Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 7. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 7. Ünite Cevapları
12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 197 Cevapları

► Askerî Darbe
► Barış Harekâtı
► Beyin göçü
► Çarpık kentleşme
► Garantör ülke
► Gençlik hareketleri
► Gurbetçi
► Muhtıra
► Üçüncü Dünya Ülkeleri
► Yaptırım
► Yumuşama (Detant

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
SORU: Tarihî süreçte Arap toplumları ve İsrail’i çatışmaya iten anlaşmazlığın nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
SORU: 1974’te Türkiye neden Kıbrıs Adası’na bir askerî harekât düzenlemiş olabilir? Araştırınız.
SORU: Ermeni terör örgütü ASALA’nın Türkiye’ye yönelik düzenlediği saldırılar hakkında neler söylenebilir?
SORU: Askerî darbelerin demokrasiye zararları nelerdir? Tartışınız.
SORU: İletişimdeki gelişmelere en somut örnek hangi alanda yaşanmaktadır? Araştırınız.

 

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 198 Cevapları
SORU: 1. İki bloklu bir dünyada “Bağlantısızlık” kavramı siyasi olarak ne anlama geliyor olabilir?
SORU: 2. Yumuşama politikası sizin için ne anlam ifade ediyor? Paylaşınız

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 199 Cevapları
SORU: ABD ve SSCB arasında 1960 sonrasındaki rekabetin dünyada görülen etkileri neler olabilir?
SORU: Yumuşama Dönemi’nde devletlerin izlediği politikalar nasıl bir değişime uğramıştır?
SORU: Belgrad Konferansı sonuç bildirisine bakarak Bağlantısızlar Bloku’nun temel düşüncesini tespit ediniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 200 Cevapları
SORU: 1947 BM’nin paylaşım planı ile 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Arap-İsrail Savaşı haritalarını karşılaştırınız. Farklılıkları tespit ediniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 201 Cevapları
SORU: Kudüs şehrinin Arap-İsrail çatışmasındaki önemini tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 202 Cevapları
SORU: Camp David Antlaşmaları imzalanmasına rağmen Orta Doğu’da bir barış ortamının sağlanamamasının sebepleri neler olabilir?

SORU: İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’da siyasi üstünlüğünü, ABD ve SSCB’ye bırakması, Orta Doğu toplumlarına nasıl bir değişim yaşatmıştır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 203 Cevapları
SORU: İran-Irak Savaşı’nın sonuçlarına baktığınızda iki ülkenin milyon dolarlara varan ekonomik kaybından kimlerin kazançlı çıkmış olabileceğini yorumlayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 204 Cevapları
SORU: 1. Bir devletin komşusu olan devletlerle ilişkilerini yönlendiren konular neler olabilir?
SORU: 2. Bir devlet, terörle mücadelede hangi yöntemleri kullanırsa başarı elde eder?
SORU: Lozan Barış Antlaşması’nda Kıbrıs’ın konumu hakkında kesin bir karar verilmesine rağmen neden 1954’te tekrar bir egemenlik sorunu ortaya çıkmıştır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 205 Cevapları
SORU: Kıbrıs Adası’yla ilgili görüşmelere neden yalnızca İngiltere, Yunanistan ve Türkiye devletleri katılmıştır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 206 Cevapları
SORU: ABD başkanı Türkiye’nin Kıbrıs’a askerî müdahale etmesini neden ve nasıl önlemeye çalışmaktadır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 208 Cevapları
SORU: Yunanistan ve Türkiye NATO’ya üye iki devlet olmalarına rağmen Yunanistan’ın Ege Adalarını silahlandırmak istemesinin nedenini yorumlayınız.
SORU: Kore Savaşı’ndaki Koreli küçük kız Ayla olayını ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda Zeynep  hemşirenin başından geçen küçük Rum kız olayını karşılaştırarak Türklerin savaşta
bile yaşattığı insani değerleri yorumlayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 209 Cevapları
SORU: Kara suları Yunanistan’ın iddiasına göre belirlendiğinde Ege Denizi’nde güç dengesi nasıl değişir? Açıklayınız.
SORU:1913’te Batı Trakya Cumhuriyeti’nin ve 1983’te KKTC’nin kuruluş süreçlerinde benzer olaylar yaşanmış mıdır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 212 Cevapları
Ermeni Meselesi’nde Türkiye ve Ermenistan’ın tarih komisyonu kurulması teklifine yaklaşımları sorun hakkında nasıl bir fikir vermektedir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 213 Cevapları
1. Askerî darbeleri: “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” düşüncesi doğrultusunda yorumlayınız?
2. Köyden kente yapılan yoğun göçler, kent yaşamında neleri değiştirebilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 214 Cevapları
12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Askerî Darbesi’nin demokratik yaşama olumsuz etkileri nelerdir? Kıyaslayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 216 Cevapları
1961 ve 1982 Anayasalarını temel hak ve özgürlükler bakımından karşılaştırınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 217 Cevapları
Almanya’ya giden Türk işçilerin yaşadığı sıkıntıların temel nedenleri nelerdir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 220 Cevapları
Telefonun haberleşme ve kültürel ilişkiler alanındaki rolünü tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 220 Cevapları
Yukarıdaki resimden yola çıkarak askerî darbelerin kişi hak ve özgürlüklerine verdiği zararı yorumlayınız.

