Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

11. sınıflar felsefe dersi 1. dönem 2. sınav soruları

---

1. dönem 11. sınıflar felsefe dersi 2. sınav soruları

---

1-Zaman ve mekanin sürekli bir değişim içinde olduğunu görmekteyiz. Şu satırları okumadan önceki durumlar ile okuduktan sonraki durumlar arasında bile değişim yaşanmaktadır. Biz bu hızlı değişimin farkında değiliz. Bazı değişmeleri ancak uzun zaman sonra anlayabiliyoruz.

Bu açıklamalardan hareketle, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-Yaşam, sürüp giden bir oluştur.

---

B-Değişim varlığın değişmeyen yüzüdür.

---

C-Değişim sadece bazı nesnelerde gerçekleşir.

D-Zaman her an değişip durmaktadır.

E-Değişim süreklilik gösterir.

2-Platonun en iyi bilinen öğretisi idealar kuramıdır. Platon bu kuramla, ahlaki değerleri ve gerçekliği açıklamaya çalışmıştır. Dünyamızdaki istinasız her şeyi; zamanın ve mekânın dışında bulunan, kalıcı ve yok edilemez, bir var oluşa sahip ideanın, geçici bozulmuş bir kopyası olarak gördü. Bu bakımdan varlığı maddesel değil ancak zihinsel olarak açıklanabilir buldu.

Parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A-Varlığın temeli değişime dayanır

---

B-Varlık yoktur

---

C-Var olan her şey oluştur

D-Varlık bilinemez

E-Var olan düşünsel olandır

3-Hobbes’a göre madde, cisimdir. Cisim, düşünceden bağımsız olarak uzayın bir parçasını dolduran varlıktır. Yani eni, boyu derinliği olan şeydir. Dünya cisimsel olduğu gibi evrenin her parçası da cisimdir ve cisim olmayan şey evrenin bir parçası değildir.

Bu görüşler, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini desteklemektedir?

A-İdealizim

B-Materyalizm

C-Rasyonalizm

D-Pragmatizm

---

E-Metafizik

---

4-Parmağın ucuna toplu iğne battığında bedenden kan akarken, ruh da acıyı hisseder. Biri doğrudan gözlemlenebilir, diğeri ise ancak hissedilir.

Bu örnek aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini temellendirir?

A-Varlık maddeden ibarettir.

B-Varlığın iki boyutu vardır

C-Varlık bir oluştur

D-Varlık akılla kavranabilir

E-Varlığın kaynağı idealardır

5-Buğdayı samandan ayırmak istesem havaya savururum. Ağır olan buğday taneleri bir yana hafif olan saman taneleri bir yana ayrılır. Evrende her şey bir yasaya göre işler. Ana madde olan atomların ağır olanları aşağıya düşer, hafif olanları ise yukarıya yükselir.

Demokritos’un bu görüşlerine göre, varlığın ana maddesi nedir?

---

A-Düşünce          

---

B-Su

C-Ateş

D-Madde

E-Belirsizlik

6-İnsan zihninden tam anlamıyla bağımsız olmayan bir varlık alanı vardır ve insan bu varlık alanını bilebilir. Buna göre, varlıkları duyu organlarımızla algıladığımız özelliklerden soyutlayarak düşündüğümüzde (zaman, renk,koku vb.) onların özlerini bilebiliriz.

Yukarıdaki düşünce varlık felsefesinin hangi yaklaşımını ifade eder?

A-Varlık düşünce ve maddedir.

B-Varlık fenomendir.

C-Varlık ideadır.

---

D-Varlık oluştur

---

E-Varlık maddedir.

7- Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi ahlaki yargının niteliğiyle ilgilidir.

A-Günah- Sevap

B-Doğru- Yanlış

C-İyi – Kötü

D-Nesnel – Öznel

E-Güzel – Çirkin

8-Felsefe son yıllarda niteliği ve amaçları bakımından derin bir değişikliğe uğradı. Felsefe, uzun çabalar sonucunda “metafizik” denizlen problemlere belli bir çözüm getirmek için, pozitif bilimlerin önderliği altında değil, onlarla işbirliği içinde, yeniden kendine özgü temellendirmelerde bulunarak farklı yöntemler ortaya koymuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A-Felsefenin çizgisi ve niteliği hiçbir zaman değişmemiştir.

B-Metafizik problemler bilimlerin yardımıyla çözülmüştür.

C-Felsefe, metafizik problemlere yeni yöntemlerle çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

D-Metafiziği reddeden düşünce akımlarının geçerliliği zamanımızda ortadan kalkmıştır.

E-Felsefe, metafizik problemlerini çözmek için pozitif bilimlerin yöntemini kullanır.

9-“Eğer ölüm olmasaydı yaşam da olmazdı. Kötü olmasaydı iyi de olmazdı. Birbirinin karşıtı olan yüksek ve alçak olmasaydı evrende düzen olmazdı.”

Düşünür bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir?

A-Evrendeki birliğin zıtların varlığına bağlı olduğunu

B-Evrenin ilk ana maddesinin bilinemeyeceğini

C-İnsan aklının varlığın yapısını kavrayamayacağını

---

D-Her şeyin varlık nedeninin düşünceler olduğunu

---

E-Sadece insanda varoluşun özden önce geldiğini

10- Felsefi görüşlerinde her şeyi düşünceden ibaret sayanlar, büyük bir taşa var gücüyle vurduklarında her şeyin düşünceden ibaret olmadığını anlarlar.

Parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A-Gerçek varlıklar tek tek ve somut olan nesnelerdir.

B-Düşmeyen tek şey değişmenin kendisidir.

C-Varlık, bireyin algıladıklarıyla sınırlıdır.

D-Madde, düşünceyi şekillendirir.

E-Varlık diyalektik, bir süreçte gelişir.

11-Varlık felsefesi “Varlık nedir?” sorusuna yönelirken varlık olarak masa, ağaç, insan gibi belli bir varlığı değil, tüm var olanları kapsayan tümel bir kavramı ele alır.

---

Felsefenin varlığı bu şekilde açıklamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

---

 

A-Var olanın değişip değişmediğinin belirlenmek istenmesi

B-Dış dünyadaki gerçek varlıkları konu edinmesi

C-Dış dünyadaki nesneleri, düşüncede var olanları bütün olarak ele alması

D-Evrenin ilk ana unsurunu araştırması

E-Varlık konusunun filozoflara göre değişmesi

 

12- “İnsanlar kaderlerine hükmedemzler, alınyazıları ne ise onu yaşamak zorundadırlar.

Düşünür bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir.

---

A-İnsanın eylemlerinde özgür olduğunu

---

B-Hem özgür iradenin hem de kaderin olduğunu

C-Tanrı’nın yazgısını kabul etmek gerektiğini

D-Tanrı’dan bağımsız bir ahlakın olamayacağını

E-Geleceğini belirleyebilen tek varlığın insan olduğunu

 

13-Korkak insan, kendi kendini korkak yapar; kahraman insan da kendi kendini kahraman yapar.

Sartre’nin bu sözle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A-Her insan mutluluğa ulaşmayı amaçlar

B-Bilge kişi iyi bilen değil, iyi yaşayan kişidir

---

C-İnsan yazgısını özgürce kabullenmelidir.

---

D-Özgürlüğün olmadığı eşitlik köleler arasındaki eşitliğe benzer

E-İnsan ne olacağını özgürce kendisi belirler.

 

14-İnsan eylemlerinin sonuçlarını kabullenmek durumundadır. Çünkü insan sahip olduğu irade ile iyiyi kötüden ayırt etme yetisini kullanır. Böylece birçok durum arasından çekip çıkardığı, kullandığı davranışın neden olabileceği tüm olasılıkların yükünü taşımalıdır.

Bu parçada ahlak felsefesinin hangi kavramından söz edilmemektedir?

