Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 8. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 8. Ünite Kitap Cevapları
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı
Ahmet Muhip Dıranas’ın Ağrı Dağı adlı şiirinden alınan aşağıdaki bölümü inceleyiniz. Sınıfınızda gruplar oluşturarak şiire yönelik eleştiriler yapınız.
Cevap:

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı
Okuduğunuz metinde geçen “temkinli”, “yançizerlik” , “derviş”, “kahırlanmak” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından bulunuz ve sözlüklerden kontrol ediniz.

Cevap:
Metnin anlatıcısını tespit ediniz. Bu anlatıcının kurmaca bir metin türünde kullanılıp kullanılmayacağına yönelik fikir yürütünüz.

Cevap:
Okuduğunuz metinde yazarın amacını açıklayınız.

Cevap:
Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konduğu bölümleri metinden bulunuz.

Cevap:
Okuduğunuz metinde yazarın hangi anlatım biçimlerini kullandığını belirleyiniz. Bu anlatım biçimlerinin metne katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap:
Metindeki karşılaştırmaları tespit ediniz. Bunların metnin anlamına katkısını değerlendiriniz. Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
Metindeki kişiye ve düşüncelere yönelik yazarın benimsediği anlatım tutumunu bulunuz. Yazarın bu anlatım tutumunu tercih etmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap:
Okuduğunuz metindeki düşünceler arasında bir tutarlılık var mıdır? Açıklayınız.

Cevap:
Okuduğunuz metnin sonraki dönemlere edebî açıdan ne tür etkiler yapabileceğiyle ilgili defterinize kısa bir yazı yazınız.

Cevap:
Okuduğunuz metinden yola çıkarak Ahmet Muhip Dıranas’la ilgili sizde oluşan izlenimler nelerdir? Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
Sizce Vedat Günyol, bu yazısında Ahmet Muhip Dıranas’a yönelik adil bir şekilde onun kişiliğini önemseyerek bir eleştiri yapmış mı? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

Suat Ta şer’in eleştiriye yönelik aşağıdaki özlü sözlerini sınıfınızda gruplar oluşturarak değerlendiriniz.

Cevap:
1. “Tenkit soğuk yüzlüdür, huzur bozucudur.”

Cevap:
2. “Tenkit yalanın, sahtenin, uydurmanın düşmanıdır.”

Cevap:
3. “Tenkit demokrasinin de hürriyetin de şartıdır.”

Cevap:
4. “Tenkitten korkan, kendinden korkuyor, yaptığı işe güvenemiyor demektir.”

Cevap:
5. “Tenkit; tenkidi yapanın ehliyetine, namusuna, zevkine, bilgisine göre değerlenir.”

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı

1. Metinde geçen “ring, bayağı, terki, bellek” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden araştırınız.

Cevap:
2. Metnin konusunu ve ana düşüncesini belirleyiniz. Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri bulunuz.

Cevap:
3. Metinde geçen “Yusuf sanki ringdedir. Sabahattin Ali de yanı başında; elinde havlu, durmadan yardım etmektedir.” bölümünde yazar, iletiyi vermek için nasıl bir anlatıma yönelmiştir? Değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 251 Cevabı

4. Yazar, ortaya koyduğu düşünceleri kanıtlama yoluna gitmiş midir? Bunu yapmasının nedeni nedir?

Cevap:
5. Yazar, okuyucuya kendi düşüncesini kavratmak için hangi yolları izlemiştir? Açıklayınız.

Cevap:
6. Metinde eleştirmenin ele aldığı sanat dalına yönelik birikimini ortaya koyan ayrıntıları gösteriniz.

Cevap:
7. Sabahattin Ali’nin rolüne bürünerek bu eleştiri yazısını okuduktan sonra nasıl bir tepki vereceğinizi açıklayınız.

Cevap:
8. Yazar, sözü edilen romanın zayıf ve güçlü yönlerini niçin ortaya koymaya çalışmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 252 Cevabı

9. Okuduğunuz metinden aşağıdaki tabloda belirtilenlere metin üzerinde örnekler veriniz. Bunların metne katkılarını tabloya yazınız.

Açıklama:
Alıntılama:
Gerekçeli yargı:
Karşılaştırma:
Nesnel yargı:
Örnekleme:
Öznel yargı:
Tanık gösterme:

10. Eleştiri türünün edebiyatımızdaki gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi sınıfınızda açıklayınız.

Cevap:
11. Eleştiri türünün edebiyatımıza girmesinde ve gelişmesinde bizdeki hangi kültürel ve toplumsal değişimlerin etkili olduğunu yorumlayınız.

Cevap:
12. Okuduğunuz metni konu akışı ve düşünceler arasındaki uyum açısından değerlendiriniz. Metindeki bilgiler ve düşünceler arasında tutarlılık var mı? Açıklayınız.

