Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi 2. dönem 1. yazılı Soruları

A)Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız.
1-Osmanlı devletinde Ekonominin temel ilkelerini yazarak istediğiniz bir tanesini açıklayınız.
2-Aşağıdaki Kelimelerin anlamlarını kısaca yazınız
Narh Sistemi:
Avarız vergisi:
Cizye vergisi :
Duyunu Umumiye:
Akçe:
3- Cumhuriyet döneminde Devletçilik Politikası uygulanmasının nedenlerini yazınız.

B)Aşağıdaki Cümleleri Doğru /Yanlış Olarak gruplandırınız.

Duyun-u Umumiye idaresi, lonca, gedik, tahrir, Balta Limanı Ticaret Anlaşması, ahi, narh, fiskalizm Türkiye İktisat Kongresi
1)  Türk- İslam devletlerinde esnaflar ……………………….. geleneğine göre yetiştirilirdi
2)  xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletleri Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için  ………………………..  Kurmuşlardır.
3)  Osmanlı devletinin bağımsız dış ticaret politikası uygulaması ……………………….. ile engellenmiştir.
4)  Osmanlı iktisadi hayatında dükkan açma hakkına  ………………………..  denilirdi.
5)  Cumhuriyet döneminde mili ekonomi ile ilgili kararlar ilk olarak ………………………..  toplantısından alınmıştır.
C-Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız
1-Türklerle Çinliler arasında aşağıdaki ticaret yollarından hangini kontrol etmek için uzun yıllar mücadele etmiştir.
A)   Süveyş Kanal yolu
B)   Baharat Ticaret yolu
C)   İpek Ticaret yolu
D)   Samur-Kürt ticaret yolu
E)    Tuna-Nehri Ticaret yolu

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelerden biri değildir?
A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
B) İpek ve Baharat Yolu’nun Osmanlılara geçmesi
C) Balta Limanı Antlaşması’nın yapılması
D) Duyunuumumiye İdaresi’nin kurulması
E) İngiltere’de Sanayi İnkılabı’nın yapılması

3-Osmanlı Devleti’nde halkın yararına olan camii, medrese, hastane, gibi kurumlar ve vakıflar kanalı ile yapılmış ve idare edilmiştir. Vakıflar ise kendilerine ayrılan toprakların gelirleri ve hayırsever zenginlerin yardımları ile ayakta durmuşlardır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi vakıfların sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Soysal yardımlaşmayı artırmıştır.
B) Halkın ihtiyaçları karşılanmıştır
C) Devlete önemli bir gelir sağlanıştır
D) Dini ve eğitim hizmetleri verilmiştir.
E) Vakıf gelirlerinin bir kısmı topraktan sağlanmıştır

4-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlerden değildir?
A) İkta sistemini uygulamaları
B) Kervansaraylar yapmaları
C) Sigortacılık sistemini uygulamaları
D) Gümrük vergilerini düşürmeleri
E) Ticaret anlaşmaları yapmaları

5-Aşağıdaki Lonca görevlilerinden hangisi bu örgütün bilirkişisi olarak kabul edilmiştir?
A) Şeyh
B) Kethüda
C) Şakirt
D) Ehli Hibre
E) Yiğitbaşı

6) Esnaf lonca örgütünün kendine ait özel bir yapısı vardır. Aşağıdakilerden hangisi lonca örgütünün özelliklerinden değildir?
A)Hata yapan esnaf, lonca tarafından cezalandırılır.
B)Esnaflar, lonca sistemi ile kendi kendini denetlemektedir.
C)Loncalar piyasa için kaliteli üretim gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
D)Çırak ve kalfaların iyi bir biçimde yetişmeleri sağlanmaktadır.
E)Esnafın zararı, lonca tarafından karşılanmaz.

