Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 7. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 7. Ünite Kitap Cevapları
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Aşağıda verilen görsellerin sizde çağrıştırdığı kelime veya kavramlar nelerdir? Görsellerde yorumlayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı

1. Metinde geçen “hasıl”, “elem” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden araştırınız.

Cevap:
2. Metnin temasını ve konusunu bulunuz.

Cevap:
3. Metindeki temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları belirleyiniz. Münevver’in kendisiyle ve toplumun istekleriyle çatışmasını “özgüven sahibi olma” açısından değerlendiriniz.

Cevap:
4. Okuduğunuz metinde Münevver’in içinde bulunduğu durum, hangi anlatım tekniğinden yararlanılarak verilmiştir? Bu anlatım tekniği metinde niçin fazlaca kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
5. Aşağıdaki tabloda bazı tiyatro terimleri verilmiştir. Okuduğunuz metinden bu terimlere örnekler
gösteriniz.

Perde:
Sahne:
Mimik:
Jest:
Monolog:
Diyalog:
Dekor:
Aksesuar:
Aktris:

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı

6. Aşağıdaki bölümlere metnin tür özelliklerini yazınız.

Soyut Çatışmalar:
Olay Örgüsü:
Somut Çatışmalar:
Zaman:
Şahıslar:
Mekan:
Üslup:

7. Okuduğunuz metinden mizahi anlatıma örnekler veriniz. Yazarın bu anlatım tutumunu tercih etmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap:
8. Okuduğunuz metinden, metnin yazıldığı dönemdeki kültürel ve toplumsal değerlerle ilgili çıkarımlarda bulununuz. Metindeki toplumsal ve kültürel değerlerle yaşadığınız toplumun değerlerini karşılaştırınız.

Cevap:
9. Okuduğunuz oyun farklı salonlarda ve oyuncularla temsil edildiğinde mekân ve dekorda değişiklik olur mu?

Cevap:
10. Bu oyunu sahneleyen yönetmenin koltuğuna kendinizi oturtunuz. Oyunun hangi bölümlerinde ve ne biçimde efekt ve ışık kullanacağınızı tasarlayınız.

Cevap:
11. İnsanlık tarihi açısından kronolojik bir sıralamada düşünürseniz komedi türünün ortaya çıkmasında hangi gelişmeler sizce etkili olmuştur?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı

Bir sanatçının, eserinde yarattığı bir kahramanın etkisinde kalması mümkün müdür? Sınıfınızda kısa bir tartışma yapınız.

Cevap:
İzlediğiniz bir filmin veya oyunun, okuduğunuz bir romanın ve hikâyenin bir kişisinden güçlü şekilde hiç etkilendiniz mi? Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

1. Metinde geçen “âza”, “paravana” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden araştırınız.

Cevap:
2. Metnin temasını ve konusunu bulunuz.

Cevap:
3. Okuduğunuz metnin iletisi nedir? Açıklayınız.

Cevap:
4. Yazarın bu oyuna verdiği adı; tema, konu ve ileti açısından değerlendiriniz.

Cevap:
5. Okuduğunuz metinde Hüsrev’in içinde bulunduğu durum, hangi anlatım tekniğinden yararlanılarak verilmiştir? Bu anlatım tekniği metinde niçin fazlaca kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
6. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki numaralı bölümlerde belirtilen unsurların metinde kullanılma gerekçelerini defterinize yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı

7. Okuduğumuz metinden yazara özgü dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdaki tabloda verilenlere örnekler bulunuz.

Cevap:
8. Okuduğunuz metinde dram türüne özgü tespitlerde bulununuz.

Cevap:
9. Necip Fazıl Kısakürek’in yaşamı, edebî kişiliği, siyasi ve sosyal konulardaki görüşleri açısından metinle yazar arasında bir ilişki kurabiliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap:
10. Okuduğunuz metinle 6. ünitedeki Yaban metnini tür, içerik ve biçim açısından karşılaştırınız.

Cevap:
11. Bu oyunu sahneleyecek ekipte görev alan bir kişi olsaydınız dekor / sahne düzenlemesini nasıl yapardınız?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

IV. Murat hakkında bilgi toplayınız. Sınıfınızda sunum yapınız.

Cevap:
“Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.” atasözünü sınıfınızda gruplar oluşturarak belirlenmiş kısa zamanlarda tartışınız.

Cevap:
IV. Murat metnini sınıfınızda rol dağılımını yapıp vurgu, tonlama, jest ve mimiklere dikkat ederek okuyunuz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 230 Cevabı

1. Metinde geçen “borusu ötmez olmak”, “ayak divanı”, “has odası”, “şeytanın kendi oyununa gelmesi” söz gruplarının anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelime ve kelime gruplarını sözlüklerden araştırınız.

Cevap:
2. Metnin temasını ve konusunu bulunuz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı

3. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin iletisini bulunuz.

Cevap:
a. “Meyve tam olgunlaştı mı çürümeye başlar hemen. ”

Cevap:
b. “Kanunîden sonraki padişahlar çağında kınında paslandı Osmanlı kılıcı, ona yeniden su vermek gerekir.

Cevap:
c. “Doruğu fazla seyreden tırmanamaz dağa.

Cevap:
4. IV. Murat metninden trajedi türünün öne çıkan belirgin özelliklerini defterinize yazınız.

Cevap:
5. Okuduğunuz metne özgü tiyatronun yapı unsurlarının belirgin özelliklerini tabloda belirtilen yerlere yazınız.

Olay:
Yer (Mekân):
Zaman:
Oyuncular:
Çatışmalar:

6. Okuduğunuz metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurlara metinden örnekler veriniz.

Cevap:
7. Bir tiyatro eserinde olay örgüsü perde, sahne vb. bölümlemeler etrafında düzenlenir. Buna metinden örnek gösteriniz.

Cevap:
8. Nef’î’nin metinde ön plana çıkarılan fiziksel ve psikolojik özelliklerine yönelik tespitler yapınız. Nef’î’nin belirlediğiniz özelliklerinin olay akışına etkilerini yorumlayınız.

Cevap:
9. Okuduğunuz metnin içeriği toplumsal gerçekliğe ne kadar uygundur? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

10. Sizce IV Murat oyunu, tarihî gerçekliği olduğu gibi yansıtıyor mu? Okuduğunuz metinden kurmaca gerçeklik ile tarihî gerçeklik arasındaki farkları IV. Murat’la ilgili araştırmanızdan yararlanarak sıralayınız.

Cevap:
11. Okuduğunuz metinde sizi rahatsız eden davranışları, sözleri belirtiniz ve bunların nedenlerini açıklayınız.

Cevap:
12. Aşağıdaki tabloda verilen soruları uygun yerlere “X” işareti koyarak cevaplayınız.

Cevap:
13. Kösem Sultan’ın davranışlarını ve düşüncelerini tutarlılık açısından değerlendiriniz.

Cevap:
14. IV. Murat rolünü sahnede canlandırsaydınız tercih edeceğiniz kostüm nasıl olurdu? Anlatınız.

Cevap:
15. Bir bölümünü okuduğunuz IV. Murat, 1970 yılında yazılmıştır. Sizce bu eser sosyal, kültürel ve edebî açıdan gelecek kuşakları nasıl etkiler? Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
16. Bir Adam Yaratmak metni ile IV Murat metnini tür, üslup, anlatım teknikleri ve içerik açısından karşılaştırınız.

Cevap:
17. Trajedi türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin etkisi ile ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
18. Sizce bu oyun farklı oyuncular tarafından canlandırıldığında oyuncuların yorumları, tarzları ve yetenekleri açısından farklılıklar olur mu? Açıklayınız.

Cevap:
19. Okuduğunuz oyunun sahnelenmesinde yapımcı, yönetmen, tasarımcı, teknik ekip ve yazar arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

George Bernard Shaw’a (Corç Bernart Şav) ait aşağıdaki özdeyişleri sınıfınızda yorumlayınız.

Cevap:
• “Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır.”

Cevap:
• “Hayatta mutluluğu oluşturan şeyler çok küçük parçalardır. Bir iyilik, bir gülümseme, tatlı bir bakış, iyi bir dilek… Aslında mutlu olanlar, bu küçük şeylerin huzuruna varmış olanlardır.”

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

1. Jan Dark adlı metinde geçen “himaye”, “seğirme”, “savmak” kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından bulunuz, sözlüklerden kontrol ediniz.

Cevap:
2. Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Metnin içeriğini doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklik açısından değerlendiriniz.

Cevap:
3. Okuduğunuz oyun, yaşanan olaylar açısından tarihsel gerçekliğe uygun mudur?

Cevap:
4. Jan’ın her milletin tanrının ona bahşettiği topraklarda yaşaması gerektiğini söyleyen konuşmasını, vatanseverlik duygusu ve memleket topraklarını koruma konusundaki kararlılık açısından değerlendiriniz.

Cevap:
5. Sizce Jan Dark, içinde yaşadığı dönemin halkını temsil eden bir kişi midir?

Cevap:
6. Jan Dark’ı doğruluk ve dürüstlük açısından değerlendirirseniz neler söylebilirsiniz? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
7. “Tiyatro yazarları içinde dili ustaca kullanan yazarlar arasında yer alan Bernard Shaw, trajik olana mizahi bir tat katarak dili güldüren bir eleştiriye büründürmüştür.” değerlendirmesine katılır mısınız?

