Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 3. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 3. Ünite Kitap Cevapları
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Namık Kemal’ in “Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini / Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini” beyiti ile Atatürk’ün “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini / Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” dizelerini farklı zamanlarda yaşayan iki kişinin dünya görüşleri açısından karşılaştırınız. Ortak noktaları belirleyiniz.

Cevap:
“Büyük şairler, ülkeleri acı çekerken mutluluk şarkıları söyleyemezler.” sözünü sınıfınızda kısaca tartışınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

1. Okuduğunuz şiirde geçen “mazlum”, “hakîr”, “şan”, “felek”, “esaret” gibi kelimelerin anlamını dizelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:
2. Okuduğunuz şiirde kullanılan “ejder”, “ateş”, “kavga”, “kemend”, “cellat”, “şemşir”, “hun” gibi kelimeleri, şairin yaşamıyla ve söyleyiş üslubuyla ilişkilendiriniz.

Cevap:
3. Tematik bütünlüğe sahip okuduğunuz şiirin temasını ve temanın yaşam gerçeğini yansıtması özelliklerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap:
4. Okuduğunuz şiirde Batılılaşma ile toplum hayatımıza giren kelimeleri ve kelime gruplarını belirleyiniz

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

5. Şair, hürriyet aşkını ifade etmek için şiirsel anlatımdan niçin yararlanmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
6. Okuduğunuz şiirde divan şiirine özgü mazmun var mıdır? Örnek veriniz.

Cevap:
7. Hürriyet Kasidesi şiirinin nazım biçimi özelliklerini ve türünü belirleyiniz. Defterinize yazınız.

Cevap:
8. “Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten” beyitindeki söz sanatlarını bulunuz.

Cevap:
9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyerek aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz, ahenk unsurlarının şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap:
10. Okuduğunuz şiirde şairin Osmanlı tarihine hayranlık duyduğu beyitler hangileridir? Bunlardan yola çıkarak şairin Osmanlıya bakışını değerlendiriniz.

Cevap:
11. I. Dönem Tanzimat sanatçıları, düşüncelerini halka duyurabilmek için sade bir dil kullanmayı savunmuşlardır. Okuduğunuz şiiri bu açıdan değerlendiriniz.

Cevap:
12. Edebiyatta düşünceyi ön plana çıkarmak isteyen Namık Kemal, okuduğunuz şiirde bir sanat endişesi taşıyor mu? Şiirin son beyitinden hareketle soruyu cevaplayınız.

Cevap:
13. Söyleyici; şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlıktır. Şiirin söyleyi- cisini bulunuz. Şiirde söyleyicinin coşkulu bir söyleyişte bulunduğu beyitleri tespit ediniz. Bunun nedenlerini sözlü olarak sınıfınızda belirtiniz.

Cevap:
14. Okuduğunuz şiirden, günümüz demokrasi anlayışına yakın düşünceleri bulunuz.

Cevap:
15. “Hürriyet, adalet, eşitlik” düşüncelerinin dile getirildiği beyitleri tespit ediniz. Fransız Ihtilali’nin metne etkilerini değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

İçinizde şiir yazma ve şiir dinleme hissi uyandıran tabiat güzellikleriyle karşılaşıyor musunuz? Düşünce ve duygularınızı sınıfınızda anlatınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

1. Okuduğunuz şiirde geçen “dem”, “matem”, “sükunet”gibi kelimelerin anlamını dizelerin bağlamından bulup defterinize yazınız.

Cevap:
2. Okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz. Şiirde temayı destekleyen kelime ve kelime gruplarını gösteriniz.

Cevap:
3. Şiirde konuşan şair değil, kurgusal bir kişidir. Bu kişi, şiirin içeriğine ve yansıtılan ruh durumuna göre değer kazanır. Bu durum da şiirin okunma tarzına ve anlamına etkide bulunur. Böylece okuyucu, söyleyici ile özdeşleşir.
Okuduğunuz şiirin söyleyicisini tespit ediniz. Söyleyicinin şiirdeki tavrını (ruh hâlini) açıklayınız. Söyleyiciyle hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap:
4. Aşağıda verilen dizelerdeki iletiyi belirleyiniz.
“Odur hîçî-yi mâzî lücce-i sürh-i meşiyyette, / Bu târîkî-yi müstakbel kebûd-ı sermediyyette / Durur bir kibriyâ-yı bî-nihâyet nûr u zulmette”

Cevap:
5. Her bendin sonunda tekrarlanan dizelerin şiirin içeriğine katkısını açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

6. Aşağıda verilen dizelerdeki edebî sanatları belirleyiniz ve bunların anlama katkısını değerlendiriniz.
a. “Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem”
b. “Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…”

Cevap:
7. Şiirin kafiye dizilişini, kafiye çeşitlerini, nazım birimini bulunuz.

Cevap:
8. Abdülhak Hamit Tarhan’ın sanat anlayışı ile Kürsî-yi istiğrak adlı şiir arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap:
9. Kürsî-yi İstiğrak şiiriyle Hürriyet Kasidesini ve Nef’î’nin Kaside’sini içerik açısından karşılaştırınız. Belirlediğiniz farklılıkları defterinize yazınız.

