Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12.sınıflar İnkılap Tarihi dersi 2. dönem 2. soruları

12.sınıflar  İnkılap Tarihi   dersi 2. dönem 2.  soruları

1-Laiklik: Din ve devlet işlerini birbirinden ayıran, dinin politik çıkarlara alet edilmesini reddeden, kişinin, din özgürlüğünü tanıyan ve koruyan, akıl ve bilimin eğemen olduğu bir devlet ve toplum düzenidir.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde laik anlayışın yerleşmesinde;

I.Medeni Kanun’un kabulü

II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

III.Medreselerin kapatılması

           gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III

 

2-Herkes, din, ırk dil ve cinsiyet yönünden kanun önünde eşittir.

Yukarıdaki görüş aşağıda sıralanan ilkelerden hangisine uygun bir açıklamadır?           

A)Devletçilik

B)Laiklik

C)Halkçılık

D)İnkılapçılık

E)Irkçılık

 

3-Türkiye Cumhuriyeti’nde Şeyh Sait ve Menemen gibi olaylar, aşağıdakilerden hangisini öncelikle geciktirmiştir?

A)Devletçilik politikasını

B)Dış ticarete ağırlık verilmesini

C)Milletler Cemiyeti ile ilişki kurulmasını

D)Çok partili demokrasiye geçilmesini

E)Sanayileşme sürecini

 

4.Aşağıdakilerden hangisinin “laik toplum” anlayışının yerleşmesi ile ilişkisi en azdır?

A) Kadınlara siyasal haklar tanınması

B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

C) Dini kıyafetlerin yasaklanması

D) Soyadı Kanunu’nun kabulü

E) Türk Medeni Yasası’nın uygulamaya konulması

 

5.Aşağıdakilerden hangisinin Medeni Kanun’un kabulü ile sağlanan bir gelişme olduğu söylenemez?

A) Kadınlara mirasta eşitlik sağlanması

B) Resmi nikahın mecburi hale gelmesi

C) Tek eşle evlilik sisteminin getirilmesi

D) Kadınlara seçme hakkı verilmesi

E) Kadınlara boşanma hakkı verilmesi

 

6.Atatürk’ün kılık-kıyafet, takvim, saat ve ölçülerde yaptığı değişiklikler, aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereği olarak benimsenmiştir?

  A) Halkçılık

  B) Devletçilik

  C) Çağdaşlaşma

  D) Ulusçuluk

  E) Laiklik

 

7.Mustafa Kemal’in “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve tam manasıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır” sözü aşağıdaki temel ilkelerden hangisinin önemini belirtmiştir?

A) Devletçilik

B) Laiklik

C) Cumhuriyetçilik

D) Milliyetçilik

E) İnkılâpçılık

 

      

9.Atatürk ilkelerinden hangisi, Türk milletini tamamen çağdaş, tüm anlam ve görüşü ile uygar bir toplum haline getirmeyi amaçlamıştır?

 A) devletçilik            

 B) Laiklik

C) Milliyetçilik              

D) İnkılâpçılık

E) Cumhuriyetçilik

10. Atatürk’ün “hayatta en hakiki mürşit ilimdir”. Sözünün:    

  I.Bağımsızlık ve özgürlük

II. Akıcılık ve bilimsellik

III. Devletçilik

10- İlkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)III

E)II ve III

11. Ekonomik yönden güçlü devletler hem iç hem dış siyasette güçlü olur.

Buna göre yeni Türk devletinin:

I.Devletçilik ilkesini uygulamak

II.Kapitülasyonları kaldırmak

III.İzmir iktisat kongresini toplamak

Gibi durumlarda hangilerini yaparak güçlü olmayı hedeflemiştir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve III

E)I, II ve III

12. Atatürk devletçilik ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile en fazla ilgilidir?

A)Eğitim

B)Hukuk

C)Din

D)Ekonomi

E)Kültür

13. “hayatta en hakki mürşit ilimdir, fendir”.

