Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı ve Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (30 Puan)
1. II. Mahmut devrinde askeri alanda; … . Cedit, …… .. Ocağı açılmış; …….. Ocağı kaldırılarak yerine Asakir-i Mansure – i Muhammediye adlı ordu kurulmuştur.
2. Vaka – i Hayriye ……….……….…………. demektir.
3. Devlet hizmetinde çalışanların ölümlerinden sonra mallarına el koyma yöntemine ………..……….……….usulü denir.
4. Osmanlı tarihinde yurt içinde ilk geziye çıkan padişah ……… ………………………’tur.
5. Divan-ı Humayun kaldırılmasıyla ……………………. (Bakanlık) sistemine geçilmiştir.
6. Napolyon Savaşları yüzünden bozulan Avrupa siyasal dengesini yeniden kurmak amacıyla 1815’te …… Kongresi düzenlenmiştir.
7. Avrupa tarihinde 1815 – 1827 yılları ……………………… Dönemi olarak adlandırılmıştır.
8. Osmanlı Devleti’nin 1876’da …………………… Konferansı kararlarını reddetmesi 1877 – 78 Osmanlı – Rus savaşına yol açtı.
9. Kırım Savaşı’na katılmadıkları halde Paris Antlaşması’na katılan devletler Prusya ve …………………………………… dır.
10. Kırım Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti en büyük dış borçlanmasını Sultan …………………………. zamanında gerçekleştirmiştir.

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 Puan)

( ) 1. Nizip Savaşı’nda Osmanlı Devleti Mısır valisinin ordusuna yenilmiştir.
( ) 2. Tanzimat Fermanı ilan edildiğinde Osmanlı tahtında II. Mahmut bulunuyordu.
( ) 3. Mısır ve Boğazlar sorununu çözmek Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde etkili bir faktördür.
( ) 4. Osmanlı Devleti Mısır sorununu (1840) Londra Boğazlar Sorununu ise 1841 Londra Antlaşması’yla lehine çözmüştür.
( ) 5. Osmanlı Devleti Islahat Fermanı’nı yayınlayarak 1856 Paris Antlaşması’ndan olumlu sonuç elde etmeyi amaçlamıştır.
( ) 6. Kırım Savaşı’nda Piyemonte ve Avusturya Rusya’nın yanında yer almıştır.
( ) 7. Osmanlı Devleti Paris Antlaşması’ndan olumlu sonuç elde etmek için Islahat Fermanı’nı yayınlamıştır.
( ) 8. 1876’da düzenlenen İstanbul Konferansları Balkanlardaki sorunları görüşmek üzere toplanmıştır.
( ) 9. I. Meşrutiyetin ilanında etkili olan güç İttihat ve Terakkidir.
( ) 10. Yeni Osmanlılar adlı cemiyet yeni bir anayasa ilanı ile Avrupa devletlerinin Osmanlı içişlerine karışmayacağına inanıyorlardı.

C. Aşağıdaki kutularda yer alan kavramları tanımlamalarla eşleştiriniz. (12 Puan)

İptida-i Mektepleri
Darül Muallim-i
Sıbyan Tevhid-i Tedrisat
Rüştiye Mektebi
Mekteb-i Maarif-i Adliye Tıbhane-i Amire
1. II. Mahmut zamanında açılan ilkokula verilen genel ad (……. ………………………….)
2. Sıbyan Mekteplerine (iptidai okullara) öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan okulun adı (………………….)
3. Bugünkü ortaokul karşılığı demek olan okul (……………………………..)
4. Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretimi birleştirme kanunu (…………………………………………………..)
5. Devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılan okulun adı (…………………………………………..)
6. 1827’de açılan tıp okulu (……………………………….)
D. Aşağıdaki Kavramları Açıklayınız. (18 Puan)
a. Nizamiye Mahkemeleri:
b. Osmanlıcılık:
c. Mecelle:
d. Ayan Meclisi:
e. Nuvvap Mektebi:
f. Millet-i Sadıka:

E . Aşağıdaki Ucu Açık Soruları Cevaplandırınız. (30 Puan)
1. XIX. yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletlerinin başvurdukları ve başlıca amacı Osmanlı Devleti’nden alacaklarının tahsil edilmesi olan ve Osmanlı maliyesini ve ekonomisini denetlemek amacıyla kurulan kuruluşun adı
nedir?

2. Süveyş Kanalı’nın açılması XIX. yüzyılın sonlarına doğru hangi yerin siyasal ve ekonomik öneminin artmasına
yol açmıştır?

3. I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
II. Süveyş Kanalı’nın açılması
III. Sömürgeciliğin hızlanması
IV. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik önemini arttırmaktan çok, azaltmıştır?

