Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

1881’den 1919’a Mustafa Kemal Ünitesi Testleri ve Cevapları

1881’den 1919’a Mustafa Kemal Ünitesi Testleri ve Cevapları

1. Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi 1876-1877 yıllarında aşağıdakilerden hangisinde üsteğmen rütbesiyle görev yapmıştır?
A) Asakirimilliye Taburu’nda
B) Vakıflar İdaresi’nde
C) Rüsumat İdaresi’nde
D) Selanik Askeri Rüştiyesi’nde
E) Manastır Askeri İdadisi’nde
2. “Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim.”
Mustafa Kemal’in yukarıda anlatılan katılmayı çok istediği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
B) 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi
C) 1911-12 Trablusgarp Savaşı
D) 1912-13 Balkan Savaşları
E) 1915 Çanakkale Savaşı

 

3. Mustafa Kemal, eğitim hayatına ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde başlamıştır?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi’nde
B) Şemsi Efendi Okulu’nda
C) İstanbul Harp Okulu’nda
D) İstanbul Harp Akademisi’nde
E) Manastır Askeri İdadisi’nde

 

4. Mustafa Kemal, yabancı ve Türk yazarlarının eserlerinden etkilenmiş böylece medeniyetçi ve milliyetçi görüşleri ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Buna göre Mustafa Kemal’in daha çok aşağıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
A) Batıcılık – Osmanlıcılık
B) İslamcılık – Osmanlıcılık
C) Batıcılık – Türkçülük
D) İslamcılık – Ademimerkeziyetçilik
E) Turancılık – İslamcılık

 

5. Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları sonrasında 1913’te aşağıdaki görevlerden hangisine getirilmiştir?
A) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı’na
B) Şam’daki 5. Ordu’ya
C) Sofya Ateşemiliterliği’ne
D) 9. Ordu Müfettişliği’ne
E) 16. Kolordu Komutanlığı’na

 

6.I. Derne ve Tobruk Muharebeleri
II. Anafartalar Zaferi
III. Muş ve Bitlis’in kurtarılması
Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in I. Dünya Harbi’nde yer aldığı savaşlardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

7. Mustafa Kemal;
I. Çanakkale Savaşı’na katıldı.
II. Suriye Cephesi’nde savaştı.
III. Kafkas Cephesi’nde görev aldı.
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, III, I
D) II, I, III
E) III, I, II

 

8. Mustafa Kemal’in fikir yapısının şekillenmesinde etkisi olan yazarlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Tevfik Fikret
B) J.J. Rousseau
C) Voltaire
D) Ziya Gökalp
E) Mehmet Akif

 

 9. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra 31 Ekim 1918’de aşağıdaki görevlerden hangisine getirilmiştir?
A) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na
B) Anafartalar Grup Komutanlığı’na
C) 16. Kolordu Komutanlığı’na
D) 7. Ordu Komutanlığı’na
E) 9. Ordu Müfettişliği’ne

 

10. Mustafa Kemal, askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve komutanlar alabilir.” demiştir.
Mustafa Kemal bu emrini, aşağıdaki savaşlardan hangisinde vermiştir?
A) Derne ve Tobruk Muharebesinde
B) Sakarya Meydan Savaşı’nda
C) Çanakkale Savaşı’nda
D) Kafkas Cephesi’nde
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde

 

11. Mustafa Kemal’e göre ……… “Türk milletinin yıllardan beri beklediği ses”ti. O’nun vatan sevgisi ve özgürlükçü düşüncelerinden etkilenmişti.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Celal Nuri
E) Voltaire

 

12. Mustafa Kemal, eski okul arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımıyla aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin Makedonya şubesini açmıştır?
A) İttihat ve Terakki
B) Hürriyet ve İtilaf
C) Vatan ve Hürriyet
D) Müdafayıhukuk
E) Ahrar

 

13. Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde yer almamıştır?
A) Çanakkale Savaşı
B) Kafkas Cephesi
C) Kurtuluş Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı
E) Dömeke Meydan Savaşı

 

14.I. Hareket Ordusu
II. Picardie Manevraları
III. Sofya Ateşemiliterliği
Yukarıdaki gelişmelerde Mustafa Kemal’in görev alış sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, III, I
D) II, I, III
E) III, I, II

1.A 2.A 3.B 4.C 5.C 6.D 7.B 8.E 9.A 10.C 11.A 12.C 13.E 14.A

Leave a Reply