Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları olarak aşağıya eklediğimiz sınav sayesinde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinde Çıkabilecek Soruları görüp çözebileceksiniz. Test Sorularından oluşan bu sınavımızın cevapları İçeriğin en altında verilmiştir. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 12. Sınıflarda okutulan bir derstir ve başarı sağlamanız ve konuları iyi öğrenmeniz durumunda Özellike YKS’de AYT ve TYT Testlerinde başarı oranınız artacaktır. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Genel Kültür seviyenizi artıracaktır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1- Mısır Hükümeti’nin Süveyş Kanalı’nı işleten kanal şirketini millileştirdiğini açıklaması İngiltere ve Fransa’nın büyük tepkisini çekmiştir.
Gösterilen bu tepkinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır’ın İsrail’e destek vermesinin sağlanması
B) İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki manda yönetimlerine son vermesi
C) Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı’nın kurulması
D) İngiltere ve Fransa’nın Basra devletlerinden aldıkları petrolü Süveyş Kanalı üzerinden taşıması
E) İsrail’in bölgedeki etkinliğinin artırılmasına çalışılması

2-
I. İran
II. Suriye
III. Ürdün
IV. Birleşik Arap Emirlikleri
V. Lübnan
Yukarıdaki Orta Doğu devletlerinden hangisinde 70’li yılların sonunda yaşanan devrim sonucunda dine dayalı bir yönetim anlayışı egemen olmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

3- İsrail, 1973 Arap-İsrail Savaşı’nda Mısır ve Suriye karşısında üstünlük sağlamasına karşın ateşkes tekliflerini kabul etmiştir.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin askeri müdahalede bulunacağını açıklaması rol oynamıştır?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) Sovyetler Birliği
C) Fransa
D) İngiltere
E) Türkiye

4- Bağlantısızlar Hareketi’nin kurulmasında,
I. üye ülkelerin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini koruma,
II. sömürgecilik, yayılmacılık, ırkçılık, dış baskı ve istilayı önleme
III. Birleşmiş Milletler’in yetkilerini sınırlandırma
amaçlarından hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

9- Türkiye’nin İran – Irak Savaşı’ndaki tutumuyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) ABD’nin İran’a yönelik politikalarına karşı çıkmıştır.
B) Orta Doğu’daki bağımsızlık çabalarını desteklemeye çalışmıştır.
C) Türkiye’nin içişlerine karışılmasını önlemeye çalışmıştır.
D) Barışı sağlama amacına dönük olarak tarafsız bir politika izlemiştir.
E) Sovyetler Birliği’nin İran üzerinde nüfuz kurmasını engellemeye çalışmıştır

10- II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomik kalkınmayı hızlandırma düşüncesini bırakmış, bunun yerine savaşın ekonomik zararlarını en aza indirmeye çalışmıştır.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?
A) Tüketim ürünlerine olan talebi artırmak
B) Karaborsa ile mücadele etmek
C) Üretim, dağıtım ve tüketimi devlet kontrolüne almak
D) Temel tüketim maddelerinin satışını karne ile yapmak
E) Fiyat artışlarını denetim altına almaya çalışmak

11- Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesinde,
I. Kızıldeniz’e ulaşma,
II. siyasi ve askeri etkinliğini artırma,
III. Orta Doğu petrollerine yakın olma
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ye III

12- Sovyetler Birliği’nde Mihail Gorbaçov tarafından ön plana çıkarılan Glasnost ve Perestroyka politikaları,
I. ekonomik refahı artırma,
II. nükleer silahları ortadan kaldırma,
III. halkın siyasal yaşama katılımını artırma
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

13- Avrupa Birliği’nin oluşturulması sürecinde aşağıdakilerden hangisi yaşanmamıştır?
A) Kopenhag Kriterleri’nin belirlenmesi
B) Avrupa Konseyi’nin kurulması
C) COMECON’un oluşturulması
D) Maastrict Antlaşması’nın imzalanması
E) Avrupa Parlamentosu’nun oluşturulması

