Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 9. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 9. Ünite Kitap Cevapları
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 268 Cevabı

Zamanı, yeri ve konusu önceden belirlenmiş bir görüşme yapacağınızı hayal ediniz. En kısa biçimde sorularla, en kısa zamanda, en doğru ve etkili cevaplar almak için neler yapmanız gerekir? Sınıfınızda sözlü biçimde düşüncelerinizi dile getiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “cereyan” , “mesul”, kabiliyet”, “ekseriyet” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız, sözlüklerden kontrol ediniz.

Cevap:
2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Bunlar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:
3. Okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkmasında gazeteciliğin bir etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
4. Metinde yazarın betimlemeler yaptığı yerleri belirleyiniz. Bu anlatım biçiminin metne katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap:
5. Okuduğunuz metindeki deyimleri, mecaz anlamda kullanılmış kelimeleri bulunuz. Bunları, yazarın üslup özellikleri açısından değerlendiriniz.

Cevap:
6. Bu metinde metnin yazıldığı 20. yüzyılın ilk yıllarındaki toplumsal, siyasal ve edebî yaşamla ilgili hangi gerçekliklere ulaşabildiniz? Açıklayınız. Metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıttığını söyleyebilir misiniz?

Cevap:
7. Ahmet Haşim’in fikrî ve estetik anlayışı ile ilgili hangi çıkarımlara ulaşabilirsiniz?

Cevap:
8. Okuduğunuz metinde Ahmet Haşim’in Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil ve Cenap Şahabettin’le bağlantısını ve bu sanatçılarla ne tür bir etkileşimde olduğunu değerlendiriniz.

Cevap:
9. Ruşen Eşref Ünaydın, mülakat türünün edebiyatımızdaki önemli yazarlarındandır. Onun Atatürk’le günde on iki saat olmak üzere üç gün süren bir mülakattan sonra yayımladığı Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eseri oldukça önemlidir. Sizce yazar, mülakat türüne neden özel bir ilgi göstermiştir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevap:
10. Ahmet Haşim’in “Ben fazla bir Avrupalılıktan pek hoşlanmam; bazen Anadolu türkülerini dinlemekten sonsuz hazlar duymuşumdur. Ayaş’tan Ankara’ya dönerken bir gece, arabacının söylediği şarkıları belki bütün bir Servetifünun edebiyatına tercih etmekte tereddüt etmem.” cümlelerindeki iletiyi açıklayınız.

Cevap:
11. Ahmet Haşim’in şiir yazma gerekçesi nedir? Metinden hareketle açıklayınız.

Cevap:
12. Yazarın Ahmet Haşim’e sorularını yöneltmedeki kibarlık dikkatinizi çekti mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı

Dünya çapında ün yapmış Türk dünyası yazarlarıyla ilgili bir araştırma yapınız. Yazılarınızı sınıfınızda okuyunuz, sınıf ve okul panolarına uygun görseller de kullanarak asınız.

Cevap:
Sınıfınızda bir mülakatta sorulması ve sorulmaması gereken beşer soruyu bireysel olarak defterinize yazınız. Oylamayla seçtiğiniz güzel soruları sınıf tahtasına yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 273 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “yazgı”, “itibar etmek”, “ilham” gibi kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelime ve kelime gruplarını sözlüklerden araştırınız.

2. Okuduğunuz metne yönelik aşağıdaki tabloda yer alan soruları cevaplayınız. (EVET-HAYIR)

Mülakatın amacı belli midir? ()
Mülakat metni bilgilendirici mi? ()
Kişinin düşünceleri yeterince verilmiş mi? ()
Konuşmacının konularla ilgili açık ve net görüşleri alınmış mı? ()
Sorular tarafsız biçimde hazırlanmış mı? ()

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 274 Cevabı

3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap:
4. Okuduğunuz metnin sorularını Ahmet Hâşim adlı metnin sorularıyla karşılaştırınız. Ortak noktaları belirtiniz.