 


VII. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 222 Cevapları
Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger, bir basın toplantısı yaparak Kıbrıs gelişmeleriyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur:
“Türklerin Ada’ya çıkarma yapmasından sonraki ilk çalışmalarımız bir Türk-Yunan savaşını önlemek oldu. İkinci işimiz Kıbrıs sorununun anayasal bir düzene oturtulması ihtimalini açık tutmak, üçüncü olarak da çatışmanın daha genişleyerek uluslararası bir durum almasını önlemek idi (…) en gerekli şey de şüphesiz ki ateşkesin sağlanması idi.
Çalışmalarımız sırasında bütün müttefiklerimizle irtibatlı olarak çalıştık. ABD ateşkes sağlanması için uğraşırken İngiltere de ateşkesten sonra tarafları görüşmeye razı etmeye çalıştı. Önce ateşkes sağlanacak ondan sonra İngiltere; Türkiye ve Yunanistan’ı görüşmeye davet edecekti. Tehlike atlatılmıştır, şimdi çözüm bekliyoruz.” Dr. Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih,
s.1072.
1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs sorununa arabuluculuk yapmasındaki amacı nedir?
2. Amerika Birleşik Devletleri’ne göre Kıbrıs sorunundaki tehlike nasıl atlatılmıştır?
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
3. ABD ve SSCB arasında Yumuşama Dönemi’nin başlamasının nedenleri nelerdir?
4. İran-Irak Savaşı’na yol açan nedenler nelerdir?
5. Camp David Antlaşmalarının sonuçlarını açıklayınız.
6. Ermeni terör örgütü ASALA’nın kurulma amacı nedir? Açıklayınız.
7. Türkiye’de 1960’lardan itibaren giderek artan iç göçlerin topluma etkileri nelerdir?
Açıklayınız.

Aşağıdaki tabloya göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız.
8. İç göçler hakkında nasıl bir yargıya varılabilir?
9. Şehirlerde yaşayan insan oranının artması şehir hayatıyla ilgili ne gibi olumsuzluklara yol açmıştır?
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
10. ABD ve SSCB arasında Yumuşama Dönemi’nde yapılan antlaşmalarla nükleer silahların sınırlandırılması amaçlanmıştır. Yine Helsinki Sözleşmesi ile de uluslararası ilişkilerde barış ve iş birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat bütün bunlara rağmen dünyadaki silah üretimi azalmamıştır.
Bu parçadan, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Savaş teknolojisindeki gelişmeler durmuştur.
B) Atom bombası kullanılmaya devam edilmiştir.
C) Kimyasal silahlar önem kazanmıştır.
D) Bazı bölgelerde savaşlar devam etmiştir.
E) ABD ve SSCB dışındaki devletler silah üretmiştir.

