşaması

12. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması’nın sonuçlarını arasında yer almaz?
A) Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki hakimiyeti sona ermiştir
B) Osmanlı Devleti Avrupa’dan geri çekilmeye başlamıştır
C) İlk defa geniş miktarda toprak kaybetti
D) Bu olay tarihçiler tarafından Osmanlı Devleti’nde Gerileme Devri’nin başlangıcı kabul edilir
E) Belgrad Avusturya’nın eline geçmiştir

13. Coğrafi Keşiflerin yaşandığı ve Avrupa’nın ticari olarak güçlendiği dönemde Osmanlı Devleti’nde ise bazı bunalımlar yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yaşanan bu bunalımlar arasında yer almaz?
A) Dış ticaret dengelerinin bozulması
B) Ticaret ahlâkını düzeltmek için lonca teşkilatının kurulması
C) Ayrıcalıklı konumunu korumak isteyen ayan ve esnafın kaygıları
D) Batı’da kullanılan yeni tekniklere uyum sağlayamamaları
E) Uluslararası bir ticaret filosunun bulunmayışı

14. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sebeplerini arasında yer almaz?
A) Türklerin İpek Yoluna hakim olmaları sebebiyle Avrupalıların yeni yollar aramaya itmesi
B) Hıristiyanlığı yayma düşüncesi
C) Ümit Burnu yolunun bulunması
D) Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalıların buralara ulaşmak istemeleri
E) Doğudan Avrupa’ya gelen malların pahalıya mal olması

15. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri arasında yer almaz?
A) Akdeniz limanları önemini kaybetmiştir
B) Osmanlı ticareti zayıflatmıştır
C) Osmanlının ekonomik kayba uğramasına yol açmıştır
D) Doğu Karadeniz ticaret yolu Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir
E) Osmanlı Devleti’nde ilk defa enflasyon ortaya çıkmıştır

16. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin Burjuvazi ve Soylular sınıfları üzerinde ne gibi oluşturduğu etkiler arasında yer almaz?
A) Ticaretle uğraşan burjuvazi sınıfı güçlenmiştir
B) Toplumsal eşitsizlikler artmıştır
C) Toprağa dayalı ekonomiye dayanan soylular zayıflamıştır
D) Burjuvaziler de haklar talep etmeye başlamıştır
E) Burjuvazilerin güçlenmesi feodalitenin zayıflamasına yol açmıştır

17. Coğrafi Keşiflerden sonra ticaret yolları değişmiş, Akdeniz limanları önemini kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Atlas Okyanusu kıyısında yer alan limanlardan biri değildir?
A) Lizbon
B) Venedik
C) Anvers
D) Roterdam
E) Hamburg

18. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
A) Yeni bölgeler ve kıtalar bulundu ve tanındı
B) Rönesans ve Reform hareketlerine ortam hazırladı
C) Yeni ticaret yolları bulundu.
D) Akdeniz limanları önem kazanmıştır
E) İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek sömürge imparatorlukları kurdular

19-Yeni Çağ’da Feodalite’nin yıkılmasıyla monarşiler kurulurken, Osmanlı Devleti’nde ise mahallî aktörler (ayan ve
eşraf) ön plana çıkmaya başlamıştır. Buna göre;
I. Avrupa’da merkezîyetçi devletler güç kazanmıştır.
II. Osmanlı Devleti’nde merkezî otorite zayıflamıştır.
III. Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet alanı daralmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III

20. Dünya ve Avrupa ekonomisi için büyük öneme sahip olan ticaret yollarının, Batı Avrupa devletleri tarafından denetim altına alınmasının Osmanlı Devleti’ne etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Osmanlı Devleti’nin ticari alanda zayıflamasına yol açtı
B) Siyasi olarak da Avrupa karşısında güç kaybetmesine sebep oldu
C) Avrupa XVI. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti karşısında yükselişe geçti
D) Osmanlı Devleti’nin ticari gelirleri azaldı
E) Osmanlı hammadde fiyatlarının ülke içinde düşmesi

21. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre ülkelerle iyi ilişkiler yürütmek
B) Toprak bütünlüğünü korumak
C) İhracata hız kazandırmak
D) Yeni sömürgeler elde etmek
E) Fetih politikalarına son vermek

