Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 5. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 5. Ünite Kitap Cevapları
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Bayram geleneklerimizi hatırlayıp sınıfınızda arkadaşlarınıza anlatınız. Bu geleneklerin önemi hakkında
gruplar oluşturarak belirlenen kısa süreler içinde düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “sefa”, “bohça”, “tertip etmek”, “cana can katmak” gibi kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:
2. Okuduğunuz metnin konusunu açıklayınız.

Cevap:
3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap:
4. Okuduğunuz metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

5. Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz.

Cevap:
6. Okuduğunuz metin türünün gelişiminde, Türk yazılı kültürünün ve ülkemizdeki toplumsal–teknolojik değişimlerin ne tür etkileri olmuştur?

Cevap:
7. Metnin yazıldığı dönemdeki bayram geleneklerimiz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:
8. Okuduğunuz metinle ilgili yapılan aşağıdaki değerlendirmeyi okuyunuz. Kendi yorumlarınızla karşılaştırınız.

Cevap:
“Edebiyatımızda yaşadığı çevreyi, şehri, gündelik hayatı yazıya dökme alışkanlığı yaygın olmadığı
için Ahmet Rasim’in Şehir Mektupları’ndaki tanıklığı daha da değer kazanıyor. Ancak bu yazıların hem
yayımlandığı günlerde hem edebiyat tarihi içinde kazandığı ünde Ahmet Rasim’in dilinin de büyük payı
olduğunu söylemeliyiz. Sokağın, devlet dairelerinin, gazete idarelerinin, eğlence mekânlarının, ev içlerinin,
çocuk oyunlarının dilini bütün renkleriyle yakalayıp aktarabilen bu canlı ve kıvrak dille Ahmet Rasim,
gördüklerini anlatmayı ve en sıradan olayların hikâyesini bile tatlı tatlı dinletmeyi bilir.” (Handan İnci,
Ahmet Rasim, Şehir Mektupları)

9. Günümüzde de çocuklara bayram öncesi kıyafet alınıyor mu, bayramlarda harçlık veriliyor mu? Gözlemlerinizi anlatınız.

Cevap:
10. Yazarın çocuklara duyduğu sevgi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:
11. Metinden, bildiğiniz oyuncakları ve yiyecekleri belirleyiniz. Bunlardan yola çıkarak metnin yazıldığı dönemin, sosyal ve kültürel koşullarıyla ilişkisini değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

“Okumak insanı özgürleştirir mi?” sorusuna yönelik sınıfınızda kısa bir konuşma yaparak görüşlerinizi
belirtiniz.

Cevap:
Gazetelerden sınıf ortamına uygun köşe yazılarını sınıfınızda okuyup değerlendiriniz. Bu köşe yazılarından
bir sınıf panosu hazırlayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “kanmak”, “yermek” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:
2. Okuduğunuz sohbetin konusunu, yazarın amacını ve yönelmek istediği hedef kitlesini belirleyiniz. Bunlar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:
3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap:
4. Belirlediğiniz ana düşünceyi desteklemek için yazarın başvurduğu düşünceyi geliştirme yöntemlerini bulunuz. Bunların metindeki işlevlerini değerlendiriniz.

Cevap:
5. Metinde “Niçin okuyor, düşünsün!”, “Kendi mi seçiyor okuduklarını? Şaşarım öyle sanıyorsa!”, “Unutmayalım ki.” gibi ifadeler, sohbet türünün hangi özelliklerini size çağrıştırmaktadır? Açıklayınız.

Cevap:
6. Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz.

Cevap:
7. Okumak metninde kullanılan anlatım biçimlerini belirleyiniz. Yazarın bu anlatım biçimlerini tercih etmesindeki amacını defterinize yazınız.

Cevap:
8. Okumak adlı metinde yazarın anlatım tutumunu (öğretici, betimleyici, mizahi, eleştirel vb.) değerlendiriniz.