Cevap:
8. Okuduğunuz metinden mimik ve jeste, repliğe, aksesuara örnek veriniz.

Cevap:
9. Okuduğunuz metin, hangi tiyatro türünün özelliklerini göstermektedir? Açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

10. Nobel ödüllü George Bernard Shaw, çağdaş İngiliz tiyatrosunun kurucusudur. Kırktan fazla oyun yazmıştır. Bunlardan biri de 1913’te kaleme aldığı Pygmalion adlı oyundur. Bu oyunla ilgili yazarın bir anısı şöyledir: Bernard Shaw, Pygmalion oyununun galası için İngiliz siyasetçi Churchill’e (Çörçil) gönderdiği davetiyeye şu alaycı notu ekler “Davetiye iki kişiliktir. Bir dostunuzu da getirin -tabii eğer varsa-.” Churchill de bunun üzerine yazara şu notla karşılık verir “Galaya değil ama ikinci oyuna gelirim, tabii eğer sahnelenirse.”
Bu bilgiden yola çıkarsanız George Bernard Shaw hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Batılı tiyatro türleriyle tanışılmadan önce meddah, orta oyunu, Karagöz gibi geleneksel bir
tiyatromuz vardı.
2. (….) Modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.
3. (….) Edebiyatımızda trajedi, komedi ve dram türlerinde oyunların ilk örnekleri Cumhuriyet
Dönemi’nde verilmiştir.
4. (….) 1923 – 1950 yıllarında oyun yazarlarımız, bireyin iç dünyasına yönelik tamamen ferdî konuları
ele alan oyunlar yazmışlardır.
5. (….) Recep Bilginer, Turan Oflazoğlu, Refik Erduran gibi sanatçılar, tiyatro türünün 1960’tan
sonra gelişimine katkı sunmuş oyun yazarlarımızdandır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(töre komedisi, komedi, Darülbedayi, entrika komedisi, dram, trajedi)
1………………………………………., yaşamın acıklı ve hüzünlü yönlerini ortaya koyan; kişilere korku, heyecan
ve acındırma duygularıyla ders vermeyi amaçlayan, genellikle manzum biçimde yazılan bir tiyatro türüdür.
2. Bir tiyatro türü olan………………………………….., insanları güldürüp eğlendirerek eğitmeyi amaçlar.
3 ……………………………………, acıklı, hüzünlü olayları kimi zaman yaşamın gülünç yönlerini de katarak
konu edinen tiyatro türüdür.
4 ……………………………………, bir dönemin, toplumun gelenek ve göreneklerinin gülünç ve aksak yönlerini
konu edinen komedi türüdür.
5. 27 Ekim 1914’te kurulan……………………………………, tiyatroyu geliştirmek amacıyla kurulmuş bir
okuldur.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) Necip Fazıl Kısakürek
b) suflör
c) Sokrates Savunuyor ç) Köşebaşı
d) Haldun Taner

( ) tiyatro terimi
( ) Tohum
( ) Ahmet Kutsi Tecer
( ) epik tiyatro
( ) A. Turan Oflazoğlu
( ) G. Bernard Shaw
Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir tiyatro oyununda kostümün önemini kısaca açıklayınız.

Cevap:
2. Komedi ve trajedi türü arasındaki belirgin üç farkı söyleyiniz.

Cevap:
3. A. Turan Oflazoğlu’nun üç eserinin adını defterinize yazınız.

Cevap:
4. Sizce Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında sanatçılar neden Anadolu insanının sorunlarına değinen eserler yazmışlardır? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
5. Batı edebiyatındaki tiyatro geleneği, bizim tiyatromuzu hangi yönlerden etkilemiştir? Bu yönleri başlıklar hâlinde defterinize yazınız.

Cevap:
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. I. Ibnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci II. Musahipzade Celal
III. Reşat Nuri Güntekin
IV. Ahmet Kutsi Tecer
V. Recep Bilginer
Yukarıdaki sanatçılardan hangisi 1923 – 1950 yıllarında Cumhuriyet Dönemi’nde oyun türünde eser veren bir sanatçı değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. “Darülbedayi yeni kurulurken Kel Hasan’a sormuşlar: “Bak Hasan Efendi, aktörler artık mektepten yetişecekmiş, sen ne yapacaksın?” Rahmetli: “Hiç bezginlik etmem. Asıl seyirciler mektepten yetişirse halimiz asıl o zaman dumandır.” demiş.”
Haldun Taner’le yapılan bir mülakattan alınan yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Metindeki iki nokta “:” işaretinin kullanımı yanlıştır.
B) Metindeki “halimiz” kelimesinde düzeltme “A” işaretinin kullanılması gerekmektedir.
C) Metinde birden fazla iç içe birleşik cümle kullanılmıştır.
D) Metinde birden fazla yerde büyük harflerin kullanımında yanlışlık yapılmıştır.
E) “Asıl” kelimesinden sonra virgül kullanılmadığı için anlatımın açıklık ilkesine aykırılık söz konusudur.

