Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları
12. Sınıf İnkılap Tarihi ile alakalı Ders Kitabı cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ders başarısı için çalışmak şart. Bu amaçla bu cevaplara göz atınız ve sayfa 99’dan 135. sayfaya kadar olan soruların cevaplarını inceleyiniz. Sayfa 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 vd…


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 99 Cevapları
SORU: ► İnkılap nedir? Türk inkılabı, Türk toplum yapısında ne gibi değişiklikler meydana getirmiştir?
CEVAP: Köken olarak inkılap, Arapça “Kalb” kelimesinden türetilmiştir. İnkılap; değişme, bir halden başka bir hale geçme demektir. Türkçede bu kelime “etmek” yardımcı fiiliyle “kalbetmek” şeklinde kullanılır. Türk Hukuk Lügatı’na göre ise İnkılap; Bir devletin sahip olduğu siyasi, sosyal, askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve ölçülü metotlarla köklü bir biçimde değiştirilerek yenileştirilmesidir. Çağdaşlaşma meydana gelmiştir.
SORU:► Cumhuriyet yönetimi neden Türk milletinin karakterine en uygun yönetimdir? Araştırınız.
CEVAP: Cumhuriyet her Milletin karakterine uygundur ve  Elbette Türk Milletinin de karakterine uygundur.
SORU:► Dil ve tarih çalışmalarının bir milletin var olması bakımından önemi nedir?
CEVAP: Çok önemlidir. Zira Bir Millet hem dilini hemde tarihini çok iyi iblmeli ve bunun gelecek nesillere aktarmalıdır.
SORU:► Atatürk’ün ekonomi anlayışı nedir? Araştırınız.
CEVAP: Bağımsız ve Milli ekonomi
SORU:► Cumhuriyet Dönemi’nin kültür ve sanat anlayışını araştırınız.
CEVAP: Bu sorunun cevabına ulaşmak için bu sayfayı okuyabilirsiniz.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 100 Cevapları
SORU:Bir toplumdaki köklü değişiklikler ilk önce hangi alanlarda dikkat çeker?
CEVAP: Bir toplumda köklü değişiklik yapılması için uzun süre etkisinin sürmesi beklenen bir alanda yapılmaktadır. Toplumun şekillenmesini etkileyen alanlar eğitim, kültür, din alanında olan kazanımlardır. Bir toplumdaki köklü değişikliklerin yapılması o toplumun hayat tarzını değiştirmek olur.
Köklü değişikliklerin en dikkat çektiği yerler eğitim, din, kültür gibi alanlarda yapılan değişimlerdir. Din alanında yapılan değişimler, temsil planında dinin yaşanmasıyla ilgili değişimler olabilir. Eğitim alanında yapılan değişimler yeni nesillerin hayat tarzını değiştirir. Kültür alanındaki değişimler de insanların yeni ve farklı alışkanlıklara sahip olması anlamına gelmektedir. Köklü değişimler toplumu derinden etkiler.
SORU:Atatürk’e göre bir milletin kaderini etkileyen başarılar kişilere mi yoksa topluma mı aittir?
CEVAP: Topluma aittir sanırım.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 101 Cevapları
SORU:Atatürk ilkelerinin günümüzde hâlâ etkisinin devam etmesini neye bağlıyorsunuz? Açıklayınız.
CEVAP: Çünkü Evrensel değerler açısından son derece önemli ve uygun olduğu için olabilir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 102 Cevapları
SORU:Cumhuriyet ile demokrasi düşüncesi arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? Açıklayınız.
CEVAP: -Demokrasi ve cumhuriyet farklı kavramlardır.
-Demokrasi bir yaşam biçimi cumhuriyet ise yönetim şeklidir.
-Demokrasi hayatımızın her alanında vardır eşitlik ,özgürlük, siyasi partiler,  gibi birçok uygulanış alanı vardır.
-Demokraside tüm herkesin düşüncesi alınarak kararlar alınır bunu uygulamak günümüzde mümkün olmadığı için –Demokrasiyide tamamen uygulamak çok zordur. Cumhuriyette ise halkın seçtiği kişiler devleti yönetir