Cevap:
9. Okuduğunuz metindeki bilgiler, düşünceler arasında bir tutarlılık var mıdır? Örneklerle açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

10. Okuduğunuz metnin türüne yönelik aşağıdaki tabloda verilen soruları cevaplayınız. Tabloda cevabı
“Evet” olan sorulara metinden örnekler yazınız.

Cevap:
11. Okumak ve On Üçüncü Mektup metinlerini içerik, anlatım teknikleri, üslup ve tür özellikleri açısından karşılaştırınız.

Cevap:
12. Okuduğunuz metnin tür özelliklerine göre anlatıcıyı ve bakış açısını değerlendiriniz.

Cevap:
13. Bu metinde fikrî, felsefi, siyasi akım, gelenek veya anlayışlardan izler tespit ediniz. Sınıfınızda değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı

Leyleklerle ilgili geniş bir araştırma yapınız. Sınıfınızda etkileşimli tahtada veya sunum cihazında bir sunum yapınız.

Cevap:
19’uncu yüzyılda göçmen kuşların tedavisi için kurulan, “Gurabahâne-i Laklakan” olarak adlandırılan “Düşkün Leylekler Evi” hakkında bilgi toplayınız. Çalışmalarınızı sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz metinde geçen “sema”, “gerdanlık”, “seyyah” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:
2. Okuduğunuz metnin konusunu açıklayınız.

Cevap:
3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap:
4. Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin
türü ile ilişkilendiriniz.

Cevap:
5. Leylek, yazara hangi hayalleri kurdurmuştur? Açıklayınız.

Cevap:
6. Yazar; leyleklerle ilgili düşüncelerini etkili kılmak için metinde hangi anlatım biçimlerinden yararlanmıştır? Bu anlatım biçimlerinin metne katkılarını belirtiniz.

Cevap:
7. Leyleklerin ruh dünyanızda oluşturduğu çağrışımlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
8. Anadolu’nun birçok yerinde leyleğe “hacı leylek” de denir. Sizce bunun nedenleri nelerdir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
9. Okuduğunuz metni Ahmet Hâşim’in aşağıdaki Mehtâpta Leylekler şiiriyle tür, biçim, üslup, anlatım teknikleri ve içerik açısından karşılaştırınız. Sizce metinlerin birbirilerine bir etkisi olmuş mudur?

Görüşlerinizi belirtiniz.
Kenâr-ı âba dizilmiş, sükûn ile bekler
Füsûn-ı mâha dalan pür hayâl leylekler…
Havâda bir gölü tanzîr eder semâ bu gece
Onun böcekleri gûyâ nücûmdur yek-ser…
Neden bu âb-ı semâvîde avlananlar yok?
Bu haşr-ı nûr-ı hüveynâtı hangi kuşlar yer?
Eder bu hikmete gûyâ ki vakf-ı rûh u nazar
Füsûn-ı mâha dalan pür hayâl leylekler…
(Ahmet Hâşim, Göl Saatleri)
(âb-ı semâvî: Yağmur. / füsûn-ı mâh: Ayın büyüsü. / haşr-ı nûr-ı hüveynât: Parlak, küçük hayvanların toplanması. / kenâr-ı âb: Suyun kenarı. / nücûm: Yıldızlar. / pür-hayâl: Hayal dolu. / tanzîr: Benzetme. / vakf-ı rûh u nazar: Bakış ve yüzün durması.)

Cevap:

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

Kitap fuarlarının yararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi belirtiniz.

Sizce yirmi yıl sonra kitap fuarları nasıl düzenlenir? Teknolojik gelişmeleri dikkate alarak sınıfınızda kısa bir tartışma yapınız.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “müspet”, “tiraj” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Kelimelerin anlamlarını sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri kendi cümlelerinizde kullanıp defterinize yazınız.

Cevap:
2. Okuduğunuz fıkranın konusunu, yazarın amacını ve hedef kitlesini tespit ediniz. Bunlar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:
3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap:
4. Aşağıda verilen cümlelerdeki tespit ve görüşleri; gerekçe, tutarlılık, geçerlilik ve doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevap:
a. “Bir ulusun uygarlık düzeyi o ülkedeki kitap satışlarıyla orantılıdır.”