Atatürk’ ün bu vecizesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

A)Devletçilik

B)Halkçılık

C)Milliyetçilik

D)Laiklik

E)İnkılâpçılık

14. aşağıdaki ilkelerden hangisi temel ilkelerden değildir?

A)Cumhuriyetçilik

B)Halkçılık

C)Milli bağımsızlık

D)Laiklik

E)Devletçilik

15. aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi laiklik ilkesini bütünler?

A)Akılcılık- bilimsellik

B)Ulusal birlik ve beraberlik

C)Yurtta sulh cihanda sulh

D)İnsan ve insan sevgisi

E)Ulasal bağımsızlık

16. aşağıdakilerden hangisi ile Atatürk ilkeleri durağanlıktan çıkarak güncelleşmeyi başarabilmiştir?

 A)İnkılâpçılık

B)Devletçilik

C)Laiklik

D)Cumhuriyetçilik

E)Halkçılık

17.    I. Savaşlarda kaybedilen insan gücü nedeniyle ekonomik gelişmeyi sağlayacak insan gücünün yeterli seviyede olmaması

       II. Gelişmiş bir sanayinin olmaması

      III. Anadolu’nun usun süren savaşlar sonunda harp olması

Yukarıdaki verilen durumlar aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisinin oluşumuna ortam hazırlamıştır?

A) Laiklik

B) Milliyetçilik

C) Devletçilik

D) İnkılâpçılık

E) Cumhuriyetçilik

 

18. 1934 yılında kabul edilen soyadı kanunu ile her ailenin bir soyadı alması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, ağa, paşa, bey gibi unvanlarında kullanılması yasaklanmıştır.

Bu durumun:

     I. Devletçilik

    II. Halkçılık

  III. Laiklik

İlkelerinden hangilerinin gelişmesini sağladığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

19. Devlet düzeninin ve hukuk dine değil akla ve bilime dayandırılmasına “Laiklik’ denir.

Bun göre:

     I. Medeni kanun’un kabulü

   II.  Türk dil kurumunun kurulması

 III. Halifeliğin kaldırılması

İnkılâplarından hangileri laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır.

A) Yalnız I     

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

C) I, II ve III

20. Cumhuriyet döneminde görülen:

Türk kara sularında deniz taşımacılığının sadece Türk denizcilerine alt olduğunun kabul edilmesi

Yabancı şirketlerin işlettiği demir yollarının satın alınarak Türk devletine kazandırılması

Gelişmeleri:

 I. Milliyet

II. Devletçilik

III. Laiklik

Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I      

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

C) II ve III  

21) Milliyetçilik her ne sebeple olursa olsun milletin bölünmesine ve parçalanmasına karşıdır. İstiklal savaşımızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan ilkedir. Kendini aynı aynı milletin üyeleri sayan insanların, milletini sevmeleri ve onu yüceltme amacını benimsemelidir.

Bu tanıma göre;

I.Ülkede milli birlik ve beraberliği sağlamak

II.Millet ve ülke çıkarlarını, bütünlüğünü korumak

III.Ayrılıkçı değil, birleştirici, bütünleştirici olmak

Yargılarından hangisi milliyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir.

 A) Yalnız I                 

B) Yalnız II                        

C) Yalnız III

 D) I ve II                     

E) I,II ve III

22) Cumhuriyetçilik hem devlet, hem hükümet şeklidir.

Buna göre cumhuriyetçilikle ilgili;

I.Milli egemenlik ilkesini esas almıştır.

II.Meclis hükümetinden, kabine sistemine geçmiştir.

III.Yöneticiler seçimle belirlenir.

 Verilenlerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesinin hükümetle ilgili özelliklerindendir.

A) Yalnız I              

B) Yalnız II                       

C) Yanız III

 D) I ve II                  

E) II ve III

23) Yeni Türk devleti değişik inançlara sahip olanları birleştirerek, eşit haklara sahip bir Türk halkının oluşumunu sağlamıştır.