Cevap:
10. Abdülhak Hamit Tarhan, çağdaşları tarafından “Şair-i Âzam” olarak nitelendirilen bir şairdir. Birçok açıdan yenilik içeren eserler yazmıştır. Ölen eşi Fatma Hanım için yazdığı Makber şiiri günümüzde de okunmaktadır.
Sizce şairin bu şiirinin günümüzde de okunmasının nedenleri nelerdir?

Cevap:
11. Kürsî-yi İstiğrak şiirini, Nef’î’nin Kaside siyle aşağıdaki tabloda belirtilenlere göre karşılaştırınız. Kürsî-yi İstiğrak şiirini bağlı olduğu edebî dönemin özelliklerini taşıması açısından değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Size göre bir şiirde düşünce mi yoksa duygu mu önemlidir? Düşüncelerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:
Parnasizm akımının önde gelen temsilcilerinden Theophile Gautier’nin (Teofil Goytiyer) “Çiçekler, karın doyurmaz ama hiç kimse de çiçeklerin inekler tarafından yenilmesine razı olmaz.” sözünü sanat anlayışı açısından sınıfınızda tartışınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

1. Okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap:
2. Şiirin biçimsel yönden düzenlenişi ile teması arasında bir ilişki var mı? Açıklayınız.

Cevap:
3. Okuduğunuz şiirde şairin deniz karşısında kaç farklı duyguya kapıldığını belirleyiniz.

Cevap:
4. Şair, denizi hangi özelliklerinden dolayı bir çocuğa benzetmiştir? Açıklayınız.

Cevap:
5. Okuduğunuz şiirin son dizesindeki edebî sanatı bulunuz.

Cevap:
6. Okuduğunuz şiirdeki uzun heceler ünsüzle, kısa heceler ünlü ile bitmektedir. Bu tür hecelerdeki uyumu tespit ediniz. Bu durumun şiire katkısını yorumlayınız.

Cevap:
7. Bu şiirin nazım şekliyle divan şiirinin hangi nazım şekli arasında ilişki kurabilirsiniz?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

8. Okuduğunuz şiirde şair, divan şiiri geleneği olan anlamın bir beyitte tamamlanması anlayışını değiştirerek anlamı birden fazla dizeye yaymıştır. Fransız şiirine özgü anjanbuman olarak adlandırılan bu tekniğin şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap:
9. Bu şiirde tespit ettiğiniz nazım biçiminin kullanılmasında hangi kültürel ve toplumsal değişmeler etkili olmuştur? Açıklayınız.

Cevap:
10. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz. Bunların şiire katkısını örneklerle açıklayınız.

Cevap:
11. Mâi Deniz şiirinin nazım birimi, ölçü, kafiye seçimi, kelimelerin düzenlenişi, dizelerin uzunluğu ve kısalığı gibi özelliklerinin içerikle ilişkisini değerlendiriniz.

Cevap:
12 Okuduğunuz şiiri, tür özellikleri yönünden Hürriyet Kasidesi ile karşılaştırınız.

Cevap:
13. Okuduğunuz şiirde parnasizm akımının öne çıkan özelliklerini gösteriniz.

Cevap:
14. Mâi Deniz şiiriyle, sizin denize olan ilginizi ve denizin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri karşılaştırınız.

Cevap:
15. Tevfik Fikret, okuru etkilemek için şiirde nasıl bir anlatım tutumunu tercih etmiştir? Açıklayınız.

Cevap:
16. Okuduğunuz bu şiiri, 2. ünitedeki Denizkızı Adası hikâyesiyle denize yaklaşım açısından karşılaştırınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Aşağıda verilen şiiri okuyup görseli inceleyiniz. Şiirin ve görselin sizde uyandırdığı duyguları sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşıp etkileri karşılaştırınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

1. Okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz. Şiirde tematik bir bütünlük var mı? Açıklayınız. Belirlediğiniz temayı dönemin anlayışını yansıtması açısından değerlendiriniz.

Cevap:
2. Şiirde ahengi sağlayan unsurları (ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon, kelime tekrarı) belirleyiniz ve bunların şiire katkısını açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

3. Okuduğunuz şiirde yer yer söylenen kısa dizelerden sonra tekrar uzun dizelerin kullanılmasının şiirin içeriğiyle ilişkisini açıklayınız.

Cevap:
4. Bu şiirde şairin farklı aruz kalıplarını kullanmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Cevap:
5. Elhân-ı Şitâ adlı şiirde şaire özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Bu kullanımların şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap:
6. Teşbih ve istiare sanatlarına şiirden örnekler gösteriniz. Şiirde bu edebî sanatların sıkça tercih edilmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap:
7. Elhân-ı Şitâ adlı şiirin nazım birimi, kafiye düzeni ve ölçüsüne göre nazım biçimini belirleyiniz.

Cevap:
8. Okuduğunuz şiirin temasından ve konusundan yola çıkarak nazım türünü belirleyiniz.

Cevap:
9. Sınıfınızda gruplar oluşturarak şiirden imgeler bulunuz. Bulduğunuz imgelerin dizelerdeki işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
10. Bu şiirde sembolizm akımının hangi özellikleri görülmektedir?