Cevap:
b. “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz? Yoksa bir okur tarafından yüz bin kez mi?”

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

5. Okuduğunuz metinde fıkra türüne özgü belirgin olarak öne çıkan özellikleri gösteriniz.

Cevap:
6. Metinde, kitaba ilgiyi arttırmak için öne sürülen düşünceleri belirleyiniz.

Cevap:
7. Kitaba ilgiyi artırmak için yazarın öne sürdüğü düşüncelerin dışında siz neler önerirsiniz? Önerilerinizi sınıf tahtasına yazınız.

Cevap:
8. Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz.

Cevap:
9. Okuduğunuz metni, Okumak adlı metinle içerik, üslup, anlatım teknikleri ve tür özellikleri açısından karşılaştırarak metinlerin benzer ve farklı yönlerini gösteriniz.

Cevap:
10. Okuduğunuz metinde kitap fuarlarıyla ilgili ortaya konan düşünceleri günümüzle karşılaştırınız.

Cevap:
11. Bu metnin yazıldığı dönemin kültürel ve toplumsal koşullarıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz. Bu metnin sonraki dönemlere sizce kültürel ve sosyal açıdan etkileri var mıdır? Açıklayınız.

Cevap:
12. Okuduğunuz metinde yazarın okura yönelik anlatım tutumunu (öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, eleştirel vb.) değerlendiriniz.

Cevap:
Aşağıda verilen metinleri karşılaştırınız. iki metin arasındaki farklılıkları ve ortaklıkları defterinize yazınız.

Cevap:
13. Sizce okuduğunuz bu metnin türü; sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin hangi özelliklerinden dolayı ortaya çıkmıştır? Defterinize kısa bir değerlendirme yazısı yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

1. Aşağıda boş bırakılan yerlere cümlenin öğeleri bulunurken kullanılan soruları yazınız.

Yüklem

Özne:
Nesne:
Zarf tümleci:
Dolaylı Tümleç:

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarının, cümlenin hangisi ögesi olduğunu belirtiniz.

a. “İzmir Fuarı’ndaki kitap sergisinde de çok sayıda kitap satılmıştı.”

Cevap:
b. “Gece yarısına kadar kitap imzaladığımı, bir iki dakika bile boş kalamadığımı anımsıyorum.”

Cevap:
c. “Bu konuda en önemli etken, kitabın tüm yurtta dağıtılmasını ve halka ulaştırılmasını sağlamaktır.” ç. “Senelerden beri leylek görmüyordum.”

Cevap:
3. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalama yanlışlarını bulunuz, düzeltiniz.
a. “Fransız düşünürlerinden Jules Soury’yi (Jül Suri) bir gün yolda görmüşler; “Bütün masalları çürüttüm, yıktım. Masalsız kaldım… Bana masal verin, masal verin bana, masalsız yaşayamıyorum!” diye bağırıyor. Çıldırdı demişler onun için, belki de çılgınlıktan o gün kurtulmuştur.”

Cevap:
b. “Kitap Fuarı beklenenin üstünde başarılı sonuçlar verdi. Kesin sayıları bilmiyoruz, ama binlerce kitabın satıldığı bir gerçek. Yalnız “Konuk Yazarlar”ın imzaladıkları kitaplar her gün beş-altı yüzü buluyor, hatta geçiyordu. Hep yakınır dururuz, kitap gereği gibi satılmıyor, okunmuyor, diye… Oysa zaman zaman açılan kitap sergileri, kitap imzalama günleri bu sorunun yanlışlığını göstermektedir. Kitap, okurla karşı karşıya getirilirse şimdikinden daha çok satılacak, ilgi görecektir.”

Cevap:
c. “İşin ilginç yanı, Türkçe ve Edebiyat Öğretmenleri de pek yok.”