 Buna göre, yeni türk devletinin bu amacına;

I.Halkçılık

II.Laiklik

III.Devletçilik

Atatürk ilkelerinden hangilerinin toplumu benimsetilmesi sonucunda ulaşmıştır?

A) Yalnız I              

B) Yalnız II                  

C) Yalnız III

D)  I ve II                    

E) I, II ve III

24-Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucu olan halkçılık;

 I.Toplumsal dayanışma ve iş birliğinin artması

II.Önemli yatırımların devlet eliyle gerçekleşmesi,

III.Demokrasi ve milli egemenlik anlayışının yerleşmesi 

 Sonuçlarından hangilerine ortam hazırlanmıştır? 

A) Yalnız I                

B) Yalnız II                     

C) Yalnız III

D) I ve II                         

E) I, II ve III

 

25-Atatürk; “bizim milletimizi vatanı için hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.”  Sözüyle:

 

I.Bilimsellik ve akılcılık

II.Ulusal bağımsızlık Çağdaşlaşma ve ilerleme

 

 İlkelerinden hangilerinin türk için önemli olduğu vurgulamıştır?

A) Yalnız I                    

B) Yalnız II                 

C) Yalnız III

 D) I ve II                            

E) II ve III

 

26-Aşağıdaki şehirlerden hangisi bir süre de olsa Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği yerlerden biridir?

A) İzmir                  

Manastır                     

C) Ankara

D) Sivas                       

E) Erzurum

 

27-Türkiye Cumhuriyeti, ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşamda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmiştir.

Bu durumun sağlanmasında;

I.Laiklik

II.Devletçilik

III.Cumhuriyetçilik

İlkelerinden hangilerinin benimsenmesinin etkili olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I ve III

28-Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalardan biri değildir?     

A)Halkın ülke yönetimine katılması

B)Siyasi partilerin istediği şekilde ülkeyi yönetmesi

C)Hak ve hürriyetlerin devlet tarafından güvence altına alınması

D)Millet ve devlet arasındaki ilişkileri en iyi şekilde düzenlenmesi

E)Milli egemenlik ilkesinin gelişmesi

29-Aşağıda verilen inkılaplardan hangisi Atatürk’ün “ Çağdaşlaşma ve Batılaşma” ilkesine yöneliktir?

A)Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin açılması

B)Latin harflerinin kabul edilmesi

C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

D)Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

E)Devletçilik ilkesinin uygulanması

30-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de anayasacılık faaliyetlerini geliştirmiştir?

A)Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması

B)TBMM’nin açılması

C)Cumhuriyetin ilan edilmesi

D)Medeni Kanun’un kabul edilmesi

E)Saltanatın kaldırılması

31-Sınırsız ve ayrıcalıksız bir toplum oluşturulmalıdır.

Toplumda asalete dayanan bir sınıflaşma yaşanmamalıdır.

Soyadı Kanunu’yla bey, paşa gibi unvanların kullanımı yasaklanmalıdır.

Bu istekler, aşağıdaki ilkelerin hangisinin kabulünü zorunlu kılmıştır?

A)Milliyetçilik

B)Halkçılık

C)Laiklik

D)Cumhuriyetçilik

E)İnkılâpçılık

32. Mustafa Kemal; bilgili, özgür düşünceli ve çok hoşgörülüdür.

Buna göre, Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi yukarıdaki verilen özelliğini en iyi açıklar?

A) Ne mutlu Türküm diyene.

B) Türk, öğün, çalış, güven.

C) Özgürlük benim karakterimdir.

D) Yurtta sulh, cihanda sulh.

E) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

33. Türk kültürünü, milli bir anlayışla çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen Atatürkçü düşünce sisteminin gelişmesi;

I. dünyadaki çağdaş gelişmelerin takip edilmesi

II. demokratik bir ortamın oluşması

III. Atatürk ilke ve inkılâplarının benimsenmesi ve korunması

durumlarından hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I                        

B) Yalnız III    

C) l ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

6 Comments

Leave a Reply