Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Klasik

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Klasik

1) 1815 Viyana Kongresine katılan devletleri yazınız? (10 Puan)
2) Şark Meselesini açıklayınız?(15 Puan)
3) Rum isyanın nedenlerinden 4 adet yazınız. Rumlar hangi antlaşmayla bağımsız oldular? (15 Puan)
4) 1856 Paris Barış Antlaşmasına Katılan Devletleri yazınız.(15 Puan)
Katılan Devletler:
5) 1878 Berlin Kongresinin maddelerinden 3 adet yazınız ve bu kongrenin Osmanlı Devleti açısından önemini yazınız?(20 puan)
6) Anadolu’da meydana gelen Ermeni isyanlarından 5 adet yazınız?(10 Puan)
7) I. Balkan savaşının nedenlerinden 3 adet ve bu savaşta Osmanlı’ya savaş açan devletleri yazınız? (15 puan)

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Cevapları

CEVAP 1: Avusturya, İngiltere, Prusya ve Rusya’
CEVAP 2: Şark Meselesi, Avrupa devletlerinin XIX. yüzyıl ve sonrasındaOsmanlı Devleti’ne karşı yürütecekleri siyaseti ifade eden bir kavramdır. Türkleri Anadolu’dan çıkarmayı amaçlayan Şark Meselesi’ni iki kısımda incelemek mümkündür. Amacı Türkleri Anadolu’dan ve Balkanlar’dan çıkarmak olan Şark Meselesi’nin iki aşaması vardır. Bu meselenin birinci aşaması 1071-1683 arası dönemde Avrupa savunma, Türkler taarruz hâlindedir. Türkler, 1071’de Anadolu’ya girdi ve Rumeli’ye geçti, Balkanlar’ı tamamen zapt ederek Viyana kapılarına kadar ilerledi. 1683’de Türklerin Viyana’da yenilgiye uğramaları ile Şark Meselesi’nin ilk aşaması bitti. Şark Meselesi’nin ikinci aşamasında Avrupalı devletler Balkanlar’daki Hristiyan halkları Osmanlı hâkimiyetinden çıkarmayı hedefledi. Bu amaç doğrultusunda Sırplar, Rumlar ve Bulgarlarbaşta olmak üzere Osmanlı egemenliğinde yaşayan diğer gayrimüslim halklar isyana teşvik edildi.

CEVAP 3:

  • Ulusçuluk akımının Yunan milleti üzerindeki etkisi
  • Sırpların, isyan neticesinde Osmanlı Devleti’nden bazı ayrıcalıklar elde etmiş olması
  • Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin çalışması
  • Rumların Bizans İmparatorluğu’nu yeniden can­landırmak istemesi
  • Avrupalı devletlerinin, Rumları eski Yunan uygarlığını yaratanların torunları olarak görmelerinden, dolayı onlara bağımsızlık kazandırma istekleri,
  • Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın çıkarttığı isyanın yarattığı karışıklıklar.
  • Edirne Antlaşması (1829)

CEVAP 4: Katılan devletler; İngiltere, Fransa, Avusturya, Piyemonte, Osmanlı, Rusya ve Prusya (Almanya)’dır.
CEVAP 5 : Maddeler:1-Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olacak.
2-Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacak.
3-Kars, Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilecek.
ÖNEMİ: 1)- Osmanlı’nın dağılma süreci hızlandı.
2)- Bu antlaşma ile İngiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı. Bu yüzden Osmanlının dış politikasında İngiltere’den boşalan yeri ALMANYA almaya başladı.
3)- ERMENİ MESELESİ ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almış, Ermeni Meselesi Ermenilerin değil Osmanlı’yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Berlin Antlaşması, ERMENİ Meselesinin BAŞLANGICI olarak kabul edilmektedir.
4)- Osmanlının 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlaşmadır.
5)- Anlaşmadan en karlı çıkan, Bosna Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrıs’ı üs olarak alan İngiltere’dir.

CEVAP 6 :Zeytûn İsyanı (1895)
Van İsyanı (1896)
Erzurum İsyanı (1890)
Merzifon, Yozgat ve Kayseri Olayları (1892)
Sason İsyanı (1894)

CEVAP 7: Nedenleri:
-Fransız İhtilali ile birlikte yayılan milliyet­çilik akımının Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi.
-Avrupa devletlerinin, Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıkları kışkırtması
-İngiltere’nin, Rusya’yı Osmanlı üzerinde­ki politikasında serbest bırakması (Panslavizm)
-Osmanlı Devleti’nin merkezi gücünün zayıflaması
-Osmanlı Devleti; Bulgaristan, Yunanis­tan, Karadağ ve Sırbistan’la mücadele etmiştir.
-Osmanlı Devleti, dört cephede yaptığı mücadelede başarısız olmuştur. Başarısız ol­masının nedeni, ordu içerisinde karışıklıklar ol­ması ve cephelere askeri gücün gönderilememesidir.
KATILAN DEVLETLER: Yunanistan – Bulgaristan – Sırbistan – Karadağ – Osmanlı Devleti

Leave a Reply