Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplı Test

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
Değerli arkadaşlar Cevaplar kırmızı ile işaretlenmiştir. Böylelikle başka yerlerde aramadan sadece sitemizden ulaşabilirsiniz.


1)Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasetinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır?
A)Nüfus değişimi
B) Irak sınırı ve Musul
C) Hatay’ın Anavatana katılması
D)Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
E) Milletler Cemiyeti’ne üye olma OYS-1988

2) Lozan barış görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926’da Ankara Antlaşması’yla çözümlenmiştir?
A) Türkiye – Irak sınırı 
B)Türkiye – Yunanistan sınırı
C)Devlet borçları
D)Türk ve Rum ahalinin değiş tokuşu
E) Savaş tazminatı OYS-1991

3)Fransa ve İngiltere, Almanya’nın aşağıdaki devletlerden hangisine saldırması üzerine bu ülkeye savaş ilan etmişlerdirf
A) Çekoslovakya
B) Avusturya
C) Fransa
D) Polonya
E) Macaristan

4) İkinci Dünya Savaşı sürerken Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında Wilson İlkeleri benzeyen ilk açıklama aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmistir?
A) Yalta Konferansı
B)Kazablanka Konferansı
C)Atlantik Bildirisi
D)Kahire Konferansı
E)Tahran Konferansı

5) Aşağıdaki devletlerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’na katılmamıştır?
A) İsviçre
B) Fransa
C) Romanya
D) Bulgaristan
E) İtalya

6) İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce imzalanan Çelik Paktı aşağıdaki devletlerden hangi ikisi arasında imzalanmıştır?
A)Sovyetler Birliği ve İtalya
B)Almanya ve italya
C)Almanya ve Fransa
D)İngiltere ve Sovyetler Birliği
E)İngiltere ve Fransa

7)Almanya’nın Südet bölgesini alarak Çekoslovakya’yı ilhak etmesi aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşmiştir?
A)Paris Antlaşması’nda
B)San Remo Konferansı’nda
C) Münih Konferansı’nda
D) Londra Konferansı’nda
E)Versay Antlaşması’nda

8)Amerika Birleşik Devletleri aşağıdakilerin hangisinden sonra İkinci Dünya Savaşı’na girmiştir?
A)Barbarossa Harekatı’nın başlatılmasından
B)Almanya’nın Polonya’ya saldırmasından
C)Pearl Harbour Baskını’ndan
D)İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasından
E)Japonya’nın Çin’e saldırmasından

9)I.japonya
II.İtaya
III.Almanya
II.Dünya savaşında mağlup olan olan mihver devletlerin savaştan çekilip yenilgiyi kabul etme sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir
A) II,III ve I
B)II,I ve III
C) I,II ve III
D)III,I ve II
E)III,II ve I

10) 1943 yılında ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill’in “ mihver devletlerin kayıtsız, şartsız teslim alınması “ kararı aldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Postdam Konferansı
B)Atlantik Bildirisi
C)Yalta Konferansı
D)San Fransisco Konferansı
E) Kazablanka Konferansı

11) II.Dünya Savaşı’nın başlarında Rusya ile müttefik olan Almanya daha sonra bu devletle arasının açılması üzerine aşağıdakilerden hangisini başlatmıştır?
A) Pearl Harbour
B)Normandiya
C) Barbarossa
D)Marne
E)Alsas Loren

12) II.Dünya Savaşı’nda Almanya’nın teslim olmasından sonra yapılacak barış antlaşmalarının şartları aşağıdaki konfernaslardan hangisinde belirlenmiştir?
A) Postdam
B) Yalta
C)San Fransisco
D)Kazablanka
E)Paris

13)Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A)Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde bağımsızlık hareketlerinin görülmesi
B) Amerikan sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları
C)Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
D) Birçok ülkede rejim değişikliğinin yaşanması
E)Avrupa siyasi haritasının yeniden çizilmesi

14) II.Dünya Savaiı öncesi Uzakdoğu’da yayılmacı bir politika izleyen Japonya ,
I.Avusturalya
II.Mançurya
III.Çin
Bölgelerinden hangilerini işgal etmiştir?
A)Yalnız II
B) I ve III
C)I ve II
D) Yalnız III
E)II ve III

15)Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?
A)Versay Antlaşması’nın ağır şartlar taşıması
B)Almanya’nın Polonya’ya saldırması
C)İtalya’nın yayılmacı siyaset izlemesi
D) Ortadoğu’da siyasi istikrarın bozulması
E) Milletler Cemiye’nin barışı koruma çabalarının sonuçsuz kalması

 

16)II.Dünya Savaşı sırasında Normandiya Çıkarması aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?
A)İtalya
B)Almanya
C)Fransa
D)Rusya
E)ABD

17)”Asya, Asyalılarındır” sloganı ile Avrupalı devletlerin Asya’dan çıkarılmasını savunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hindistan
B) Avustralya
C) Çin
D) Japonya
E) İran

18) 1934 yılında kurulan Balkan Antantına ve 1937 yılında imzalanan Sadabat Paktına katılmayan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Türkiye-Bulgaristan
B)Romanya-Irak
C)Yugoslavya-İran
D)Yunanistan-Afganistan
E) Bulgaristan-Suriye

19)Almanya’nın İngiltereyi istila politikasından vazgeçmesinde,
I.İngiltere’nin bir ada devleti olması
II.İngiltere’nin hava ve deniz gücü bakımından üstün olması
III.”Hayat sahası” politikasının doğuya kaydırılması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenenbilir?
A)Yalnız II
B)Yalnız III
C) I,II ve III
D)II ve III
E) I ve II

20)İkinci Dünya Savaşı aşağıdaki kıtalardan hangisinde başlamıştır?
A) Asya
B) Amerika
C) Afrika
D) Avustralya
E) Avrupa 

15 Comments

Leave a Reply