Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

12.SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ DERSİ II. DÖNEM ORTAK SINAVI

1. Türkiye, 1960’lı yıllardan itibaren batı bloğunda ki yerini korumakla beraber diğer taraftan da İslam ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Bu doğrultuda 1969’dan itibaren İslam Konferansı örgütüne katılmaya ve zamanla bu örgütte önemli görevler almaya başlamıştır.
Buna göre Türk dış politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Diğer devletler üzerindeki baskıcı bir politika takip edildiği
B) Devletlerarasındaki işbirliğine önem verildiği
C) Çok yönlü bir dış siyaset izlendiği
D) Dış ilişkilerde etkin bir politikanın izlendiği
E) İslam dünyası ile yeniden yakınlaşıldığı.


2. Petrol bunalımında Arap ülkeleri AOPEC’i kurarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Uluslararası ilişkileri geliştirmek

B) Petrol fiyatlarındaki artışı aşağıya çekmek

C) Petrolü batılı devletlere karşı siyasi bir silah olarak kullanmak

D) ABD’nin Ortadoğu’da ki etki alanını genişletmek

E) SSCB’nin desteğini kazanmak


3 I. Filistin’e yönelik saldırıları
II. Kuzey Irak’ta ki oluşumu desteklemesi
III. Su sorunu
IV. Kara sularının 12 mile çıkarılması
Yukarıdaki olaylardan hangileri Türkiye ile İsrail arasından sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur?
A)I ve III

B)I ve IV

C) Yalnız I

D)I ve II

E)I,II ve III


4 Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı meselesi aşağıdaki hangi olay ile başlamıştır?
A) 1959 Kıbrıs sorunuyla
B) 1973’te TPAO’nun Ege’de petrol arama yapmak istemesiyle
C) 1974Kıbrıs Barış Harekâtı’yla
D) Annan planının Kıbrıs Rum yönetimince reddedilmesiyle
E) Kıbrıs sularında Yunanistan’ın hak iddia etmesiyle.


5. I. Lübnan
II. Afganistan
III. Kuveyt
Türkiye; yukarıdaki ülkelerden hangilerine dünya barışına katkı sağlamak için asker gönderdi ?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III


6. -Uranyum, petrol, demir, altın ve kurşun rezervleri ABD ve Batılı ülkelerin ilgisini çekmektedir
– Türkiye’nin yatırımları ABD’den sonra ikinci sıradadır
– Başkenti Astana, en büyük kenti Almatı olup Türkiye ile beraber Ahmet Yesevi Üniversitesi kurmuştur.
Yukarıdaki özelliklere sahip olan Türk Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Özbekistan

B)Kazakistan

C)Kırgızistan

D)Türkmenistan

E)Azerbaycan


7. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde,

I. Kıbrıs sorunu,

II. Yunanistan’ın tutumu,

III. Azınlık hakları durumlarından hangilerinin olumsuz neticeler meydana getirdiği söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III


8. Aşağıdakilerden hangisi dünyada son 25 yılda etkili olan hastalıklardan biri değildir?

A) Kuş Gribi

B) AIDS

C) Sıtma

D) SARS

E)Veba


9. Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kıbrıs adası, 1571’de Osmanlı egemenliğine geçmiştir

B) Lozan Antlaşması ile İngiltere’nin adadaki egemenliği tanınmıştır.

C) Kıbrıs Cumhuriyeti 1954’te kurulmuştur.

D) 1959 da Zürih ve Londra Antlaşmaları imzalanmıştır.

E) KKTC 1983’te kurulmuştur.


10. Ülkemiz aşağıdaki uluslararası kuruluşların hangisine üye olmamıştır? A)NATO B)İslam Konferansı Örgütü C)Avrupa Konseyi D)Birleşmiş Milletler E)Varşova Paktı
11. ABD Başkanı Johnson’ın 5 Haziran 1964’te İsmet İnönü’ye yazdığı mektup, Türkiye – ABD ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Aşağıdaki konulardan hangisi bu mektubun içeriğini oluşturmaktadır? A) Kıbrıs meselesi B) Ege Denizi sorunu C) SSCB ile ilişkiler D) Ermeni terörü E) Karabağ Sorunu
12. SSCB’nin parçalanmasıyla ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) SALT Görüşmelerinin başlaması
B) Varşova Paktı’nın dağılması
C) BDT’nin kurulması
D) Dünya güçler dengesinin değişmesi
E) Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanması
13. ABD ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan SALT II Antlaşması aşağıda verilen hangi gelişmeden sonra uygulanamamıştır?
A) Küba Buhranı’nın yaşanması
B) 1973 Arap– İsrail Savaşı’nın çıkması
C) ABD’nin Vietnam’a asker göndermesi
D) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi E) Sovyet birliklerinin Çekoslovakya’yı işgal etmesi.
14. Yumuşama döneminde dünyada ortaya çıkan önemli gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) 68 Kuşağı Hareketlerinin başlaması B) İnsanoğlunun Ay’a ayak basması C) Petrol Bunalımının yaşanması D) pc ve ev bilgisayarı E) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yayımlanması

