Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 4. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 4. Ünite Kitap Cevapları
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Günlük yaşamımızda radyo frekanslarıyla çalışan araçların fazlaca kullanılmasının ve bu araçların sayısının artmasının nedenleri üzerinde sınıfınızda kısa konuşmalar yapınız.

Cevap:
Cep telefonlarını doğru biçimde kullanıp kullanmadığımızla ilgili bir araştırma yapınız. Görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınıza sunumla aktarınız.

Cevap:
“Nomofobi” hastalığı hakkında araştırma yapınız.

Cevap:
eba adresinden münazara örneği bulup münazarayı sınıfınızda etkileşimli tahtada izleyiniz.

Cevap
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “analog”, “dijital”, “doz” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından
bulmaya çalışınız. Kelimeleri sözlükten kontrol ediniz.

Cevap
2. Metinde geçen terim anlamlı kelimeleri tespit edip defterinize yazınız. Kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz.

Cevap
3. Metinde terim anlamlı kelimelerin fazlaca kullanılmasının nedenini açıklayınız.

Cevap
4. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap
5. Bu makalede yazarlara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz.

Cevap
6. Metinde alıntılama ve özetleme yapılan bölümlere örnekler bulunuz.

Cevap
7. Okuduğunuz metnin bilimsel metin olma özelliğini ortaya koyacak beş maddeyi defterinize yazınız.

Cevap
8. Cep Telefonu Teknolojisi ve Sağlık adlı metinde yazarların anlatım tutumunu (öğretici, betimleyici, mizahi, eleştirel vb.) değerlendiriniz.

Cevap
9. Metindeki bilgiler arasında bir tutarlılık var mıdır? Değerlendiriniz.

Cevap
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Günümüz koşullarında insanlar niçin çokça alışveriş yapmaktadırlar? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
Bugün, hızla yayılan ve yaşamı oldukça olumsuz yönde etkileyen marka tutkusunun zararları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:
Sosyal kuşaklar hakkında bir araştırma yapınız. Sınıfınızda gruplar oluşturarak bu kuşakların genel
özelliklerini canlandırınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “statü”, “stil” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız, sözlüklerden kontrol ediniz.

Cevap:
2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz; bunlar arasında bir ilişki kurunuz.

Cevap:
3. Metnin ana düşüncesi nedir? Açıklayınız. Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelere metinden örnekler gösteriniz.

Cevap:
4. Metinde kullanılan açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerine metin üzerinden örnekler gösteriniz.

Cevap:
5. Yazar, ana düşüncesini desteklemek için tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, ilişki kurma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullanmıştır? Açıklayınız. Kullanılan bu yolların metne katkısı hakkında değerlendirme yapınız.

Cevap:
6. Bu metnin yazarı siz olsaydınız metninizde hangi görsel unsurları kullanırdınız? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap:
7. Bu metinde devrik cümle, eksiltili cümle türleri tercih edilmemiş; söz sanatlarından, öznellikten uzak durulmuştur. Yazarın böyle bir üslubu tercih etmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap:
8. Okuduğunuz bu metin 24 Kasım 2014’te Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu metinde metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları tespit ediniz. Metnin yazıldığı dönemle ilişkisini yorumlayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

9. Yazarın Y kuşağı ile ilgili olumsuz tespitlerine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
10. Okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkmasında gazeteciliğin ve bilimin gelişmesinin etkisi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
11. Okuduğunuz metinde geçen “kullan at kültürü” ve “mış gibi hayatlar” ifadelerinde anlatılmak istenenler nedir? Açıklayınız.

Cevap:
12. Bu metinde yazar ile anlatıcı aynı kişidir, yani gerçek kişidir. Bu durumu metin türü ile ilişkilendirerek açıklayınız.

Cevap:
13. Okuduğunuz metinde “Y kuşağı” olarak nitelendirilen sosyolojik kuşağın içinde bulunduğu koşullar gereği birçok özelliğine değinilmiştir. Metinden yola çıkarak aşağıdaki tabloda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin sözü edilen kuşağa dâhil bireylerde görülmediğini işaretleyiniz. Soruları cevaplayınız.

Cevap:
14. Okuduğunuz makale, yabancı dillere çevrilip yayımlanırsa yaşama ne gibi katkılar sağlar? Düşüncelerinizi
belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Anne sevgisi” temalı şiirler bulunuz. Bu şiirleri sınıfınızda okuyunuz.

Cevap:
Ünlü Alman sanatçı Johann Wolfgang Goethe’nin (Yohan Volfgang Göte) “En harika ses, anne sesidir.” sözüyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
Bir dergiden, gazeteden, ansiklopediden, elektronik kaynaktan yapılan alıntıların kaynakçada gösterilmesinin yararlarını araştırınız. Bilgilerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

Okuduğunuz metinde geçen “zaruret”, “karikatürize”, “imaj”, “melankolik”gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:
Bu metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap:
Çocuk ve anne ile ilgili bilgi ve örneklerin verildiği metinde sizi düşünce yönünden etkileyen ifadeleri gösteriniz ve yorumlayınız.

Cevap:
Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
Okuduğunuz metinde tezin ortaya konduğu, tezin ispatlandığı ve tezle ilgili genel yargıların belirtildiği bölümleri gösteriniz.

Cevap:
Metnin üzerinde alıntılama ve özetlemeye örnekler gösteriniz.

Cevap:
Metinde kullanılan anlatım biçimlerini bulunuz ve anlatım biçimlerinin niçin kullanıldığını açıklayınız.

Cevap:
Metinde geçen “Nine geçmişin, anne anın, çocuk ise geleceğin, diğer bir deyişle umudun sembolüdür.” sözüne katılır mısınız? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
Okuduğunuz metni, Cep Telefonu Teknolojisi ve Sağlık adlı metinle karşılaştırarak metinlerin benzer ve farklı yönlerini gösteriniz.

Cevap:
Metinde anlatılanları kendi hayatınız veya çevrenizdeki olay ve durumlarla karşılaştırınız.

Cevap:
Okuduğunuz metinde yazarın okura yönelik anlatım tutumunu (öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, eleştirel, öznel, nesnel, yanlı, yansız vb.) değerlendiriniz.

Cevap:
Bu metni, günlük konuşma diline çeviriniz. Ortaya çıkan sonuçları değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri, defterinizde ögelerine ayırınız. Ögelerin, anlamın oluşumuna katkısı nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
a. “Aile, Türk kültür tarihinde ve sosyal hayatında önemli bir rol oynar.”
b. “Ailenin merkezinde daima çocuk vardır.”
c. “Şeyhülislâm Yahya, goncayı bebeğe, gül dalını beşiğe, kuzey rüzgârını ise beşiği sallayan anneye
benzetir.”
ç. “Burada Necip Fazıl’ın annesini bir şair olarak ne kadar naif ve estetik bir tarzda resmettiğine
dikkat çekmek isteriz.”
d. “Dağlarca “Çocuk severliğim şiir severliğime eşittir” diyerek şiirden ve çocuklardan yana eşit tavır
ortaya koyar.”
e. “Bu durum elbette şiire de yansıdı ve çocuk imgelerinde çok boyutlu bir devinim ortaya çıktı.”

2. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım veya noktalama yanlışlarını bulunuz,
düzeltiniz.

a. “Tabi ki sağlar.”

Cevap:
b. “Y Kuşağı olarak, tanımlanan 1981 – 2000 yılları arasında dünyaya gelen kuşak tüketim toplumunun
en aktif öğeleri olarak değerlendirilmektedir”

Cevap:
11. Sınıf EKOYAY YAYINLARI Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Bilimsel metinlerde bir teze dayalı bilgi verme amaçlanırken edebî metinlerde estetik bir kaygı güdülür.
2. (….) Bilimsel metinlerde nesnellik, edebî metinlerde ise öznellik söz konusudur.
3. (….) Bilimsel metinlerde kelimeler, çağrışım değerleri önemsenerek çok anlamlı biçimde kullanılır.
4. (….) Edebî metinlerde de bilimsel metinlerde de dil, şiirsel işlevde kullanılır.
5. (….) Açıklayıcı, kanıtlayıcı, tartışmacı anlatım biçimleri, edebî metinlerde fazlaca kullanılır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(münazara, özetleme, alıntılama, dipnot, bilimsel metin, makale)
1. Bir konuyla ilgili bir görüşü, düşünceyi savunmak, açıklamak, kanıtlamak veya konuyla ilgili bir tezi desteklemek için yazılan …………………………………, kurmacadan uzaktır.
2. ………………………., bir düşünceyi açıklama, kanıtlama amacıyla yazılan metin türüdür.
3. ………………………., metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisidir.
4. Bilimsel yazılarda öne sürülen tezi desteklemek amacıyla konuyla ilgili daha önce yazılmış yazıların kısa biçimde verilmesine ………………………. denir.
5. ………………………., özellikle okullarda bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan
bir tartışma türüdür.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) Çocuk ve Allah
b) argüman
c) dipnot
ç) Tanzimat Dönemi
d) makale