Cevap:
5. Mülakat türünün oluşumunda toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, sözlü ve yazılı kültürün ne gibi etkileri olmuştur? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
6. Cengiz Aytmatov’un ortaya koyduğu görüşleri bilgi ağırlıklı mıdır yoksa yorum ağırlıklı mıdır? Metnin türüyle de ilişki kurarak soruyu cevaplayınız.

Cevap:
7. Aşağıdaki parçaları içerik ve ileti açısından karşılaştırınız.

Cevap:
“Televizyon sanki edebiyatın görevini üstlenmiş gibi. Yani edebiyat televizyon kasetlerine girecek. Belki de kitabın yerini kaset alacak. Bu durum dünya kültürü için büyük tehlike oluşturuyor. Biz kitabı korumalıyız. Çünkü kitap dünya kültürünün temelidir” (CengizAytmatov)
“Bizim gibi toplumlarda ise bilinçsiz olarak kullanılan, bir moda gibi yayılan teknoloji, memleketi giderek makine mezarlığına çevirdiği gibi, kültür hayatını da yozlaştırmaktadır. Onun için Dil Kurumundaki konuşmamda örneği, birer teknoloji harikası olarak fotoğraf ve sinema üzerine verdim. Nasıl fotoğrafın çıkışı resim sanatını, sinemanın çıkışı tiyatro sanatını yok etmemiş, hatta bu yeni aletler yeni birer sanata yol açmışsa, bilgisayar da aynı şekilde kitabın, okumanın yerini almayacak, kendi alanını bulacaktır. Daha doğrusu sağlıklı bir toplumda böyle olmalıdır, demek istiyorum.” (Orhan Okay)

8. Cengiz Aytmatov’un 1992’de “Yani edebiyat televizyon kasetlerine girecek. Belki de kitabın yerini kaset alacak.” biçimindeki tespitlerini günümüzdeki elektronik kitaplar açısından değerlendiriniz. Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
9. Okuduğunuz metindeki düşünceler arasında bir tutarlılık var mıdır? Açıklayınız.

Cevap:
10. Cengiz Aytmatov’un Yaşar Kemal’le ilgili olumlu eleştirilerinden yola çıkarsanız Cengiz Aytmatov’un kişiliği hakkında nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

Cevap:
11. Okuduğunuz mülakat metninde sahip olduğumuz toplumsal ve kültürel değerlerimizden hangilerine değinildiğini tespit ediniz.

Cevap:
12. Metinden yola çıkarak tabloda belirtilenlerin metne etkisini tabloda uygun yerlere yazınız.

Dönemin Edebî Koşulları:
Dönemin Kültürel Koşulları:
Dönemin Toplumsal Koşulları:

13. Mülakat türüyle ilgili bu ünitede verilen iki metni, türün özelliklerine göre karşılaştırınız. Mülakat türünün edebiyat tarihi içindeki gelişimi hakkında değerlendirmeler yapınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 282 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Mülakat, alanında yetkin bir kişiden izin alınarak belli kurallar çerçevesinde yapılan bir türdür.
2. (….) Edebiyatımızda mülakat türünün ilk örnekleri divan edebiyatında verilmiş, Tanzimat’la da
türün önemli örnekleri verilmeye başlanmıştır.
3. (….) Mülakat yapılırken akla gelen soruları mülakat yapan kişiye sormak, mülakata samimi bir
hava katar.
4. (….) Mülakat yapılacak kişi ve konuyla ilgili detaylı bir araştırmanın yapılması gerekir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(Kırgız, Ruşen Eşref Ünaydın, eleştiri, mülakat)
1. Herhangi bir konu üzerinde, ünlü veya uzman kişiyle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türüne
……………………………………………………..denir.
2……………………………………………………….., edebiyatımızda mülakat türünün ilk örneklerini veren bir sa-
natçımızdır.
3. Cengiz Aytmatov,……………………………………………………edebiyatının dünya çapında tanınan bir romancısıdır.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.
a) mülakat
b) Ruşen Eşref Unaydın
c) Ya şar Nabi Nayır ç) romancı
d) Türk dili ve edebiyatı profesörü

( ) Diyorlar ki
( ) Cengiz Aytmatov
( ) betimleme
( ) İsmail Parlatır
( ) Edebiyatçılarımız Konuşuyor
( ) söyleşmeye dayalı anlatım türü

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mülakat türünde en çok tercih edilen anlatım biçimi hakkında kısa bilgi veriniz.

Cevap:
2. Mülakat türünün beş özelliğini kısaca yazınız.

Cevap:
3. Mülakat yapılacak kişiden randevu almanın önemini belirten kısa bir yazı yazınız.

Cevap:
4. Söyle şmeye dayalı anlatım, hangi edebî türlerde sıklıkla kullanılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap:
5. Röportaj türünün temel üç özelliğini defterinize yazınız.

Cevap:
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi mülakat hazırlanırken uyulması gereken aşamalardan değildir?
A) Görsel tasarımdan yararlanma
B) Mülakatı cihazlarla kayıt altına alma
C) Mülakattan önce soruları hazırlama
D) Mülakat yapılacak kişi ve konuyla ilgili araştırma yapma
E) Mülakat yapılacak kişiyle, soruları birlikte oluşturma

11. Sınıf Ekoyay Yayınları  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 283 Cevabı

2. (I) Mülakat, yazıya aktarılırken mülakatın ses kayıtları esas alınır. (II) Mülakat, televizyon ya da radyo programı için hazırlanıyorsa yazıya aktarma değil, montaj ve kurgu söz konusudur. (III) Kimi durumlarda gazete, dergi, radyo ya da televizyonda bir mülakat için ayrılan zaman, mülakatın tümünü yayımlamaya yetmezse mülakatı yapan kişi, mülakatın özüne dokunmayacak biçimde mülakatın bazı bölümlerini yayımlamayabilir. (IV) Mülakatın bazı bölümlerinin yayınlamaması durumunda mülakatı yapan kişi tarafından metinlerde değişim yapılamaz. (V) Mülakatta alınan cevapların olduğu gibi yayımlanması, mülakatın önemli özelliğidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Köye yanlız geldiği için biraz korkmuş.
B) Televizyonun sesini kısmak için benden izin istedi.
C) Kar yağışı, bütün bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.
D) Ders çalışmak için iki günde bir kütüphaneye gidiyordu.
E) Yaralı hayvanı kurtarmak için itfaiyeyi çağırdılar.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Savunduklarınıza karşı çıkmaya kim cesaret edebilir ki?
B) Gelecek nesillere doğruluğu, iyiliği, bilgili olmayı aşılamak istiyorum.
C) Roman yazmayı düşünüyorum; fakat şu an öyküyle uğraşıyorum.
D) Roman; öykü, gezi yazısı, anı gibi kısa bir tür olmadığından bizde romana ilgi azdır.
E) Türk edebiyatında, dünya edebiyatında şaheser sayabileceğimiz birçok kitap var.

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Bir yer, eşya ve insanla ilgili araştırmaya dayalı metin türü. ()
2. Mustafa Kemal Atatürk’le mülakat yapan sanatçımız. ()
3. Edebiyatçılarımız Konuşuyor kitabının sahibi olan yazarımız. ()
4. Mülakat hazırlayan kişinin uyması gereken temel niteliklerden biri. ()
5. Türk dili ve edebiyatı alanında önemli hizmetlerde bulunmuş bir akademisyenimiz. ()
6. Bugün de Diyorlar ki adlı eserin sahibi olan sanatçımız. ()
7. Sözlü ve yazılı anlatımın kurallarına göre alanında yetkin veya ünlü kişilerle yapılan görüşme. ()
8. Selvi Boylum Al Yazmalım romanının yazarı olan Türk dünyasının ünlü romancısı. ()

Leave a Reply