Cevap:
13. Okuduğunuz metni, Ahmet Muhip Dıranas adlı metin ile tür, içerik, üslup ve anlatım teknikleri açısından karşılaştırınız. Değerlendirmelerinizi defterinize yazınız.

Cevap:
14. Okuduğu nuz metinden gelecekte nasıl yararlanılabilir? Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
15. Aşağıda bir eleştirmenin sahip olması gereken bazı temel nitelikler verilmiştir. Okuduğunuz metinden yola çıkarak Fethi Naci’nin eleştirmenliğinde gördüğünüz nitelikleri “X” ile işaretleyiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 255 Cevabı

Sınıfınızda dört grup oluşturunuz. Öznel, nesnel, yazara yönelik ve esere yönelik olacak biçimde istediğiniz bir filme, şiire, hikâyeye, romana, tabloya gruplar hâlinde eleştiri yapınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı

Metinde geçen “mizaç”, “idrak”, “yekdiğer” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden araştırınız.

Cevap:
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana düşüncesini açıklayınız.

Cevap:
Menemenlizade Tahir Efendi, Elhan çalışmasını Recaizade Mahmut Ekrem’e verirken Gark-ı Nur naziresini niçin silmiştir? Açıklayınız.

Cevap:
Recaizade Mahmut Ekrem’in “o tenkitçiler” dediği kimlerdir?

Cevap:
Okuduğunuz metinden sanatçıların eserlerden ziyade birbirilerini hedef aldıklarını söyleyebilir misiniz? Bu durumu, eleştiri türünün özelliklerini ve dönemin koşullarını göz önüne alarak değerlendiriniz.

Cevap:
Muallim Naci’nin görüşlerini kanıtlamak için başvurduğu karşılaştırmalara metinden örnekler veriniz. Bunun, metnin anlam ve anlatımına katkısını değerlendiriniz.

Cevap:
Okuduğunuz metinde yazarın amacını açıklayınız.

Cevap:
Okuduğunuz metinde yazarın hangi anlatım biçimlerini kullandığını belirleyiniz. Bu anlatım biçimlerinin metne katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap:
Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
Yazarın, düşüncesini açıklamak için bilgi verdiği, örnekler gösterdiği bölümleri metinden bulunuz. Yazarın bu yöntemlere başvurmasının nedenlerini yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı

Demdeme metninden alınan aşağıdaki cümleleri nesnellik ve öznellik açısından değerlendiriniz.
a. “Biz -hamd ü sena olsun- şimdiye kadar herkesin anlayışı birdir gibi bir hezeyanda bulunmadık. ”
b. “Bu tezkirede Ekrem Bey büyük bir cömertlikle hakkımda bir çok övücü sözler yazmış. ”
c. “Yekdiğere zıd olan bu iki hâlin Ekrem Bey’de tecellisi ne hikmete mebnidir?”

Cevap:
Okuduğunuz metinden mecaz anlamlı kelimeleri bulmaya çalışınız. Bu anlam özelliğinin metinde tercih edilmesiyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Cevap:
Demdeme metninden yola çıkarak metnin türüne yönelik aşağıdaki cümleleri uygun biçimde tamamlayınız.
a. Demdeme metni eleştiri türünde yazılmıştır çünkü………………………………………………………………………
b. Muallim Naci………………………………………………………………………..tekniklerini kullandığından bu metnin
türü eleştiridir.
c. Metin, okuyucu üzerinde………………………………………………………………………..gibi etkileri yarattığından
metnin türü eleştiridir.

Bu metinde Muallim Naci’nin eleştirel tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
Muallim Naci’nin ele aldığı konuyla ilgili ortaya koyduğu düşüncelerden yola çıkarsanız yazarın bilgi birikimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:
Yazar, metnin iletisini, okuyucunun vereceği tepkiyi göz önüne alarak mı yazmıştır? Okuyucuya yazısını beğendirme gibi bir çaba göstermiş midir? Açıklayınız.

Cevap:
Yazar, ortaya koyduğu düşünceleri kanıtlama yoluna gitmiş midir? Açıklayınız.

Cevap:
Metindeki kişiye ve düşüncelere yönelik yazarın benimsediği anlatım tutumunu bulunuz. Yazarın bu anlatım tutumunu tercih etmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap:
Okuduğunuz metindeki düşünceler arasında bir tutarlılık var mıdır? Açıklayınız.

