Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. yazılı Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları ile ilgili hazırlayacağımız bu yazılı sınavımızda 25 adet test sorusu hazırladık. Milli Eğitim Orta Öğretim yönetmeliğine göre ikinci Sınavların Test yapılabilmesi mümkün olduğu için bu Sınavımızı da Test Soruları şeklinde hazırlamayı uygun gördük. Tarih Dersi 11. Sınıfta başarınızı artırmak için 11. Sınıf Tarih Ders Notlarını okumanızı ve Konu tarama testlerini çözmenizi tavsiye ediyoruz. 11. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Ders Notları ve 11. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Notları ve 11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Ders Notları Ünitelerine ait kısa ve özet bilgileri tekrar etmenizde fayda vardır.
Sorularımızı Son üniteler ağırlıklı olmak üzere geriye doğru azalan şekilde ünitelere dağıttık. Böylelikle son işlenen konular daha ağırlıkta olduğu için Öğrencilerin başarılı olma ihtimali daha da artacaktır. Sorularımızı Kitaptan Ünie sonu değerlendirme sorularından seçtik ki öğrencilerimiz fazla zorlanmasınlar.
NOT: 33 Adet Sorudan İstediğiniz Soruları Seçerek Karma Bir yazılı Sınav Oluşturabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. yazılı Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi XIX ve XX. yüzyılda yaşanan toprak kayıpları sonucunda Osmanlı Devleti’nde yaşanan değişimlerden biri değildir?
A) Devlet vergi kaybına uğradı
B) Güvenlik sorunları yaşandı
C) Göç alan yörelerin demografyası bozuldu
D) Göçmenlerle yerel halk arasında anlaşmazlıklar yaşandı
E) Osmanlı topraklarında müslüman nüfus azaldı

2. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin etkisiyle şehir hayatında yaşanan sorunlardan biri olamaz?
A) Hava kirliliği
B) Kültürel faaliyetlerin artması
C) Konut sıkıntısı
D) Su sıkıntısı
E) Şehirlerin çarpık gelişmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yla ilişkilerinin artmasıyla
ortaya çıkan bir değişimdir?
A) Gazetelerin toplumsal hayata girmesi
B) İlmiye sınıfının güç kazanması
C) Ticaret yollarının değişmesi
D) Halifelik makamının kaldırılması
E) Üniter devlet yapısının benimsenmesi

4. Modern şehirlerin doğması teknolojinin gelişmesi modern toplumlarda
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmamıştır?
A) Tüketim alışkanlıklarının değişmesine
B) Aile ilişkilerinin zayıflamasına
C) Geniş aile yapısının yaygınlaşmasına
D) Şehirlerin cazibe merkezi olarak öne çıkmasına
E) Yeni eğlence sektörlerinin ortaya çıkmasına

5. Aşağıdakilerden hangisi tüketim ekonomisinin ortaya çıkardığı yeni iş alanlarından biridir?
A) Taşımacılık
B) Esnaflık
C) Zanaatkarlık
D) Reklamcılık
E) İşçilik

6. Bir toplumu oluşturan kişileri ve onları birbirine bağlayan dil, din, sanat, töre, hukuk ve yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini, gelenek ve göreneklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Popüler kültür
B) Yüksek tabaka kültürü
C) Eğlence kültürü
D) Kitle kültürü
E) Kültür

—————————

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı endüstrisini güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biri değildir?
A) Sergi-i Umûm-i Osmanînin açılması
B) İstanbul Sanayi Mektebinin kurulması
C) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması
D) Demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi
E) Lonca sisteminin kurulması

8. 1854 senesinde Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisinden ilk dış borcu almıştır?
A) Fransa
B) Rusya
C) Avusturya
D) İngiltere
E) İspanya

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere 1864’ten itibaren kurulan sanayi mekteplerinde mesleki eğitimin verildiği alanlardan biri değildir?
A) Terzilik
B) Dokumacılık
C) Dericilik
D) Nakkaşlık
E) Demircilik

10. XIX. yüzyılda devlet sermaye ve teşebbüsüyle aşağıdaki alanların hangisinde imalathane, atölye ve fabrika gibi işletmeler kurulmamıştır?
A) Çuha
B) Çimento
C) Kâğıt
D) İpekli Dokuma
E) Boya