Cevap:
11. Türk şiirinde Servetifünun’la birlikte kış ve kar konulu şiirlerin sayısı artmıştır. Bu durumu yeni bir medeniyet ve onun getirdiği tabiat anlayışıyla nasıl izah edebilirsiniz? Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
12. Elhân-ı Şitâ şiirini Hürriyet Kasidesi şiiriyle içerik yönünden karşılaştırınız. Hangi şiirde içeriğin daha çok arka plana alındığını bulunuz. Bunun nedenini açıklayınız.

Cevap:
13. Elhân-ı Şitâ şiirini 2. ünitede okuduğunuz Harika Çocuk adlı metinle karşılaştırınız. İçerik, tür, anlatım teknikleri vb. açılardan farklılıkları belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

1908 – 1912 yıllarında ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve kültürel koşulları araştırıp sunumlar hazırlayınız. Sunumlarınızı etkileşimli tahtada veya projeksiyon cihazıyla arkadaşlarınıza izletiniz. Sunumunuzu eba adresinde paylaşınız.

Cevap:
Saf şiir anlayışı ile ilgili metin ve görselleri sınıf panosuna asınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

1. Şiirin temasını belirleyiniz. Tema, evrensel bir niteliğe mi sahip? Açıklayınız.

Cevap:
2. Okuduğunuz şiirin sizde uyandırdığı yoğun duygu nedir? Açıklayınız.

Cevap:
3. Bu şiirde belli bir düşünce mi yoksa güzel duygular mı işlenmeye çalışılmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
4. Merdiven şiirinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
5. Merdiven adlı şiir, ilk bakışta açık ve anlaşılır bir şiir olarak algılanır fakat derine inildikçe kişisel duygulara ve hayal gücüne bağlı olarak farklı yorumlanabilmektedir. Örneğin “semâ” kelimesi bir ideal veya ölüm olarak yorumlanabilir. Bu bilgiden hareketle “merdiven” kelimesinin sizde uyandırdığı çağrışımları belirtiniz.

Cevap:
6. Aşağıda verilen dizelerdeki edebî sanatları bulunuz. Edebî sanatların şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap:
a. “Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

Cevap:
b. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer

Cevap:
7. “Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller ” dizelerini okuyunca gözünüzün önünde nasıl bir tablo canlanmaktadır? Bu dizelerdeki “gül, bülbül, alev” kelimeleri arasındaki ilişkiyi dikkate alarak soruyu cevaplayınız.

Cevap:
8. ş iirin tamamında “r” sesinin sürekli tekrar edilmesinin şiire etkisi nedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
9. Okuduğunuz şiirin kafiyelerini, kafiye dizilişini ve rediflerini bulunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap:
a. Kafiyeler biçim açısından kusursuz şekilde oluşturulmuş mu?

Cevap:
b. Redifler şiirde hareketin devamlılığını hissettiriyor mu?

Cevap:
10. Şiirin söyleyicisini ve söyleyicinin şiirde hitap ettiği kişiyi belirleyiniz. Söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:
11. Şiirde geçen renklerle şairin ruh dünyası arasında bir ilişki kurmaya çalışınız. Sınıfınızda sözlü olarak dile getiriniz. Şairin renklere yüklediği anlamları arkadaşlarınızla bulunuz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

12. Okuduğunuz şiiri Ahmet Hâşim’in aşağıda verilen düşüncelerine göre değerlendiriniz.

Cevap:
a. “Şiir, söz ile musiki arasında sözden çok musikiye yakındır. ”

Cevap:
b. “Bir şiirin manası, başka bir mana olmaya elverişli oldukça her okuyan ona kendi hayatının da manasını verir. ”

Cevap:
13. Osmanlı Dönemi’nde genç bir kadın evlenmeden ya da çocuk sahibi olamadan ölürse onun mezar taşına kırılmış bir kırmızı gül motifi işlenirdi. Okuduğunuz şiirdeki “Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller” dizesini bu bağlamda değerlendiriniz.

Cevap:
14. Şiirde ‘ “güneş renkli bir yığın yaprak, kızıl havalar, kanlı bülbüller, tunca benzeyen mermer” ifadelerinde şair gizli bir duyguyu mu ifade etmeye çalışıyor? Bunun sembolizmle ilişkisini açıklayınız.

Cevap:
15. Bu şiiri temsil edecek bir resim çizseniz hangi renkleri daha çok kullanırsınız? Ne tür şekillere, figürlere yer verirsiniz? Görüşlerinizi açıklayınız.

Cevap:
Görsel 7: Osmanlı mezar taşında kırılmış gül motifi

Cevap:
16.Şairlerin doğaya yaklaşımı açısından Merdiven şiiriyle Kürsî-yi İstiğrak şiirini karşılaştırarak iki metnin ortak ve farklı yönlerini defterinize yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Tamburi Cemil Bey hakkında kısa bir araştırma yapınız. Sınıfınızda tercih edeceğiniz yöntemle arkadaşlarınızı bilgilendiriniz. Tamburi Cemil Bey’e ait eserleri sınıfınızda etkileşimli tahtadan veya sunum cihazından dinleyiniz.

