Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

12.SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ DERSİ II. DÖNEM ORTAK SINAVI

1. Yumuşama döneminde dünyada ortaya çıkan önemli gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 68 Kuşağı Hareketlerinin başlaması
B) İnsanoğlunun Ay’a ayak basması
C) Petrol Bunalımının yaşanması
D) pc ve ev bilgisayarı
E) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yayımlanması

 

2. Yumuşama Dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I.dekinin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I.                                                                             II.
A)Salt görüşmeleri –                         Nükleer savaş tehlikesinin azalması

B)Kıbrıs Meselesi –                           Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleşmesi
C) Arap-İsrail Savaşları –                  Filistin Devletinin bağımsızlığını kazanması
D) OPEC’in kurulması –                     Petrol fiyatlarında artışın yaşanması
E) İran İslam Devrimi-                      İran’ın Batılı Devletlerle İlişkilerinin bozulması

3 Türkiye Dicle Nehri’nin kullanımı konusunda ,
I.İsrail
II.Suriye
III.Irak
Devletlerinden hangileriyle sorunlar yaşamıştır?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)II ve III

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı meselesi aşağıdaki hangi olay ile başlamıştır?
A) 1959 Kıbrıs sorunuyla
B) 1973’te TPAO’nun Ege’de petrol arama yapmak istemesiyle
C) 1974Kıbrıs Barış Harekâtı’yla
D) Annan planının Kıbrıs Rum yönetimince reddedilmesiyle
E) Kıbrıs sularında Yunanistan’ın hak iddia etmesiyle.

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1960-2000 yılları arasında görülen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden biri değildir?

A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun( TÜBİTAK) kurulması

B) İlk televizyon yayınının başlaması
C) İlk internet bağlantısının kurulması
D) İlk radyo yayınının başlaması
E) İlk organ naklinin yapılması 2011 LYS

6. Aşağıdakilerden hangisi 1980'li yıllarda Türkiye' de görülen gelişmelerden biri değildir? 2010LYS
A) Yapılan referandumla siyasi yasakların kaldırıl*ması
B) Kalkınma planları hazırlamak üzere Devlet Plan*lama Teşkilatının kurulması
C) İlk renkli televizyon yayınının başlaması
D) Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması
E) Anavatan Partisinin kurulması

7. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde,

I. Kıbrıs sorunu,

II. Yunanistan’ın tutumu,

III. Azınlık hakları durumlarından hangilerinin olumsuz neticeler meydana getirdiği söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi dünyada son 25 yılda etkili olan hastalıklardan biri değildir?

A) Kuş Gribi

B) AIDS

C) Sıtma

D) SARS

E)Veba

9. I. Lübnan
II. Afganistan
III. Kuveyt
Türkiye; yukarıdaki ülkelerden hangilerine dünya barışına katkı sağlamak için asker gönderdi ?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III

10. Ülkemiz aşağıdaki uluslararası kuruluşların hangisine üye olmamıştır?
A)NATO

B)İslam Konferansı Örgütü

C)Avrupa Konseyi

D)Birleşmiş Milletler

E)Varşova Paktı

11. ABD Başkanı Johnson’ın 5 Haziran 1964’te İsmet İnönü’ye yazdığı mektup, Türkiye – ABD ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Aşağıdaki konulardan hangisi bu mektubun içeriğini oluşturmaktadır?

A) Kıbrıs meselesi

B) Ege Denizi sorunu

C) SSCB ile ilişkiler

D) Ermeni terörü

E) Karabağ Sorunu

12. SSCB’nin parçalanmasıyla ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Varşova Paktı’nın dağılması
B) SALT Görüşmelerinin başlaması
C) BDT’nin kurulması
D) Dünya güçler dengesinin değişmesi
E) Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanması

13. ABD yönetimi, 11 Eylül 2001’de New York’ta yaşanan terör saldırıları sonrasında ,
I.Afganistan

II.Sırbistan

III.İran

IV Vietnam
Topraklarından hangilerine askeri müdahalede bulunmuştur?
A)Yalnız I

B)Yalnız IV

C) Yalnız III

D) I ve IV

E) I ve III

14. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Yumuşama Döneminde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından biri değildir?
A) Helsinki Nihai Senedi