11. Bağlantısızlar Bloku aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin sonucunda oluşturulmuştur?
A) Potsdam Konferansı
B) Yalta Konferansı
C) Tahran Konferansı
D) Moskova Konferansı
E) Bandung Konferansı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 223 Cevapları
I-1948 Arap-İsrail Savaşı
II-1967 Arap-İsrail Savaşı
III-1973 Arap-İsrail Savaşı
12. Yukarıda verilen Arap-İsrail savaşlarından hangileri İsrail’in üstünlüğü ile sona ermiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

13-İsrail’in uluslararası alandan destek alması
İsrail’in Türkiye ile iş birliği yapması
Arap ülkeleri arasında birliğin olmaması
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Arap-İsrail Savaşlarında Arapların başarısız 
olmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

14. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmamıştır?
A) Kıbrıs Meselesi
B) Ege Adaları
C) Nüfus Mübadelesi
D) Kıta Sahanlığı
E) Hava Kontrol Sahası

15. 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıbrıs sorunu
B) Şiddet ve terör olayları
C) ASALA’nın faaliyetleri
D) Ekonomik sorunlar
E) Demokrat Partinin kurulması

16. “Kanlı Noel” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Ermenilerin Türk diplomatları öldürmesi
B) Kıbrıslı Türklerin öldürülmesi
C) Filistinli Müslümanların öldürülmesi
D) Afganistan’da sivil halkın bombalanması
E) Vietnamlı sivil halkın öldürülmesi

17. Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’a yaptığı askerî müdahaleye, SSCB’nin karşı çıkmasının sebebi nedir?
A) SSCB’nin Kıbrıs’ın NATO üssü olmasından çekinmesi
B) SSCB’nin Kıbrıs’taki Ortodoksları desteklemesi
C) SSCB’nin ABD ile ilişkilerini düzeltmek istemesi
D) SSCB’nin Kıbrıs’ta etkinlik kurmak istemesi
E) ABD Başkanı Johnson’un gönderdiği mektubun etkisi

18. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta barışı ve anayasal düzeni yeniden sağlamak için Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdi. Barış Harekâtı, planlara tam uygun bir şekilde gerçekleştirilerek belirlenen hedeflere ulaşıldı. Durumun Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaşa dönüşmesi tehlikesi karşısında Birleşmiş Milletler taraflara ateşkes çağrısında bulundu. 25 Temmuz 1974’te taraflar Cenevre Konferansı’nda toplandı. Konferansın sonuçsuz kalması üzerine Türkiye 14 Ağustos 1974’te İkinci Barış Harekâtı’na başladı. İkinci Barış Harekâtı ile Lefke, Lefkoşa, Magusa hattı çizildi ve adanın üçte
biri Türk kontrolüne geçince harekât sona erdi.Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye 1960 Londra Antlaşması’na uygun hareket etmiştir.
B) Birleşmiş Milletler Türkiye’yi desteklemiştir.
C) Türk Silahlı Kuvvetleri harekâtı başarıyla tamamlamıştır.
D) Türkiye, askerî seçeneği tek çözüm yolu olarak kabul etmemiştir.
E) Kıbrıs Türklerinin güvenliği sağlanmıştır

 19. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın bir özelliği değildir? 
A) Yürürlüğe girmeden önce halkoyuna sunulmuştur.
B) Yasama, millet meclisi ve senato arasında bölüştürülmüştür.
C) Askerî bir darbe sonucu oluşturulmuştur.
D) Hak ve hürriyetlerde sınırlamalara gidilmiştir.
E) Özerk kuruluşların yapılanmasına izin
verilmemiştir.

Leave a Reply