Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. yazılı soruları

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. yazılı soruları

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. yazılı sorularını çözerek yazılıya hazırlık yapmak isteyen arkadaşlar lütfen bu yazılı sorusunu iyi incelesinler. Normal şartlarda 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. yazılı soruları 25 soruluk test şeklinde hazırlanır fakat bu sefer hem biraz zor olsun hemde daha fazla konuyu kapsasın diye 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. yazılı sorularını 40 soru şeklinde hazırladık. Hemde cevapları ile birlikte.
Öğrenci arkadaşlarımızdan ricamız bu soruları dikkatli şekilde çözmeleridir. Böylelikle 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. yazılı sorularında yüksek not alabiliceklerdir. Dönem sonu olması sebebiyle biraz konsantre eksikliği olsa da gayretli öğrencilerimiz notlarının düşmesine izin vermeyecektir.

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. yazılı soruları

1. Ülkemizde 1930’lu yıllardan itibaren devletçi ekonomik uygulamalara ağırlık verilmiştir.
Bu ilkenin ülkemize;
I. Geri kalmış bölgelerin sosyal yönden kalkınması,
II. Pahalı ve az karlı olan madencilik ve ulaşım gibi sektörlerde temel yatırımların gerçekleşmesi,,
III. Kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesi,
gibi yararlardan hangilerini sağladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
D

2. Atatürk’ün “Egemen olan millettir. Bu egemenlik kimseye devredilemez. Kimseyle bölüşülemez.” deyişi, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?
A) Saltanat ve hilafet kurumlarının kaldırılması
B) Türk milletini temsil eden kurumun TBMM olması
C) Millî egemenliğin Türk Devleti’nin temel ilkesi olması
D) Keyfî yönetime son verip, yasalar önünde eşitliğin sağlanması
E) Mecliste tek partinin varlığının sürmesi
E

3. “Ulusun varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için birlik¬te çalışmak; bu çalışma ve bilinci diğer kuşaklara yansıtmak, bunun için bir ulusu oluşturan toplumsal grupların içinde yer alan insanlar arasında ekonomik ve sosyal eşitliği sağlayacak önlemler almak gerekir.”
Böyle bir amacın gerçekleşmesi aşağıdaki hangi iki temel ilkenin uygulanmasına bağlıdır?
A) Lâiklik – Halkçılık
B) Devletçilik – Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik – Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik – Halkçılık
E) Milliyetçilik – Halkçılık
E

4. Dünyada kabul gören modellerinden birisi de, toplumların özgün niteliklerini yok sayan, “dünya vatandaşlığı” anlamına gelen “kozmopolitizm” dir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi ilkesi bu düşünce modeline karşı duruşu ifade eder?
A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
E) Milliyetçilik
E

5. Halkçılık ilkesinin uygulanmasında gözetilen esaslar;
I. Hiçbir grubun ayrıcalık sahibi olmaması
II. Herkesin kanun önünde eşit olması temeline dayanır.
Buna göre;
I. Medeni Yasa’nın çıkarılması
II. Sanayiyi Özendirme Yasası’nın çıkarılması
III. Kadınlara oy verme haklarının tanınması
IV. Latin harflerinin kabul edilmesi
V. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
gibi gelişmelerden hangilerinin bu ilke ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?
A) I, II ve V
B) I ve III
C) II, IV ve V
D) I, II ve III
E) I ve IV
B

6. Devletçilik, devlet yetkilerinin artması, genişlemesi, kamu hizmet ve faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Bu çerçevede devlet müdahalesi anlamına da gelmektedir.
Atatürk’e göre ise geniş anlamda vatandaşın gelişmesi ve yücelmesi için gerekli alanlara devletin müdahale etmesidir.
Bu bilgilere bakıldığında Devletçilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Genel anlamda ekonomiye dayanmaktadır.
B) Özel girişimin yetersizliği nedeniyle uygulanmıştır.
C) Karma ekonomik sistemi içerir.
D) Toplum üzerinde tam ve sıkı denetim sağlamıştır.
E) Zamanın koşullarına göre değişikliği yapısında barındırır.
D

7. I. Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
II. Eşitliği kabul eder ve çalışmaya değer verir.
III. İç barışı ister ve sınıf kavgasını kabul etmez.
Yukarıda özellikleri belirtilen Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Lâiklik
E) İnkılâpçılık
A

8. Laiklik, devlet düzeninde ve hukuk kurallarında ege¬men olan bir ilke ve uygulamadır.
Bu ilkenin;
I. Egemenliğin kaynağının dinsel esaslardan ayrılması,
II. Din ve ibadet özgürlüğünün sağlanması,
III. Belli bir mezhebin diğer inanışlardan üstün tutulması,
IV. Tarikatların toplumsal hayatı yönlendirmesi,
gibi özelliklerden hangilerine temel olması beklenemez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve III
E) III ve IV
E

9. I. 1925’te Osmanlı döneminden kalan köylülerin üzerinde ağır bir yük olan Aşar vergisi kaldırılmıştır.
II. Mustafa Kemal, “imtiyazsız,sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz” diyerek amaçladığı sosyal ortamı belirtmiştir.
Bunlar aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Ulusçuluk
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik
B

10. I. “Türkiyede yörecilik, derebeylik, ağalık, aile ve topluluk ayrıcalığı yoktur.”
II. “Artık duramayız, daima ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz.”
III. “Türk dili yabancı dillerin boyunduruğundan kurtulmalıdır.”
Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangileri kapsamında değerlendirilmelidir?
_I______ II III
A) Halkçılık İnkilapçılık Milliyetçilik
B) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Devletçilik
C) Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik
D) Lâiklik İnkilapçılık Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik Lâiklik Devletçilik
A

11. I. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
II. Beş yıllık Kalkınma Planı’nın kabul edilmesi
III. Sanayiyi Özendirme Yasası’nın çıkarılması
Bu gelişmelerden hangilerinin laiklik ilkesi ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
A

12. Türkiye’de;
I. Demokrasisiz toplum yapısını kabul etmeyen,
II. Toplumsal hayata akılcı ve bilimsel değişiklikler getirmeyi öngören,
III. Dinîn, sadece kendi alanına yönelik etkinlikte bulunmasını isteyen,
Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) İnkilapçılık
E) Halkçılık
C

13. “Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığı¬nı göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devle¬tin eline almak…………..”
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938’de bir konuşma¬sından alınan bu parça, aşağıdaki hangi ilkenin uygulanması gereğini ortaya koymaktadır?
A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) İnkılâpçılık
D

14. “Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir.”
Atatürk’ün savaş konusunda söylediği bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşır?
A) Yenilik çalışmalarının gerekliliğiyle
B) Batılılaşma anlayışının önemiyle
C) Savaşın haklı olması gerektiğiyle
D) Ulusal egemenliği gerçekleştirme zorunluluğuyla
E) Barışçı politikaların gereksizliğiyle
C

15. “Yönetim kaynağı, bütün bir ulusun özgür iradesine dayanmalıdır.” Dünyada Fransız İhtilâlimden sonra yaygınlaşan bu ilke, seçeneklerin hangisinde bütünleyeni ile birlikte verilmiştir?
A) Ulusal Bağımsızlık – Milliyetçilik
B) Barışçılık – Halkçılık
C) İnsan ve İnsanlık Sevgisi – Halkçılık
D) Ulusal Egemenlik – Cumhuriyetçilik
E) Akılcılık ve Bilimcilik – Lâiklik
D

16. “Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmamış, fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibarıyla çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek prensiplerimizdendir.”
Bu sözlerle Atatürk, aşağıdaki hangi ilkenin önemine işaret etmektedir?
A) İnkılâpçılık
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik
C

17. Cumhuriyet Dönemi’nde;
I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması,
II. Türk Tarih Kurumu’nun oluşturulması,
III. Toplumda ayrıcalık oluşturan sıfatların yasaklanması, gibi gelişmeler yaşanmıştır.
Bu gelişmelerden hangilerinin Halkçılık İlkesi ile ilişkili olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I ,ll ve III
B

18. Atatürk ilkeleri Kurtuluş Savaşı sırasında doğmuş ve uygulanmaya başlamış, Cumhuriyet döneminde ise olgunlaşmış ve bir düşünce sistemi haline getirilmiştir.
Bu ilkeler ile ilgili olarak;
I. Birbirini bütünleyici öğelerdir,
II. Ulusal ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır,
III. Ulusal birliği ve kalkınmayı amaçlamışlardır, gibi özelliklerden hangilerinden sözedilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I ,II ve III
E

19. Cumhuriyet, egemenliğin kişilere değil, tümüyle ulusa ait olduğu bir yönetim biçimidir.
Bu bilgiye göre Cumhuriyetin;
I. Demokratik
II. Oligarşik
III. Monarşik
IV. Laik
özelliklerden hangilerine sahip olması gerektiği ileri sürülebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV
D

20.Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na katılan devletlerden değildir?
A) İran
B) Irak
C) Suriye
D) Afganistan
E) Türkiye
C

21. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
a) Musul’un sınırlarımız dışında kalması
b) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
c) Kapitülasyonların kaldırılması
d) Hatay’ın anavatana katılması
E) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne katılması
C
22. 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunu Şeyh Sait Ayaklanması, 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması Menemen Olayı takip etmiştir.
I. Bu gelişmelerden hareketle,
II. Rejimin tam olarak yerleşmediği,
III. Türkiye’nin çok partili hayata hazır olmadığı
Halkın çoğunluğunun cumhuriyete karşı olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve İlI
E) I, II ve III
C

23. Avrupa’da savaş belirtilerinin artması ve Akdeniz’de güvenliğin bozulması karşısında, Türkiye’nin 1936 yılında aldığı önlem aşağıdakilerden hangisi olmuştur? (1984 ÖYS)
A)Boğazların statüsünü ilgili devletlerle yeniden düzenlemek
B) Sovyetlerle saldırmazlık antlaşması yapmak
C) Milletler Cemiyeti’ne üye olmak
D) Balkan Antantı’nı kurmak
E) Sadabat Paktı’na üye olmak
A

24. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için sorun olmamıştır? (1987 ÖYS)
A) Türk-Yunan ilişkileri
B) Boğazlar
C) Kapitülasyonlar
D) Hatay
E) Türkiye-Irak sınırı
C

25. Balkan Antantı aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle fiilen sona ermiştir? (1992 ÖYS)
A) II. Dünya savaşı
B) Sovyetler Birliği’nin kurulması
C) Hatay sorununun çözülmesi
D) Sadabad Paktı’nın kurulması
E) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
A

26. Aşağıdakilerden hangisi kronolojide Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması için çağrı yapılmasından sonra yer alır? (1998-ÖYS)
A) Birinci İzmir İktisat Kongresi
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Yunanistan ile mübadele sorununun çözülmesi
D) Çok partili döneme geçme denemesinin yapılması
E) Sadabat Paktı’nın imzalanması
E

27. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasında,
I. Komşu ya da komşu olmayan devletlerle yakınlaşma,
II. Barışçı politikalar izleme,
III. Uluslararası politikada savaş karşıtı yaklaşımlar benimseme
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
E

28. Yunanistan ile Türkiye arasında mevcut “etabli (yerleşmiş)” deyiminin yorumunda uyuşmazlık çıktı. Yunanlılar, İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak amacıyla 30 Ekim 1918’den önce geçici de olsa İstanbul’a gelip burada kalanları da mübadele dışında tutmak istemiş; Türkiye bu isteği kabul etmemiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. 30 Ekim 1918’den önce Anadolu’da yaşayan Rumların göç ettirilmeyeceği,
II. Yunanistan’ın, azınlıklar üzerinden etkinlik kazanmaya çalıştığı,
III. Türkiye’nin kararlı bir politika izlediği
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
E

29. Türkiye, Ankara Antlaşması’nda belirlendiği üzere 25 yıl süreyle alacağı Musul petrollerinden elde edilecek vergi gelirlerinin % 10’luk payını, 500 bin sterlin karşılığında İngiltere’ye bırakmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye, İngiltere ile ekonomik işbirliğine gitmiştir.
B) Ekonomi, dış politikada etkili olmuştur.
C) Türkiye, Osmanlı’dan kalan kaynaklar üzerinde gücünü koruyamamıştır.
D) Yeterli diplomatik kazanım elde edilememiştir.
E) Türkiye, Misak-ı Milli’den ödün vermiştir.
A