22. İngiltere’nin denizaşırı seferlerin ve sömürgeciliğin yaygınlaştığı dönemde Rus gemilerine limanlarını açması, personel takviyesi yapması, eğitim ve lojistik desteği sağlamasının sebebi nedir?
A) Rus deniz gücünü Baltık bölgesindeki İsveç hâkimiyetine karşı bir denge olarak düşündüğü için
B) Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasını desteklediği için
C) Sömürgelerine giden yolları kontrol altına almak için
D) Rusya’yı Balkanlar konusunda serbest bırakmak için
E) Rusya’nın Karadeniz’de etkin olmasını sağlamak için

23. Aşağıdakilerden hangisi Rus Çarı I. Petro’nun izlediği politikalar arasında yer almaz?
A) Sıcak denizlere çıkma (Akdeniz ve Okyanuslara açılma)
B) Ortodoksları himaye etmek
C) Boğazları ele geçirerek Karadeniz’e hâkim olmak
D) Balkanlar’daki Slavları kendine bağlamak (Panslavizm)
E) Sömürgelerine giden yolları kontrol etmek

24. Sıcak denizlere çıkma (Akdeniz ve Okyanuslara açılma) ve dünya ticaretinde söz sahibi olma politikasını prensip edinen Rusya, kendisine yayılma alanı olarak Osmanlı coğrafyasını seçti. Boğazları ele geçirerek Karadeniz’e hâkim olmak isteyen Rusya, Osmanlı Devleti ile karşı karşıya gelmiştir. Bu çerçevede İngiltere ile iş birliği yapıp ayrıca Osmanlı Devleti’nin elindeki Kırım, Lehistan ve Kafkasya topraklarına, sonra da Balkanlar’a hatta İstanbul Boğazı’na sahip olup bu hedeflerine ulaşmak istedi.Rus Çar’ı I. Petro’nun bir diğer hedefi de Balkanlar’daki Slavları kendine bağlamak oldu Panslavizm ile ulaşmak istediği bir diğer stratejik planı da Balkanlar üzerinden Ege ve Akdeniz’e açılmaktı.
Yukarıdaki açıklamalardan Rusya’nın izlediği politikalardan hangisi çıkarılamaz?
A) Sıcak denizlere çıkma (Akdeniz ve Okyanuslara açılma)
B) Ortodoksları himaye etmek
C) Boğazları ele geçirerek Karadeniz’e hâkim olmak
D) Balkanlar’daki Slavları kendine bağlamak (Panslavizm)
E) Doğuda Türk bölgelerini kontrol etmek

25. Aşağıdakilerden hangisi Belgrad Antlaşması (1739) ile ilgili bir özellik değildir?
A) Ruslar, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacak
B) Karadeniz sahillerinde gemi inşa edemeyecektir
C) Azak Denizi ile Karadeniz’de yalnızca Osmanlı gemileri ile ticari faaliyetlerde bulunacaktı
D) Ruslar, ne Karadeniz’de seyrüsefer hakkını elde edebildi ne de Boğazlar’dan geçerek Akdeniz’e çıkabilme emeline ulaşabildi
E) Kırım Hanlığı Rusya’ya bırakılacak

26. 1770’te Çeşme’de yaşanan felaketinin Osmanlı Devleti açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusların Baltık donanması Akdeniz’deki Osmanlı güvenliği için büyük bir tehdit unsuru hâline gelmiştir
B) Rus donanması Karadeniz’e çıkmıştır
C) Avusturya ile Rusya karşı karşıya gelmiştir
D) Osmanlı Devleti Ruslara karşı İngilizlerle anlaşmıştır
E) Osmanlı Devleti Akdeniz donanmasını güçlendirmiştir

27. Aşağıdakilerden hangisi 1792 tarihli Yaş Antlaşmasının Osmanlı Devleti açısından sonuçlarından biridir?
A) Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu resmen kabul etti
B) Kırım bağımsız oldu
C) Karadeniz bir Türk gölü oldu
D) Rusya Akdeniz’e hakim oldu
E) Ruslar boğazlara hakim oldu

28. 1718- Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti Belgrad’ı Avusturya’ya bırakmak zorunda kalmıştır.
Belgrad’ın elden çıkmasının Osmanlı Devleti açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlar Avusturya tehlikesine karşı açık hale gelmiştir
B) Sırbistan tamamen elden çıkmıştır
C) Avusturya Balkanları ele geçirmiştir
D) Yunanistan bağımsız olmuştur
E) Lale Devri sona ermiştir

29. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin özellikleri arasında yer almaz?
A) Avrupa’nın belli başlı merkezlerde geçici elçilikler kurmuşlardır.
B) Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika’nın çalışmalarıyla matbaa kurulmuştur
C) Doğu klasikleri Türkçe’ye çevrilmiştir
D) İtfaiye bölüğü kurulmuştur
E) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun kurulmuştur

30. Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile ettiği hangi politika Rusya’ya Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı vermiştir?
A) Rusya’nın istediği yerde konsolosluk açabilmesi
B) Kırım’ın bağımsızlığını kazanması
C) Ortodoksların himayeye alınması
D) Rusyanın, tarihinde ilk defa Karadeniz’e çıkması
E) Rus ticaret gemileri Karadeniz ve Akdeniz’de serbest dolaşım hakkı elde etti

31. Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Rusya istediği yerde konsolosluk açabilme hakkı elde etmiştir
B) Rusya Boğazlarda hakimiyet kurmuştur
C) Karadeniz’ deki Osmanlı hakimiyeti sona erdi
D) İlk defa bir Müslüman belde elden çıkmıştır
E) Ortodoksların himayesini almasıyla Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatını yakalamıştır

32. Yeniçağ devleti, Ortaçağ devletinin taşımadığı yeni özelliklere sahip olacak, zenginlik anlayışı toprak sahibi olma düşüncesinden, değerli madenlere sahip olma şekline dönüşecek ve ticaret yaparak bu değerleri kazananlar etkili bir zümre olarak toplumda yer alacaklardır?
Yukarıda anlatılan zümre aşağıdakilerden hangisidir?
A-Asiller
B-Rahipler
C-Burjuvaziler
D-Proleterya
E-Serfler

33. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağda Avrupa’da görülen ekonomik özellikler arasında yer almaz?
A) Toprakların mülkiyeti soyluların elinde toplanmıştır
B) Orta Çağ’da dış ticaret sınırlı olduğu için kapalı bir ekonomik politika izlenmiştir
C) Halk sermaye birikimine sahip olamamıştır
D) Burjuvaziler ticaretle uğraşmıştır
E) Liberal ekonomi anlayışı benimsenmiştir

34. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçlarından biri değildir?
A) Özgür düşüncenin temeli atıldı
B) Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı
C) Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce bu sayede ortaya çıktı.
D) İlkçağ Roma ve Yunan eserleri incelendi
E) Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırladı

35. Aşağıdakilerden hangisi Reformun özellikleri arasında yer almaz?
A) Reformu başlatan kişi Alman din adamı Martin Luther’dir
B) İlk olarak Almanya’da başlamıştır
C) Katolik kilisesi gücünü artırmıştır
D) İncil’in farklı dillere çevrilip basılmasıyla din adamlarınca ifade edilen konuların çoğunun İncil’de olmadığı anlaşıldı.
E) Reform İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.

36. Aşağıdakilerden hangisi Reformun sonuçlarından biri değildir?
A) Reform ile birlikte eğitim, kilisenin etkisinden çıkartılarak laikleştirildi.
B) Bilimsel alanda skolastik düşüncenin etkisini yitirmesiyle bilimsel çalışmalar hız kazandı
C) Mesen denen sanatçıları destekleyen sınıfın ortaya çıkması
D) Avrupa’daki mezhep birliği bozuldu
E) Reform hareketinin yaşandığı ülkelerde kilisenin mal varlığına büyük ölçüde el konuldu

37. Kopernik’in, Kepler’in ve Galileo’nun buluşlarını doğrulayan, Evrensel çekim yasasını bulmanın ötesinde bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi de bugünün bakış açısıyla belirleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Albert Einstein
B) Thomas Moore
C) Immanuel Kant
D) Newton
E) Erasmus

38. Bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan, bu madenlerin dış pazarda satımını arttıran iç pazarda satımını engelleyen ekonomik doktrinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberalizm
B) Kapitalizm
C) Emperyalizm
D) Merkantilizm
E) Sosyalizm

39. Osmanlı Devleti para politikasına yeniden çekidüzen verdi. Bu doğrultuda darphanede çeşitli miktarda ve oranlarda sikkeler (para) bastırıldı. Saraya ait altın ve gümüş içeren değerli eşyalar da darphanede eritilerek paraya çevrildi, ayrıca maden ocakları yeniden faaliyete geçirilip işletmeye açıldı. Tüm bu tedbirlere rağmen ordunun askerî harcamaları karşılanamadı.
Yukarıdaki tedbirler aşağıdaki hangi olayın Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini azaltmaya dönük çalışmalardır?
A) Rönesans
B) Reform
C) Coğrafi Keşifler
D) Sanayi İnkılabı
E) Fransız İhtilali

40. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
A) Amerika Kıtası’ndaki altın ve gümüş gibi birçok değerli madenin Avrupa’ya taşınması
B) Madenlerin mal ve hizmetlere olan talebi artırması
C) Avrupa’da ticaret hacminin büyümesi
D) Merkantilist ekonomi modelinin oluşması
E) Merkantilizmin Osmanlı ekonomisini olumlu etkilemesi

41. Yeni Çağ’da merkantilist ekonomi modelinin Osmanlı Devleti’ne etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonlar
B) Merkantilizm politikasının Osmanlı’da uygulanmasını kolaylaştırdı.
C) Avrupalıların malları zamanla Osmanlı pazarlarını doldurmaya başladı
D) Esnaf sınıfının iş yapamaz hâle gelmesi, sosyo-ekonomik yapının bozulmasına neden oldu
E) Osmanlı parasının değerinin artmasına yol açtı

42. Aşağıdakilerden hangisi 17. Yüzyılda Osmanlı toprak sisteminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Tımar sisteminin bozulması
B) Tımarlı askerlerinin sayıca azalması
C) İltizam topraklarında artış olması
D) Malikane sisteminin uygulanması
E) Esham uygulamasının başlaması

43. Devletin genelinden toplanacak para haricindeki mal ve ürün vergilerinin nakit alınması veya nakde çevirerek merkezî hazineye yollanması ve oradan da orduya maaş şeklinde ödenmesi mecburiyeti vardı. Bu mecburiyet karşısında bu sistem uygulanmaya başladı. Tımar sistemi yanında gelirleri doğrudan doğruya hazineye alınan topraklarda oluşan bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İltizam
B) Malikane
C) Esham
D) Mütesellim
E) Kapitülasyon

44. Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanlarından biri değildir?
A) Karayazıcı,
B) Canbolatoğlu
C) Kalenderoğlu
D) Gürcü Nebi
E) Kavalalı Mehmet Ali Paşa

45. Yeniçeri Ocağının bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Askerlik dışında ticaret ve esnaflık gibi işlere yönelmeleri
B) Yeniçeriler arasında evli olanların sayısının artması
C) “Ocak devlet içindir.” anlayışının yerini “Devlet ocak içindir.” anlayışının alması
D) Ulema ile işbirliğine gitmeleri
E) Kapıkulu Sipahilerinin sayıca artması

46. Yeniçerilerin Lehistan seferindeki gayretsizliği üzerine Yeniçeri Ocağını kaldırarak düzenli bir ordu kurmak ve devlete çeki düzen vermek niyetinin duyulması üzerine yeniçeri isyanıyla öldürülen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Osman
B) IV. Murat
C) III. Mehmet
D) IV. Mehmet
E) III. Osman

47. Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanlarının sonuçları arasında yoktur?
A) Tarımsal ve hayvansal üretim düşmüştür
B) İşsizlik artmıştır
C) Köylerden şehirlere yapılan göçler sebebiyle kırsal nüfus azalmıştır
D) Ekonomik açıdan ise vergilerin düzenli toplanamayışı Osmanlı ekonomisini zayıflatmıştır
E) Kapıkulu askerlerinin sayısı artmıştır

48. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde meydana gelen yeniliklerden biri değildir?
A) Paris, Viyana, Varşova, Lehistan ve Rusya’ya geçici elçiler atandı
B) Yalova’da kâğıt imali başladı
C) İstanbul’da 1725’te bir çini fabrikası kuruldu
D) Mehmet Said Efendi ve İbrahim Müteferrika’nın gayretleriyle 1727’de İstanbul’da devlet matbaası kuruldu
E) İstanbul’da Kara mühendishanesi kuruldu

49. 1609- 1657 yılları arası yaşamış, XVIII. yüzyıl Türk bilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi savunan ismidir. Bilimsel çalışmalarıyla Türk tarihinde ve Batıda ilgi uyandırmıştır. Cihannüma, Düstûrü’l Amel gibi eserlerde meydana getiren ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katip Çelebi
B) Evliya Çelebi
C) Naima Efendi
D) Takiyüddin Mehmet
E) Hezarfen Ahmet Çelebi

50. Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi, vakanüvisidir. 1655- 1716 yılları arasında yaşadı. Eseri, içerik itibariyle olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır. Eserde bin dört yüz başlık yer almaktaydı.
Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katip Çelebi
B) Evliya Çelebi
C) Naima Efendi
D) Takiyüddin Mehmet
E) Hezarfen Ahmet Çelebi

CEVAPLAR: EAEAB  CECAC AEBCD BBDCD  BAEEE  AAACA BCEDC CDDCE EEAEE AEEAC

20 Comments

Leave a Reply