Cevap:
“Gurbet” temasıyla ilgili farklı türlerde metinler bulunuz, metinleri sınıfınızda okuyunuz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

1. Okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap:
2. Şiiri, içeriği açısından kaç bölüme ayırabilirsiniz? Bu bölümleri gösteriniz. Nedenini açıklayınız.

Cevap:
3. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz ve bunların şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap:
4. Şiirdeki “Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.” dizesini Yahya Kemal Beyatlı’nın kendi
vatanına ve kültürüne verdiği önem açısından değerlendiriniz.

Cevap:
5. Şairin şiirde kullandığı “kar” imgesini, şairin içinde bulunduğu durum ve vermek istediği ileti açısından değerlendiriniz.

Cevap:
6. Aşağıda verilen altı çizili kelimelerin dizelerdeki konumlarına ve anlamlarına dikkat ediniz. Dizelerde biçim ve anlam açısından böyle bir düzen olmasının nedenlerini açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

7. Şiirin ilk altı dizesinde kullanılan “manastır”, “dua”, “erganun”; “gece”, “kuytu”, “gam”, “zevk”, “keder” kelimelerinin şiirdeki yerlerine dikkat ediniz. Bu kelimelerde görülen edebî sanatları bulunuz.

Cevap:
8. Aşağıda verilen dizelerde yer alan edebî sanatları bulunuz.

Cevap:
a. “Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.”

Cevap:
b. “Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.”

Cevap:
9. Sizce Yahya Kemal Beyatlı şiirde Tamburi Cemil Bey’den niçin söz etme gereği duymuştur? Yaptığınız araştırmadan ve şairin edebî anlayışından yola çıkarak soruyu cevaplayınız.

Cevap:
10. Saf şiir anlayışının okuduğunuz şiire etkisine, biçim ve içerik açısından örnekler veriniz.

Cevap:
11. Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ben istiyorum ki Türk’ün hançeresine (gırtlak) uygun bir ahenk içinde
kullanılmış kelimelerle şiir yaratılsın. Ben, daima bize lazım olanı düşündüm.” düşüncesini okuduğunuz şiirden çıkarabiliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap:
12. Okuduğunuz şiirden saf şiir anlayışını yansıtan özellikleri bulabiliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap:
13. Kar Mûsikîleri şiirini, Merdiven ve Mâi Deniz şiirleriyle aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından karşılaştırınız.

İçerik

Kar Mûsikîleri
Merdiven
Mâi Deniz
Biçim

Kar Mûsikîleri
Merdiven
Mâi Deniz
Üslup

Kar Mûsikîleri
Merdiven
Mâi Deniz
Anlatım teknikleri

Kar Mûsikîleri
Merdiven
Mâi Deniz
Söyleyici

Kar Mûsikîleri
Merdiven
Mâi Deniz

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

1897’deki Türk-Yunan Savaşı ve o yıllarda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu koşullar hakkında kısa bir araştırma yapınız. Çalışmalarınızı sınıfınızda arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap:
1911’de Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesini bulup sınıfınızda okuyunuz. Makaledeki düşünceleri sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

1. Şiirin temasını bulunuz. Bu tema sizde hangi duyguları uyandırdı? Açıklayınız.

Cevap:
2. Okuduğunuz şiirdeki söyleyici kimdir? Şairin konuşturduğu bu söyleyicinin vatana, kutsal değerlere yaklaşımı nasıldır? Açıklayınız.

Cevap:
3. Mehmet Emin Yurdakul’un bu şiirinde kullandığı Türkçenin yalınlığı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Cevap:
4. Şiirin ikinci dörtlüğünde sözü edilen kutsal değerlerimiz nelerdir? Bu değerlerin bir milletin yaşamındaki yeri ve önemi nedir?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

5. Aşağıdaki dizelerde yer alan edebî sanatları bulunuz.

a. “İşte vatan, işte Tanrı kucağı”

Cevap:
b. “Sinem, özüm ateş ile doludur”

Cevap:
c. “Ak gömlekle gözyaşımı silerim,

Cevap:
Kara taşla bıçağımı bilerim. ”

Cevap:
6. Okuduğunuz şiirden ahengi sağlayan unsurlara tablo üzerinde örnekler veriniz. Ahenk unsurlarının şiire katkısını tabloda belirtilen yere yazınız.

Cevap:
7. Okuduğunuz şiiri biçim ve içerik açısından Elhân-ı Şitâ şiiriyle karşılaştırınız.

Cevap:
8. Okuduğunuz şiir, bir asır önce yazılmasına rağmen sade bir dile sahiptir. Şiirin yazıldığı dönemin dil anlayışı hakkında Servetifünun Dönemi’ni de göz önüne alarak bir değerlendirme yapınız.

Cevap:
9. Cenge Giderken şiirinin yazıldığı dönemin siyasi, kültürel ve toplumsal koşulları, şiiri nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Şiirin yazıldığı döneme ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.

Cevap:
10. Okuduğunuz şiirdeki toplumsal ve kültürel değerleri, içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.

Cevap:
11. Vatana olan sevgi açısından Cenge Giderken şiiriyle Hürriyet Kasidesi şiirlerini karşılaştırırsanız neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Günümüzde insanlar arasında yardımlaşmalar yeterince yapılıyor mu? Görüşlerinizi belirtiniz.
Dilimizde kullandığımız yardımlaşmayla ilgili deyimleri ve atasözlerini tespit ediniz. Sınıf tahtasına yazınız. Bulduğunuz deyim ve atasözlerini cümlelerde kullanınız.

