Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12 Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 2. yazılı soruları test

12.SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ DERSİ II. DÖNEM ORTAK SINAVI

1. 1989’da uluslar arası yapı hızla ters yönde değişmeye başladı. Bu tarihten itibaren ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) SSCB ve Doğu Blok’unda çözülme
B) Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve Almanya’nın birleşmesi
C) Sovyetler Birliği’nin dağılması
D) Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanması
E) NATO’nun dağılması

2. Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kıbrıs Cumhuriyeti 1954’te kurulmuştur.
B) Lozan Antlaşması ile İngiltere’nin adadaki egemenliği tanınmıştır.
C) Kıbrıs adası, 1571’de Osmanlı egemenliğine geçmiştir.
D) 1959 da Zürih ve Londra Antlaşmaları imzalanmıştır.
E) KKTC 1983’te kurulmuştur.

3. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,
I. etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması,
II. coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,
III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parçalanmasıyla ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir? 2010 LYS
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

4. ABD ile SSCB arasında başlayan SALT antlaşmaları, aşağıdakilerden hangisini önlemeye yönelik gerçekleştirilmiştir?

A) Komünizmin yayılması
B) Soğuk Savaşın başlaması
C) Çin – ABD ilişkilerinin güçlenmesi
D) Üçüncü Blok’un kurulması
E) Nükleer Savaş çıkması

5. Aday ülkelerin; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları gibi alanlarda belli seviyeye gelmesini şart koşan AB şartları, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Roma Antlaşması

B) Maasricht Kriterleri

C) Kopenhag Kriterleri

D) Schengen Antlaşması

E) Helsinki Zirvesi

 

6. Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanılmasında büyük çaba harcayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haydar Aliyev

B) Nursultan Nazarbayev

C) İslam Kerimov

D) Asker Akayev

E) Ebulfeyz Elçibey

 

7. 26 Mart 1979 tarihinde, iki devlet arasındaki sınırları çizen İsrail-Mısır Barış Antlaşması imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın neden olduğu gelişmelerden biri değildir? 2010 LYS
A) Suriye'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği' ne yaklaşması
B) Filistin sorununun ortaya çıkması
C) İsrail'in, Sina Yarımadası'ndan çekilmeye başlaması
D) Arap ülkelerinden Mısır'a yapılan ekonomik yardımın kesilmesi
E) İsrail'in, Batı Şeria'da devamlı Yahudi yerleşim merkezleri kurması

 

8. İran ve Irak arasında Basra Körfezi’ne egemen olma isteği iki ülke arasında savaş çıkmasında etkili olmuştur. Dünyanın en zengin petrol bölgesinde yaşanan bu savaş, Basra Körfezi’nden petrol sevkıyatını engellemeye başlayınca Batılı büyük devletler harekete geçmiş ve Basra Körfezi’ne savaş gemilerini göndermişlerdir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Ortadoğu’daki sıcak savaş sürecinin dünya ekonomisini olumsuz etkilediği
B)Ekonomik çıkarların devletler arası ittifak girişimlerini engellediği
C)Ortadoğu’da yaşanan karışıklığın petrol fiyatlarını düşürdüğü
D) Batılı devletlerin İran ve Irak arasındaki savaşı sonlandırdığı
E) Avrupalı devletlerin saldırı amaçlı bir dış politika izlediği

 

9. Geniş bir petrol rezervi olan Amerika Birleşik Devletleri, başka nedenlerin etkisiyle Arap davasında, İsrail'e hemen hemen tam destek verirken, bölgede çıkan petrole daha bağımlı olan Batı Avrupa ülkeleriyle Japonya, daha ılımlı ve dengeli olmakta hatta belirli konularda Arap davasını desteklemektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan han*gisine ulaşılabilir?
A) Amerika Birleşik Devletleri nükleer tehlikeye dik*kat çekmiştir.
B) Bölgede İlk Çağ'dan bu yana ekonomik bunalım yaşanmıştır.
C) Ülkelerin Orta Doğu petrolüne bağımlılık derece*leri, bölgeye yönelik dış politikalarını biçimlendir*miştir.
D) ABD, Batı Avrupalı mütte*fiklerine petrol akışına karşı değildir.
E) Orta Doğu'da İsrail Devleti güçlükle kurulmuştur. 2010 LYS

10. 1973 yılında başlayan Arap – İsrail Savaşı’nda Sovyet Rusya, Mısır ve Suriye’yi; Amerika ise İsrail’i desteklemiştir. Bu durum,

I. Ortadoğu’da yaşanan sıcak savaşa iki farklı kutbun destek verdiği
II. Karşılıklı güç dengesinin oluşturulmaya çalışıldığı
III. Ortadoğu’nun çıkar çatışması alanı haline geldiği yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

