Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları
Aşağıdaki kavramları açıklayınız.(10*3 puan)
Merkantilizm:
Narh:
Âyan:
Malikâne Sistemi:
Engizisyon:
Endüljans:
Feodalite:
Mesen:
Hümanizm:
Layiha:

Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplayınız.(2*10 Puan)
1) Kanuni Sultan Süleyman ve I. Mahmut dönemlerinde verilen kapitülasyonlar arasında ne tür farklar vardır.
2) Tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı ekonomisi üzerinde ne gibi etkileri olmuştur?

Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplayınız

1) XVII. yüzyıl ıslahatlarıyla XVIII. Yüzyıl Islahatlarının aşağıdakilerden hangisi konusunda ortak özelliklere sahip olduğu savunulabilir?
A) Yenilgiler ve toprak kayıpları üzerine başlamaları
B) Batıdaki gelişmeleri dikkate almaları
C) Askerlik ve maliyenin dışında kültürel alanı da kapsamaları
D) Devlet adamlarına bağlı kalmaları
E) Batılı devletlerden geri kalındığını kabul ederek başlamaları

2) XVII. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa’da hafif silahlarla donatılan modern birliklerin kurulması tımarlı sipahilerin hareket alanını ce savaşlardaki etkinliğini azaltılmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nde;
I. Tımar sisteminin bozulması
II. Yeniçeri sayısının arttırılması
III. Askeri alanda ıslahata ihtiyaç duyulması
Sonuçlarından hangilerini üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I-II-III E) I ve III

3) Osmanlı padişahlarının XVII. Yüzyılda çıkan Eyalet İsyanlarını bastırırken zaman zaman isyancılara tavizler vermelerinin;
I. Devletin halk üzerindeki saygınlığını koruması
II. Yeni isyanlara ortam hazırlanması
III. Merkezi otoritenin güç kaybetmesi
Sonuçlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A)I ve II B) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız II E) I ve III

4) I. Köylülerin şehirlere göç etmesi
II. Taşrada güvenliğin bozulması
III. Hak etmeyen kişilere tımar verilmesi
Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerin gerçekleşme sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) II – I- III B) I-II-III C) II – III – I D) III – I – II E) I – III- II

5) Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılın başlarından itibaren tımar arazilerinin iltizama dönüştürülmesinin aşağıdakilerden hangisinde bir artışa yol açtığı savunulabilir?
A) Tarımsal üretimde
B) Halkın devlete olan bağlılığında
C) Taşrada merkezi yönetimin gücünde
D) Tımarlı sipahi sayısında
E) Merkezi hazineye aktarılan nakit para miktarında

6) Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında akçede bulunan saf gümüş miktarı XVII. Yüzyılın başlarında yarı yarıya düşmüştür. Bu durumun;
I. Dış ticaret açığının kapanması
II. Kapıkulu isyanlarının artması
III. Paranın alım gücünün düşmesi
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) I ve II E) I ve III
7) Aydınlanma hareketiyle birlikte düşüncenin gelişmesini engelleyen faktörlerin ortadan kalkmasının;
I. Skolastik anlayışın güçlenmesi
II. Düşünce alanında çok sesliliğin ortaya çıkması
III. Sanat eserlerinde çeşitliliğin artması
Sonuçlarından hangilerini engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
8) Rönesans hareketlerinin;
I. Özgür düşüncenin ortaya çıkması
II. Resim ve heykel alanında önemli sanat eserleri verilmesi
III. Kilisenin uygulamalarına karşı eleştirilerin artması
Sonuçlarından hangilerinin Reform hareketlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) I ve II E) II ve III
9) Avrupa’da meydana gelen;
I. Batı Avrupa’da derebeyliğin ortaya çıkması
II. Rönesans hareketleriyle bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanında yeni gelişmelerin ortaya çıkması
III. Avrupalıların Uzak Doğu ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma ihtiyacının ortaya çıkması
Gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında Osmanlı fetihlerinin etkisi olmuştur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I – II ve III
10) I. İspanya’da baskı gören Musevilerin Osmanlı Devleti’ne sığınması
II. İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı Devleti’ne sığınması
III..Lehistanlıların Devleti’ne sığınması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında savaşa yol açtığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Leave a Reply