Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2 .dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2 .dönem 1. yazılı Soruları

S.1.Balkan Antantını imzalayan devletler hangileridir? Yazınız. (10 p)
S.2. Atatürk dönemi, Türkiye ile Fransa arasında medyana gelen sorunları yazınız. (10 p)
S.3. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan 5 tane yazınız? yazınız? (10 p)
S.4 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hakkında genel bilgi veriniz.
S.5. Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan 3 tane yazınız. (10 p)
S.6. Aşağıdaki boşlukları doğru cevaplarla doldurunuz.(20 p)
S.7 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (30 p)
1) Türk denizleri ve limanları arasında taşımacılık hakkının Türklerin eline geçmesi aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
D) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi

2) I. Fransa’nın Suriye’den çekilmesi
II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
III. Almanya’nın Ren bölgesine asker sevk etmesi
Yukarıdaki verilen gelişmelerden hangileri Boğazların statüsünün görüşülmesine neden olmuştur?
A) I
B) I, II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

3) I. Şeyh Sait İsyanı,
II. Serbest Cumhuriyet Fırkası
III. Halifeliğin Kaldırılması,
IV. Üniversite Reformu
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisidir?
A) II, III, IV,I
B) I, II, IV,III
C) III, II, IV,I
D) III, I, II, IV
E) II, IV, III,I

4) II. Dünya Savaşı’nda yer alan devletler ve bu devletlerin başında bulunan kişilerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Sovyet Rusya – Stalin
B) Almanya – Hitler
C) İtalya – Mussolini
D) Japonya – Hirohito
E) Fransa – Mitterand

5) Aşağıda verilenlerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) 1942’de Birleşmiş Milletler bildirisiyle teşkilatın kuruluşu için ilk adım atıldı.
B) Yalta Konferansı’nda Beş Büyükler’e veto hakkı tanınmasına karar verildi.
C) 1945’te San Francisco Konferansı ile BM teşkilatı kuruldu.
D) Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşuna temel olmuştur.
E) Birleşmiş Milletler teşkilatında ABD’den sonra en etkili devlet Almanya’dır.

6) Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin İlk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır?
A) Umum Hıfzıssıhha Kanunu
B) Men-i İsrafat Kanunu
C) Tekalifimilliye Emirleri
D) Teşkilatıesasiye Kanunu
E) Tevhiditedrisat Kanunu

İnkılap Tarihi 2 .dönem 1. Yazılı Cevapları

CEVAP 1: 1- Türkiye 2- Yunanistan 3- Romanya 4- Yugoslavya
CEVAP 2: 1- Türkiye-Suriye sınırı
2-Osmanlıdan kalan dış borçlar
3-Yabancı okullar sorunu
4- Adana- Mersin demiryolları sorunu
5- Hatay’ın statüsü sorunu

CEVAP 3:
Misak-ı İktisadinin kabulü TTK’nin açılması
TDK’nin açılması Türk Harflerinin kabulü
Kapitülasyonların kaldırılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Kabotaj Kanunun kabulü
CEVAP 4:Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası(İlerici Cumhuriyet Partisi) (17 Kasım 1924)
TBMM’de ikinci grubu oluşturan Kâzım Karabekir Paşa, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan Adıvar gibi kişilerce kurulmuştur. Liberal ekonomik sistemi benimsemiştir. Devrimlerin zamana yayılmasından yanadır.
Tüzüklerinde dini inançlara saygılı olduklarına dair ibareye yer vermişlerdir.
Rejim karşıtları bu partinin etrafında toplanmış ve Şeyh Sait İsyanının çıkmasından sonra parti kapatılmıştır (3 Haziran 1925).
CEVAP 5:Şapka kanunu (25 kasım 1925) Takvim, saat değişiklik (26 aralık 1925)
Tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 kasım 1925) Ölçü birimlerinde değişiklik (1931) Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun
Tatil günlerinde değişiklik (1935) Soyadı Kanunu (21 haziran 1934)

CEVAP 6:
a) Laikliğe ve devrimlere karşı ilk ciddi olay Şeyh Sait isyanı’dır.
b) Cumhuriyet döneminde Aşar vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki ağır yük kaldırılmıştır.
c) İki savaş arası dönemde Almanya’da hakim olan rejim Nazizim’dir.
d) Komünizm, bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplumsal düzendir.

CEVAP 7: C-C-D-E-E-A

blank

2 Comments

  1. blank
  2. blank

Leave a Reply