Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi- 2. Dünya Savaşı Testleri-1

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi- 2. Dünya Savaşı Testleri-1
1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın oluşumuna katkı sağladığı söylenemez?
A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yaşanması
B) Totaliter ve baskıcı rejimlerin yaygınlaşması
C) I. Dünya Savaşı sonrası antlaşmalarının kalıcı barışı sağlayamaması
D) Afrika ve Asya uluslarının bağımsızlık istekleri
E) Nazi Almanyası’nın yayılmacı politikaları

2. II. Dünya Savaşı’na katılan aşağıdaki devletlerden hangisinin demokratik bir yönetim anlayışına sahip olduğu söylenebilir?
A) SSCB          B) Japonya          C) Almanya           D) İtalya           E) ABD

 

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Dünya Savaşı yıllarında,
I.   Almanya ile Saldırmazlık Antlaşması imzalaması,
II.  İngiliz Başbakan’ı Churchill ile Adana Konferansı’nı gerçekleştirmesi
III. Almanya’ya krom satışı gerçekleştirmesi
faaliyetlerinden hangileri Müttefik güçlerle ilişkilerinin bozulmasına ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve II          E) I ve III

 

4. Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdaki alanların hangisinde daha çok olumsuz etkilendiği söylenebilir?
A) Eğitim           B) Sağlık           C) Ekonomik          D) Askeri          E) Kültürel

 

5. I. Dünya Savaşı sonrasında galip devletlerin izlediği politikalar Avrupa’da milliyetçi anlayışı güçlendirmiş, jeopolitik dengeyi bozmuş aynı zamanda mağlup devletler üzerinde, milli savunmalarda sınırlama ve ağır tazminat borçları ile baskı meydana gelmiştir. Bu gelişmeler ise Avrupa’yı kısa süre içinde yeniden büyük bir savaşa sürüklemiştir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın çıkışında etkili olduğu söylenemez?
A)    I. Dünya Savaşı sonrası uygulanan politikaların etkisi
B)    Uluslar arası güç dengelerinin bozulması
C)    I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinde milliyetçi duyguların gelişmesi
D)    Ekonomik ve ideolojik gelişmelerin yaşanması
E)     I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarının II. Dünya Savaşı’nın sebeplerini oluşturduğu.

6. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen dünyanın geri kalan ülkelerinde özellikle de sanayileşmiş olanlarda yıkıcı etkiler bırakmıştır.
Buna göre 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Etkilerinin sanayileşmiş ülkelerde daha çok hissedildiği
B) Evrensel sonuçlara sahip bir gelişme gösterdiği
C) Ülkelerin ekonomileri için olumsuz sonuçlar oluşturduğu
D) Büyük ticari işletmelerin oluşumunu hızlandırdığı
E) Ekonomik faaliyetlerin duraksamasına neden olduğu.

 

7. I. Japonya’nın Mançurya’ya saldırması
II. İtalya’nın Etiyopya’yı işgal etmesi
III. Almanya’nın Ren bölgesine asker sokması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. Dünya Savaşı’ndan sonraki silahsızlanma politikalarına duyulan güvenin azalmasına ve Milletler Cemiyeti’nin bir barış güvencesi sağlayamayacağının ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I          B) I ve II          C) I ve III          D) II ve III          E) I, II ve III

8. II. Dünya Savaşı devam ederken Almanların Karadeniz’le Hazar Denizi arasında bulunan Kafkasya petrol yataklarını ele geçirmek için başlatmış oldukları savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stalingrad Savaşı
B) Taronto Savaşı
C) Berezina Savaşı
D) Normandiya Çıkartması
E) Mers-el Kebir Savaşı

9. II. Dünya Savaşı sırasında görülen,
I.   Alman denizaltılarının Amerikan ticaret gemilerini batırması,
II.  Japonların, Pearl Harbour baskınını gerçekleştirmesi
III. Almanya’nın SSCB’ye saldırması
politikalarının hangileri sonucunda ortaya çıkan gelişmeler Mihver grubunun yenilmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II          E) I, II ve III

10. Sovyetler Birliği’nin etkisi ile sosyalist yönetimler Doğu Avrupa’ya yayılarak güçlenmiştir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde sosyalist yönetim kurulmamıştır?
A) Belçika          B) Macaristan          C) Romanya           D) Çekoslavakya          E) Polonya

11. SSCB’nin II. Dünya Savaşı’ndan galibiyetle çıkmasının ardından Doğu Avrupa’da önemli müttefikler kazanmıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır?
A) Tek kutuplu dünya düzeninin ortaya çıkmasına
B) Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya yakınlaşmasına
C) Komünizm hareketinin gelişip güçlenmesine
D) Bolşeviklerin yönetimden uzaklaştırılmasına
E) Kafkaslarda kalıcı barışın sağlanmasına

 

12. Milletler Cemiyeti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi II. Dünya Savaşı’nın yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Sorunlar karşısında etkin olamaması
B) Dünya barışını korumak için yeterli baskı gücüne sahip olmaması
C) Devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde başarılı olamaması
D) Kurtuluş gayesine yönelik çalışmalarda bulunmaması
E) Üyelerinin çoğunluğunun Avrupa ülkelerinden oluşması

 

13. Japonya’nın Uzakdoğu’da tek güç olma amacıyla Çin’de işgallerde bulunması ve bölgede sayıları gittikçe artan üstler kurması 1937 ile 1941 yılları arasında ABD ile Japonya arasındaki egemenlik mücadelesinin artmasına neden olmuş ve bu durum Japonya’nın Amerikan donanmasına saldırmasıyla savaşa dönüşmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Amerika’nın egemenlik hakları yok sayılmıştır.
B) Japonya Büyük Okyanus’ta üstünlüğü ele geçirmiştir.
C) Japonya’nın askeri faaliyetleri Amerika’nın çıkarlarına aykırıdır
D) Japonya Uzakdoğu’da etkin güç olma hedefindedir.
E) Politik çekişmeler askeri çatışmaları beraberinde getirmiştir.

 

14. 1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra II. Dünya Savaşı’nın çıkışına kadar çekingen bir politika takip eden ve büyük devletler topluluğunun dışında kalan Sovyetler, II. Dünya Savaşı sonrasında dünya siyasetindeki etkinliğini artırmaya yönelik bir politika izlemeye başlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra izlediği politikalardan biri değildir?
A) Yayılmacı devlet anlayışını benimseme
B) Ekonomide liberal anlayışı yerleştirme
C) Balkanlarda etkinliğini artırma
D) Boğazların yönetiminde söz sahibi olma
E) Komünizm rejimini dünyaya yayma
1. D     2. E    3. E     4. C     5. C     6. D     7. E     8. A     9. E     10. A     11. C     12. E    13. B     14. B

 

Leave a Reply