15. I. Turgut Özal
II. Süleyman Demirel
III. Celal Bayar IV. Kenan Evren
Yukarıdaki isimleri verilen devlet adamlarından hangileri ülkemizde 1980 sonrası Cumhurbaşkanlığı yapmıştır?
A)I ve III B)I ve II C) II ve III D)I , II ve III E)I,II ve IV

16. Annan Planı aşağıdaki hangi soruna çözüm bulmak için ortaya atılmıştır?
A) Keşmir B) Dağlık Karabağ C) Kıbrıs D) Filistin E) Su Sorunu
17. Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine getirmeleri istenilen “ Kopenhag Kriterleri “ arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır? A) Ülke içinde kültür birliğini sağlamak B) Farklı etnik gruplara ülke içinde yer vermemek C) İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasiye sahip olmak D) Ekonominin temelini ticarete dayandırmak E) Kimyasal ve nükleer silahlara sahip olmak

18. Türkiyeş Asi Nehri’nin kullanımı konusunda ,
I.İsrail
II.Suriye
III.Irak
Devletlerinden hangileriyle sorunlar yaşamıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

19. Çin’e bağlı Türk Özerk Cumhuriyeti hangisidir?
A) Sincan-Uygur B) Hakas C) Nahcivan D)Gökoğuz E) Kırım

20. Aşağıdakilerden hangisinde SSCB ile ABD arasında
bir nükleer savaş çıkma tehlikesi oldukça önemli rol
oynamıştır?
A) Vietnam Savaşı B) Küba Krizi
C) Süveyş Krizi D) Suriye Bunalımı
E) Afganistan’ın işgali

21. Türkiye'de1960'tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir.
Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çalışmalarda bulunmak üzere aşağıdakilerden han*gisi kurulmuştur? 2011 LYS A-Millî Güvenlik Konseyi
B- Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
C-Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi(Ajansı)
D-Devlet İstatistik Enstitüsü
E- Devlet Planlama Teşkilatı
22. I. Somali
II. Bosna- Hersek
III. Kosova
Türkiye; yukarıdaki ülkelerden hangilerine dünya barışına katkı sağlamak için asker gönderdi ?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

23. Yumuşama Dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I.dekinin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I. II.
A) Salt görüşmeleri -Nükleer savaş tehlikesinin azalması B) Kıbrıs Meselesi – Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleşmesi
C) OPEC’in kurulması – Petrol fiyatlarında artışın yaşanması
D) Arap-İsrail Savaşları – Filistin Devletinin bağımsızlığını kazanması
E) İran İslam Devrimi- İran’ın Batılı Devletlerle İlişkilerinin bozulması
24. –Üye ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yılda en az iki kere toplanır
– Birliğin karar alma ve yasama organıdır
Yukarıda sayılan Avrupa Birliği Organı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adalet Divanı B)Avrupa Parlamentosu C)Avrupa Konseyi D)Ekonomik ve Sosyal komite E) AB Komisyonu

25. 26 Mart 1979 tarihinde, iki devlet arasındaki sınırları çizen İsrail-Mısır Barış Antlaşması imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın neden olduğu gelişmelerden biri değildir? 2010 LYS
A) Suriye'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği' ne yaklaşması
B) Filistin sorununun ortaya çıkması
C) İsrail'in, Sina Yarımadası'ndan çekilmeye başla*ması
D) Arap ülkelerinden Mısır'a yapılan ekonomik yar*dımın kesilmesi
E) İsrail'in, Batı Şeria'da devamlı Yahudi yerleşim merkezleri kurulması

2 Comments

Leave a Reply