Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Hukuk ve Ekonomi ile İlgili Test Soruları

Türklerde Hukuk ve Ekonomi ile İlgili Test Soruları

1. Vakıf sistemi, halkın yararına olan kurumların giderlerinin devlet eliyle ya da zengin kişiler tarafından karşılanmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi vakıf sisteminin yararlarından biri değildir?
A) Toplumsal ihtiyaçlar için maddi kaynak sağlanmıştır.
B) Devlet-toplum kaynaşması sağlanmıştır.
C) Özel mülkiyetin gelişmesi sağlanmıştır.
D) Gelir dağılımındaki farklılık giderilmiştir.
E) Şehirlerin kalkınması hızlanmıştır.
2. Orhan Bey döneminde Balkanlar’a geçilmesinden sonra, bu bölgede fethedilen yerlere doğudan gelen Türkmenlerin yerleştirilmesine “İskan Politikası” denilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İskan politikasının özelliklerinden değildir?
A) Konar-göçerlerin tercih edilmesi
B) Göçmen alınan bölgenin ekonomisinin bozulmaması
C) Bir bölgeye iskanın bir kez yapılması
D) Göçmen ailelerden bir müddet vergi alınmaması
E) Geçerli sebep olmadan göçmenlerin yerlerini terk edememesi

3. I. Tüccar
II. Esnaf
III. Sipahi
IV. Müderris
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde yönetilenler sınıfında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve IV
D) III ve IV
E) II, III ve IV

4. – Cumhuriyetin ilanı
– Medeni Kanun’un kabülü
– Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi
– Soyadı Kanunu’nun kabülü
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki hangi ilke ile daha çok ilgilidir?
A) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Laiklik

5. – Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
– Kamu İktisadi Teşekküllerinin kurulması
Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Milliyetçilik – Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik
C) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik
D) Laiklik – Devletçilik
E) Laiklik – Milliyetçilik

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde halkı oluşturan alt birimler arasında sayılamaz?
A) Urug
B) Oguş
C) Boy
D) Toy
E) Bodun

7. Orta Asya’da Uygurlar dönemine ait vasiyetname, borç alıp verme, kira, alım-satım belgesi gibi vesikalara rastlanılmıştır.
Bu bigilere göre Uygurlarla ilgili,
I. Yazı kullanılmıştır.
II. Yazılı hukuk gelişmiştir.
III. Komşu toplumlardan etkilenilmiştir.
IV. Göçebe yaşam tamamen terkedilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
E) II, III ve IV

8. II. Murat Edirne yakınlarında Ergene ırmağı üzerine bir köprü, köprü girişine yolcuların misafir olabileceği han, imaret, cami ve medreseden oluşan bir külliye inşa ettirmiştir.
Bu bilgiye göre Osmanlıların iskan siyasetinin aşağıdaki hangi yönüne değinilmiştir?
A) Askeri
B) Siyasi
C) Sosyal
D) Hukuki
E) İdari

9. Türk-İslam dünyasında sultanların köylüler için yaptıkları,
– Belli dönemlerde vergi affı çıkarma
– Tohum ve çift hayvanı dağıtma
gibi yaklaşımlarının;
I. köylüleri topraklarında tutabilme,
II. üretimi denetleme ve üretim artışı sağlama,
III. hayvancılığı geliştirme
amaçlarından hangisini sağlamaya yönelik değildir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Türk – İslam devletlerinde vakıfların gelişmesinde;
I. İslam dininin hayır işlerini teşvik etmesi,
II. lüks ve ihtişamın artması,
III. gelirlerin artması,
IV. sosyal refahı yükseltme düşüncesi
durumlarından hangilerinin etkisi olmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II, III ve IV

11. “Türk-İslam devletlerinde vakıflar aracılığı ile birçok sosyalyardımlaşma kurumu oluşturulmuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?
A) Kervansaraylar
B) Ahi teşkilatları
C) Darüşşifalar
D) Darul hikme
E) Bimaristan

12.
I. Hilali Ahmer Cemiyeti
II. Donanma Cemiyeti
III. Darüleytam
IV. Darülaceze
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde sosyal yardım kuruluşları arasında sayılabilir?
A) Yalnız IV
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

1.C 2.C 3.D 4.C 5.D 6.D 7.C 8.C 9.C 10.B 11.D 12.E

Leave a Reply