Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 19 Cevapları

► Mustafa Kemal’in eğitim aldığı okulları araştırınız.
► Mustafa Kemal’in, I. Dünya Savaşı’nda hangi cephelerde savaştığını
araştırınız.
► Sanayi İnkılabı’nın ve Fransız İhtilali’nin I. Dünya Savaşı üzerindeki
etkisini araştırınız.
► Osmanlının toprak kayıplarından dolayı Anadolu’ya yapılan göçleri ve
bu göçlerin sonuçlarını araştırınız.
► Çanakkale Muharebeleri’nin kazanılmasında rolü olan kişileri araştırınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 20 Cevapları

Dayısının tutumu Mustafa Kemal’de hangi kişilik özelliklerinin gelişimini etkilemiştir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 22 Cevapları

Sizin de hayatınızda ufuk açan bir öğretmeniniz oldu mu? Sınıf
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Mustafa Kemal’in okul arkadaşlarının çoğu, Millî Mücadele’nin önde gelen komutanlarıdır. Bu kişilerin önemli vazifeler edinmesinde ve büyük sorumluluklar almasında aldıkları eğitimin
rolünü tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 23 Cevapları

Bir insanın hayatını, yaşadığı şehir ne şekilde etkiler?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 24 Cevapları

Sizin de hayatınızı etkileyen kitaplar oldu mu? Bu kitapları sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir yazar veya düşünür toplumların geleceğini ve yaşamını nasıl etkiler ve değiştirir? Tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 25 Cevapları

Mustafa Kemal’in askerlik mesleğini seçmesinde onun içinde
bulunduğu toplumun etkileri nelerdir? Tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 26 Cevapları

Bir ülkede siyasi düzenin değişmesi, halkın hayatında ne gibi değişimler
meydana getirir? Tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 27 Cevapları

Harita 1.1’den yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı gerektiği gibi savunamamasının nedeni neler olabilir? Değerlendiriniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 29 Cevapları

Balkan topraklarının kaybedilmesinin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur? Tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 30 Cevapları

Günümüzde de yaşanan savaşlar sonrasında, göçler yaşanmakta mıdır? Araştırınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 31 Cevapları
1. XX. yüzyılda, teknolojinin gelişmesi savaş meydanlarına nasıl yansımıştır?
2. Savaşların toplumlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini araştırıp değerlendiriniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 32 Cevapları
Devletler arasında çatışmaların yaşanmasında temel etkenler nelerdir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 33 Cevapları
Haritayı incelediğinizde, coğrafi konum açısından daha avantajlı görünenler, İtilaf Devletleri mi yoksa İttifak Devletleri midir?

Sizce Osmanlı Devleti savaşa katılmayıp tarafsız kalabilir miydi? Nedenleriyle beraber tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 34 Cevapları
Harita 1.5’i incelediğinizde Osmanlı Devleti’nin çok farklı coğrafyalara asker göndermesinin toplum üzerindeki etkileri neler olmuştur?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 36 Cevapları

Taşnak örgütünün yayımladığı bu bildiriyi, 1915 Olaylarında Osmanlı Devleti’nin aldığı kararlar doğrultusunda
değerlendiriniz.

12. Sınıf  İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 39 Cevapları
Beybaşı köyünden Halil’in bu davranışı sizce hangi insani değerleri yansıtmaktadır?
57. Alay’ın cephedeki tavrı muharebenin gidişatını nasıl etkilemiştir

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 40 Cevapları

Fahrettin Paşa komutasındaki Türk askerlerinin tüm zorluklara rağmen Medine’yi bırakmamasını, vatan savunması açısından değerlendiriniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 41 Cevapları
Bir devlet, hangi sebeplerle sınırları dışındaki bir ülkeye savaş için asker gönderir? Sizce Osmanlı Devleti zor durumda olmasına rağmen neden sınırları dışına yardım göndermiştir?
Halil Paşa’nın orduya yukarıdaki hitabının askerler üzerinde yarattığı duyguları değerlendiriniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 43 Cevapları
Sizce günümüzde yaşanan savaşlar çocuklar üzerinde böyle yıkıcı etkiler gösteriyor mu? Tartışınız
I. Dünya Savaşı sürecinde cephe gerisinde kalan sivillerin yaşadıkları sıkıntıları anlatan bir pano hazırlayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 44 Cevapları
1. Sizce bir savaşın yalnızca askerî olarak sona ermesi, siyasi anlamda dünyaya barış getirir mi?
2. Bir devletin savaşta resmi olarak yenilmesi halk üzerinde nasıl bir etki oluşturur? Tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 46 Cevapları
İtilaf Devletleri, İstanbul’a savaş gemilerini demirleyerek nasıl bir mesaj vermek istemişlerdir? Tartışınız.
Atatürk 7. Madde’yi neden bir zehir olarak tanımlamıştır? Açıklayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 47 Cevapları
Sizce Wilson İlkeleri, dünya barışının sağlanması için gerçekçi prensipler barındırmakta mıdır? Tartışınız.
Mustafa Kemal, bir ateşkes imzalanmasına rağmen vatanın geleceği ile ilgili neden kuşku duymaktadır?