Cevap:
4. Bu ünitede okuduğunuz metinlerden yazımı yanlış olan kelimeleri sınıf tahtasına yazınız. Kelimelerin yanlış yazılmasının nedenlerini açıklayınız.

Cevap:
5. Sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Grup başkanını ve sözcüsünü seçiniz. Virgül, noktalı virgül, iki nokta ve üç nokta işaretlerinin kullanımı ile ilgili kuralları arkadaşlarınıza hatırlatınız. Okuduğunuz metinlerde bu işaretlerin yanlış kullanımlarını tespit ediniz. Bu yanlışlıkları; dönemin zihniyeti, yazarın kullanma tercihi, düzeltmenin dikkatsizliği, dizgi yanlışlıkları açısından değerlendiriniz.

Cevap:
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Fıkra türündeki yazılarda herkesin anlayabileceği bir dil kullanılmalı, süslü bir anlatımdan uzak durulmalıdır.
2. (….) Sohbet, daha çok günlük yaşamla ilgili konuların ele alınması yönüyle geleceğe etkisi az olan bir türdür.
3. (….) Fıkrada güncel veya ilgi çekecek konular ele alınır.
4. (….) Fıkra yazarı okurla önemli bir bağ kurarak rahat bir anlatım yolu izler, okuru sıkmadan etkileyici olmaya özen gösterir.
5. (….) Sohbet türünde yazılar divan edebiyatında da önemli bir yer tutar.
6. (….) Bir cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz. (köşe yazarı, öznel, az, mizahi fıkra, nesnel, fıkra)
1. Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında, gündelik konuları ya da ülke ve toplum sorunlarını,
bir görüş ve düşünce etrafında, yazarın kişisel yorumları çerçevesinde, akıcı bir dille ifade eden yazılara……………………………………….denir.
2. Köşe yazılarını diğer edebî türlerden ayıran en önemli özellik, bu tür yazıların diğer türlere göre ömrünün……………………………………….olmasıdır.
3. Eğitici ve düşündürücü özelliği ön planda olan………………………………………., anonim ve büyük bir kültürel birikimin ürünüdür.
4…………………………………………….okuyucunun ilgisini çekecek konular bulmakla birlikte bu konuları
çarpıcı bir şekilde işlemeli ve etkili bir dil kullanmalıdır.
5. Yazarlar, sohbette genellikle kişisel düşüncelerini anlattıklarından……………………………………….bir
anlatıma yönelirler.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) köşe yazısı
b) sohbet
c) Ramazan Sohbetleri ç) Geçmişin Kuşları
d) Bize Göre

( ) musahabe
( ) makale
( ) Oktay Akbal
( ) Ahmet Hâşim
( ) fıkra
( ) Ahmet Rasim

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Sohbet ve fıkra türleri arasındaki benzerlikleri maddeler hâlinde yazınız.

Cevap:
2. Sohbet ve fıkra türleri arasındaki farklılıkları maddeler hâlinde yazınız.

Cevap:
3. Düşünce yazısı olan fıkra ile mizahi fıkranın farkları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
4. Türk edebiyatında fıkra türünün gelişimi hakkında kısa bilgi veriniz.

Cevap:
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Hoca birgün eve doğru yürüyormuş. Arkadaşı arkadan seslenmiş:
— Aman Hoca’m gördün mü? Biraz önce geçen helva kazanı ağzına kadar doluydu. Hoca istifini bozmadan:
— Bana ne, demiş.
Arkadaşı:
— Ama Hoca’m helva kazanı sizin eve gidiyordu, buna ne dersin?
Deyince Hoca:
— O zaman sana ne, demiş.
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mizahi bir fıkra örneğidir.
B) Hikâyeye özgü yapı unsurlarını içermektedir.
C) Tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır.
D) Gösterme ve anlatma tekniğine örnek verilebilir.
E) insanların özel hayatı olduğu ve bu hayatın izlenmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

2. (I) Fıkra yazarları fikirlerini açıklarken değişik yöntem ve teknikler kullanırlar. (II) Fikir açıklanırken bazen hatıra, hikâye, güldürücü fıkra gibi değişik anlatım tarzlarına baş vururlar. (III) Fikirlerini açıklarken yazarın hareket noktası bazen bir anı, bir söz, bir olay veya özlem duyulan bir durum da olabilir. (IV) Kültür zenginliği, zekâ keskinliği, olgunluk, görüş, kavrayış ve anlatış gücü, sıkmadan ve bıktırmadan okutabilmek niteliği gibi özellikler başarılı fıkranın öncelikli gerekleridir. (V) Fıkrada yazarın hayal gücü de oldukça etkilidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Sohbet türüyle ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi tek ögeden oluşmaktadır?
A) Konu ayrıntıya inilmeden işlenir.
B) Cümleler konuşma dilinin özelliklerine göre kurgulanır.
C) Düşünceleri kanıtlama yoluna gidilmez.
D) Düşünceye dayalı, gazete çevresinde gelişen yazı türüdür.
E) Nesnel bir yaklaşımla konu ele alınmaz.

4. Ödülleri farklı da düşündüm ( ) Önce şöyle dedim kendi kendime ( ) ( ) Yılın en güzel romanı seçilecek ( ) bir ödül verilecek ( ) beni o kurula çağırmamışlar ( ) Ben ne yaparım ( ) ( )
Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A) ( . ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( . ) ( ? ) ( ” )
B) ( … ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( ; ) ( … ) ( ? ) ( ’ )
C) (. ) (:)(“) ( , ) ( ; ) ( . ) ( ? ) (”)
D) ( . ) ( ; ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( … ) ( ? ) ( ” )
E) (.)(: ) ( – )(,)( , ) ( . ) ( ?)(”)

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

5. Bâkî, Yahya Kemal, Nâzım Hikmet, Ahmet Muhip, Orhan Veli aynı şeylerden söz etmezler, ama hepsine şair diyoruz; çünkü hepside şiirin şundan bundan söz etmek değil güzel biçimler kurmak sanatı olduğuna inanmışdır. Böyle olduğuna göre “Şiir toplum için mi dava için mi?” diye düşünmeye yer yoktur. Şiir yazan adam kör yada sağır değildir ki çevresinde olup bitenleri görmesin, duymasın elbette kendisine en çok dokunan şeylerden söz edecekdir. Kunduracıdan ayakkabı beklediğimiz gibi şairdende şiir bekleyelim.
Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tüm metinde bağlaç olan de yanlış yazılmıştır.
B) Birden fazla yerde ünsüz benzeşmesi kuralına aykırılıktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır.
C) Bağlaçlardan önce kullanılan noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır.
D) ilk cümlede özne görevindeki birden fazla ögenin virgül ile ayrılması doğrudur.
E) Bağlaç olan ki’nin yazımında bir yanlışlık vardır.

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Eskiden sohbet türü için kullanılan kelime. ()
2. Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Okuruma Mektuplar kitaplarının yazarı. ()
3. Saf şiir anlayışının da temsilcisi olan Bize Göre kitabının yazarı. ()
4. Falaka, Gecelerim, Ramazan Sohbetleri kitaplarının yazarı. ()
5. Alanında, mesleğinde uzman bir kişiyi tanıtmak, bir kitleyi onun düşünceleriyle buluşturmak amacıyla yapılan konuşmalar. ()
6. Zaman Sensin, Bizans Definesi kitaplarının yazarı. ()
7. Fıkra türünün eş anlamlısı. ()
8. İnsanları güldürürken düşündüren kısa öykücükler. ()
9. Bir şeyi herkese duyurabilmek için hazırlanmış, insanların görebileceği yerlere asılan, genellikle resimli duvar duyurusu. ()
10. Bir konuda yazarın okurla konuşuyormuş gibi samimi ve anlaşılır bir dille yazdığı, her türlü özentiden uzak yazı türü. ()

Leave a Reply