Cevap:
Bir toplumda yaşlı insanların güvence altına alınmasının bireylere yüklediği sorumlulukla ilgili kısa bir yazı yazınız.

Cevap:
Yazınızı sınıf ortamına uygun görsel ve videolarla destekleyiniz. Sınıfınızda sunum yapınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

1. Şiirde geçen “derbeder”, “avare”, “yakamoz”, “hârâmi”, “mezbele” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulunuz ve sözlükten kontrol ediniz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.

Cevap:
2. Okuduğunuz şiirin temasını bulunuz. Temayı gerçeklik açısından değerlendiriniz.

Cevap:
3. Metnin iletisini açıklayınız. Belirlediğiniz iletiyi, sizde oluşturduğu etki açısından değerlendiriniz.

Cevap:
4. Bu manzum hikâyenin olay örgüsünü sınıfça belirleyiniz ve sınıf tahtasına yazınız.

Cevap:
5. Metindeki çatışmaları bulunuz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

6. Şiirde konuşma üslubuna özgü bir rahatlık var mı? Örnekleyiniz ve açıklayınız.

Cevap:
7. Seyfi Baba’nın evinin tasvirinin, hikâyenin kişilerinden olan yaşlı adamla ilişkisini yorumlayınız.

Cevap:
8. Okuduğunuz metinden diyaloglara ve iç konuşmalara örnekler veriniz.

Cevap:
9. Şairin, yaşına ve sosyal tabakaya göre Seyfi Baba’yı konuşturduğu bölümleri bulunuz.

Cevap:
10. Seyfi Baba şiirinin kafiye dizilişini, kafiye çeşitlerini defterinize yazınız.

Cevap:
11. Okuduğunuz şiirden özdeyiş özelliğine sahip beyitleri bulunuz. Beyitlerin iletisini açıklayınız.

Cevap:
12. Seyfi Baba’dan alınan aşağıdaki metinleri, tabloda istenenlere göre değerlendiriniz.

Cevap:
13. Okuduğunuz şiir, nazım biçimi ve anlatım tekniği açısından divan şiirinin hangi nazım biçimine benzemektedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Faruk Nafiz Çamlrbel’ in Sanat şiirinden alınan aşağıdaki dörtlüğü sınıfta okuyunuz. Dörtlüğü toplumu önemseme, vatana karşı sorumlu olma ve öz güven sahibi olma açısından sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak değerlendiriniz.

“Başka sanat bilmeyiz önümüzde dururken Harcanmamış bir mevzu gibi Anadolu’muz.
Arkadaş, biz bu yolda mâniler tuttururken Sana uğurlar olsun… ayrılıyor yolumuz!”

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

1. Şiirde geçen “beyhude” kelimesinin anlamını metnin bağlamından tahmin ediniz, sözlükten bulup
kontrol ediniz.

Cevap:
2. Şiirin temasını bulunuz. Temayı bireysel ve sosyal gerçeklik açısından değerlendiriniz.

Cevap:
3. Şair, çoban çeşmesinin akmasını neye bağlamaktadır, belirtiniz. Bunun için hangi edebî sanattan
yararlanıldığını açıklayınız.

Cevap:
4. Şiirde geçen teşhis ve telmih sanatlarına örnekler veriniz.

Cevap:
5. Şiirin bütününde kullanılan Aslı, Şirin, Ferhat, Leyla, Mecnun gibi kültürel unsurlar, metnin anlamını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

Cevap:
6. Okuduğunuz şiirin nazım birimini, ölçüsünü, kafiye çeşitlerini ve kafiye dizilişini bulunuz. Bunların şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap:
7. Okuduğunuz şiirin nazım türü ve biçimi nedir?

Cevap:
8. Çoban Çeşmesi’nden Faruk Nafiz Çamlıbel’e özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
9. Okuduğunuz şiirden asonans, aliterasyon, ses akışı, kelime grubu tekrarına örnekler veriniz. Bu
ahenk unsurlarının varsa şiirin içeriğiyle ilişkisini değerlendiriniz.

Cevap:
10. Okuduğunuz şiirden halk kültürü ve zevkiyle ilgili neler tespit edebiliyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap:
11. Faruk Nafiz Çamlıbel’in aşağıdaki dörtlüğünü okuyunuz. Bu dörtlükle Çoban Çeşmesi şiirini içerik yönünden karşılaştırınız.

“Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana,
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime.
Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır,
Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime.”

Cevap:
12. Köylerde, yol kenarlarında, doğada karşılaştığınız çeşmelerin sizde uyandırdığı duygular nelerdir?

Cevap:
13. Günümüz modern yaşamındaki çeşmeyle geçmiş dönemdeki çeşmeleri insan yaşamına etkileri yönünden karşılaştırınız.