30. Belirli bir toprak parçası üzerinde aynı dil ya da kültürü paylaşan, ortak paydada buluşan, azınlıksız ve herkesi ortak amaçta bir arada yaşama bilincinde birleştiren görüşün egemen olduğu tek toplumlu siyasi temele dayanan devletlere, “Ulus devlet” denir.
Buna göre,
I. Yabancı okullarda tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından ve Türkçe okutulması,
II. İstanbul ve Batı Trakya hariç, Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin mübadeleye tabi tutulması,
III. Musul’un, İngiltere’nin mandaterliği altındaki Irak’a bırakılması
durumlarından hangilerinin ulus-devlet anlayışıyla örtüştüğü savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
D

31. Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması, Musul’a asker çıkartılması engellemiş; aynı dönemde çok partili hayatın ilk denemesi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da kapatılmıştır.
Buna göre;
I. Demokratikleşme hareketleri kesintiye uğramıştır.
II. Cumhuriyet karşıtı isyanlar, Türkiye’yi içte ve dışta güçsüz bırakmıştır.
III. Musul konusunda, irticai faaliyetler nedeniyle güçsüz kalınmıştır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
E

32. I. Yabancı Okullar Sorunu
II. Türk – Yunan Nüfus Mübadelesi
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin çözümüyle, Türkiye’nin içişlerine karışılmasının engellendiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
C

33. Türkiye, 17 Nisan 1935’te Milletler Cemiyeti’ne başvurarak Boğazlarda asker bulundurma hakkı istemiştir.
Aşağıda verilen durumlardan hangisinin, bu talebi haklı kılacak nitelikte bir gelişme olduğu savunulamaz?
A) Balkan Antantı’rıın imzalanması
B) Dünya’da büyük bir silahlanma yarışının başlaması
C) Japonya’nın, Milletler Cemiyeti’nden ayrılması
D) Almanya’nın, askerden arındırılmış Ren Bölgesi’ni silahlandırması
E) İtalya’nın, Habeşistan’a saldırması
A

34. Montrö Sözleşmesi’nin;
I. Boğazlar komisyonu kaldırılacak,
II. Türkiye, Boğazlar’da asker bulunduracak,
III. Boğazlar, savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık olacak
maddelerine göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Boğazların stratejik önemi azalmıştır.
B) Türkiye, Boğazlar’da tam hakimiyet sağlamıştır.
C) Türkiye, tüm devletlerin desteğini almıştır.
D) Yeni bloklaşmalar gündeme gelmiştir.
E) Türkiye, silahlanma yarışına katılmıştır.
B

35.Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Misak-ı Milli ilkelerine uygun antlaşmalar yapılmıştır? (1983-ÖYS)
A) 1936-1939
B) 1933-1935
C) 1930-1932
D) 1927-1929
E) 1924-1926
A

36. Yeni Türk Devleti’nde bazı uygulamalar şunlardır;
I. Bağımsız adayların milletvekili seçimlerine katılması sağlandı.
II. Mahkemelerde kadın erkek eşitliği sağlandı.
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
Bu uygulamalardan hangilerinin yönetimde çoğulculuk ilkesinin uygulanmasına yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
D

37.Türkiye Cumhuriyetimde;
I. İthal mallardan alınan gümrük vergilerinin arttırılması
II. Ulusal sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verilmesi
III. Yabancı şirketlerin işletme haklarının satın alınması
gelişmelerinden hangileri yabancı sermayenin üstünlüğüne son verilmek istendiğinin kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
E

38.
I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
II. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
III. Yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi
IV. Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri milliyetçilik İlkesi ile ilgilidir?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve IV
E) I, II ve IV
D

39.
I. Millet Mekteplerinin açılması
II. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
III. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
IV. Harf devriminin yapılması
V. Öğretimin birleştirilmesi
Yukarıdaki yeniliklerden hangileri hem yenilikleri halka daha kolay benimsetmek hem de dünyadaki gelişmeleri daha yakından izlemede diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) I ve IV
B) I ve II
C) III ve IV
D) II ve III
E) II, III ve IV
A

40. Cumhuriyet Dönemi’nde mesleki teknik öğrenimle ilgili bazı rakamlar şöyledir;
Ders yılı Okul savısı Öğrenci sayısı
1923-1924 15 1761
1933-1934 64 7715
1943-1944 186 36971
1949-1950 317 55523
Öğrenci sayısındaki bu artışla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Okuryazar oranını artırmak
B) Gelişen sanayinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak.
C) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak.
D) Öğretimde birlik sağlamak.
E) Eğitim sistemini çağdaşlaştırmak.

Leave a Reply