3. (I) Tarihçiler tiyatronun kökenini araştırırken, üzerinde çalışılabilecek çok az sayıda kanıt olduğundan öncelikle kurama dayanmalıdırlar. (II) Tarihçi “tiyatronun nasıl ortaya çıktığı” sorusunu yanıtlıyabilmek için tiyatrodan önceki bir zamanı düşlemeli. (III) Sonra onların nasıl olup da keşfedildiğini ve tiyatroya dönüştüğünü kuramsallaştırmalıdır. (IV) Fakat bu sürecin çoğu yazılı tarihin gündoğumundan önce oluştuğundan; ancak tahminle yeniden kurgulanabilir. (V) Bundan dolayı tiyatronun kökeni üzerinde bir çok kuramın geliştirilmesine ve hiçbirinin de doğrulanma- yışına şaşmamak gerekir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. (I) Tiyatro, aynı zamanda bir insan bilimidir de. (II) Avusturalya’lı pedagog ve kültür tarihçisi Richard Meister “Tiyatro, başlangıçtan bu yana gelişen ve kültür-sanatı kapsayan sistematik bir ruh bilimidir.” der. (III) Bu açıdan Meister, tiyatro bilimi için “özel kültür bilimi” deyimini kullanmıştır. (IV) Tiyatro metni, çağların baş döndürücü gelişimine koşut bir biçimde değişir. (V) Kendini yeniler, içinde bulunduğu çağın profilini ortaya çıkarır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Tiyatro neden Atina’da biçimlendi de MO 6’ıncı yüzyılda önemli ve kültür merkezi olan Corith
veya Samos’ta gelişmedi? Bu yüzyılda Atina’nın politik, askeri, ekonomik ve kültürel olarak önde gelen şehri olmadığı, Atina’nın önceki yüzyılda önem kazandığı unutulmamalıdır. Antik Yunan topraklarında önde gelen Şehir Devletleri Sparta, Corith, Sikyon ve Samos olmuştur. Atina da
önemli bir şehirdi ancak diğer şehirlerle aynı kategoride değildi. Yüzyılın sonlarına doğru Atina’da Attica toprağının üç ürününün kullanılmasının keşf edilmesiyle ekonomik patlama meydana
geldiğinden dırama da gelişim göstermiştir.
Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) I B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. (I) Servetifünun Dönemi Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Cenap Şahabettin, nesir alanında eserler verdiği gibi tiyatroyla da uğraşmıştır. (II) O, II. Meşrutiyet Dönemi’nde hız kazanan tiyatro çalışmalarına katılmış; Sahne-i Osmaniye ve Darülbedayi gibi toplulukların edebî kurullarında görev almıştır. (III) Yalan ve Körebe adlı, biri dram, diğeri komedi iki oyun yazan Cenap Şahabettin’in Hüseyin Suat’la kaleme aldıkları Küçük Beyler adlı bir de vodvili bulunmaktadır. (IV) En önemli oyunu olan Körebe, ilk kez İbrahim Şinasi’nin Şair Evlenmesinde ele aldığı, görücü usulüyle evliliğin tenkit ve eleştirisini konu edinir. (V) Bir tür “avukat evlenmesi” olarak nitelendirilen oyun, gençlerin evlilik hakkındaki yeni düşüncelerine dayanır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın duruluk ilkesine aykırıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. A. Turan Oflazoğlu’nun IV. Murat oyunundan bir kişi.

Cevap:
2. Cumhuriyet’in ilk yıllarından bir oyun yazarımız.

Cevap:
3. Ülkemizdeki ilk resmî tiyatro kuruluşu.

Cevap:
4. Olayl arın karışık ve şaşırtıcı yönlerini merak ve coşku unsurlarıyla konu edinen komedi türü.

Cevap:
5. “Başbakan, iki hafta içerisinde petrol çıkaran ülkeleri ziyaret edecek.” cümlesinde uyulmayan anlatım ilkesi.

Cevap:
6. G. Bernard Shaw’ın bir oyunu.

Cevap:
7. Bir Adam Yaratmak oyunundan bir kişi.

Cevap:
8. Haldun Taner’in epik tiyatro türündeki eseri.

Cevap:
9. Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya.

Cevap:
10. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin bir oyunu.

Cevap:

Leave a Reply