A-Sorumluluk

B-Vicdan

C-Özgürlük

D-Ahlaki karar

---

E-Evrensel Ahlak yasası

---

 

15- Yardımsever ol! Saygınlığın artması için değil, sevap kazanmak için değil, yarın başkaları da sana yardım edebilir düşüncesiyle değil, sen hep yardımsever ol. diyen Kant aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A-Davranışta çıkar önemlidir

B-İnsanlar davranışlarında özgürdür

C-Önemli olan iyi olanı yapmaktır.

D-Evrensel ahlak yasası olamaz.

E-Davranışlarımız toplumun beklentilerine göre şekillenir.

16-Diogenes bir gün kendisi için güvence mektubu isteyen birisine şu karşılığı verir: “Dostum kendisine yazmamı istediğin kişi ben söylemeden önce seni tanımalıdır. Seni tanır ve bilirse senin iyi ya da kötü olduğunu görecektir. Ayırt edemiyorsa yüz kez de yazsam seni daha iyi tanıyıp bilemeyecektir. Senin için yapılacak şey kendi kendini tanıtmaktır.

Parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

---

A-İnsanlar hakkındaki güvenilir bilgilere güvenilir kaynaklarla ulaşılabilir

---

B-İnsan davranışları zaman zaman tutarsız olabilir.

C-İnsanın ne olduğu davranışlarından anlaşılması güçtür.

D-İnsan ahlaki eylemlerinde özgür değildir.

E-Ahlak gözlenebilen davranışlardan yordanabilir.

17-Ahlaki eylemin ön koşulu özgürlüktür. Onun olmadığı yerde sorumlulukta yoktur, dolayısıyla ahlaki eylem de yoktur. Ahlaki özgürlük, bir seçme ve karar verme özgürlüğüdür. Bir kişinin, herhangi bir ahlaki eylemi seçerken o eylemle ilgili bilgileri ve koşulları iyice tartarak bir karara varması, böyle bir özgürlüğün varlığını gösterir. Nitekim sonradan pişmanlık duyulması, başka seçeneklerin, yani ahlaki özgürlüğün olduğunun kanıtıdır.

Bu parçada, bir eylemin ahlaki nitelik taşıma şartı aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır?

A-Hoşa giden bir eylemin bıraktığı hazza

B-Çıkar amaçlı olarak yapılmasına

C-Kritik edilmiş bir seçime

D-Vicdanın gerekenlerine göre yapılmasına

E-Ödeve uygun olarak yapılmasına

18-Ahlak yalnızca kötülük etmekten çekinmek değildir, iyilik etmeyi, başkalarının yapacakları kötülükleri önlemeyi de içerir.

Buna göre “ahlaki davranış” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A-Evrensel ahlak yasasına uygun eylemlerdir.

B-Akla ve mantığa dayalıdır

C-Toplumun belirlediği ilkelere göre davranmaktır.

D-Bireyin istek, duygu ve arzuları tarafından belirlenir.

E-Bireylere, birbirlerine karşı sorumluluklar yükler

 

 

19-Nietzsche’ye göre yapılması gereken insanlığı, ahlaktan kurtarmak ahlakla birlikte suç düşüncesini ve ceza kavramını dünyadan çıkarmaktır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A-Evrensel ahlak yasası yoktur

B-İnsana iktidar sağlayan niteliktir.

C-Ahlak güçlülerin kabul ettiği bir kavramdır.

D-Toplumu güçlü kılan ahlaki ilkelerdir

E-Toplumun tümünü mutlu edecek kurallar oluşturulmalıdır.

20- Sorumluluk, bireyin bilerek ve isteyerek yaptığı işin sonuçlarını kabul etmesidir.

Ahlaki anlamda kişinin yaptığı bir eylemden sorumlu tutulabilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin varlığı zorunludur?

A-Vicdanın

B-Ahlak yasalarının

C-Özgürlüğün

D-Devletin

E-Ahlaki kararın

 

 

 

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir