Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. sınıflar İnkılap tarihi 1. dönem 1. yazılı sorusu

Sevgili takipçilerimiz siler için hazırladığımız  12. sınıflar İnkılap tarihi 1. dönem 1. yazılı sorusu ve cevaplarını sizlere sunuyoruz. Bu sorular çıkması muhtemel sorulardan oluşmaktadır. Çünkü Sorular özenle seçilmiştir. Yeni Müfredeta uyumlu yazılı sorularımızın cevapları da eklenmiştir. Böylelikle yazılılardan yüksek jot almanız hedeflenmiştir.


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
A- Aşağıdaki soruları açıklayarak cevaplayınız? 

SORU 1. Sivas Kongresi ve Erzurum kongresninin Önemini yazınız.
CEVAP: Sivas kongresinde Tüm cemiyetler Anadolu ve rumeli Müdafai hukuk cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Manda ve himaye Sistemi kesin olarak reddedilmiştir. Erzurum kongresi ise aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. Vb….

SORU 2. M. Kemal’in Milli mücadele hareketi başlatmak için İstanbul’dan Anadolu’ya geçme nedenlerini açıklayınız? (10 Puan)
CEVAP: Çünkü Anadolu işgaline karşı halkı örgütlemek istemiştir. 

SORU 3- 1. Dünya savaşının genel nedenlerini yazınız.
CEVAP:  Milliyetçilik akımı , Silahlanma yarışı, hammde ve pazar arayışı, sömürgecilik 

SORU 4- Mustafa Kemal’in Öğrenim gördüğü okulları yazınız.
CEVAP: Şemsi Efendi ilkokulu, Mahalle mektebi, Selanik askeri Rüştiyesi, Manastır askeri idadisi, Harp okulu harp akademisi

SORU 5-Mondros ateşkes anlaşmasının 7. ve 24 maddelerinin amaçlarını yazınız.
CEVAP: Mondros Ateşkes anlaşmasının 7 maddesinin amacı Tüm yurdu işgal etmek, 24 maddenin amacı ise Doğu anadoluda bir ermeni devleti kurmaktır.

SORU 6-Amasya genelgesinin maddlerinde kurtuluş savaşının amaç yöntem ve gerekçelerini yazınız
CEVAP: Amacı: Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesi
Gerekçesi : Osmalı hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememktedir. Buda milletimizi yok saymaktadır maddesi.
Yöntem: Milletin durumuna yine milletin azim ve kararı karar verecektir maddesi.

B- Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız ?

1. 1918 yılında İtilaf Devletlerinin, bir yandan Anadolu’yu kendi aralarında paylaşırken, bir yandan da dünya kamuoyunu Türkler aleyhine oluşturmaya çalışmalarındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’yu haklı nedenlerle paylaştıklarını dünyaya bildirme.
B) Türklere yaşama hakkı tanıyan bir görüşü dünyaya yayma.
C)  Anadolu’daki azınlıkların yardımlarını sağlama.
D) Türkleri, uygarlık alanında geri kalmış bir toplum olarak tanıtma.
E) Türklerin Anadolu’dan Orta Asya’ya gönderilmesini sağlama.

blank

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’nda Üçlü Bağlaşma (İttifak)  devletleri yanında savaşa girmesinde etken olmamıştır?
A) Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan inanç.
B) Almanya’ya duyulan yakınlık.
C) İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarına saldırması
D) Goben ve Breslav harp gemilerinin Rus limanlarına saldırması.
E) Osmanlı İmparatorluğu’nun coğrafi konumu.                     

3-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A)İtilaf Devletlerinin Ruslara gerekli askeri yardım yapamaması.
B)I. Dünya Savaşı’nın uzaması
C)Yarım milyona yakın insanın ölmesi.
D)İtalya’nın I.Dünya Savaşı’ndan çekilmesi.
E)İngiliz ve Fransız donanmalarının büyük kayıplar vermesi.

 

4.   Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul Hükü­meti galip devletlerin etkisi altına girmiş ve millete karşı so­rumluluklarını yerine getirmez olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?
A)   Kongrelerinin yapılması
B)   Yöresel direnişlerin başlaması
C)   Anadolu halkının, İstanbul Hükümetine olan güvenini yitirmesi
D)   Anadolu halkının Mustafa Kemal’in çevresinde toplan­ması
E)   Gizli anlaşmaların yapılması

 

7.   Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için gelecek temsilcilerin seçimini Müdafaa – i Hukuk – i Milli­ye, Reddi İlhak Cemiyeti ve belediyelerin yapması isten­miştir.
Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Müdafaa – i Hukuk derneklerinin kurulmasını teşvik et­mek
B) Müdafaa – i Hukuk derneklerinin gücünü Türk halkına duyurmak
C)  İşgal kuvvetlerinin dikkatini Sivas’ta yapılacak bir kong­reye çekmek
D)   Milletin güvenini kazanmış Milli Mücadele taraftarı kişi­lerin seçilmesini sağlamak
E)   Temsilcilerin can ve mal güvenliklerini sağlamak

                    

8.   Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangi­si; Türk İnkılâbının evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?
A)  Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
B)  İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı görev yerine getire­memektedir.
C)  Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması ka­rarlaştırılmıştı
D)  Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak gizlenmelidir.
E)  Ulusal bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.                               

 

9.   Mustafa Kemal Paşa’nın, Kurtuluş Savaşı’nın devam et­tiği yıllarda Türk Ulusu’na, “Ulusun geleceğini ulusun ken­di iradesi belirleyecektir.” ilkesini benimsetmeye çalışma­sının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak
B)   Müdafaa – i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek
C)   Mebuslar Meclisi’nin toplanmasını sağlamak
D)   Yönetim şeklini değiştirmek
E)    Padişahlığın yetkilerine ortak olmak

      

10.   Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Mustafa Kemal “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil, tabi olmak mecbu­riyetindedir.” görüşünü savunuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir ge­rekçe olamaz?
A)   İstanbul’un işgal edilmesi
B)   Milli Mücadele hareketinin güç kazanması
C)  Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’ndan ayrılması
D)   Anadolu’da düzenli ordunun kurulması
E)  Osmanlı Devleti’nin işgaller karşısında etkisiz kalması   

 

11.   Amasya Genelgesinde alınan kararlardan biride ‘’Ordular kesinlikle dağıtılmayacak, askeri ve sivil yöneticiler, görevlerini terk ve teslim etmeyeceklerdir.’’
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Mondros Ateşkes Antlaşmasında alınan kararlara karşı olduğu.
B) Osmanlı yönetimine karşı bir başkaldırı olduğu.
C) Ordu gücünün korunmak istendiği.
D) Milli mücadele taraftarı yöneticilerin görevleri terk etmemesi gerektiği.
E) İtilaf Devletleriyle işbirliği yapılması gerektiği.

 

12. Mustafa Kemal Sivas Kongresini aşağıdakilerden hangisi ile toplantıya çağırmıştır?
A) Samsun Raporu
B) Havza Genelgesi
C) Amasya Tamimi
D) Amasya Görüşmeleri
E) Erzurum Kongresi

 

13. aşağıdakilerden hangisinin Amasya Genelgesinin altında imzası yoktur?
A) Rauf Bey
B) Ali Fuat Paşa
C) Mustafa Kemal
D) Damat Ferit
E) Refet Bey

 

14. Havza Tamiminde Mustafa Kemal yapılacak mitinglerde azınlıklara kötü davranılmamasını istemiştir.
Bu kararla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Azınlıkları koruma altına almak.
B) Mondros Mütarekesinin uygulanmasını sağlamak.
C) İtilaf Devletlerine işgal bahanesi oluşturmamak.
D) Mitingleri kısa sürede bitirmek.
E) Mitinglere katılımı artırmak.

 

15. Mustafa Kemal, Havza Tamimi’nde sivil ve askeri yöneticilerden şu isteklerde bulunmuştur:
– İzmir’in işgaline karşı protesto mitingleri ve gösteriler yapılması,
– İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’ne İzmir’in işgalini kınayan protesto telgrafları çekilmesi,
Bu isteklere bakarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Milli bilinci uyandırmak istediği.
B) İşgallerin halk tarafından benimsenmesi gerektiği.
C) İtilaf Devletlerinin işgallerine karşı olduğu.
D) İstanbul Hükümetinin uygulamalarına tepki duyduğu.
E) Sivil ve askeri yöneticileri harekete geçirmek istediği.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in İstanbul’daki faaliyetleri arasında gösterilemez?
A)Damat Ferit Paşa hükümetini yeniden kurmaya çalışmak.
B)Padişah Vahdettin ile görüş
C)Trakya Paşaeli Cemiyeti üyeleriyle görüşmek.
D)Milli mücadele taraftarlarıyla görüşmek.
E)İstanbul Limanı işgal edildiğinden Anadolu’ya geçmenin yollarını aramak.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullara arasında yeralmaz?
A) Şemsi Efendi Okulu
B) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Manastır Askeri İdadisi
D) İstanbul Harp Okulu
E) Sofya Askeri Lisesi

 

18. Aşağıdakilerden hangisi vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulan direniş cemiyetlerinden biri değildir?
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
B) İzmir Müdafaa-i Hukuk-u  Milliye Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
E) Wilson İlkeleri Cemiyeti

 

19. İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal’i 9.ordu (3.ordu) Müfettişi olarak Samsun’a gönderme nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Milli Mücadeleyi başlatmak.
B) Tatil yapmak.
C) İşgal devletlerini yurttan kovmak.
D) Bölgede asayişi sağlamak.
E) Kongreler yaptırmak.

 

20. İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmiştir?
A)  Mudanya Ateşkes Antlaşması
B)  Sevr Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

                                   

Test Sorularının cevapları koyu renkle belirtilmiştr.

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

21 Comments

 1. blank
 2. blank
 3. blank
  • blank
 4. blank
 5. blank
 6. blank
 7. blank
 8. blank
 9. blank
 10. blank
 11. blank
 12. blank
 13. blank
 14. blank
 15. blank
 16. blank
 17. blank

Leave a Reply