Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

S-1) Bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı siyasi, iktisadi ve sosyal ayrıcalıklar bütününe ne ad verilir?
A)Mültezim
B)İltizam
C)Malikane
D)Kapitülasyon
E)Mütekabiliyet

S-2) Osmanlı Devletinin bazı Avrupa Devletlerine verdiği ticari imtiyazlar padişahın bir inayeti, lütfuydu ve tek taraflıydı. Aşağıdakilerden hangisi ile ticari imtiyazlar iki taraflı olmuştur?
A)1648 Westfalia Antlaşması
B)1555 İstanbul Antlaşması
C)1718 Pasarofça Antlaşması
D)1699 Karlofça Antlaşması
E)1555 Augsburg Antlaşması

S-3) Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların yol açtığı olumsuzluklar arasında gösterilemez?
A)XIX. yüzyılda, Batılı devletler Osmanlı’ya her konuda müdahâle etmiştir.
B)Yabancı sermayenin Osmanlı’ya girişini kolaylaştırmıştır.
C)Demiryolları imtiyazları Osmanlı ekonomisinin çökmesinde önemli bir rol oynamıştır.
D)Akdeniz ticaretindeki coğrafi keşiflerin olumsuz etkisi azalmıştır
E) Osmanlı toprakları hammadde kaynağı ve pazar hâline gelmiştir.

S-4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Öşür Müslümanlardan alınan hayvan vergisidir.
B)Haraç Müslümanlardan alınan %10 ürün vergisidir.
C)Cizye Müslümanlardan alınan baş vergisidir.
D)İmdad-ı seferiye savaşa katılanlardan alınan vergidir.
E)Avarız deprem, yangın, sel vb. olağanüstü hallerde alınan örfi bir vergidir.

S-5) Aşağıdakilerden hangisi “bir toprağın gelirlerinin açık artırma yoluyla bir süreliğine kiraya verilmesi” anlamına gelmektedir.
A)İltizam
B)Mültezim
C)Mukataa
D)Malikane
E)Dirlik

S-6) Aşağıdakilerden hangisi “Mukataaların ömür boyu kiralanma uygulamasına” verilen addır?
A) Mukataa B) Malikane C) İltizam D) Mültezim E) Dirlik

S-7) Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?
KAVRAM AÇIKLAMASI
A)Endüljans Cennetten arazi satmak
B)Aforoz Dinden Çıkarma Cezası
C)Akçe Osmanlı Devletinde Gümüş Para
D)Sikke Tağşişi Sikkelerin hacminin küçültülmesi
E)Mukataa Gayr-ı Müslimlere ait topraklar

S-8) Reform hareketleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Yeni Çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen dinî düzenlemeleri ifade eder.
B)İlk olarak Almanya’da başlayıp İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.
C)Çeviri faaliyetleri ve matbaanın geliştirilmesi ile Rönesans başlamasında etkili olmuştur.
D)Mezhep birliği sağlanmıştır.
E)Katolik Kilisesinin otoritesi sarsılmıştır.

S-9) İlk olarak Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Bozoklu Celâl adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?
A)Yeniçeri maaşlarının düşük ayarlı akçeyle verilmesi
B)Yerel yöneticilerin adaletsiz yönetimi
C)Ekonominin bozulması
D)İltizamın yaygınlaştırılması
E)Halktan ağır vergiler alınması

S-10) XVII. yüzyılda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangileri halkın topraklarını terk ederek şehirlere göçmesine neden olmuştur?
I.Tımarların hak etmeyen kişilere dağıtılması,
II.Mültezimlerin halktan fazla vergi istemesi,
III.Sekban, Sarıca ve Levent adındaki ücretli askerlerin halktan haraç toplaması
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

S-11) Osmanlı Devleti I. Ahmet zamanında “Ekber ve Erşed Sistemi’’ ile hanedanın yaşça en büyük ve olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir. Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapıldığı söylenebilir?
A)Veraset Sistemi
B)Sancak Sistemi
C)Tımar Sistemi
D)Devşirme Sistemi
E)Yönetim Rejimi

S-12) ‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için…’’
Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devleti’nin hangi dönemini betimlemektedir?
A) II. Mahmut B) I. Selim C) I. Ahmet D) II. Osman E) IV. Mehmet

S-13) IV. Murat, devletin kötüye gidişinin sebepleri ve bu gidişin durdurulması hakkında raporlar (layihalar) hazırlatarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?
A)Halk iradesine dayalı bir yönetim oluşturmak
B)Farklı dinî inançların yönetime yansımasını sağlamak
C)Sorunlara kalıcı çözümler getirmek
D)Yabancı devletlerin, ülkenin iç işlerine karışmasını engellemek
E)Ülke yönetimini sağlayacak bir danışma meclisi oluşturmak

S-14) Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
A)İlk Türk matbaasının kurulması
B)Çiçek aşısının yapılması
C)İtfaiye ocağının kurulması
D)Mimaride barok ve rokoko tarzları kendini göstermiştir.
E)Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması

S-15) Paris’e elçi olarak atanan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve Osmanlı’nın “Batı’ya açılan ilk pencere”si olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)Layiha
B)Sefaretname
C)Risale
D)Mektubat
E)Salname

S-16) “Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Protestanlık
B)Sekülarizm
C)Hümanizm
D)Feodalizm
E)Merkantilizm

S-17) Aşağıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir?
I.Dünya ticaret yollarının değişmesi
II.Avusturya ile uzun süren savaşların yapılması
III.Tımar sisteminin bozulması p
A)Yalnız I.
B)Yalnız II.
C)I ve II.
D)II ve III.
E)I, II ve III

S-18) Aydınlanma düşüncesini felsefi temellere oturtan kişidir. “Aklını kendin kullanma cesaretini göster.” diyen Filozof, aydınlanmanın parolası olan bu sözüyle insanın aklını başkasının kılavuzluğuna bırakmaması gerektiği üzerinde durmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen Aydınlanmacı filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A)Copernicus (Kopernik)
B)Machiavelli (Makyavel)
C)Thomas Moore (Tamıs Mur)
D)Immanuel Kant (İmanuel Kant)
E)Jean Jacques Rousseau (Jan Jak Russo)

S-19) Aşağıdakilerden hangisi “Yeniçeri İsyanlarının Sonuçları” arasında yer almaz?
A)Önemli ve kıymetli devlet adamları idam edilmiştir
B)Liyakatsiz kişiler üst makamlara getirilmiştir
C)Sık sık padişah değişiklikleri yaşanmıştır
D)Devlet otoritesi ve devlet idaresi bozulmuştur
E)Islahatlar başlamasına sebep olmuştur

S-20)
I.Küçük Kaynarca Antlaşması
II.Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
III.Belgrad Antlaşması
IV.Patrona Halil İsyanı
XVIII. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)I – II – III – IV
B)II – IV – III – I
C)IV – III – II – I
D)IV – II – III – I
E)II – III – I – IV

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılıya ait Cevap Anahtarını ve yazılı Soru Kağıdını indirmek için TIKLAYINIZ

One Response

Leave a Reply