4. I. Adil bir yönetim uygulaması
II. Halka inanç özgürlüğü vermesi
III. Uluslar arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanması
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlıların Balkanlardaki varlığını XX. yüzyılın başlarına kadar sürdürmesini sağlayan
etkenlerarasında yer alır?
5. 1876 yılında ilan edilen Kanun- i Esasi’ye göre,
I. Hükümet padişaha karşı sorumludur.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer.
III. Meclisi açıp kapama yetkisi padişaha aittir.
Bu hükümlerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde monarşik iradenin üstünlüğünü gösterir?
6. II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan Reval Görüşmesi hangi devletler arasında yapılmıştır?
7. Dünyada serbest dolaşımı sağlayarak bütün ekonomik engelleri kaldırmak, tek tek ulus devletlerdeki pazarları
bütünleştirmek yoluyla bir piyasa oluşturma süreci hangi kavramla açıklanır?
8. XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında Osmanlı imparatorluğu’nun yitirdiği topraklardan bazıları
şunlardır:
I. Kıbrıs adası
II. Mısır
III. Tunus
IV. Girit adası
V. Bosna- Hersek
VI. Trablusgarp Osmanlı İmparatorluğu bu topraklardan hangilerini İngiltere ve Avusturya’ya bırakmak zorunda
kalmıştır?
9. 31 Mart Vakası’nı bastıran askeri gücün adı nedir?
10. V. Mehmet Reşat hangi olay sonrası padişah Abdülhamit’in yerine tahta geçmiştir?

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Cevapları

A. Boşluk Tamamlama
1. Sekban-ı Cedit – Eşkinci – Yeniçeri 6. Viyana
2. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 7. Restarasyon
3. Müsadere 8. İstanbul
4. Abdülaziz 9. Avusturya
5. Nazırlık (Hükümet) 10. II. Abdülhamit

B. Doğru – Yanlış
( D ) 1. Nizip Savaşı’nda Osmanlı Devleti Mısır valisinin ordusuna yenilmiştir.
( Y ) 2. Tanzimat Fermanı ilan edildiğinde Osmanlı tahtında II. Mahmut bulunuyordu.
( D ) 3. Mısır ve Boğazlar sorununu çözmek Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde etkili bir faktördür.
( D ) 4. Osmanlı Devleti Mısır sorununu (1840) Londra Boğazlar Sorununu ise 1841 Londra Antlaşması’yla lehine çözmüştür.
( D ) 5. Osmanlı Devleti Islahat Fermanı’nı yayınlayarak 1856 Paris Antlaşması’ndan olumlu sonuç elde etmeyi amaçlamıştır.
( Y ) 6. Kırım Savaşı’nda Piyemonte ve Avusturya Rusya’nın yanında yer almıştır.
( D ) 7. Osmanlı Devleti Paris Antlaşması’ndan olumlu sonuç elde etmek için Islahat Fermanı’nı yayınlamıştır.
( D ) 8. 1876’da düzenlenen İstanbul Konferansları Balkanlardaki sorunları görüşmek üzere toplanmıştır.
( Y ) 9. I. Meşrutiyetin ilanında etkili olan güç İttihat ve Terakkidir.
( D ) 10. Yeni Osmanlılar adlı cemiyet yeni bir anayasa ilanı ile Avrupa devletlerinin Osmanlı içişlerine  karışmayacağına inanıyorlardı.

C. Eşleştirme

1. A 2. B 3. D 4. C 5. E 6. F

D. Kavram – Açıklama
a. Nizamiye Mahkemeleri: Tanzimat Devri’nde Müslüman ile Müslüman olmayanların davalarının görüldüğü mahkeme
b. Osmanlıcılık: Değişik din ve milleten olanları Osmanlı şemsiye altında tutmayı amaçlayan akım
c. Mecelle: 1869 yılında Cevdet Paşa başkanlığında fıkıh uzmanlarından oluşan bir kurulun İslam hukukuna göre hazırladığı; fıkıh ile çağdaş hukuku bağdaştırmaya yönelik Osmanlı medeni yasası
d. Ayan Meclisi: Meşruti yönetimde Padişahın seçtiği mebuslardan oluşan meclis
e. Nuvvap Mektebi: Tanzimat döneminde kadılık mesleğinin prestijini yükseltmek için açılan okul
f. Millet-i Sadıka: XIX. yüzyılda Osmanlılara bağlılığını sürdüren
Ermenilen için kullanılan deyim

E. Uçu Açık Sorular
1. Duyun-u Umumiye İdaresi
2. Akdeniz
3. I ve IV
4. I, II ve III
5. I ve III
6. İngiltere ve Rusya
7. Küresel sermaye
8. İngiltere: I ve II, Avusturya: Yalnız V
9. Hareket Ordusu
10. 31 Mart Vakası

Leave a Reply