Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

KPSS Tarih 18.Yüzyılda osmanlı devleti’ndeki değişim ve ıslahatlar

---

KPSS Tarih 18.Yüzyılda osmanlı devleti’ndeki değişim ve ıslahatlar

---
 1. Yüzyılda osmanlı devleti’ndeki değişim ve ıslahatlar

OSMANLI DEVLETİ’NDE DEĞIŞIM VE ISLAHATLAR

Osmanlı Devletinde Yönetim

 • Divan-ı Hümayun, Osmanlı devlet mekanizmasının temeliydi.
 • Divan-ı Hümayun’daki toplantılar padişah ve Kubbealtı vezirleri denilen devlet adamlarının katılımlarıyla yapılıyordu.
 • Fatih’ten itibaren padişahlar Divan-ı Hümayun başkanlığını fiilen veziriazamlara bıraktılar.
 • Sokullu Mehmet Paşa’dan itibaren de veziriazamlar devlet yönetiminde birinci derece etkili olmaya başladılar.
 • Divan-ı Hümayun toplantıları 16. yüzyıldan itibaren haftada dört güne, 17. yüzyıldan itibaren de haftada iki güne

Babı Ali’nin Oluşumu

 • yüzyıla gelindiğinde Divan-ı Hümayun toplantıları üç ayda bir yapılmaya başlandı ve önemini kaybetti. Kubbealtı vezirliği ve Divan-ı Hümayun kaldırıldı.
 • Kubbealtı vezirleri yerine vekiller heyeti oluşturuldu.
 • Devlet işlerinin görüşüldüğü toplantılar, veziriazamların ve sadrazamların oturduğu konaklarda yapılmaya başlandı.
 • Şeyhülislamlar da vekiller heyetine girerek yönetimde etkili oldular.
 • Veziriazam konakları, Babıali (yüksek kapı) adını alarak devlet yönetiminin merkezi haline geldi.
 • Veziriazam başkanlığında Babıali’de yapılan toplantılara, toplantının konusuna göre şeyhülislam, yeniçeri ağası, kadıasker, reisülküttab, defterdar, nişancı ve İstanbul kadısı katılırlardı.
 • Mahmut döneminde divan toplantıları haftanın bir günü şeyhülislam konağ’ında, bir günü de veziriazam konağında olmak üzere haftada iki kere toplanacak şekilde düzenlendi.
 • yüzyılda Babıalrnin yapısı yeniden düzenlendi. Veziriazamlık başvekâlete dönüştürüldü.
 • Hariciye, Mülkiye ve Maliye Nazırlığı gibi nazırlıklar kurularak bugünkü bakanlar kurulunun temeli atıldı.
---

Reisülküttâb

---
 • yüzyılda Babıali’nin yönetimde etli hale gelmesiyle Nişancı’ya bağlı olarak çalışan Reisülküttab’ın önemi artmıştır.
 • Devletlerarası ilişkilerde diplomasinin öneminin artmasıyla Reisülküttab, devletin dış ilişkilerini yürütmeye başlamıştır.
 • Daha sonra bu makam, Dışişleri Bakanlığı’na dönüştürülmüştür.

Taşra Teşkilatı

 • yüzyılda tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’nde pek çok aksaklığın yaşanmasına neden oldu.
 • yüzyıla kadar devlet vergilen toplanması işini açık adıma ile mültezim denen kişilere kiralıyordu.
 • Bu yüzyıldan itibaren bu uygulamadan vazgeçilerek vergi kaynaklarının hayat boyu kiralandığı malikâne sistemine geçilmiştir. Ancak, Istanbul’da oturan malikâne sahipleri, malikânelerini mültezimler yolu ile idare etmeye başladılar.
 • Mültezimler, bu topraklara yerleşmiş olan ayanlardı.
 • Mültezimler, zamanlar bu toprakları ellerine geçirdiler. Daha sonra, mütesellimlik, voyvodalık ve muhassıllık gibi görevlerle yönetimde ve orduda etkili duruma geldiler.

İkyanlık

 • Osmanlı Devleti’nde şehirlerde ve taşrada yaşayan zengin ve itibarlı zümreye âyan ve eşraf denilirdi.
 • Ayanlar vergilerin belirlenmesi ve toplanmasında görevlilere yardımcı olurdu.
 • yüzyılda güçlenen ayanlar, savaşlarda devlete para ve asker yardımında da bulundular.
 • Ayanlar, Rumeli, Anadolu ve Arap eyaletlerinde hanedanlık kurmuşlardı.
 • Devlet tarafından ayanıvilayet olarak tanındılar.
 • Kendi aralarındaki mücadeleler ve halk üzerinde kurdukları baskıdan ötürü 1786 yılında güçleri kırıldıysa da 1787 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları’nda yardımlarına ihtiyaç duyuldu.
 • 1808 yılında II. Mahmut, ayanlarla yaptığı Senedi İttifalda onları resmen tanımış oldu.
 • ikyanların siyasi ve toplumsal hayattaki etkisi Tanzimat dönemine kadar devam etti.

