Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi -2. Dünya Savaşı Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

2. Dünya Savaşı Ünitesi Test Soruları ve Cevapları
1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki durumu, gerek Müttefiklerin gerekse Mihver Grubu’nun Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak ve Türkiye’nin ise bu baskılara karşı başarılı bir şekilde direnmesi şeklinde gelişmiştir.
Türkiye’nin savaşa sokulmak istenmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisi öncelikle etkili olmuştur?
A) Ekonomik potansiyeli
B) Nüfus yapısı
C) Hammadde kaynakları
D) Stratejik konumu
E) Askeri gücü

2. II. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinin Alman işgalinden kurtarılması Müttefik kuvvetlerden çok yerel direnişçilerin çalışmalarıyla olmuştur?
A) Fransa
B) Belçika
C) Yunanistan
D) Yugoslavya
E) Romanya

 

3. ABD’nin II. Dünya Savaşı’na dahil olmasıyla Almanya’nın saldırganlığına karşı denge oluşturan müttefikler yavaş yavaş deniz ve hava savaşlarında üstünlüğü ele geçirmiş, Normandiya çıkartmasıyla da II. Cepheyi açarak Almanya’nın kara savaşlarında da yenilgi sürecini başlatmışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Soğuk savaş süreci başlamıştır.
B) Almanya’nın politik gücü tamamen sona ermiştir.
C) ABD tüm cephelerde başarılı olmuştur
D) Amerika dünyanın süper gücü haline gelmiştir
E) Zinde bir gücün varlığı savaşın seyrini değiştirmiştir.

 

4. Türkiye, II. Dünya Savaşı’na aktif olarak katılmamasına rağmen büyük bir ekonomik darboğaza girmiştir.
Bu durumun yaşanmasında,
I.   genç nüfusun silah altına alınması,
II.  ihracatın azalması,
III. tüketimde kısıtlamaya gidilmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden sözedilebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

 

5. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru dünya barışını sağlamak amacıyla çok sayıda devletin katılımıyla Birleşmiş Milletler teşkilatı kurulmuş ancak sadece ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’e veto hakkı verilmiştir.
Bu durum,
I.   bağımsız devlet,
II.  devletlerin eşitliği,
III. sosyal devlet
anlayışlarından hangilerine aykırıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

6. II. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Türkiye tarafsız olduğunu açıklamış, ancak, 1945’te Müttefiklerin savaşı kazanacağı kesinleşince Türkiye Mihver Grubu’na savaş ilan etmiştir.
Türkiye’nin bu tutumu savaş sonrasında kendisine nasıl bir fayda sağlamıştır?
A) Yeni toprak kazanma
B) Rejimini tüm dünyaya yayma
C) Uluslar arası organizasyonlara girişini kolaylaştırma
D) Boğazlar komisyonunu kaldırma
E) Sovyet Rusya’dan ekonomik yardım alma

 

7. Türkiye, II. Dünya Savaşı’na askeri anlamda katılmamış olmasına rağmen savaşın etkilerini derinden yaşamıştır. Türkiye bir yandan başını Almanya’nın çektiği Mihver devletleri diğer yandan da Müttefikler arasında bir denge politikası sürdürmeye çalışmıştır.
Bu bilgiye göre Türkiye’nin temel politikasının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Almanya ile yakınlaşmak
B) Müttefik devletlerin koruyuculuğu altına girmek
C) NATO’nun genişlemesini sağlamak
D) II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını korumak
E) Batı’nın desteği ile Musul’u kendi topraklarına katmak.

 

8. II. Dünya Savaşı’nda Sovyet Rusya’nın tehdidinden çekinen Türkiye, İngilizlerin Alman işgalindeki Yunanistan’a asker çıkarmasından hoşnut olmuş, ayrıca Yunanistan’la işbirliğinin önünü açmak için 12 Ada üzerinde hiçbir hak talebinde bulunmadığını bildirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye toprak bütünlüğünden taviz vermiştir
B) Türkiye Batı’dan gelebilecek tehditten çekinmiştir.
C) Türkiye, uluslar arası güç dengelerini dikkate almıştır
D) Almanya’nın işgal gücünde zayıflama olmuştur
E) Balkanlardaki güç dengesinde değişiklik olmuştur.

 

9. II. Dünya Savaşı sürecinde stratejik konumu nedeniyle iki blok tarafından da savaşa kendi yanlarında girmesi için baskı altına alınan Türkiye, kuzey yöndeki Rusya’nın ve batısındaki Almanya’nın tehdidi altına girmemek için tarafsız kalmaya çalışmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türkiye’nin coğrafi konumu dış politikası üzerinde belirleyici olmuştur
B) Türkiye savaşa dahil olmamıştır
C) Türkiye’nin politikaları, devletlerin siyasi yapılarını etkilemiştir
D) Türkiye toprak bütünlüğünü tek başına koruyamamaktadır
E) Devletler politikalarını Türkiye’nin tutumuna göre belirlemiştir

 

10. Türkiye’nin 1933’te başlattığı planlı kalkınma hamleleri II. Dünya Savaşı’nın çıkması ile zarar görmüş, ihracatın durma seviyesine gelmesiyle de bayındırlık ve sanayi kollarında ihtiyaç duyduğu malları ithal edemez duruma gelmiştir.
Bu gelişmelerin sonuçları arasında,
I.   dış ticaret açığının ortaya çıkması,
II.  tarım üretim mallarında fiyat artışlarının görülmesi,
III. memleket kalkınmasının zarar görmesi
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

11. Türkiye Cumhuriyeti 1930’lu yıllarda öncelikle aşağıdaki devletlerin hangisinin saldırgan politikalarından çekinerek güvenlik sistemini çeşitlendirip güçlendirmiştir?
A) ABD
B) İngiltere
C) SSCB
D) Fransa
E) İtalya
1. D    2. D    3. E    4. C   5. B    6. C    7. D    8. C    9. A    10. D    11. E

One Response

Leave a Reply