SORU:Cumhuriyet düşüncesinin oligarşi, monarşi, teokrasi gibi düşüncelerden temel farkı nedir? Açıklayınız.
CEVAP: Cumhuriyet, halkın çoğunluğunun egemenliğine dayanan yönetim biçimi olarak bilinmektedir. Cumhuriyet düşüncesinin oligarşi, monarşi, teokrasi gibi düşünce yapılarından rejim ve yönetim olarak farklılığı bulunmaktadır. Cumhuriyet bir yönetim şekli olarak devleti idare etmek anlamına gelir.

Cumhuriyet devleti idare ederken, hükümeti de oluşturan rejimler bulunmaktadır. Oligarşi, belli bir grubun hükümet etmesi, monarşi tek kişinin hükümet etmesi, teokrasi ise dine dayalı hükümetin oluşması anlamına gelir. Cumhuriyet devlet idaresi, oligarşi, monarşi, teokrasi ise rejim olarak hükümet etme şeklidir. Cumhuriyet en uyumlu olarak demokrasi rejimi ile çalışmaktadır. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir.
SORU:Atatürk’ün soyluluk kavramına bakış açısını bu parça üzerinden değerlendiriniz.
CEVAP: Atatürk Soyluluğu aileye deeğil mensup olduğu millete vermiştir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 103 Cevapları
SORU:Atatürkçü düşüncedeki halkçılık ilkesini, sosyalizmden ayıran özellikler nelerdir?

CEVAP: Atatürk düşünce sisteminde ilke ve inkılaplar bulunmaktadır. İlke ve inkılaplar cumhuriyetin en temel ilkelerini oluşturmaktadır. Atatürk ilke ve inkılapları arasında bulunan halkçılık, halkın değerlerini ortaya çıkaran bir ilke olarak bilinmektedir. Birçok yönüyle de sosyalizmden ayrılmaktadır.
Sosyalizmde sınıf farklılıkları ve sınıf mücadeleleri bulunmaktadır. Halkçılık ilkesinde ise sınıf mücadelelerine yer verilmez. Halkçılık ilkesi milli egemenliğe dayanan değerlere dayanmaktadır. Bu bakımdan da sosyalizm ve halkçılık birbirinden ayrılmaktadır.
Halkçılık sayesinde toplumda bir ayrımcılık söz konusu olmaz. Herkes kanunlar önünde eşit olarak hukuk ve kanunlardan yararlanmaktadır. Sosyalizm de ise sınıf üstünlükleri bulunmaktadır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 104 Cevapları
SORU:Devletçilik ilkesi, bireysel girişim ile devlet planlaması arasındaki dengeyi nasıl kurmuştur?
CEVAP:Devletçilik ilkesi, Atatürk ilke ve inkılapları arasında yer almaktadır. Devletçilik,  devlet değerlerinin, kurumlarının ve kavramlarının korunması ve yaşatılması anlamına gelmektedir. Bireysel girişim ile devlet planlaması arasındaki dengeyi kurmak için devletçilik ilkesi ön plana çıkmaktadır.
Devletçilik ilkesi bireysel girişimin teşvik edilmesini sağlayarak kaynakların devlet çıkarlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Böylece devletin kaynaklarının tasarruf planlaması teşvik paketleri sayesinde bireysel girişimin de gerçekleştirilmesiyle korunmakta ve geliştirilmektedir.
Ülkenin ekonomik olarak kalkınması, gelişmesi için kaynakların doğru kullanılması gerekir. Bunun için devlet iç politikalarının devletçilik ilkesine göre düzenlenmesi de gerekir.

