Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

1. Servetifünun şiirinin öncülüğü yaptığı halde toplumsal sanat anlayışına yönelen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Ahmet Haşim
E) Mehmet Rauf

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Tanzimat Dönemi şiirinin Batı düşüncesiyle, klasisizm ve romantizm akımlarıyla ilişkisi vardır.
B) Tanzimat’ın ikinci kuşağındaki şairler “toplum için sanat” anlayışından vazgeçmiş; “sanat için sanat” anlayışına yönelmişlerdir.
C) Tanzimat II. Dönem şairleri bireysel duygu, düşünce ve anlatıma önem vermiş, edebiyatımıza Batı’daki bireyci anlayışı getirmişlerdir.
D) Tanzimat Dönemi’nde halk şiirine ve hece veznine olan ilgi artmış, divan şiiri ve aruz eski önemini kaybetmiştir.
E) Dilde yalınlaşma amaçlanır ama bu, başarılamaz.

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten
3. Hürriyet Kasidesi’nden alınan bu beyitte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmıştır?
A) Nida-telmih
B) Teşbih- mübalağa
C) Teşhis-açık istiare
D) Kapalı istiare-tecahül-i arif
E) Teşbih-intak

4. I. Dönem Tanzimatçıları için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Eski edebiyatı yıkmak, yeni edebiyatın yapısında kullanılacak değerleri ve kavramları getirmek ça­basındadırlar.
B) Toplumla ilgili kavram ve konulara yönelmişlerdir.
C) Divan edebiyatının nazım, ölçü, birim, şekil ve tür­leri kullanmışlardır.
D) Dilde sadeleşmeyi amaçlamışlar, ancak başarılı olamamışlardır.
E) Şiirlerde parça güzelliği ya da beyit mükemmelliğini savunmuşlardır.

5. Namık Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sahnelenen ilk yerli tiyatroyu yazmıştır.
B) Halkçıdır, eserlerinde toplum için sanat anlayışını benimser.
C) Ziya Paşa’yı eleştirmiştir.
D) Her yönden Batılı anlayışa bağlıdır.
E) Vatan, hürriyet temalarını sıkça işler.

“Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir.”
6. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç-özne-yüklem
B) Zarf tümleci-nesne-yüklem
C) Dolaylı tümleç-yüklem
D) Zarf tümleci-özne-yüklem
E) Zarf tümleci-nesne-yüklem

7. “Öykü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözde özne” olarak kullanılmıştır?
A) Bu öykü ona mansiyon ödülü kazandırdı.
B) Öykü romana göre daha kısa bir şekildir.
C) Hece’deki son öyküsü çok okundu.
D) Öykü soğuk havalarda daha kalın giyindi.
E) Yazarın son öyküsünden sınavda soru soruldu

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, ramlarda pür ihtizaz
Olur dembeden nevhager, nagmesâz
Kafeslerde, ramlarda pür ihtizaz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler..
Sokaklarda seylâbeler ağlaşır,
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;
8. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Parça güzelliği esastır.
B) Bireysel bir temayı işler.
C) Parnasizm akımının izleri görülür.
D) Tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.
E) Söz tekrarlarıyla ahenk ve anlam kuvvetlendirmiştir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) di­ğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Edebiyat fuarında söyleşiler, imza günleri yapılacak.
B) Sıcak, aydınlık ve hoş bir yoldan geçip gittik.
C) Seni arıyorum, anıyorum, çok özlüyorum…
D) Saygı, sevgi, değer görmeyip iyice yalnızlaştı burada…
E) Ruhum aşksız, sancılı sen gittiğinden beri…

Ortalık açmış, uyandım. Dedim, artık gideyim,
Önce amma şu fakîr âdemi memnûn edeyim.
Bir de baktım ki: Tek onluk bile yokmuş kesede;
Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde!
O zaman koptu içimden şu tehassür ebedî:
Ya hamiyyetsiz olaydım, ya param olsa idi!
10. Seyfi Baba’dan alınan yukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal temalıdır.
B) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Manzum hikayenin tür özelliklerini yansıtır
D) Mesnevi tipi kafiyeleniş vardır
E) Saf (öz) şiir geleneğine göre yazılmıştır.

11. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Haluk’un Defteri- Tevfik Fikret
B) Safahat- Mehmet Akif Ersoy
C) Tiyaki Sözler-Cenap Şehabettin
D) Tercüme-i Manzume – Tevfik Fikret
E) Zavallı Çocuk- Namık Kemal

“Uzakta, sislerin gizleyemediği bir ışık sevinçle göz kırpardı bana.”
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi bu cümle ile özdeştir?
A) Sabahın kör karanlığında kafile aceleyle yola çıktı.
B) Yılın bu aylarında güneş bütün cömertliğiyle doğaya göz kırpar.
C) Hayalimde bir adam mütereddit adımlarla belirdi kapımda.
D) Tekirdağ’da sahile vuran dalgalar kıyıyı vuruyordu bu kış ayazında.
E) Son gemi de bu limandan ayrılınca hüzünle döndü evine.