Cevap:
14. Çoban Çeşmesi şiirini; tür, biçim, içerik, dil ve üslup özellikleri bakımından derslerinizde işlediğiniz şiirlerle karşılaştırınız. Bu şiirin farklılıklarını ve kendisine has özelliklerini belirtiniz. Şiirin gelenek içindeki yeri hakkında değerlendirme yapınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Azeri edebiyatı ile ilgili bir araştırma yapıp arkadaşlarınızı sınıfta bilgilendiriniz.

Cevap:
Nevruz hakkında bildiklerinizi sınıfınızda sözlü biçimde dile getiriniz.

Cevap:
trtavaz adresinden aşık oynamak ve yumurta boyamak ile ilgili videoları sınıfınızda izleyiniz.

Cevap:
“Aşık daima bey oturmaz.” atasözü ile “aşık atmak” deyiminin anlamlarını araştırınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

1. “Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları” bölümünde verilen kelimeler aslında kimi ses değişikliklerinin dışında günümüz Türkiye Türkçesinde de kullanılan kelimelerdir. Bunların dışında şiirde geçen kelimelerde bazı ses değişiklikleri yaparsanız kelimelerin anlamlarını rahatlıkla bulabilirsiniz. Öğretmeninizden yardım alarak bu kelimelerin anlamlarını sınıfınızda metnin bağlamından bulmaya çalışınız.

Cevap:
2. Okuduğunuz metnin temasını bulunuz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

3. Şiirdeki söyleyiciyi ve söyleyicinin hitap ettiği kişiyi tespit ediniz. Okuduğunuz bu şiirde şiirin söyleyicisi ile özdeşleşebildiniz mi? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevap:
4. Belirlediğiniz söyleyiciyi ve söyleyicinin hitap ettiği kişiyi değiştirerek şiiri okuyunuz. Tespit ettiğiniz değişiklikleri yorumlayınız.

Cevap:
5. Şairin, bayramın olduğu günde vatanına özlemini metinden gösteriniz.

Cevap:
6. Türk dünyasının son dönemlerde yetiştirdiği en büyük şairlerden biri olan Şehriyar, Heyder Baba’ya Selam şiiri ile oldukça ünlenmiştir. Okuduğunuz metinden de yola çıkarak bu durumun gerekçelerini irdeleyiniz.

Cevap:
7. “Ağ bulutlar köyneklerin sıkanda” dizesindeki söz sanatını bulunuz.

Cevap:
8. Okuduğunuz şiirin ölçüsünü, kafiye dizilişlerini, nazım birimini bulunuz. Türk şiir geleneği açısından şiirin ahenk özelliklerini değerlendiriniz.

Cevap:
9. Son kıtada nevruz kelimesi bir insana ad olarak verilmiştir. Türklerdeki ad verme geleneğinden hareket ederek bu durumu açıklayınız.

Cevap:
10. Heyder Babaya Selam metnini yaşamın gerçekliğini yansıtması açısından değerlendiriniz.

Cevap:
11. Şiirin söyleyicisini açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü olma ve doğal yaşama duyarlı olma açısından değerlendirirseniz hangi sonuçlara ulaşırsınız?

Cevap:
12. Okuduğunuz şiirde içerik; doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklik açısından incelenirse hangi sonuçlara ulaşılır?

Cevap:
13. Okuduğunuz şiirin içerik ve biçim özelliklerine yönelik kısa bir eleştiri yazısını aşağıya yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

1. Çoban Çeşmesi adlı metinden alınan aşağıdaki dizeleri öğelerine ayırınız.

a. “Derinden derine ırmaklar ağlar”
b. “Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi”
c. “Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi” ç. “Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu”
d. “Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda”
e. “Tarihe karıştı eski sevdalar”

Cevap:
2. Aşağıdaki beyitte kesme işaretinin ( ’ ) kullanılmasının gerekçesini açıklayınız.
“Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık!”

Cevap:
3. Okuduğunuz metinlerden alınan aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimeler niçin bitişik yazılmıştır? Açıklayınız.
a. “Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu”
b. “ihtiyar terleyedursun gömülüp yorganına”
c. “Ak gömlekle gözyaşımı silerim”

Cevap:
4. Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili kelimelerin doğru yazımlarını defterinize yazınız.
a. “Başlamış akmağa çoban çeşmesi”
b. “Görüyorsun daha gelmez… Yalınızlık pek güç.”
c. “O hızla dağları Ferhad yarınca”

Cevap:
5. Okuduğunuz şiirlerden alınan aşağıdaki altı çizili kelimelerde yer alan düzeltme işaretlerinin kullanılma gerekçesini belirtiniz. işareti çıkararak kelimeleri telaffuz ediniz.
a. “Daha âlâ, kalınız.”
b. “Yâr yatağın düşman almaz, giderim.”
c. “Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı.”