( ) bilimsel metin türü
( ) edebî makale
( ) Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi
( ) münazara
( ) kaynak gösterme
( ) Fazıl Hüsnü Dağlarca

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bilimsel metinlerle edebî metinler arasındaki farkları maddeler hâlinde defterinize yazınız.

Cevap:
2. Bilimsel metinlerde özetleme tekniğinin nasıl yapıldığını kısaca açıklayınız.

Cevap:
3. Bir münazarada jürinin görevleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
4. Makale türünün insan yaşamına katkıları hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
5. “Bilimsel çalışmada önemli olan kaynak araştırmaları, oldukça detaylı biçimde kütüphane ve Genel Ağ ortamlarında yapılmalıdır.” cümlesindeki özneyi gösteriniz.

Cevap:
11. Sınıf EKOYAY Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kanserden koruyucu bir diyetin en önemli özelliği, her gün en az iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze içermesidir. Meyve ve sebzeler birçok vitamin, mineral, karotenoid ve lif içeren kompleks gıdalardır. Üç porsiyon sebze yaklaşık 400 g gelir. Bunun yaklaşık yarısı çiğ olarak tüketilmelidir (salata, sebze suyu). Taze mevsim sebzeleri yenmelidir. Ancak gerektiğinde dondurulmuş
sebzeler de bir alternatiftir. İki porsiyon meyve yaklaşık 300 g’dır. Beş porsiyon meyve ve sebzenin bir’er porsiyonu sebze ya da meyve suyu olarak içilebilir. Meyve ve sebze tüketiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, birkaç çeşit sebze çerçevesinde kalmamak, geniş bir yelpaze içerisinden her gün elden geldiğince değişik sebze ve meyve seçimi yapmaktır. Böylece çok
çeşitli sebze ve meyve tüketimiyle 1000’e yakın çeşitli bitkisel kimyasallar alınır.

Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Altı çizili cümlede yazım yanlışı vardır.
B) Metinde öznel bir anlatım benimsenmiştir.
C) Görüşler, açıklama ve örneklemelerle desteklenmiştir.
D) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
E) Anlatımda terimlerden yararlanılmıştır.

2. Mazmun, divan şiirinin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir. Arapça “zımn” kökünden gelen mazmun, “anlam, kendine özgü simgesel anlamları olan nükteli ve cinaslı söz” (Parlatır, 2009: 1027) şeklinde tarif edilir. Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lügati’nde mazmunu “bir şeyden zımnen anlaşılan mana, mefhum, meal”, “zımnen anlaşılabilen nükteli, cinaslı ve sanatlı söz” olarak açıklar. Divan şairleri tarafından çokça kullanılan fikr-i mazmun ise “ilk defa söylenmiş olan mazmun ve nükte”ye denir (H. Kazım Kadri, 1943: 369-370). Mazmun, “bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söz” (TDK, 2005: 1358), “bir mana veya mefhumu özelliklerini çağrıştırarak kelime grupları içinde gizleme sanatı” (Pala, 1995: 359; 1999: 400) şeklinde de tarif edilmiştir.
Yukarıdaki bilimsel metinde uygulanan alıntılama tekniği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğrudan alıntılama yapılmıştır.
B) Alıntı yapılan kaynak, metin içinde yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfası biçiminde belirtilmiştir.
C) Alıntı yapılan kısım orijinalinde olduğu gibi metne aktarılmıştır.
D) Alıntılar doğrudan yapıldığı için tırnak içinde gösterilmiştir.
E) Alıntı yapılan kaynağa sadık kalınıp yazarın üslubuyla yeniden kurgulanarak dolaylı alıntılama yapılmıştır.

11. Sınıf EKOYAY Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

3. (I) Arkeologlar yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve daha fazla bilgi elde etmek için teknolojik gelişmelerden yararlanıyorlar. (II) Ama geçmişte olup bitenler hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeyecekler. (III) Zira eski kalıntıların önemli bir bölümünün, zamanın yok edici gücüne dayanamadığını görebiliyoruz. (IV) Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler, hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. (V) Bu yüzden arkeologlar, buldukları en küçük parçalar üzerinde büyük bir dikkatle çalışıyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin öge sıralanışı “özne-zarf tümleci-yüklem” şeklindedir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Aşağıda verilenlerden hangisi münazara için söylenemez?
A) Sadece bilimsel konular, tez ve antitez biçiminde tartışılır.
B) Tartışmacılara konularını araştırmak için gerekli süre verilir.
C) Doğruyu bulmaktan ziyade bir tezin güzel bir dil ve üslupla sunulması amaçlanır.
D) Karşılıklı saygı, hoşgörü ve uzlaşma kültürü esasına göre uygulanır.
E) Konu önceden belirlenir ve yarışmacı gruplara

5. Büyük İskender… Kimileri , onu insanlığın iyiliği uğruna zaferden zafere koşan bir ülkü adamı
olarak görmüştür. Kimileri de davranışlarının , nedeninin katıksız bencillik olduğunu , ateşli
tutkusunun onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür. Bazıları, oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü her taşın , yaptığı her hamlenin ona muazzam bir zekâ tarafından dikte edildiği görüşündedir. Bazılarıysa onun, düşünmeden , kendine çok güvenerek talihini güle oynaya izlediğine inanmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. I. Ciddi bir üslupla yazılır.
II. Konu sınırlaması yoktur.
III. Öğretici metinlerdendir.
IV. Kelimelerin mecaz anlamlarından fazlaca yararlanılır.
V. Bilimsel kavramlara ve terimlere sıkça yer verilir.
Yukarıdakilerden hangisi makale türü için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Sınıf EKOYAY Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

7. (I) Temel enerji kaynağı olan karbonhidratlar; monosakkaritler, disakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler şeklinde alt gruplara ayrılabilir. (II) Kanserden koruyucu besin tüketiminde günde en az bir kez baklagillerden (kuru fasulye, soya, nohut, mercimek, bezelye, barbunya) bir porsiyon ve tam tahıl ürünlerinden (kabuklu pirinç, bulgur, tam tahıl makarnası veya ekmeği) bir porsiyon tüketmek önerilmektedir. (III) Tam tahıllar, baklagiller, meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve çekirdekler zengin lif kaynaklarıdır ve kanserden koruyucu diyetin başlıca bileşenleridir. (IV) Diyetteki lifin kolon mukozasının karsinojen ajanlar ile temasını özellikle kolorektal kanser riskini azalttığı düşünülmektedir ancak tahılların uygun saklanmasına ve uygun koşullarda saklanmış tahılların tüketimine dikkat edilmelidir. (V) Saklama koşulları sağlanmaz ise aflatoksin birikimi, kanserojen olarak ortaya çıkıp kanser riskini artırabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Bireye özgü olan, kanıtlanamayan, subjektif.

Cevap:
2. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı savunulmasıyla yapılan bir tartışma türü.

Cevap:
3. Bilimsel yazılarda yararlanılan eserlerin belli kurallara göre yazıda gösterildiği bölüm.

Cevap:
4. Bilimsel yazılarda savunulan tezi desteklemek için diğer bilim insanlarının eserlerinden metinde yararlanma.

Cevap:
5. ileri sürülerek savunulan düşünce.

Cevap:
6. Bir düşünceyi savunmak, desteklemek için yazılan bilimsel nitelikli bir yazı türü.

Cevap:
7. Bilimsel metinlerde içeriği okura kısa sürede sunmak ve metin hakkında okuru bilgilendirmek için kullanılan teknik.

Cevap:
8. Geçişli fiili bütünleyen, yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.

Cevap:
9. Edebiyatla ilgili konuları ele alan makale türü.

Cevap:
10. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konan noktalama işareti.

Cevap:

Leave a Reply