SORU:Laiklik ilkesinin günümüz Türkiyesi’nde toplumsal hayata yansımaları nasıldır? Açıklayınız
CEVAP: Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak uygulanmaktadır. Laiklik ülkemizde de cumhuriyetin ilanından sonra uygulanmaya başlayarak 1937 yılında anayasada da yerini almıştır. Laiklik ilkesinin günlük hayatımıza da etkileri vardır.
Laiklik sayesinde modern ve çağdaş bir eğitimin gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Laiklik sayesinde din ve vicdan özgürlüğüne bağlı olarak inanç özgürlüğü yaşanmaktadır. Laikli sayesinde dinin siyasete dahil olması engellenmektedir. Siyasetin de din üzerinde tahakküm kurması engellenmektedir. Laiklik, dinin devlete, devletin dine karışmaması anlamına gelir.
Atatürk ilke ve inkılapları modern ve çağdaş bir cumhuriyet düzeninin oluşmasında etkili olmuştur. İlke ve inkılaplar anayasaya göre korunmaktadır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 105 Cevapları
SORU:İnkılapçılık ilkesi, Atatürkçü düşünce sistemine nasıl bir özellik kazandırmıştır?

CEVAP:Atatürkçü Düşünce Sistemi, aklın ve bilimin öncelendiği modern ve çağdaş bir dünya algısını oluşturmaya yönelik bir düşünce sistemi olarak inkılapçı anlayıştan çok etkilenmiştir. İnkılapçı anlayış bir ilke olarak modern ve çağdaş bir dünya için eğitimden, kültüre, sosyal hayattan siyasi hayata kadar her alanda etkili olmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra yaşanan süreç de buna uygun olmuştur.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 106 Cevapları
SORU:Çağdaş bir devletin varolabilmesi için gereken en temel kurum ve kavramlar neler olmalıdır?
CEVAP: Çağdaş bir devletin var olabilmesi için eğitim kurumlarının, hukuk kurumlarının, güvenlik kurumlarının ve aile kurumunun olması gerekir. Bununla beraber temel kavramlar olarak adalet, hukuk, hoşgörü, merhamet, ahlak, kültür, din, dil gibi kavramların yaşatılması gerekir. Temel kurum ve kavramların varlığı ve korunması çok önemlidir. Neslin emniyeti ve devletin köklü olması da bu sayede sağlanır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107 Cevapları
SORU:Demokratik yönetimin egemen olduğu ülkelerde saltanat kurumunun varlığının devam etmesi mümkün müdür?
CEVAP: Mümkün değildir.

SORU:Atatürk’ün Ankara’yı başkent yaparak ulaşmak istediği amaca uygun başka girişimleri de var mıdır?


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 109 Cevapları
SORU:Halifeliğin kaldırılmasının İslam dünyasındaki yankıları neler olmuştur?
CEVAP: Halifelik, İslam aleminde ümmetin birliğini ve beraberliğini sağlayan siyasi bir müessese olarak bilinmektedir. Halifelik Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Osmanlılar eliyle yakın tarihe kadar varlığını korumuştur. Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte hilafet de kaldırılmıştır.
Halifetin kaldırılmasının İslam dünyasında yankıları da olmuştur. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte ümmet başsız kalmıştır. İslam siyasi birliği dağılmıştır. Müslüman devletler tek başına bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlamıştır. Müslümanlar devletler arasında yardımlaşma ve dayanışma kesilmiştir.
Halifelik kaldırıldıktan sonra bir daha başka bir ülkede yeniden tesis edilmemiştir. Hilafetin son temsilcisi olarak Osmanlı Devleti bilinse de hilafet cumhuriyetin ilanından sonra kaldırılmıştır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 111 Cevapları

SORU:Kanun-ı Esasi ile Cumhuriyet Dönemi anayasaların temel farkları nelerdir?