Cevap:
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Tanzimat Dönemi’nde aruz ölçüsü eski hâkimiyetini tamamen kaybetmiştir.
2. (….) Tanzimat şiirinde kaside, gazel, terkibibent, murabba gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
3. (….) I. Dönem Tanzimat şiirinde bireysel konular ele alınırken II. Dönem Tanzimat şiirinde
toplumsal konular ele alınmıştır.
4. (….) Servetifünun Dönemi şiirinde biçimden ziyade içerik daha çok önemsenmiştir.
5. (….) Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi Servetifünun şairleri, şiir geleneğimizin nazım biçimlerinde
değişiklikler yapmışlardır.
6. (….) Servetifünun şiirinde aşk, hasret, ayrılık gibi bireysel konular bir yana bırakılmış, sosyal
konularda şiirler yazılmıştır.
7. (….) Millî Edebiyat’ın dil anlayışının oluşmasında Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni
Lisan” makalesinin önemi büyüktür.
8. (….) Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi şairler, Millî Edebiyat Dönemi’nde de yer almış şairlerdir.
9. (….) Millî Edebiyat Dönemi şiirinde duygu da düşünce de ön plana alınmıştır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(beyanname, I. Dönem Tanzimat, Türkçülük, manzum hikâye, serbest müstezat, saf şiir, bireysel, Edebiyatıcedide, imge, sosyal, anjanbuman, Fecriati, II. Dönem Tanzimat)
1. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdulhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai ………………………….
sanatçılarındandır.
2. II. Dönem Tanzimat şairleri, ………………………………… temaları şiirlerinde ön planda tutmuşlardır.
3. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi şairler ………………………………………… sanatçılarındandır.
4. I. Dönem Tanzimat şairleri, ………………………………… temaları şiirlerinde ön planda tutmuşlardır.
5. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ………………………………………… sanatçılarındandır.
6. Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatı olan ………………………………………., Servetifünun
şiirinde çokça kullanılmıştır.
7. ………………………………………., Servetifünun sanatçılarının kullandığı bir nazım biçimidir.
8. Divan ve Tanzimat şairlerinden farklı …………………………. dünyası vardır Servetifünun şairlerinin.
9. Ahmet Hâşim, …………………………………….. topluluğunun en önemli temsilcisi sayılan bir şairdir.
10. Şiirde mükemmelliği amaçlayan ………………………………………… anlayışı, Cumhuriyet Dönemi’nde
de devam etmiştir.
11. ………………………………………… türünde yazılan eserlerde toplumsal konular işlenerek halkın sorunlarına
değinilmiştir.
12. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin gibi sanatçılar, ……………………………………..
düşüncesini benimsemişlerdir.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) Makber
b) Han Duvarları
c) beyanname
ç) Vatan yahut Silistre
d) terza–rima
e) Tan Sesleri
f) parnasizm
g) Küfe

( ) Namık Kemal
( ) Şehriyar
( ) nazım biçimi
( ) Faruk Nafiz Çamlıbel
( ) bildiri
( ) Mehmet Âkif Ersoy
( ) Abdülhak Hamit Tarhan
( ) Mehmet Emin Yurdakul
( ) şiirde gerçekçilik
( ) Nef ’î

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. I. Dönem Tanzimat şiirinin biçim açısından özelliklerini maddeler hâlinde defterinize yazınız.

Cevap:
2. II. Dönem Tanzimat şiirinin içerik özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
3. Namık Kemal’in Tanzimat şiirine getirdiği yenilikler hakkında bilgi veriniz.

Cevap:
4. Servetifünun Dönemi şiirinde tercih edilen ahenk unsurlarının beş özelliğini maddeler hâlinde
defterinize yazınız.

Cevap:
5. Parnasizm akımının, Servetifünun Dönemi şiir anlayışının oluşmasındaki etkisini açıklayınız.

Cevap:
6. Manzume ile manzum hikâye arasındaki farkları defterinize yazınız.

Cevap:
7. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin içerik özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
8. Saf şiir anlayışı hakkında bilgi veriniz.

Cevap:
9. Beş Hececiler topluluğunun şairleri kimlerdir? Bu topluluğun şiir anlayışını anlatınız.

Cevap:
10. Dil bilgisi açısından tüm ögelerin yer aldığı bir cümleyi yazınız.

Cevap:
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

Bu iki şiir alıntısıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı edebî dönemlerin ürünüdür.
B) Aynı tema kullanılmıştır.
C) Söz sanatlarına başvurulmuştur.
D) Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
E) Nazım biçimi aynıdır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

2. Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar.
Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lakin benim köpüklerim eksilmez.
Mehmet Emin Yurdakul’un Bırak Beni Haykırayım şiirinden alınan dizeler için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?
A) “Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez” dizesinde imgeli bir anlatım vardır.
B) Millî Edebiyat Dönemi şiirinin dil anlayışına uygun bir şiirdir.
C) Halk şiirinin ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
D) Sosyal içeriğe sahip bir şiirdir.
E) Bir semaiden alınmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir konuşmada yapılması gerekenlerden değildir?
A) Kelimeleri doğru telaffuz etmek
B) Jest ve mimiklere dikkat etmek
C) Gereksiz ses ve kelimelerden uzak durmak
D) Dinleyiciyle sürekli göz teması kurmak
E) Konuşmada süreyi verimli kullanmak

SÜVARİ
Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvârî geliyor kan rengi.
Başlıyor şimdi melûl akşamda Son ışıklarla bulutlar cengi!
Bir bakır tasta alev şimdi havuz,
Suya saplandı kızıl mızraklar.
Açılıp kıvrılarak göklerde,
Uçuyor parçalanan bayraklar!
Ahmet Hâşim’in bu şiirinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Birden fazla imge kullanılarak düşsel ögelere yer verilmiştir.
B) Şiirsel bir musiki sağlanmıştır.
C) Halk şiirinin hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Sembolizm akımının özelliklerini yansıtmaktadır.
E) Kafiye, redif gibi şiir unsurları kullanılmıştır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