11 –Üye ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yılda en az iki kere toplanır
– Birliğin karar alma ve yasama organıdır
Yukarıda sayılan Avrupa Birliği Organı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adalet Divanı

B)Avrupa Parlamentosu

C)Avrupa Konseyi

D)Ekonomik ve Sosyal komite

E) AB Komisyonu

12. Arap ülkelerinde görülen Baas Hareketi’nin temel amacı hangisidir?
A) İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmek
B) Sosyalist sisteme yönetilen laik Arap toplumu kurmak
C) Orta doğuda Arap milliyetçiliğinin yayılmasını önlemek
D) Mısır önderliğinde Arap birliği kurmak
E) Orta doğuda demokrasinin gelişmesini sağlamak

 

13. ABD ve Sovyetler Birliği arasında 18 Haziran1979’da imzalanan SALT II Antlaşması aşağıda verilen hangi gelişmeden sonra uygulanamamıştır?
A) Küba Buhranı’nın yaşanması
B) 1973 Arap– İsrail Savaşı’nın çıkması
C) ABD’nin Vietnam’a asker göndermesi
D) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi
E) Sovyet birliklerinin Çekoslovakya’yı işgal etmesi.

 

14. Türkiye, 1960’lı yıllardan itibaren batı bloğunda ki yerini korumakla beraber diğer taraftan da İslam ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Bu doğrultuda 1969’dan itibaren İslam Konferansı örgütüne katılmaya ve zamanla bu örgütte önemli görevler almaya başlamıştır.
Buna göre Türk dış politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çok yönlü bir dış siyaset izlendiği
B) Devletlerarasındaki işbirliğine önem verildiği
C) Diğer devletler üzerindeki baskıcı bir politika takip edildiği
D) Dış ilişkilerde etkin bir politikanın izlendiği
E) İslam dünyası ile yeniden yakınlaşıldığı.

 

15. I. Turgut Özal
II. Süleyman Demirel
III. Celal Bayar
IV. Kenan Evren
Yukarıdaki isimleri verilen devlet adamlarından hangileri ülkemizde 1980 sonrası Cumhurbaşkanlığı yapmıştır?
A)I ve III

B)I ve II

C) II ve III

D)I , II ve III

E)I,II ve IV

 

16. Annan Planı aşağıdaki hangi soruna çözüm bulmak için ortaya atılmıştır?
A) Keşmir

B) Dağlık Karabağ

C) Kıbrıs

D) Filistin

E) Su Sorunu


17. Bosna Savaşının sona ermesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dayton Antlaşması

B) Oslo Antlaşması

C) Cenevre Antlaşması

D) Roma Antlaşması

E) Londra Antlaşması

 

18. Türkiyeş Asi Nehri’nin kullanımı konusunda ,
I.İsrail
II.Suriye
III.Irak
Devletlerinden hangileriyle sorunlar yaşamıştır?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III

 

19. Çin’e bağlı Türk Özerk Cumhuriyeti hangisidir?
A)Hakas

B) Gökoğuz

C) Nahcivan

D) Sincan-Uygur

E) Kırım

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde SSCB ile ABD arasında bir nükleer savaş çıkma tehlikesi oldukça önemli rol oynamıştır?
A) Vietnam Savaşı 

B) Küba Krizi

C) Süveyş Krizi

D) Suriye Bunalımı

E) Afganistan’ın işgali

 

21. Türkiye'de1960'tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir.
Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çalışmalarda bulunmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? 2011 LYS
A-Millî Güvenlik Konseyi
B- Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
C-Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi(Ajansı)
D-Devlet İstatistik Enstitüsü
E- Devlet Planlama Teşkilatı

 

22. I. Somali
II. Bosna- Hersek
III. Kosova
Türkiye; yukarıdaki ülkelerden hangilerine dünya barışına katkı sağlamak için asker gönderdi ?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III

 

23. Petrol bunalımında Arap ülkeleri AOPEC’i kurarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Uluslararası ilişkileri geliştirmek
B) Petrol fiyatlarındaki artışı aşağıya çekmek
C) Petrolü batılı devletlere karşı siyasi bir silah olarak kullanmak
D) ABD’nin Ortadoğu’da ki etki alanını genişletmek
E) SSCB’nin desteğini kazanmak

24. 1989 da 300 bin soydaşımız hangi ülkeden uğramış oldukları baskılar sonucu kaçarak Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı ?

A) Bulgaristan

B) Kıbrıs

C) Yunanistan

D) Suriye

E) İran

 

25. I. Filistin’e yönelik saldırıları
II. Kuzey Irak’ta ki oluşumu desteklemesi
III. Su sorunu
IV. Kara sularının 12 mile çıkarılması
Yukarıdaki olaylardan hangileri Türkiye ile İsrail arasından sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur?
A)I ve III

B)I ve IV

C) Yalnız I

D)I ve II

E)I,II ve III

One Response

Leave a Reply