SORU:1921 ve 1924 Anayasalarının ilk üç maddesine bakarak yeni kurulan Türkiye Devleti’nin yapısında ne gibi bir değişiklik gözlemlenmektedir?Tartışınız.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 112 Cevapları
SORU:Zaman içerisinde hukuk kurallarının değiştirilmesi gerekli midir? Tartışınız.
CEVAP: Hukuk kurallarının değişmesi toplumun değişmesi anlamına gelir. Toplumda hukuk kuralları kültürel birikim ve dini inançlar gereğince gerçekleştirilmektedir. Modern ve çağdaş toplumlarda tarihte edinilen tecrübe ile farklı kültürlerin etkisinde kalınarak hukuk yenilikleri yapılmaktadır.
Zaman içerisinde hukuk kurallarının değişmesi gereklidir. Çünkü toplumda her neslin ihtiyaçlarının farklı olması, bilim ve tekniğin gelişmesi, kültür etkileşimlerinin artması hukuku da yakından ilgilendirmektedir. Hukukun değişmesi suçun azalıp artması, aile ve toplum ihtiyaçlarının farklılaşması gibi nedenlere bağlıdır.

Böylece anayasalarda ceza hukuku, medeni hukuk gibi hakların ve yasakların zamanla değişmesi de söz konusu olmaktadır. Hukuk güncelliğini korumak zorundadır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 114 Cevapları
SORU:1. Toplumun eğitim anlayışının değişmesinin o topluma etkileri nelerdir?
Eğitim Sisteminin değişmesi toplumları doğrudan etkiler. Çağdaş bir ortamda yapılan eğitimler elbetteki  çağdaş bireyler yetiştirecektir.
SORU:2. Bir toplumun sanat anlayışı, devlet politikalarıyla değişebilir mi?
CEVAP: Elbette değişir ama Devletin o politikası sona erince halkın sanat anlayışı yine kendine özgü gelişmeye devam eder.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 116 Cevapları
SORU:Türklerin tarih boyunca farklı alfabeler kullanmasının sebebi ne olabilir?
CEVAP: Farklı bölgelerde yaşayıp farklı kültürlerle etkileşimde olmaları ve yeniliğe açık olmalarıdır. Bir diğer sebebi de din değiştirmellridir