5. “Oysa şair ne bir gerçek habercisi ne bir güzel ve etkileyici konuşan insan ne de yasa koyucudur. Şairin dili, “düzyazı” gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere var olmuş, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. Düzyazıda üslubun oluşması için zorunlu olan ögelerden hiçbiri şiir için söz konusu olamaz. Şiir ile düzyazı, bu bakımdan birbiriyle yakınlığı ve ilgisi olmayan, ayrı düzenlere bağlı, ayrı alanlarda, ayrı boyutlar ve biçimler üzerinde yükselen, ayrı iki yapıdır. Düzyazının doğurucusu akıl ve mantık; şiirin ise algılama alanları dışında gizlerin ve bilinmezlerin geceleri içine gömülmüş, yalnız aydınlık sularının ışıkları, zaman zaman duyuşlarımızın ufuklarına yansıyan kutsal ve adsız kaynaktır.”
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Şiirde musiki önemlidir.
B) Şiir, düşünceyi ele alma aracı değildir.
C) Şiirde önemli olan duyguyu hissettirmektir.
D) Şiirle düzyazı arasında büyük ayrılıklar vardır.
E) iyi bir düzyazı ustası, iyi bir şair olamaz.

6. “Azımsama hiç sana verilen kuruşu / Çıkılmaz mı sanırsın bu zor yokuşu?” Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yüklemler, çekimli fiillerden oluşmuştur.
B) İki tane belirtili nesne vardır.
C) Gizli özne kullanılmıştır.
D) Her iki dize de iki ögeden oluşmuştur.
E) Her iki dizede de nesne, bir kelime grubundan oluşmuştur.

7. TÜRKÇE KATINDA YAŞAMAK (…)
Seslenir seni bana yakın uzak,
Yer yüzü mavisinden gök yüzü yeşiline.
Tutsak uluslar var ya geceler boyu,
Onlar için,
Yitik özgürlükler için,
Türkçe haykırmak.
(…)
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Bu dizelere yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla kelimenin yazımı yanlıştır.
B) Uç nokta (…) alıntılarda alınmayan bölümlerin yerine kullanılmıştır.
C) “Türkçe” kelimesinde “-çe” eki kesme işareti ( ’ ) ile ayrılmalıdır.
D) ilk dizede “seslenir” kelimesi yüklemdir.
E) Noktanın ( . ) kullanımında bir yanlışlık yoktur.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
B) Gençliğimi kaybettim birtakım odalarda Kaybolan gençliğimi aradığım aynalarda
C) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak Ben aşkımla bahar getirdim sana
D) Denizler yolculuğa çağırır durur da beni Gitmem düşünerek geri döneceğim günü
E) Dün, bir gölge gibi geçti yanımdan Oydu, bir bakışta tanıdım onu

9. (I) Millî Edebiyat Dönemi; genellikle 1911’de Genç Kalemler dergisi ile başlatılan, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının ortaya çıktığı 1923’e kadar devam eden bir edebî sürecin adıdır. (II) Bu edebî dönemin başlıca temsilcileri şunlardır: Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp… (III) Millî Edebiyat, Mehmet Emin’in 1897 yılında önce Selanik’te yayımlayıp bundan iki yıl sonra Türkçe Şiirler başlığıyla kitaplaştırdığı şiirlerle de başlatılabilir. (IV) Yurdakul’u bu hareketin içine sokan dize “Anadolu’dan Bir Ses Yahud Cenge Giderken” adlı şiirin “Ben bir Türk’üm, dinim cinsim uludur” mısrasıdır. (V) Bu şiirlerden özellikle “Biz Nasıl Şiir isteriz?” başlıklı olanı da Ziya Gökalp’in “Sanat” şiirinde olduğu gibi “Millî Edebiyat’ın ilk poetikası” olarak düşünülebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

E) Aşağıdaki bulmacayı cevaplayınız.
1. Öz şiir yöneliminin önemli bir temsilcisi olan, sadece Ok şiirini hece ölçüsüyle yazan şairimiz. ()
2. “Sanat, sanat içindir.” ilkesini benimseyen, genellikle şiirde kendini gösteren, gerçekliğin şiire yansıması olan akım. ()
3. Beş Hececiler topluluğundan bir şairin adı. ()
4. Safahat adlı eserin sahibi olan şairimiz. ()
5. Öz şiir de denen, şiirde biçim ve estetik kusursuzluğunu amaçlayan eğilim. ()
6. Simgecilik de denen, şiirde yoğun imge kullanımıyla okura duyguyu hissettirmeye çalışan şiir akımı. ()
7. Şiir şeklinde yazılan hikâye. ()
8. Türk şiirinde ilk defa bir edebî beyanname ile ortaya çıkan şair topluluğunun adı. ()
9. 1896 – 1901 yıllarında devam eden,Edebiyatıcedide de denen edebî topluluk. ()
10. Roman ve tiyatro türlerinde de eser veren bir Tanzimat Dönemi şairi. ()

Leave a Reply