Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1881’den 1919’a Mustafa Kemal 12 Soruluk Test ve Cevapları

1881’den 1919’a Mustafa Kemal 12 Soruluk Test ve Cevapları

1. Mustafa Kemal’in fikirsel gelişimi ve etkileşimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mustafa Kemal’in Türk İnkılabını başlatmasında Fransız İhtilali’nin etkisi vardır.
B) Eğitim gördüğü batı tarzı askeri okullar fikirlerinde etkili olmuştur.
C) J.J. Rousseau ve Voltaire gibi Fransız aydınlar milliyetçilik ve egemenlik noktasında Mustafa Kemal’i etkilemişlerdir.
D) Döneminde mevcut fikir adamlarından Batıcıların medeniyetçi ve Türklerin milliyetçi görüşlerinden etkilenmiştir.
E) Okul yıllarında okuduğu yazarlar ve etkilendiği fikirleri aynen gerçekleştirmiştir.
2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in askeri görevlerinden biri değildir?
A) Şam’da V. Ordu emrinde göreve başladı.
B) Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.
C) Trablusgarp Savaşı’na katıldı.
D) Hicaz – Yemen Cephesi’nde savaştı.
E) Suriye Cephesi’nde düşman kuvvetlerini durdurdu.

3. Atatürk, ülkenin önemli sanatçıları elini öpmek istedikleri zaman “sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.” demiştir.
Bu bilgilere dayanılarak Atatürk’le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Sanatçıya hak ettiği değeri verdiğine
B) Ekonomik kalkınmaya vurgu yaptığına
C) Barışsever bir devlet adamı olduğuna
D) Ülkenin eğitim sistemini yeni baştan düzenlendiğine
E) Milletine ve vatanına tam bir bağlılık içinde olduğuna

4. Atatürk, yabancıların “Düşmanlarınız kimlerdir?” sorusuna, “Biz kimsenin düşmanı değiliz; yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.” Cevabını vermiştir.
Bu sözler Atatürk’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) İnsanlık idealinin ve insan sevgisinin sembolü olduğunun
B) Savaşı toplumlararası anlaşmazlıklarda bir çözüm yolu olarak gördüğünün
C) Halkın devlet yönetimine katılmasından yana olduğunun
D) Kanun gücünün üstünlüğü düşüncesini öne çıkarmaya çalıştığının
E) Tek partili yönetim anlayışına son vermek istediğinin

5. Mustafa Kemal’in Ömer Naci ile tanışması ve Namık Kemal’in eserlerini ilk defa okumaya başlaması aşağıda eğitim aldığı hangi okulda gerçekleşmiştir?
A) Manastır Askeri İdadisi
B) Şemsi Efendi Okulu
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
E) Harp Akademisi

6. Mustafa Kemal bir konuşmasında “Çok zaman geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu müthiş kasırga, dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık umumi bir harp felaketinin bütün kötülükleri ile bir kere daha karşılaşacak! Bu kanlı, tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir maniaya çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak, bizim için hayati önem taşımaktadır.” demiştir.
Buna göre, Mustafa Kemal’in kişiliği ile ilgili daha çok aşağıdaki hangi yönü vurgulanmıştır?
A) İdealist oluşu
B) Önder oluşu
C) İleri görüşlülüğü
D) İnkılâpçı oluşu
E) Çok yönlü oluşu

7. Mustafa Kemal, Selanikte toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti kongresinde yaptığı konuşmasında; “Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. ” demiştir.
Yukarıdaki sözüne göre Mustafa Kemal’in öncelikle hangi kişisel özelliğine ulaşılabilir?
A) Devletçi oluşuna
B) Demokratik oluşuna
C) İdealist oluşuna
D) Mantıklı oluşuna
E) Halkçı oluşuna

8. Mustafa Kemal Paşa I. TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada “Padişah ve Hilafete değil, İstanbul Hükümeti’ne karşıyız.” görüşünü ön plana çıkarmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
A) Ulusal birlik ve beraberliği korumayı
B) Milli mücadelenin etkinliğini arttırmayı
C) Ulusal mutabakatı sağlamayı
D) Egemenlik anlayışını değiştirmeyi
E) Padişah ve hilafet yanlılarının desteğini sağlamayı

9. “Atatürk’ün yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.” sözü Atatürk’ün aşağıdaki hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır?
A) İdealist oluşunu
B) İnkılâpçılığını
C) Yaratıcı düşüncesini
D) Mantıklı ve gerçekçi oluşunu
E) İleri görüşlülüğünü

10. Mustafa Kemal, Derne ve Tobruk’ta askeri başarılar kazanmıştır.
Mustafa Kemal’in ilk savaş deneyiminde elde ettiği bu başarılar,
I. emperyalizm karşısında mücadele edeceği,
II. dünyanın gelişmiş ordularını yenebileceği,
III. büyük bir askeri yeteneğe sahip olduğu,
gibi durumlardan hangilerinin habercisi olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I ve III

11. Atatürk; Gerektiği zaman bir tek fert gibi yekpare azim ve kararla çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir istikbale layık ve aday olan bir millettir.”sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
A) Vatan sevgisini
B) Ulusal egemenliği
C) Kültür birliğini
D) Azimli olmayı
E) Laik bilinci

12. I. Tam bağımsızlık
II. Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesi
III. Çok partili hayata geçiş
Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürkçü Düşünce sisteminin özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
CEVAPLAR: 1.E 2.D 3.A 4.A 5.A 6.C 7.B 8.D 9.E 10.C 11.D 12.D

Leave a Reply