 

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 48 Cevapları
Sizce Wilson İlkeleri ile Paris Barış Konferansı’nda alınan kararlar arasında neden bir çelişki bulunmaktadır? Tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 51 Cevapları
Aşağıdaki boş bırakılan yerleri Atatürk’ün hayatını dikkate alarak kronolojiye uygun bir şekilde doldurunuz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 52 Cevapları
Gelecekte Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasına İngilizlerin yardımcı olacaklarına ilişkin haberlerin yayılması doğal olarak Araplar arasında tepki yaratmıştı. O zaman da İngiltere hükûmeti kendini Hicaz Kralı ilan etmiş olan Şerif Hüseyin’i yatıştırmak için harekete geçmişti. Ona gönderilen mesajda Filistin’de özel bir yönetim uygulanacağı ve hiçbir dinî topluluğun ötekinin emrine girmeyeceği yolunda güvence vermeye çalışılmıştı. Bu propaganda etkisini göstermekte gecikmemişti. Öyle ki Kudüs’ü Osmanlılardan almak için saldırıya geçen Allenby Komutasındaki İngiliz kuvvetlerine Araplar da yardımcı olmuşlardı. Ne ki oraya giren Allenby: “Haçlı seferini tamamlıyorum.” diye bunu Müslümanlara karşı bir hareket olarak gördüğünü açıklamakta bir sakınca görmemişti. Kısacası İngiltere, Osmanlı halifesinin “kutsal” ilan ettiği savaşta Arapların büyük çoğunluğunu kendi yanına çekmeyi başarmıştı. 
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, C. I, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2013, s. 64.
1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Arapların I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti yerine İngilizlerle iş birliği yapması milliyetçilik düşüncesinin
ve İslamcılık akımının Araplara etkisi bakımından nasıl değerlendirilebilir?
2. İngilizlerin Filistin konusunda önce Araplara özel yönetim vaad etmesi ardından da bunu bir “Haçlı Seferi”
olarak adlandırması İngilizlerin Orta Doğu politikası hakkında ne gibi ipuçları vermektedir?

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri’nin yanında savaşa katılmasının sebepleri nelerdir?
Açıklayınız.
4. Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Cephesi’ndeki başarısının I. Dünya Savaşı’nın gidişatı üzerindeki etkileri
nelerdir?
5. İngiltere’nin Irak Cephesi’ni açarak ulaşmak istediği hedefler nelerdir?
6. I. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in savaştığı cepheleri yazınız.
7. Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri arasında hangi konularda anlaşmazlıklar yaşanmıştır?
8. Yukarıda verilen kararlardan hangileri Türk milleti lehinedir?
9. Wilson Prensipleri’nin 12. Maddesi ile Paris Barış Konferansı kararı birbiriyle neden çelişmektedir?

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
Sykes-Picot Antlaşması: 1916’da İngiliz ve Fransız hükûmetleri arasında adına Mark Sykes ve General
Picot arasında imzalanan antlaşmaya göre Osmanlı’nın egemenliğindeki Orta Doğu topraklarının
paylaşılması kararlaştırıldı. Mac Mahon Planı: İngiltere’nin Mısır Valisi Mac Mahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin bu plana göre Osmanlı Devleti’nin Arap eyaletlerini paylaşma konusunda anlaştı. Wilson Prensipleri Madde 12: Osmanlı İmparatorluğu’nun, nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bölümlerinde Türk egemenliği güvence altına alınmalıdır.
Paris Barış Konferansı: Anadolu’da kurulacak Ermeni Devleti’nin, Arap Yarımadası’nın, Filistin,
Suriye ve Irak topraklarının manda sistemine göre yönetilmesine karar verildi. Yunanlılar sundukları
sahte belgelerle İzmir ve çevresinde nüfus açısından Rumların çoğunlukta olduklarını İngiltere’ye
kabul ettirdi. İzmir’in Yunanistan tarafından işgali, konferansa katılan diğer devletler tarafından kabul
edildi.  
 
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
10. Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) En çok etkilendiği yazarların başında Namık Kemal ve Tevfik Fikret gelmektedir.
B) Harp Akademisi’nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.
C) 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasında, Hareket Ordusu’nda görev almıştır.
D) İlk görev yeri, Şam’daki V. Ordu’dur.
E) Katıldığı ilk savaş, Çanakkale Muharebeleridir.

11. I. Çanakkale
II. Suriye
III. Kafkas
Yukarıda verilen cephelerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cepheler arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 53 Cevapları

12. Savaşın en önemli nedenlerinden olan ve Fransız İhtilali (1789) ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı birçok
ulus üzerinde etkili olmuştur. Milliyetçilik akımından etkilenen ulusların millî devlet kurma istekleri doğrultusunda
bağımsızlık savaşları başlamıştır. Savaşın diğer bir nedeni ise sömürgecilik yarışıdır. Sanayi İnkılabı’nın getirdiği ham madde ve pazar bulma yarışı, sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlatmıştır. Devletler
arasındaki mücadele, silahlanma yarışına ve bloklaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Endüstri Devrimi sonucunda ham madde ihtiyacının artması
B) 1830 İhtilalleri’nin sonuçları
C) Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı
D) Rusya’nın Panslavizm politikası
E) Devletlerarası silahlanma yarışı

13. Aşağıdaki devletlerden hangisi Paris Barış Konferansı’na katılmamıştır?
A) ABD B) Rusya C) İngiltere D) Japonya E) Fransa

14. I. Arnavutluk
II. Batı Trakya
III. On İki Ada
Yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti Balkan Savaşları’nda kaybetmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

15. I. Dünya Savaşı’nda yaşanan;
I. Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması,
II. ABD’nin savaşa katılması,
III. Bulgaristan’ın savaşa katılması,
gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletleri’nin lehine sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

16. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin esasları Paris Barış Konferansı’nda belirlenmemiştir?
A) Versailles Antlaşması
B) Saint Germain Antlaşması
C) Neuilly Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Triannon Antlaşması

17. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin Araplarla iş birliği yapmak için imzaladığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul
B) Sykes-Picot
C) Mac Mahon
D) St. Jean De Maurıenne
E) Sevr

18. Wilson İlkeleri’nde yer alan;
I. galip devletler, mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak,
II. diplomaside açıklık olacak,
III. uluslar kendi geleceğini belirlemede karar  hakkına sahip olacak
maddelerinden hangileri imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

19. I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile Saint Germain Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Çekoslovakya
ve Yugoslavya bağımsız oldu, Avusturya’da zorunlu askerlik kaldırıldı, Avusturya ordusuna sınırlamalar
getirildi ve Avusturya’nın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.
Buna göre Avusturya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Toprak kaybı yaşamıştır
B) Ordusu zayıflamıştır
C) İmparatorluk parçalanmıştır
D) Donanması zayıflamıştır
E) Ekonomisi zayıflamıştır

20. 1917’de yaşanan en önemli gelişmelerden biri de Rusya’daki Bolşevik İhtilali’dir. Rusya’da sosyal
ve siyasi sorunlarla beraber ekonomik sıkıntıların da artmasıyla, Bolşevikler hükûmet darbesi yaparak
iktidarı ele geçirdiler. İktidara gelen Bolşevik yönetimi, İttifak Devletleri ile anlaşarak savaşı bıraktı.
Yaşanan bu gelişmeler üzerine Sovyet Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak
savaştan çekilmiştir?
A) Versailles (Versay) Antlaşması
B) Triannon (Tiriyanon) Antlaşması
C) Brest Litowsk Antlaşması
D) Neuilly (Nöyyi) Antlaşması
E) Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması

 

12. Sınıf İnkılap Tarihi DErs kitabı cevapları meb yayınları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders kitabı cevapları meb yayınları

One Response

Leave a Reply