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 118 Cevapları
SORU:Bir dilin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması, sizce devletin mi yoksa toplumun mu görevidir?
CEVAP: Her ikisininde görevidir. Toplum bunu tek başına yapamaz ama devletin teşviki ve açtığı eğitim kurumları ile bunu başarabilir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 120 Cevapları
SORU:Sporun toplumsal hayatı etkileyen yanları neler olabilir?
CEVAP: Birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir. Güçlü rekabetçi bireyler yetiştirir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 121 Cevapları
SORU:Yönetim biçiminin değişimi ile toplumsal yaşamdaki değişimler arasındaki ilişkiyi araştırınız. ?
CEVAP: Yönetim biçimi toplumsal yaşamdaki değişmeyi etkiler. Demokratik toplumlardaki halklar kendilerini daha rahar ifade edebilirler.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 122 Cevapları
SORU:Osmanlı’da II.Mahmut döneminde fes, cumhuriyet döneminde ise şapka giyilmesi ile ilgili yapılan düzenlemelere gösterilen tepkilerin sebepleri neler olabilir?
CEVAP:Toplumlar bazı değişiklileri kabul etmekte zorlanırlar. Hele de bu yukarıdan dayatma ile gelirse. Veya bu değişikliklerin sebebini tam olarak anlamayabilirler. bunun için olabilir.
SORU:Devletin inançlar karşısındaki tutumu nasıl olmalıdır? Tartışınız
CEVAP:Devletin inançlar karşısında tutumu özgürlüklerden yana olmalıdır. İnanç özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği kapsamında devlet tarafsız bir tutum ortaya koyarak, herkesin inancını en iyi şekilde yaşaması, haklarının korunması için kurumlar kurulmalıdır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 123 Cevapları
SORU:Günümüzde hala miladî takvim dışında takvim kullanan toplumlar var mıdır? Bu toplumlar, dünya ile uyumu nasıl sağlamaktadır?
CEVAP:Vardır sanırım. Hem kendi takvimlerini hemde Miladi takvimi bir arda kullanarak bu durumu aşabilirler.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 124 Cevapları
SORU:Atatürk’e verilmesi tasarlanan diğer soyadlarını araştırınız.
Atatürk’e verilmesi tasarlanan soyadları şu şekildedir:
*Etel-Etil: Attila’nın adının orijinal söylenişidir. Büyük nehir, ırmak demektir.
*Etelalp: Altay dilinde büyük kahraman anlamına geliyor.
*Korkut: Korkusuz, yavuz, heybetli demektir.
*Arız: Türk kahramanlarından Alp Arız’dan esinlenerek önerilmiş demektir.
*Ulaş: Bir Türk kahramanı Ulaş oğlu Salur Kazan’ın ismidir.
*Yazır: Türk kahramanı Yağlıkçı oğlu Yazır’ın ismidir.
*Emen: Türk kahramanı Ucen oğlu Emen Beg’in ismidir.
*Çoğaş: Güneş, ışık anlamına geliyor.
*Salır: Türk kahramanlarından birinin adıdır.
*Begit: Sağlam, kavi anlamına geliyor.
*Ergin: İrfan sahibi, mütekamil demektir.
*Tokuş: Türk kahramanı adı: Ertokuş-Cengaver anlamına gelir.
*Beşe: Mümtaz, seçkin anlamına geliyor.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 125 Cevapları
SORU:Cumhuriyetin ilk yıllarında planlı ekonomi uygulamasının nedenleri ne olabilir? Araştırınız.
CEVAP:Sermaye sıkıntısı çekiliyor olmasıdır. Zira savaştan yeni çıkılmış ve yatırım yapacak çok sayıda insan olmadığı için Önemli yatırımları devlet yapmıştır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126 Cevapları
SORU:Sizce Misak-ı İktisadi, neden Misak-ı Millî’nin tamamlayıcısıdır?
CEVAP:Misak-ı milli milli and demektir. Ülkenin kalkınması için yapılması gerekenler kurgulanmıştır. Bunun bir parçası da Misakı iktisadidir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 127 Cevapları
SORU:Cumhuriyet Dönemi’nde sanayi, neden özel sektör değil de devlet yatırımları şeklinde  gerçekleşmiştir?
CEVAP:Zira savaştan yeni çıkılmış ve yatırım yapacak çok sayıda insan olmadığı için Önemli yatırımları devlet yapmıştır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 129 Cevapları
SORU:Ulaşımdaki gelişmişlik toplumsal kalkınmanın göstergesi midir? Açıklayınız.
CEVAP:Elbette. Zira gelişmiş toplumlar insanların her türlü ihtiyacını gidermek için uğraşmışlardır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 130 Cevapları
SORU:Toplumsal konularda ilerleme sağlanabilmesi için ne gibi ilke ve hedeflere ihtiyaç olabilir?
CEVAP: Çağdaş Dünya düzenini bilmeye ve inkılapçılık anlayışına ihtiyaç vardır.
SORU:Atatürkçü düşünce sisteminin modern Türkiye’nin oluşumuna etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Tartışınız.
CEVAP: Atatürkçü düşünce sistemi, bir milletin kendi tarihi birikimiyle çağdaş dünyaya uyum sağlama sürecini öngören bir sistem olarak bilinmektedir. Atatürkçü düşünce sistemi sayesinde kendi köklerinden kuvvet alan çağdaş ve modern bir hayatın yaşanması mümkündür.

Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal, kendi düşünce sisteminin temellerini de atmıştır. Kendi köklerinden tarihi bir misyon edinen Türk milleti, çağdaş ve modern yaşamak için dünyaya uyum sağlamak adına devrimleri benimsemiş ve hayatında uygulamaya başlamıştır. Böylece yeni kurulan bir devletin çağdaş ve modern bir yönetim ve hayat tarzıyla yönetilmesi ve yaşaması mümkün olmuştur.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 133 Cevapları

SORU:
Atatürk’ün yukarıdaki imzalarını inceleyerek yapılan inkılapları söyleyiniz ve bu inkılapların ana fikrini yazınız.
CEVAP: İlk imzadan son imzaya kadar baktığımızda ilk olarak Har inkılabını hemen görürüz. Sonrasında ise Soyad kanunun yapılması dikkatimizi çekmektedir. Bu inkılapların ana fikri Çağdaş ve Muasır medeniyetler seviyesine çıkmaktır.


III. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları
Atatürk 1925 yılı Ağustos ayında Kastamonu’ya doğru bir geziye çıktı. 25 Ağustosta Kastamonu’ya vardı. Bu kente Atatürk daha önce hiç gelmemişti. Büyük kurtarıcıyı ilk kez görecek olan halk heyecanla onu bekliyordu. Atatürk, başında bir şapka ile halkı selamladı. Halk heyecanla karşılık verdi ve bir anda herkes başındaki fesleri yere attı.
Kastamonu, tutucu olmakla tanınmış bir yerdi. Atatürk’ün bu önemli adımı neden orada attığını herkes merak ediyordu. Bunun nedenini soran arkadaşlarına şöyle cevap vermiştir: “Kastamonu ve dolaylarına ilk kez gidiyordum. Halk benim başımda ne görürse onu hemen kabullenecekti. Halbuki örneğin, İzmir’de bu işi yapsaydım, yalnız şapkamı göreceklerdi.” Atatürk halkı ne kadar iyi tanıdığını bu sözleri açıkça göstermektedir.
Ahmet Mumcu, Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, s. 158.
1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
SORU:1. Halkın Atatürk’e sevgisinin yapılan inkılapların uygulanmasına etkileri nedir?
CEVAP: Olumlu yansımış ve onu desteklemişlerdir. Zira insan sevdiği liderleri takip eder ve destekler.
SORU:2. Atatürk’ün şapka inkılabı sırasında Kastamonu’daki tutumu, onun hangi kişisel özellikleri ile ilişkilendirilebilir?
CEVAP: Halkı iyi tanıması ve Halkın nabzını iyi tutan bir lider olmasıdır.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:3. Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu’nun getirdiği kazançlar nelerdir?
CEVAP: Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra birçok alanda devrimler yapılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması da modern ve çağdaş bir Türkiye amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler arasında yer almaktadır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu laiklik kapsamında çalışan bir kanun olmuştur.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, karma eğitimin gerçekleştirilmesi, medreselerin kapatılması, laik, çağdaş ve modern bir eğitim ve öğretim anlayışının yerleşik hale gelmesi gibi kazançlar da getirmiştir. Öğretim birliğinin sağlanması akıl ve bilimin önderliğinde eğitimin gerçekleştirilmesi temelini de oluşturmuştur. Azınlık okullarında da Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinde de Türk öğretmenler görev almaya başlamıştır. En önemli kazanımlardan biri de budur.

SORU:4. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılma nedenleri nelerdir?
CEVAP: * Batıl inancı zayıflatmak,
* İnkılapların kalıcı olmasını sağlamak,
* Eğitimdeki  ikiliğe son vermek,

SORU:5. Türk kadınlarının siyasi, sosyal ve hukuki haklara kavuşmaları hangi düzenlemeler ve kanunlarla oldu?
CEVAP:Türk kadınları, cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra devrimlerin sağladığı kazanımlar sayesinde siyasi, sosyal ve hukuki alanda haklara kavuşarak toplumda kendilerini gösterme hakkı bulmuşlardır. Türk kadınlarının modern ve çağdaş dünya içinde ben de varım demesi birçok devrim kazanımları sayesinde olmuştur.
Türk kadınlarının siyasi, sosyal ve hukuki haklara kavuşmaları, kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi, soyadı kanunu çıkarılması, tevhidi tedrisat kanunu çıkarılması, kılık kıyafet inkılabının yapılması, medeni kanunun kabul edilmesi gibi düzenlemeler ve kanunlar olmuştur. Böylece hem Türk milleti hem de Türk kadını toplumda ve dünya sahnesinde önemli bir yer edinmeye başlamıştır.

