Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

18 aralık 2016 Asli Öğretmenliğe Geçiş sınavı soruları

18 aralık 2016 Asli Öğretmenliğe Geçiş sınavı soruları
Asli Öğretmenliğe geçmek için yapılan sınavda öğretmenlere 100 adet soru soruldu. Bunlarda 5 tanesi Atatürk ilke ve inkılapları dersinden geldi. Biliyorsunuz tarih derslerinden soruları seçerek sizlere word formatında sunuyoruz.
Asli Öğretmenlik sınavında hangi konulardan sorular çıktı derseniz ? cevabımız şu şekilde olacaktır.

Asli Öğretmenlik sınavı Konuları
657 ve 4483 sayılı kanunlar:  15 soru
Bakanlık teşkilatı , Görevleri ve mevzuat : 30 Soru
Öğretmenlik uygulamaları : 50 Soru
TC. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük : 5 Soru

Tüm sınav Sorularını indirmek için TIKLAYINIZ

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavında Çıkan İnkılap Tarihi Soruları
96. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Sivas Kongresi’nin toplanması
B) Tekâlifimilliye Emirleri’nin çıkarılması
C) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
D) Misakımillî kararlarının kabul edilmesi

 

 
97. Millî Mücadele tarihimizde “Dumlupınar Meydan Savaşı” olarak da bilinen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkomutanlık
B) Sakarya
C) I. İnönü
D) II. İnönü

 

 

98. Atatürk’ün vefatı sırasında başbakanlık görevinde bulunan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhalik Renda
B) Cemal Gürsel
C) İsmet İnönü
D) Celâl Bayar

 

 

99. Aşağıdakilerden hangisi Halifelik ile birlikte kaldırılmıştır?
A) Düyûnuumumiye İdaresi
B) Erkan-ı Harbiye Vekâleti
C) Osmanlı Saltanatı
D) Darülfünun

 
100-9 Şubat 1934 tarihli Balkan Antantı hangi şehirde imzalanmıştır?
A) Bükreş
B) Ankara
C) Atina
D) Paris

 

 

Leave a Reply