B) SALT I Antlaşması

C) SALT II Antlaşması

D) Dış Uzay Antlaşması

E) Camp David Anlaşması

15. Aşağıda verilenlerden hangisi Kıbrıs sorunuyla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Sorunun çözümüne yönelik görüşmeler devam etmektedir
B) BM 1983 yılında kurulan KKTC’yi tanımadığını açıklamıştır
C) GKRY tek başına Avrupa Birliğine Kabul edilmiştir.
D) KKTC ile GKRY’nin birleşmesi ile ilgili referanduma Türk tarafının olumsuz oyları birleşmeyi önlemiştir.
E) 1974 yılında Türkiye, Kıbrıs’taki Türkleri korumak için askeri müdahalede bulunmuştur.

16. –AB’nin en yüksek hukuksal organıdır
-Nihai yargı organı olup, kararlarının temyizi yoktur
-Üye devletlerin diğer devletlere açtığı davalarla da ilgilenir
Yukarıda sayılan Avrupa Birliği Organı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adalet Divanı

B)Avrupa Parlamentosu

C)Avrupa konseyi

D)Ekonomik ve Sosyal komite

E) AB Komisyonu

17. Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine getirmeleri istenilen “ Kopenhag Kriterleri “ arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A) Ülke içinde kültür birliğini sağlamak 

B) Farklı etnik gruplara ülke içinde yer vermemek 

C) İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasiye sahip olmak

D) Ekonominin temelini ticarete dayandırmak

E) Kimyasal ve nükleer silahlara sahip olmak

18. -Uranyum, petrol, demir, altın ve kurşun rezervleri ABD ve Batılı ülkelerin ilgisini çekmektedir
– Türkiye’nin yatırımları ABD’den sonra ikinci sıradadır
– Başkenti Astana, en büyük kenti Almatı olup Türkiye ile beraber Ahmet Yesevi Üniversitesi kurmuştur.
Yukarıdaki özelliklere sahip olan Türk Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Özbekistan

B)Kazakistan

C)Kırgızistan

D)Türkmenistan

E)Azerbaycan

19.
I. Su sorunu

II. Türkiye’ye yönelik terör faaliyetlerine destek vermesi

III. Kuzey Irak’taki oluşumu desteklemesi
Yukarıda verilen hangi olaylar 1990’lı yıllarda Türkiye – Suriye ilişkilerini gerginleştirmiştir?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III

20. Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesinde, Basra Körfezi’ne, Ortadoğu petrollerine ve Hint Okyanusu’na ulaşma amacı etkili olmuştur. Bu durum,
I. SSCB’nin dünya üzerinde yayılmacı bir politika takip ettiği,
II. Afganistan’ın önemli bir coğrafyada bulunduğu,
III. SSCB’nin Arap ülkelerini işgal ettiği
yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

21. Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan da yaşayan Batı Trakya Türklerinin liderliğini yapmıştır?
A) Sadık Ahmet

B) Alia İzzet Begoviç

C) Rauf Denktaş

D) Ekmelettin İhsanoğlu

E) Ebulfeyz Elçibey

22. Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belir*leme haklarını benimseyen Asya ve Afrika'dan 24 ül*kenin 1955 yılında Endonezya'da toplandığı ve sonucunda uluslararası ilişkilerde bağlantısızlık akı*mının ortaya çıktığı konferans aşağıdakilerden han*gisidir? 2011 LYS
A-Yalta Konferansı

B-Helsinki Konferansı

C-Bandung Konferansı

D-Belgrad Konferansı

E-San Francisco Konferansı

23. Aşağıdakilerden hangisi, Kafkasya’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında sorun yaşanmasına yol açmıştır?
A) Hazar Petrolleri
B) Hazar Denizi karasuları
C) ASALA ermeni terörü
D) Dağlık Karabağ Sorunu
E) Ermeni soykırımı iddiaları

24. I. Turgut Özal
II. Süleyman Demirel
III. Adnan Menderes
IV. Bülent Ecevit
Yukarıdaki isimleri verilen devlet adamlarından hangileri hem başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı yapmıştır?
A)I ve III

B)I ve IV

C) Yalnız I

D)I ve II

E)I,II ve III

25. I.Gürcistan
II.Kazakistan
III.Ukrayna
Yukarıda verilen devletlerin hangileri Kafkaslarda yer almaktadır?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III

8 Comments

Leave a Reply