14- Kopenhag kriterlerine göre aday ülkelerin,
I. demokrasi,
II. hukukun üstünlüğü,insan hakları,
III. enflasyon oranı
alanlarından hangilerinde gelişmiş olma zorunluluğu yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve lll
E) I, II ve lll

20- Türkiye’nin Arap ülkelerine yönelik olarak 1970’lere kadar süren mesafeli politikası bu tarihlerden sonra Türkiye’nin çabaları ile gelişme sürecine girmiştir.
Bu gelişmede,
I. Orta Doğu’da Batılı devletlerin desteği ile bağımsız bir İsrail devletinin kurulması,
II. 1973 petrol ambargosunun petrol fiyatlarında hızlı bir artışa yol açması,
III.Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle petrol
alımını kredili şekilde yapmak durumunda olması durumlarından hangileri rol oynamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

21- Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde Kıbrıs Barış Harekatı’nı izleyen dönemde,
I. Ege kıta sahanlığı,
II. hava kontrol sahası,
III. kara sularının genişliği
konularından hangileri sorunlara yol açmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

22- Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin,
• Mihver ve Müttefik devletlerle denge politikası izlemesi,
• SSCB ile iyi ilişkiler sürdürmek istemesi,
• Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzalaması
gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?
A) Batılı ülkelerin ekonomik desteğini sağlamak
B) I. Dünya Savaşı’nda kaybedilen toprakları geri almak
C) Dünya barışını sağlamak
D) Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılmasını önlemek
E) Almanya’ya karşı İngiltere ve Fransa’nın yanında savaşa girmek.

23- l. Körfez Savaşı Irak’ın……………..topraklarını işgal etmesiyle başlamıştır,
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki ülkelerden hangisi yazılmalıdır?
A) İran
B) Suriye
C) Kuveyt
D) Bahreyn
E) Katar

24- Türkiye’de,
I. tarım üretiminin artırılması,
II. enerji ihtiyacının karşılanması,
III. bölgesel kalkınmanın sağlanması
konularından hangileri önemli projelerden birisi olan GAP’ın hedefleri arasında yer almaktadır? 5-1975 yılında imzalanan Helsinki Nihai Senedi,
I. devletler arası eşitlik ve egemenliğe saygı,
II. kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma,
III. sınırların ihlal edilmezliği,
IV. devletlerin toprak bütünlüğünün korunması
ilkelerinden hangilerini içermektedir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

6- Yurtdışında görev yapan Türk diplomatlarına karşı 1970’li yıllarda terör saldırıları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Bu saldırıları düzenleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) ASALA Terör Örgütü
B) Kızıl Tugaylar Örgütü
C) ETA Terör Örgütü
D) Hınçak Örgütü
E) IRA Terör Örgütü

7- Aşağıda verilenlerin hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Petrol Krizi – Petrol fiyatlarının artması
B) SALT Anlaşmaları – Nükleer savaş tehlikesinin sona ermesi
C) Kıbrıs Sorunu-Türk – Yunan gerginliğinin artması
D) İsrail’in kurulması – Arap-İsrail Savaşları’nın yaşanması
E) İran Devrimi-İran – ABD ilişkilerinin bozulması

8- Türkiye, ülkede bulunan bütün ABD askeri üs ve tesislerine 1975 yılında el koyma kararı almıştır.
Bu şekilde bir karar alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’nin NATO’ya üye olması
B) Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yönelik baskılarının artması
C) ABD Kongresi’nin Türkiye’ye silah ambargosu uygulama kararı alması
D) ABD yönetiminin Türkiye’deki Jüpiter füzelerini sökme kararı alması
E) Türkiye’nin Kıbrıs’ta Rumları çözüm için zorlaması

15- Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasından sonra 1963-1967 yılları arasında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 1968-1972 yıllarını kapsayan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanarak uygulanmıştır.
Bu planların,
I. ekonomik istikrarı sağlama,
II. ekonomik kalkınmayı hızlandırma,
III. istihdam sorununun çözümlenmesi
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

16- Sovyetler Birliği’nde Glasnost ve Perestroyka sürecinde yaşanan gelişmeler aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Sovyetler Birliği’nin dağılmasına
B) Soğuk Savaş döneminin uzamasına
C) Çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasına
D) Sosyalizm ‘in uluslar arası etkinliğinin artmasına
E) Sovyetler Birliği’nde sosyalist düşüncenin güçlenmesine

17- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin kuruluş amaçları arasında yer almaz?
A) Ortak bir pazar oluşturmak
B) Avrupa’da sınırların değişmezliği ilkesini hayata geçirmek
C) Siyasi açıdan birleşik bir Avrupa meydana getirmek
D) Üye ülke vatandaşlarının yaşam düzeyini yükseltmek
E) Üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirine yaklaştırmak

18- Meiji reformlarından bazıları şunlardır:
I. Demiryolları kuruldu.
II. Denizyolu ulaşımına önem verildi.
III. Telgraf hatları kuruldu.
IV. Ülkedeki okuryazar sayısı artırıldı.
V. Feodal düzene son verildi.
Bunlardan hangilerinin iletişimin kolaylaşmasına katkı sağladığı savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II, III ve IV
E) II, III, IV ve V

19-
• Üye devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yılda iki kez toplanır.
• Merkezi Brüksel’dir.
• Birliğin karar alma ve yasama organıdır.
• Birliği şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.
Yukarıda özellikleri belirtilen Avrupa Birliği organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet Divanı
B) Avrupa Parlamentosu
C) Avrupa Konseyi
D) Sayıştay
E) Ekonomik ve Sosyal Komite

20- Türkiye’nin Arap ülkelerine yönelik olarak 1970’lere kadar süren mesafeli politikası bu tarihlerden sonra Türkiye’nin çabaları ile gelişme sürecine girmiştir.
Bu gelişmede,
I. Orta Doğu’da Batılı devletlerin desteği ile bağımsız bir İsrail devletinin kurulması,
II. 1973 petrol ambargosunun petrol fiyatlarında hızlı bir artışa yol açması,
III.Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle petrol
alımını kredili şekilde yapmak durumunda olması durumlarından hangileri rol oynamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

21- Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde Kıbrıs Barış Harekatı’nı izleyen dönemde,
I. Ege kıta sahanlığı,
II. hava kontrol sahası,
III. kara sularının genişliği
konularından hangileri sorunlara yol açmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

22- Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin,
• Mihver ve Müttefik devletlerle denge politikası izlemesi,
• SSCB ile iyi ilişkiler sürdürmek istemesi,
• Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzalaması
gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?
A) Batılı ülkelerin ekonomik desteğini sağlamak
B) I. Dünya Savaşı’nda kaybedilen toprakları geri almak
C) Dünya barışını sağlamak
D) Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılmasını önlemek
E) Almanya’ya karşı İngiltere ve Fransa’nın yanında savaşa girmek.

23- l. Körfez Savaşı Irak’ın……………..topraklarını işgal etmesiyle başlamıştır,
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki ülkelerden hangisi yazılmalıdır?
A) İran
B) Suriye
C) Kuveyt
D) Bahreyn
E) Katar

24- Türkiye’de,
I. tarım üretiminin artırılması,
II. enerji ihtiyacının karşılanması,
III. bölgesel kalkınmanın sağlanması
konularından hangileri önemli projelerden birisi olan GAP’ın hedefleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

25-
I. Bakü – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı
II. Mavi Akım
III. Kerkük Yumurtalık Boru Hattı
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin enerji koridoru haline geldiğinin bir kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
CEVAPLAR: ADBCE ABCDA EDCBE ABDCE EDCEE

3 Comments

Leave a Reply