Cevap:
Okuduğunuz metnin sonraki dönemleri edebî açıdan nasıl etkileyebileceğiyle ilgili defterinize kısa bir yazı yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Batılı anlamda tür olarak eleştiri, edebiyatımızda divan edebiyatıyla birlikte gelişmiş bir türdür.
2. (….) Eleştirinin amacı, sanat eserinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır.
3. (….) Eleştiri, sanatçıya yol gösteren, dolayısıyla sanatın da gelişimini sağlayan bir türdür.
4. (….) Bir eleştiri yazısında yazarın benimsediği öznel veya nesnel tutum, eleştirinin niteliğini de
değiştirebilir.
5. (….) Kitap tanıtma yazılarında eleştirel bir yaklaşımdan tamamen uzak durulur.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(Ziya Paşa, izlenimci, münekkit, Namık Kemal, tenkit, eleştirmen)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden önce eleştiriye ……………………………………………….., eleştiri yapana da
………………………………………………..denirdi.
2 ………………………………………………., eleştiri yazısını kaleme alan kişiye denir.
3 ………………………………………………., edebiyatımızda eleştiri türünde ilk yazıyı yazan sanatçımızdır.
4. Ele ştirmen, eserin bir okur olarak kendi duyguları üzerindeki etkilerini belirtmeye çalışırsa buna ………………………………………………..eleştiri denir.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.
a) Ziya Paşa
b) Mehmet Fuat
c) Tahrib-i Harabat
ç) Hüseyin Cahit Yalçın
d) Kuyucaklı Yusuf

( ) Namık Kemal
( ) Şiir ve İnşa
( ) Cumhuriyet Dönemi
( ) hikâye
( ) Sabahattin Ali
( ) Servetifünun edebiyatı

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eleştirinin tanımını kısaca yapınız.

Cevap:
2. Eleştirinin amacı nedir? Açıklayınız.

Cevap:
3. Beş maddede tarihî ve sosyolojik eleştiri türünün özelliklerini yazınız.

Cevap:
4. Kitap tanıtma yazılarının sizce yararları nelerdir? Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
5. Eleştiri türleri nelerdir? Defterinize yazınız. Bu türlerden istediğiniz bir tanesiyle ilgili kısa bilgi veriniz.

Cevap:
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türü için söylenemez?
A) Bir sanat eserine yönelik yazılan değerlendirme yazılarıdır.
B) Sanatın ve sanatçının gelişmesine katkı sağlar.
C) Edebî bir dille yazıldığından süslü ve yoğun bir anlatım tercih edilir.
D) Bir sanat eserinin hem güçlü hem de zayıf yönlerini belirtir.
E) Alanında uzman kişilerce yazılır.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı

2. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser veren eleştirmenlerden değildir?
A) Orhan Şaik Gökyay B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Mehmet Kaplan E) Fethi Naci

3. Aşağıdakilerden hangisi bir eleştirmen için söylenemez?
A) Düşünce, sanat ve edebiyat alanında topluma yarar sağlar.
B) Sanata, sanatçıya ve topluma yol gösterir.
C) Eserlerdeki zenginlikleri gözler önüne serer.
D) Sanatçıya yapılan haksızlıkları önler.
E) Okuyucuya kılavuzluk yapar.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) Bilgilendirici yazılar olmaları, eleştiri “tenkit” türünü önemli kılar.
B) Öznel yargılara dayanmıyan eleştiri, kimi zaman referans niteliği de taşır.
C) Açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatımın tercih edildiği eleştiri, okuru aydınlatan bir özelliğe de sahiptir.
D) Olay, kişi, zaman ve mekan unsurlarını içermeyen eleştiri; kurmaca bir metin değildir.
E) Dilin, göndergesel işlevde kullanılması da eleştirinin diğer bir özelliğidir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Nice insanlar vardır ki hayatlarında bir kez olsun kalp kırmamıştır.
B) Bu hayatın tüm sıkıntılarına rağmen mutluluğun peşinden koşmalıyız.
C) Teknolojik gelişmeler, insana mutluluk veriyor diyemem.
D) Kitaplarını özenle siler, kitaplığına yerleştirirdi.
E) Buralar, yazın birçok turistin uğrak yeridir.

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Eserle yazarın hayatı arasında ilişki kuran eleştiri türü. ()
2. Bir cümlede gereksiz kelime kullanımı ile ihlal edilen anlatım ilkesi. ()
3. Okunan bir kitabı başkalarına tanıtmak için belli kurallara göre yazı yazmak ve bu yazıyı sunmak. ()
4. Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahâzatı Şâmildir eleştiri yazısını kaleme alan yazarımız. ()
5. Kuyucaklı Yusuf romanını yazan sanatçımız. ()
6. Eleştirmene edebiyatımızda verilen diğer isim. ()
7. Muallim Naci’nin bir eleştiri kitabı. ()
8. Vedat Günyol’un eleştirilerinin yer aldığı kitabın adı. ()
9. Sakin, durgun anlamında bir kelime. ()

Leave a Reply