13. Fecriati topluluğu aşağıdakilerden hangisine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?
A) Tanzimat I.dönem
B) Tanzimat II.dönem
C) Divan edebiyatı
D) Halk edebiyatı
E) Servetifünun edebiyatı

14. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif ve Tevfik Fikret’te ortak değildir?
A) Aynı edebi topluluk içinde yer almaları
B) Milli heyecan ve yurt sevgisine sahip olmaları
C) Manzum öykü türünde eser vermeleri
D) Sosyal konulara önem vermeleri
E) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamaları

Beslemişken bu kadar âdemi ihsaniyle
Gitti bîçâre vatan ağlıyarak şâniyle
Yaz bu mersiyeyi taşa şühedâ kaniyle
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini
15. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal bir tema işlenmiştir.
B) Teşhis sanatına yer verilmiştir.
C) Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır.
D) Şekil ve içerik özellikleri bakımından saf(öz) şiirin özelliklerini taşır.
E) Ek hâlinde redif kullanılmıştır.

Azeri edebiyatının 20. yüzyılda yetişmiş en büyük şairlerinden birisidir. Onun şiirlerinden milli, manevi ve kültürel değerler sanatçı duyarlılığıyla özümsenmiş bir şekilde yer aldı. Heyder Baba’ya Selam şiiri onun bütün Türk coğrafyasında tanınmasını sağladı.
16. Parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahtiyar Vahapzade
B) Şehriyar
C) Recep Küpçü
D) Üzeyir Mehdizade
E) Ata Atacanoğlu

Yazar bir yazısında şöyle der ( ) ( ) Sanatçının konusu insandır( ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır. ( ) Bu söze katılıyorum.
17. Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?
A) ( ; ) ( ‘ ) ( , ) (‘ )
B) (; ) ( ‘ ) (; ) (‘ )
C) (: ) ( ‘ ) ( . ) (‘ )
D) ( : ) ( – ) (. ) (; )
E) (;) (‘) (-) (.)

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Kapı açıldığında içeriye boylu poslu, sarışın, alımlı bir kız girdi.
B) Dün seni gördüm rüyamda, Arnavut kaldırımlı taş sokakta.
C) Bu fikrin çağ dışı olduğu apaçık belli zaten.
D) İstediğin kadar konuş, susan bir insanı asla alt edemezsin.
E) Kinayeli sözleriyle bizimle düpedüz dalga geçiyordu.

Milli edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. “Türk Şairi”, “Milli Şair” unvanı ile tanınır. Tanzimat Döneminde ortaya çıkan “halk için halk diliyle yazma” anlayışını Servetifünun Dönemi’nde yeniden canlandırmıştır.
19. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Namık Kemal
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul

20. Aşağıdakilerden hangisi saf(öz) şiirle ilgili yanlıştır?
A) Estetik tavır öne çıkarılmıştır, didaktik tutumdan uzak durulmuştur
B) Biçim kaygısı güdülmüş, mükemmeliyetçilik ilkesine bağlanılmıştır.
C) Şiirde ahenge önem verilmiş; söyleyiş tarzı, ritim, kafiye , aliterasyon gibi ses benzerliklerinden yararlanılmıştır.
D) İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanılmış; şiire özgü düşsel bir âlem kurulmuştur.
E) Şiir, düz yazıya yaklaştırılmıştır.

21. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’ya aittir?
A) Piyale
B) Akıncı Türküleri
C) Şermin
D) Göl Saatleri
E) Kendi Gök Kubbemiz

22. Milli Edebiyat sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Servetifünun ve Fecriatinin ağır dil anlayışlarını eleştirmişler, geniş halk kitlelerine seslenmek için ulusal dili savunmuşlardır.
B) Yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda sosyal bir dava saydıkları yeni dili ‘Yeni Lisan’ da açıklamışlardır.
C) Günlük yaşamdan, halktan uzak, yalnız kendisiyle meşgul olanların yarattığı sanat anlayışına tavır almışlardır.
D) Bir yandan görüşlerini kabul ettirmeye çalışırken diğer yandan, eski dili savunanlarla mücadele etmişlerdir.
E) İçinde bulundukları koşullar onları karamsar, içe dönük, melankolik konulara yöneltmiştir.

23. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’nde yer alan bir sanatçı değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Cahit Külebi
C) Enis Behiç Koryürek
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Yusuf Ziya Ortaç

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
24. Bu dizelerle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mani tipi uyak düzeni vardır.
B) Didaktik şiirin özelliklerini taşımaktadır.
C) Millî Edebiyat Dönemi dil anlayışı dile getirilmiştir.
D) Edebî sanatlara, imge ve çağrışımlara sıkça yer verilmiştir.
E) Kelime halinde redife yer verilmiştir.

25. Aşağıdaki sanatçı-dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem- Servetifünun
B) Namık Kemal-Tanzimat I. Dönem
C) Ahmet Haşim-Fecriati
D) Cenap Şehabettin- Servetifünun
E) Namık Kemal-Tanzimat I. Dönem

1. B
2. D
3. C
4. E
5. D
6. D
7. C
8. A
9. C
10. E
11. D
12. C
13. E
14. A
15. D
16. B
17. C
18. A
19. E
20. E
21. E
22. E
23. B
24. D
25. A

Leave a Reply