7-Ahilik, Türk devletlerinin ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır.
Gayrimüslimlere kapalı olan bu teşkilat, Müslüman tüccarlara bir tür ayrıcalık sağlamıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türklerin ekonomik hayata girmeleri kolaylaşmıştır.
B) Ekonomik hayat zayıflamıştır
C) Gayrimüslimlerin ticarette etkisi artmıştır.
D) Merkezi otorite güçlenmiştir.
E) Ahilik teşkilatı önemini kaybetmiştir.

8-XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ekonomisi çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bozulmanın nedenlerinden değildir?
A) Atlas Okyanusu ticaretinin önemini kaybetmesi
B) Coğrafi keşifler nedeniyle Avrupa’nın zenginleşmesi
C) Köylünün toprağını terk etmesi
D) Yasak yoldan Avrupa’ya mal satılması
E) Savaşların uzun sürmesi

9-Anadolu Selçukluları’nda;
– Tüccarların çeşitli nedenlerle uğrayacağı zararların devlet tarafından karşılanması,
– Sinop, Antalya ve Suğdak’ın fethedilmesi,
– Düşük gümrük tarifesi uygulanması
durumlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Üretimde sürekliliği sağlama
B) Denizcilik faaliyetlerini başlatma
C) Ticareti geliştirme
D) Ülke bütünlüğünü koruma
E) Uluslararası alanda güç dengesi oluşturma

10-“Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Altay-Sayan dağları üzerinden Çin’e ulaşıyordu. Bu yolun asıl ticari malları sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvan kürkleri idi.”
Yukarıda bahsedilen yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baharat Yolu
B) İpek Yolu
C) Akdeniz Yolu
D) Atlas Okyanusu Yolu
E) Kürk Yolu

11)  Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşma “Çinliler Hunlara hatırı sayılır  ölçüde darı, beyaz pirinç ,simli kurmuş,ipek ,pamuklu kumaş ve değişik eşyalar gönderecekti.” Maddesi yer almıştır.
Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir
A-ipek Yolu’nun Orta Asya’dan geçtiği
B-Çinliler Hunlara vergi ödemeye kabul ettiği
C-İki devlet arasında ticari ilişki olduğu
D-Hunlarda tarımsal üretimin yeterli olduğ
E-İki taraf arasında sürekli savaşta yapıldığı

12)Aşağıdaki ifadelemen hangisi Türk-islam devletlerinin iktisat anlayışı için geçerlidir?
A)Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vermiştir.
B)Dış ticarete önem verilmiştir.
C)Dini kurallar ekonomide etkili değildir.
D)Vakıflar ekonomik hayatta etkin değildir.
E)Hayvancılığa önem verilmiştir.

13) Türkiye Selçukluları ticaret canlılığın artmak, Anadolu’yu bayındır hale getirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?
A)İllere merkezden vali atanması
B)Avrupa tüccarlara düşük gümrük vergisi tanınması
C)Malları gasbedilen tüccarların zararlarının devletçe karşılanması
D)Antalya , Sinop gibi liman şehrinin alınması
E)Kervansaraya yapılması

14)Büyük Selçuklularda “ ikta toprakları” geliri komutanlara , askerlere ve devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilen topraklardır. İktalar kişilere görevleri sürecine verilir , görevlerinin sona ermesiyle geri alınırdır. Kendisine verilen ikta toprağının vergisi toplayan ikta sahibi bir kısmını kendisine ayırır bir kısmına da asker beslerdi.
Yukarıdaki bilgileri göre ikta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A)    Devletler otoritesinin artması
B)    Vergi toplamanın kolaylaşması
C)    Özel mülkiyete geçişinin teşvik edilmesi
D)    Hazine harcamalarının azalması
E)     Ülke içinde asayiş ve güvenliğin sağlanması

15) Uygurlar ait vasiyetname , borç alıp verme , kira ve alım satım vesikalarına rastlanmıştı. Buna göre Uygurlara ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri ulaşılabilir?
I-özel mülkiyet gelişmiştir.
II-yazı kullanılmıştır.
III-tarımla uğraşılmıştır.
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E ) I,II,III

3 Comments

Leave a Reply