11. Bir ülkede nüfusun artması o devlete birtakım kazançlar sağlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kazançlar arasında yer almaz?
A) Savaş gücünü arttırması
B) Üretim ve vergi gelirlerinin artması
C) İç ve dış göçün meydana gelmesi
D) Başka devletlere karşı siyasi bir güç kazanması
E) Ekonomik kalkınma için gerekli işgücünü sağlaması

12. Osmanlı Devleti, Islahat Fermanı ile azınlıklara okul açma ve istedikleri okula gitme hakkı vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin azınlıklara birtakım haklar vermesinin
I. Laik devlet düzenine geçmek
II. Devletin dağılmasını önlemek
III.Avrupalı devletlere imtiyaz vermek sebepleri arasında hangileri sayılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve I E) II ve III


13. Osmanlı Devleti’nin eğitim işlerinin yapıldığı kurumların başında medreseler ve sıbyan mektepleri gelmekteydi. Zamanla bu medrese ve okulların yanında Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin açtığı mesleki ve teknik okullarda da eğitim ve öğretim yapılmaya başlandı.
I. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi
II. Osmanlı Devleti’nin modernleşmeye çalışması
III.Osmanlı Devleti’nin savaşlarda yenilgi almaması
IV. Dinî ilimlerin öğretilebileceği okullara ihtiyaç duyulması
Tanzimat Dönemi’nde yeni okulların açılmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve IV

14. Âyanlarla yapılan Sened-i İttifak’a göre I. Padişahın emirleri mutlak olarak yerine getirilecek
II. İstanbul’daki ocaklarda fesat çıkarsa âyanlar emir beklemeksizin İstanbul’a gelerek isyan eden ocağı kaldıracaklar
III.Âyanlar eyaletlerinden devletin asker almasına karşı gelmeyecekler. Böyle hareket edeceklerden bütün âyanlar davacı olacaktır
IV. Her yerde hazine gelirinin, devletin koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre toplanması sağlanacak
Verilen maddelerden hangisi, devletin âyanlar karşısında hâkimiyetinin sarsıldığının kanıtıdır?
A) Yalnız I B) II ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve III

15. II. Abdülhamit Dönemi’nde fakirler ve ihtiyaç sahipleri için çeşitli kurumlar kurulmuştur. Yine bu dönemde Batı’dan birçok uygulama Osmanlı ülkesine getirilmiştir. Batı’nın uygulamalarını II. Abdülhamit süzgeçten geçirip mevcut geleneksel uygulamalarla yoğurarak topluma kazandırmaya çalışmıştır. Avrupa’dan sosyal sigortalar sistemini de getiren II. Abdülhamit emeklilik sistemine yeni hükümler ekleyerek daha işler bir hâle kavuşturmuştur.
Yalnızca verilen metne dayanılarak:
I. Osmanlı Devleti’nde emeklilik sistemi ilk kez II. Abdülhamit Dönemi’nde başlamıştır.
II. Osmanlı Devleti sosyal devlet olma yolunda önemli bir adım daha atmıştır.
III.Avrupa’dan örnek alınan uygulamalar doğrudan Osmanlı Devleti’ne kazandırılmıştır.
IV. Osmanlı Devleti’nin ekonomisi güçlenmiştir. yargılardan hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV

16. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda İslamcılık ve Osmanlıcılık fikirlerini devlet politikası hâline getirmiştir. Bu fikir akımları Avrupalı devletler tarafından farklı tepkilere sebep olmuştur. Rusya bu fikirlere karşı iken Almanya desteklemiştir. İngiltere ise yalnızca Osmanlıcılık fikrine destek vermiştir.
Buna göre
I. Osmanlı Devleti, İslamcılık ve Osmanlıcılık fikri ile dağılmayı önlemek istemiştir.
II. Fikir akımlarına Avrupa devletleri farklı tepkiler vermişlerdir.
III.Almanya, Rusya’nın sıcak denizlere inmesini istememektedir.
verilenlere göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 

17. Yunanistan’ın kuruluşu aşağıdaki hangi antlaşmayla sağlandı?
A) Berlin Antlaşması
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
E) Kütahya Antlaşması

18. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerce başlatılan isyanlardan biri değildir?
A) Sason İsyanı
B) Osmanlı Bankası Baskını
C) Van İsyanı
D) Adana Olayları
E) Mora İsyanı

19. I. Balkan Savaşı öncesinde Avrupalı devletlerce desteklenen Balkan devletleri 1912 tarihinde bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Bu devletlerin temel amacı Osmanlıyı Balkanlar’dan uzaklaştırmaktı.
Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda yer alan devletlerden değildir?
A) Yunanistan
B) Arnavutluk
C) Karadağ
D) Bulgaristan
E) Sırbistan

20. Berlin Kongresi’nde (1878) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren kararlar alınmıştır. Kongrede, azınlık hakları konusunu dile getiren Avrupalılar, Osmanlı’dan ıslahatlara devam etmesini istediler.
Bu azınlıklardan biri de “Millet-i Sadıka” olarak adlandırılan ……………… azınlığıydı.
Yukarıda geçen ifadeye göre, boş bırakılan yere hangi azınlığın adı yazılmalıdır?
A) Ermeni
B) Rum
C) Bulgar
D) Sırp
E) Karadağlı

21. “Üçlü İtilaf” bloku içerisinde
I. İngiltere
II. Rusya
III. Almanya
IV. Fransa
hangi devletler yer almıştır?
A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) I, II ve IV E) I, II ve III

— —

22. Coğrafi Keşifler’in sonucunda Avrupa’da düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde yerini almıştır. Bu hareketlerden Rönesans ………………… ‘da; reform………………….. ‘da başladı.
Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I II
A) Almanya Fransa
B) Fransa İtalya
C) İspanya Almanya
D) İtalya Almanya
E) Fransa İspanya

23. “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını  vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun tezlerine göre devlet, egemen güçtür. Egemenlik bölünemez düşüncesini savunmuştur. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmemiştir.
Yukarıdaki metne göre bu düşünceleri savunan düşünür aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Voltaire
B) Cervantes
C) John Locke
D) Rousseau
E) Kepler

24. Aşağıda verilen isimlerden hangisi Rönesans’ın Fransa’daki temsilcilerinden
biri değildir?
A) Montaigne
B) Erasmus
C) Pierre Lescot
D) Ronsard
E) Rabelais

25 I. Avrupa’ya giden elçiler Avrupa diplomasisi, sanatı, sanayisi, tarımı,
askerî  gücü ve teknolojisi hakkında  İstanbul’a rapor sundular.
II. Geleneksel alçak divanların yerini koltuk ve iskemle aldı. Osmanlı evlerinde Batı tarzı eşyalar, resim ve tablolar yer aldı.
III. Yaz gecelerinde lalelerin altında ve yürüyen kaplumbağaların sırtında mumlar yakılıp şenlikler yapılmıştır.
IV. Deniz yoluyla veya taşradan İstanbul’a gelenler sağlık kontrolünden geçirilerek bir bakıma karantina uygulanmıştır.
Lale Devri’ndeki bu sosyal gelişmelerden hangileri Osmanlı toplumunu doğrudan etkilemiştir?
A) Yalnız I
B) II, III ve IV
C) II ve IV
D) I ve III
E) I, II, III ve IV

26. Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren padişahlıkla yönetildi. Bu yönetim sisteminde
iktidar babadan oğula geçmekteydi. Şehzadeler hükümdar olmadan önce sancaklara gönderilirdi. Böylece şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe kazanılırdı. Padişah I. Ahmet Dönemi’nde Ekber ve Erşed Sistemine geçilerek hanedanın en büyük ve en olgun üyesi padişah seçilmeye başlandı. Bu uygulama ………………………………………… etkili oldu.
Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur?
A) şehzadelerin Divân-ı Hümâyunda söz sahibi olmalarında
B) eğitimde şehzadelerin daha iyi yetiştirilmesinde
C) şehzadelerin devlet yönetimine uzak kalmasında
D) askerî teşkilatının yenilenmesinde
E) taht kavgalarının yaşanmasının önlenmesinde

— —

27. Coğrafi Keşifler’den sonra yeni toprakların bulunması, yeni ticaret yollarının kullanıma açılması Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirdi. Avrupa’dan Amerika’ya göçler yaşandı. Keşifler sonrası İspanya ve Portekiz’in ilgi alanlarını ağırlıklı olarak Amerika ve Ümit Burnu yolu ile Hindistan’a çevirmiş olmalarına karşılık, Kuzey Avrupa ülkeleri Akdeniz’de varlık göstermeye başladı.
Verilen bilgilere göre
I. Coğrafi Keşifler ile keşfedilen yerlerde etnik unsurlar çeşitlenmiştir.
II. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler Coğrafi Keşifler’den etkilenmiştir.
III. Baharat Yolu önemini kaybetmiştir.
IV. Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren ülkeler arasında İspanya ve Portekiz de vardır.
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

28. I. Girit Adası’nın alınması
II. Askeri alanda yapılan ıslahatlarla ordunun modernleşmesi
III. 1664’te Avusturya’dan Uyvar ve Neograt kalelerinin alınması
gibi gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin uluslararası ortamda itibarını güçlendirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

29. Batılı tüccarların Osmanlı topraklarındaki ticari faaliyetlerini XVIII. yüzyılın başlarından
itibaren arttırdıkları görülmektedir. Bu dönemde Hollanda ve İngiltere gibi sömürge sahibi Avrupa devletleri başta olmak üzere, Avusturya, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa devletlerinin Osmanlı dış ticaretindeki payı belirgin bir şekilde artış göstermektedir.
verilenlere göre hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupa’nın öncü sömürgeci devletleri İngiltere ve Hollanda’dır.
B) XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri sömürgecilik faaliyetleri ile uğraşmışlardır.
C) XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti ekonomik yapısında ihracat ön plana çıkmıştır.
D) Osmanlı Devleti’nin yerli tüccarları XVIII. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybetmeye başlamıştır.
E) 1700’lü yıllardan itibaren Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin dış ticaretinde
etkin rol oynamışlardır.

30. II. Osman (Genç), Lehistan’daki Hotin Kalesi kuşatması sırasında disiplinsiz
davranan yeniçeriler sebebiyle Yeniçeri Ocağını kaldırmaya karar vermiştir.
II. Osman’ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?
A) Taht mücadelelerinin yaşanmasını
B) Egemenlik anlayışının değişmesini
C) Yeniçerilerin Türkler arasından seçilmesini
D) Yenilik hareketlerinin devlet politikası haline getirilmesini
E) Savaşların kaybedilmesini ve toprak kaybının yaşanmasını

 

31. Avusturya, Malta, Lehistan, Venedik ve Rusya 1683’te güçlerini birleştirerek Kutsal
İttifak’ı oluşturmuştur. Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında 1699’a kadar yaşanan savaşlardan Osmanlı Devleti yenik çıkmış ve geniş oranda toprak kaybetmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Avrupalılar teknoloji alanında gelişmişlerdir.
B) Osmanlı Devleti mevcut sınırlarını korumuştur.
C) Osmanlı Devleti çeşitli ittifakların içinde yer almıştır.
D) Avrupa Devletleri her alanda birlikteliği sağlamışlardır.
E) Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında hâkimiyet mücadeleleri yaşanmıştır.

32. Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında yaşanan Mezhep Savaşları’nda (Otuz Yıl Savaşları)Fransa Katolik olmasına rağmen Protestanlığı seçen Alman prensliklerinin
yanında yer alarak Katolik Alman İmparatorluğu’na karşı savaşmıştır. Buna göre Fransa’nın Protestan Alman prensliklerinin yanında yer alarak
I. Mezhep birliğini sağlamak
II. Kalvenizm’in güçlenmesini sağlamak
III. Almanya’nın güçlenmesini engellemek
IV. Bireysel özgürlükleri devlet politikası olarak savunmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

33. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya ile yaptığı savaşları genelde kazanmasına
rağmen bu başarısını diplomasiye yansıtamamıştır.
XVII. yüzyılda:
I. İran ile savaşması
II. Anadolu’da iç isyanlar ile uğraşması
III. Islahat çalışmalarını başlatılmış olması
yaşanan durumlardan hangileri, bu soruna gerekçe oluşturmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

34. 1700’lü yıllardan itibaren Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısında iç ve dış faktörlerden
kaynaklı bozulmalar yaşanmıştır.
Buna göre
I. Savaşların uzun sürmesi
II. İstanbul isyanlarının çıkması
III. Toprak sisteminin bozulmaya başlaması
IV. Coğrafi Keşifler’le ticaret yollarının yön değiştirmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri ekonomik bozulmanın iç etkenlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Leave a Reply