Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Klasik Sorular ve Boşluk Doldurma

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Klasik Sorular ve Boşluk Doldurma

Aşağıdaki Sınavda 30 Adet boşluk doldurma sorusu ve 3 adet klasik sorudan oluşan örnek sınavımızı incelemenizi öneririz. Zira Aynısını kullanmasanız bile yazılıda çıkabilecek sorular kategorisine ekleyebileceğiniz bir çok sorumuz mevcuttur. Aynı zamanda Sınavımızı yazının da sonuna ekledik ki rahatlıkla yazıcıdan çıktı alıp kullanabilesiniz.  11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Klasik Sorular ve Boşluk Doldurma sınavımız ile ilgili görüşlerinizi yorum bölümünden yazabilirsiniz. Eğer bu sınav yetmez daha fazla sınava ihtiyacım var diyenlerdenseniz 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Klasik ve  11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Sorular

A)-Aşağıdaki  Soruları  Cevaplandırınız
1-Ekber ve Erşed Sistemi’nin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir, yazın. (5)
2-Osmanlı Devleti’nin, XIX.yüzyılda izlediği Denge politikası’nın amacı nedir, açıklayın. (10)
3-Rusya’nın, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile elde ettiği haklar nelerdir, yazın. (5)

A)-Aşağıdaki Cümleleri Uygun Şekilde Doldurun
1-XVII.yüzyılın ilk yarısında  Celali İsyanları nedeniyle ortaya çıkan güvenlik sorunlarının aşılması  ve isyanların bastırılması için, …………………..  ve  ………………………….adıyla anılan ücretli askeri birlikler kurulmuştur. (2)
2-1695 yılında defterdarlık tarafından ilan edilip yürürlüğe giren ……..Sistemi, 1840 tarihinde, resmen kaldırılmıştır. (1)
3-Celali İsyanları, padişah …………………..………………………………….döneminde başlamıştır. (1)
4-XVII.yüzyılda, uzun süren Osmanlı-…………   ve Osmanlı- … savaşları gelirleri azalttığı için, Osmanlı ekonomisi zayıflamıştır. (2)
5-XVII.yüzyılda İstanbul’da çıkan isyanlar, genel olarak, ……………………………………tarafından çıkarılan isyanlardır. Bu ocağın bozulmaya başlaması, padişah …………………………..döneminde başla-mıştır.(2)
6-Medreseli İsyanları olarak da anılan ……………………………………….. , XVII.yüzyılda Anadolu ve Rumeli’de iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısından dolayı çıkan isyanlardır. (1)
7-Şehzadelerin, sancaklarda görevlendirilmesi uygulamasına, merkezi otoriteyi güçlendirmek maksadıyla son veren padişah, ………………………………….döneminde, …………………………………….Sistemi’  ne geçilmiştir.(4)
8-Osmanlı devlet bürokrasisinde, taslak veya rapor türü belgelere ……… … ya da ………… denilmekteydi.(2)
9-Bu uygulamayla, şehzadeler arasında taht kavgaları önlenmiş, fakat şehzadeler, ülke yönetiminde bilgi ve tecrübe kazanamamışlardır. Bu uygulamanın adı, ………………………………..……………Sistemi’dir.(2)
10-Lale Devri, 1718………………….ile başlayan ve 1730…………… ………ile sona eren döneme verilen isimdir.(4)

11-Osmanlı padişahı …………………………………ve sadrazam …………………………………………  …………………………………………..’nın görev dönemini kapsayan zevk, eğlence, barış, yenilenme ve reformların yapıldığı döneme, Lale Devri denilmiştir. ((4)
12-………………………………………Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, Avrupa’ya karşı …………. yerine, savunma ilkesi uygulanmaya başlanmıştır. (2)
13-Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin, ……….…………………..elçiliğinin ardından saraya sunduğu raporla, Osmanlı Devleti’ndeki ……………………………………….hareketleri fiilen başlamıştır. (2)
14-Lale Devri’ndeki yenileşme politikasının en önemli göstergesi, ………… …..Efendi ve   …….’nın, 1727’de, İstanbul’da kurdukları …………………dır(3)
15-XVII.yüzyıl Türk bilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi savunan ismidir. Hacca gittiği için Hacı Halife Kalfa olarak tanınmıştır. Bu bilim adamı, ……………………………………………..’dir. (2)
16-Bir bilim adamı olan Katip Çelebi, … ………….adlı risalesinde, devlet düzeni ne ilişkin görüşlerine yer vermiştir. (2)
17-51 yılda, at sırtında 47 ülke, 257 şehir gezen …………, ………… …. adlı 10 ciltlik eserinde, gezdiği yerleri hem yazmış ve hem de çizmiştir. (4)
18-Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarihçisi (vakanüvisi), ilk adı Mustafa olan ……………………………’dir. 6 ciltlik eserinin adı da, ………………………………………’dir. (4)
19-XVIII.yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan …………………..………………………….Efendi Aristo’nun Fizika adlı eserini Arapça’ya çevirmiş ve …………….……………………………………adını vermiştir.(4)

20-……………….yüzyılın başında, Osmanlı Devleti, …………………………bakımından, hala dünyanın en büyük devletleri arasındadır. (2)
21-XVIII.yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Osmanlı Devleti, topraklarını tek başına koruyamayacak hale gelmiş, ………………………………………………..denilen bir diplomasi ile, güçlü bir Avrupalı devleti yanına çekme siyaseti izlemiş ve Avrupa’da daimi ……………………………………açılmıştır. (4)
22-Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ni parçalama girişimlerinin altında yatan asıl neden, devletin ……………………sahip olma isteğidir.(3)
23-15 yıl süren ve …………………………………………….olarak adlandırılan savaşlar, Avrupa’da  ………… …….’nin milliyetçilik ve ulus devlet düşüncesinin yayılmasını engellemek için çıkmıştır. (4)
24-1815…………………………………….’nde, mutlak krallıklarla yönetilen devletler…………..………. akımına karşı, birlikte hareket etme kararı almışlardır. (2)
25-Napolyon Savaşları sonunda Fransa yenilmiş, bozulan dengelerin yeniden kurulmasını amaçlayan …………………… , ……………………………….  , …………………………ve …………………………. Viyana’da bir kongre toplamaya karar vermişlerdir. (4)
26-Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti ile ilgili bütün düşüncelerini kapsayan ……………………………. terimi, ilk kez, ……………..tarihinde toplanan ……………………………………………’nde alınmıştır.(3)
27-Avrupa’da siyasi gelişimini tamamlayan ilk ülke ………………………………….(1850), en geç tamam-layan iki ülke ise, ………………………………… ve ……………………………..’dır. (1870)    (3)
28-XIX.yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin güç kaybını fırsat bilen Avrupalı devletler   ……………………….  ,  …………………………………. ve ……………………………….kıtalarında, milyonlarca kilometrekare toprağa sahip Osmanlı Devleti’ni parçalama planlarını devreye koymuşlardır. (3)
29-Yeniçeri Ocağı’nın bozulmaya başlaması, padişah …………….…………..döneminde başlamıştır. (1)
30- XVII.yüzyılda, Yeniçeri Ocağı ile ilgili …………… .anlayı şının yerini,  ……………….anlayışı almıştır. (5)


11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Klasik Sorular ve Boşluk Doldurma İNDİR
11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı cevap anahtarı

Leave a Reply