SORU:6. Saltanatın kaldırılmasının sebepleri nelerdir?
CEVAP:Saltanatın kaldırılmasının nedenlerini daha önce burada anlatmıştık. Bakabilirsiniz.
SORU:7. Cumhuriyetçilik ile millî egemenlik arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
CEVAP:Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şekli olarak tanımlanmaktadır. Halkın siyasi planda meclisler aracılığıyla ve partilerin işleviyle kendini temsil etmesi ve haklarının sağlanması ile özgürlüklerinin korunması söz konusu olmaktadır. Bunun için milli egemenliğin korunması gerekir. Milli egemenlik, hukukun üstünlüğü gibi değerler demokratik değerlerdir.
Cumhuriyetçilik ile milli egemenlik arasında bir ilişki bulunmaktadır. Cumhuriyetin milletin egemenliğine dayanan bir yönetim anlayışı olması insanların hak ve özgürlüklerinin korunması ve en iyi şekilde temsil edilmesi için milli egemenliğin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Cumhuriyetin kazanımlarını korumak cumhuriyetçiliktir ve milli egemenliğin korunması da cumhuriyetçiliğin gerekliliklerinden biridir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 134 Cevapları
Aşağıdaki tabloya göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız.
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
Saltanatın kaldırılması.
Çok partili hayata geçiş denemeleri
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
Türk Dil Kurumunun açılması
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
Türk Tarih Kurumunun açılması
Şapka Kanunu’nun kabulü
SORU:8. Tabloda verilen inkılaplara baktığınızda hangileri millî bir kimlik oluşturmak için  yapılmıştır?
CEVAP: Türk Medeni Kanunu’nun kabulü- Türk Dil Kurumunun açılması – Türk Tarih Kurumunun açılması
SORU:9. Tabloda verilen inkılaplara baktığınızda hangileri Türk milletini çağdaş dünyaya uyumlu hâle getirmek için yapılmıştır?
CEVAP: Türk Medeni Kanunu’nun kabulü- Seçme Seçilme ve şapka kanunu
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
10 Atatürk bir konuşmasında: “Ben Ankara’yı hükûmet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk’ün imkânsızı imkân hâline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleri daha çok hangi ilkesi ile ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Halkçılık
E) İnkılâpçılık


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 134 Cevapları
11. Atatürk’ün: “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.” sözü aşağıdaki çalışmalarından hangisiyle ilgilidir?
A) Türk Dil Kurumunun açılması
B) Şapka inkılabı
C) Medreselerin kapatılması
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

12. I. Saltanatın kaldırılması
II. Medeni Kanun’un kabulü
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

13. Saltanatın kaldırılması
Medeni Kanun’un kabulü
İstiklal Marşı’nın kabulü
Halifeliğin kaldırılması
Yukarıda verilen gelişmelere bakıldığında aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?
A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Laiklik
E) Devletçilik

14. Türk kadını aşağıda verilen haklardan hangisine Medeni Kanun’la kavuşmamıştır?
A) Boşanma hakkı
B) Mirastan eşit pay alma hakkı
C) İstediği meslekte çalışma hakkı
D) Seçme seçilme hakkı
E) Çocuğunun velayetini alma hakkı

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasında yer almaz?
A) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi
B) Doğumevlerinin açılması
C) Etfal Hastanesinin açılması
D) Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi kurulması
E) Kızılay Hemşire Okulunun açılması

16. Atatürk’ün: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözü aşağıdaki ilkelerden  hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik

17. Rejim tartışmaları sona ermiştir. Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonuçları arasında yer almaktadır?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Medeni Kanun’un kabulü
E) Halk Fırkasının kurulması

18. Türk kara sularında yük ve yolcu taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verilmesi hangi gelişme sonucunda olmuştur?
A) Medeni Kanun
B) Kabotaj Kanunu
C) Misak-ı İktisadi ilkesi
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu
E) Takrir-i Sükûn Kanunu

19.Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) İnkilapçılık
E) Cumhuriyetçilik

BİTTi- Lütfen sorularınızı yorum bölümünden bizlere bildiriniz.

Leave a Reply