Bozulan Ekonomi ve Alınan Tedbirler

 • Devletin uzun süren savaşlara girmesi ve bu savaşlarda yenilgiler alması ekonomiyi iyice sarstı.
 • Devlet, esham adıyla iç borçlanma yoluna gitti. 1775 yılında bir nevi hazine bonosu sayılabilecek esham uygulaması, pay ve gelir ortaklığına dayanıyordu.
 • Esham uygulaması, kağıt paraya geçişin ilk aşaması sayılabilir.
 • Devlet bütçe açığını kapatmak için yeni vergiler koydu.
 1. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLIKLERI
 2. Yüzyıl Islahatları

Kültürel ve Ekonomik Islahatlar

 • 1727’de ilk Türk matbaası kuruldu.
 • Kütüphaneler açıldı.
 • Avrupa’dan kitaplar tercüme edildi.
 • Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
 • Kumaş ve kağıt fabrikaları kuruldu.
 • Istanbul’da çiçek aşısı yapıldı.
 • Mimaride barok ve rokoko tarzı yaygınlaştı.
 • Devlet, esham adıyla iç borçlanmaya gidildi.

Askeri Islahatlar

 • Avrupa’dan askeri ve teknolojik alanda danışmanlar getirildi.
 • Mühendishânei Berri Hümâyun ve Mühendishânei Bahri Hümâyun okulları açıldı.
 • Askeri alanda Sürat Topçuları ocağı ve Humbaracı Ocağı açıldı.
 • Nizam-ı Cedit Ordusu

İdâri Islahatlar

 • Divan-ı Hümâyun ve Kubbealtı vezirliği kaldırıldı.
 • Avrupa’da geçici ve daimi vezirlikler kuruldu.
 • Sadrazam konağı, Bab-ı Ali adıyla önem kazandı.
 • Şeyhülislam divana alındı.
 • Reisülüküttab ve kalemiye etkin hale getirildi.
 • Taşra teşkilatında tımar sistemi bozuldu.
 • Ayanlık ve malikane sistemi önem kazandı.
---

Islahatların Başarısız Olma Sebepleri / Yaşanan Olumsuzluklar

---
 • Islahatlar, padişah ve bazı devlet adamlarınca yürütüldü.
 • Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamadı.
 • Yöneticilerin bir kısmının eğlenceye yönelmesi
 • Savaşlarda elde edilen başarısızlıklar
 • Islahatlardan rahatsız olana çevrelerin ve dış devletlerin halkı kışkırtmaları
 • Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanlarının çıkması
 1. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri
 • Batı kültürü Osmanlı yöneticileri arasında yaygınlaştı.
 • Avrupa tarzında giyinmek, eğlenceler düzenlemek ve yaşam tarzını benimsemek moda oldu.
 • yüzyılda Avrupa’yla kurulan siyasi ve askeri ilişkiler Osmanlı toplumunu etkilemeye başladı.
 • Avrupa’dan getirilen danışmanlar aracılığıyla Batı kültürü özellikle devlet yöneticileri arasında hızla yayıldı.
 • Avrupa’ya gönderilen öğrenciler Batı kültürünü Osmanlı toplumuna taşıdılar.
 • Aynı dönemde Avrupa’da özellikle Fransız kadınlar arasında Osmanlı modası yaygınlaştı.
 • Minyatür ve şiir alanında önemli gelişmeler oldu.
 • Levni minyatürleriyle, Şeyh Galip ve Nedim şiirleriyle tanındı.

Islahatlar ve Osmanlı Eğitim Sistemi

 • yüzyılda Avrupa’dan askeri alanda eğitimci ve danışman getirildi.
 • Matbaanın yaygınlaştırıldı.
 • Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
 • Yabancı eserler Türkçeye çevrildi.
 1. Yüzyılda Islahatlar ve Osmanlı Sanatı
 • yüzyıldan sonra Osmanlı sanatı ve mimarisi üzerinde Avrupa’nın etkisi görüldü.
 • Klasik Osmanlı mimarisinin yerini Batı’dan gelen rokoko ve barok tarzı mimari almıştır.
 • Nuru Osmaniye Külliyesi, Laleli Külliyesi, Beylerbeyi Camii, Doğu Bayezit İshak Paşa Sarayı, Koca Ragıp Paşa ve Murat Molla Kütüphaneleri yeni mimari anlayışının özelliklerini taşır.
 • Yüzyılda Türk müziği de Avrupa’yı etkilemiştir. Avrupa mehteri tanımıştır.
 • Mozart ve Beethoven eserlerinde Türk müziğin’ kullanmışlardır.

 

---
4 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir