Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

24 Kasım 2016 TEOG İnkılap Tarihi Çıkmış Soruları

24 Kasım 2016 TEOG İnkılap Tarihi Çıkmış Soruları

1.Atatürk’ün çocukluk döneminde Selanik’te fark- lı inanç ve milletler bir arada aşamaktaydı.
Bu bilgide Selanik şehrinin,
I.Dinî
II.İktisadi
III.Askerî
IV.Sosyal
özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır?
A) I ve II
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) II ve IV.

2.Mustafa Kemal, Şemsi Efendi Mektebinden sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesine devam etmiştir. Ancak daha sonra kendi iradesi ile Askerî Rüştiye sınavlarına girmiş ve başarılı olmuştur.
Bu bilgi Mustafa Kemal’in, aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilir?
A) Karar alma ve uygulamasına
B)Çevresinin etkisinde kalmasına
C)Ülkesinin geleceğini düşünmesine
D)Başkalarının fikirlerine saygı göstermesine

 

3.Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909’da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: “Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır…”
Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır?
A)Ordu mensupları cemiyette aktif görev almalıdır.
B)İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri ordu komutanlarından atanmalıdır.
C)İttihat ve Terakki Cemiyeti kapatılmalıdır.
D)Ordu ve siyaset birbirinden ayrılmalıdır.

4.Mustafa Kemal’in yaşadığı şehirler ve bu şehirlerdeki bazı faaliyetleri aşağıda verilmiştir.
Selanik: Buradaki zengin kültürel birikimden faydalanmış, kente ulaşan yayınları takip etmiştir.
Manastır: Bu şehirde Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış; onların hürriyet, özgürlük, cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir.
İstanbul: Burada ülke sorunları üzerine arkadaşlarıyla toplantılar yapmış, günlük gazeteleri takip etmiştir.
Sofya: Bu şehirde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşmüş, bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal bu şehirlerin hangisinde diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur?
A) Selanik
B) Manastır
C)İstanbul
D)Sofya

5.Yarbay Mustafa Kemal, 2 Şubat 1915’te 19. Tümen Komutanlığına atanmış ve bu tümenle düşmanın iki büyük saldırısını başarısızlığa uğratmıştı. Böylece Çanakkale’de İtilaf Devletleri’nin bozguna uğramasında büyük bir rol üstlenmişti.
Mustafa Kemal’in bu görevde kazandığı tecrübe Millî Mücadele liderliğinde ona hangi açıdan katkı sağlamıştır?
A)Başarılı bir dış politika yürütmek
B)Ülke ekonomisini güçlendirmek
C)Orduyu savaşta iyi yönetmek
D)Kültürel yenilikler yapmak

6.Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı önce- sinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalardan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir?A)Kapitülasyonları kaldırmaya çalışması
B)Bazı devletlerle ittifak arayışına girmesi
C)Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak istemesi
D)Ordusunu yeniden yapılandırmaya gitmesi

7.Mustafa Kemal’in askerî faaliyetleri ile kişilik özellikleri aşağıdaki tabloda eşleştirilmiştir.

2016-kasim-donemi-teog-sorulariBu tablodaki numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

8.“Kuvayımilliye birlikleri yöresel kuvvetler oldu- ğu için sadece kendi bölgelerinde etkili oluyorlardı.” diyen bir kişi, bu kuvvetlerin hangi yönünü eleştirmiştir?
A)Ülke genelini savunamayışlarını
B)Gönüllü halk hareketi oluşlarını
C)Emir komuta zincirine göre hareket etmeyişlerini
D)Askerî disiplinden yoksun oluşlarını

9.

teog-sorulari-ve-cevaplari2
Bu dayanak ve gelişmeler ilişkilendirildiğin- de İtilaf Devletleri ile ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisine ulaşılamaz?
A)İşgal bölgelerinde asayişi sağlamışlardır.
B)Yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır.
C)Osmanlı topraklarını parçalamayı amaçlamışlardır.
D)Osmanlı Devleti’ne karşı ortak hareket etmişlerdir.

10.“… Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.” ATATÜRK
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerin hangisinden ödün verilmesini eleştirmektedir?
A) Çağdaşlık
B) Bağımsızlık
C) Batıcılık
D) Laiklik

11-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarıl-ması için bazı kurtuluş çareleri ortaya atılarak çalışmalar yapılmıştır.
Bu doğrultuda kurulan
-İngiliz Muhipleri
-Wilson Prensipleri
-Kilikyalılar
-Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin amaçları arasında aşağıdaki kurtuluş çarelerinden hangisi yoktur?
A)İngiliz himayesine girmek
B)Amerikan mandasını istemek
C)Topyekûn millî mücadeleye girişmek
D)Bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmak

12.Mustafa Kemal’in şiddetle karşı çıktığı Sevr Barış Antlaşması’nın kararlarından bazıları şunlardır:
-Boğazlar Bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.
-Boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.
Bu kararların,
I.Bağımsızlık
II.Ülke bütünlüğü
III.Egemen devlet
IV.Millî eğitim
anlayışlarından hangilerine aykırı olması, Mustafa Kemal’in antlaşmaya karşı çıkışın da etkili olmuştur?
A) Yalnız II
B) II ve IV.
C) I, II ve III.
D) I, II, III ve IV.

13.Erzurum Kongresi’nin kararlarından bazıları şunlardır:
-Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parça- lanamaz.
-Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
-Manda ve himaye kabul olunamaz.
Kongre’nin bu kararlarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
A)Millî bağımsızlığın kazanılması
B)Toplumsal eşitliğin sağlanması
C)Toprak bütünlüğünün korunması
D)Millî egemenliğin gerçekleştirilmesi

14.Misakımillî’nin kabulü ile millî ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş, her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir.
Buna göre Misakımillî ile
I.Ulusal egemenlik
II.Tam bağımsızlık
III.Vatanın bütünlüğü
IV.Çağdaşlık
anlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenir?
A) Yalnız I
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) III ve IV.

15.Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclis, bu ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.
Bu bilgiye göre meclisin ayaklanmaları önlemede aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir?
A) Eşitlik
B) Bağımsızlık
C) Barışçılık
D) Hukukun üstünlüğü

 

 

16.Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı Mustafa Kemal’in topyekûn mücadele fikrine uygundur?
A)Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.
B)Kilikyalılar Cemiyeti: Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgalini önlemeyi amaçlamıştır.
C)Millî Kongre Cemiyeti: Türklere yönelik gerçek dışı yayınlara belgelerle cevap vermeyi ve millî kuvvetleri bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir.
D)İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir’in Yunanlılar tarafından haksız işgaline karşı silahlı direnişi örgütlemiştir.

17.
-Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
-Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.
-Millî Mücadele’ye karşı yürütülen olumsuz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.
Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yaşanan sorunlara çözüm yolları bulunmuştur.
B)Ortaya çıkan sorunlar mücadeleyi yavaşlatmıştır.
C)Düzenli orduya önem verilmiştir.
D)Pek çok sorunla karşılaşılmıştır.

18.TBMM, Sevr Antlaşması’na şiddetle karşı çıkmış ve bu antlaşmayı yok sayarak tanımadığını ilan etmiştir.
TBMM’nin Sovyetler Birliği ile imzaladığı Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Sovyetlerin Sevr Antlaş- ması konusunda TBMM ile aynı düşüncede olduğunu göstermektedir?
A)Sovyetler Birliği, Batum’un Gürcistan’a bırakılması şartıyla TBMM’nin Gürcistan ve Ermenistan ile imzaladığı antlaşmaları tanıyacaktır.
B)Sovyetler Birliği elinde bulunan bütün esirleri üç ay içerisinde iade edecektir.
C)Taraflar arasında ekonomik ve kültürel ilişki- ler sıklaştırılacaktır.
D)İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.

 

19.Kuvayımilliye birlikleri tek merkezden yönetil- meyen, dağınık halk hareketidir.
Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliyenin bu özelliğini değiştirmeye yönelik bir faaliyettir?
A)Burdur Askerlik Şubesi başkanının, halkı silahlandırarak Kuvayımilliye birliği oluşturmak için izin istemesi
B)Erkan-ı Harp Başkanı Cevat Paşa’nın hazırladığı raporda “Kuvayımilliye kurulmalıdır.” önerisinde bulunması
C)Ali Fuat Paşa’nın, Batı Anadolu Kuvayımilliye Genel Komutanlığına atanması
D)Yörük Ali Efe’nin, Aydın’da ilk Kuvayımilliye birliğini kurması

20-1. İnönü Zaferi’nden sonra Mehmet Akif Ersoy’un Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı, TBMM’de ulusal marş olarak kabul edilmiştir.
Bu durum, TBMM’de aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğine olan inancın güçlendiğini göstermektedir?
A) Demokrasinin
B) Bağımsızlığın
C) Akılcılığın
D) Eşitliğin

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 1. B
 2. A
 3. D
 4. D
 5. C
 6. B
 7. D
 8. A
 9. A
 10. B
 11. C
 12. C
 13. B
 14. C
 15. D
 16. C
 17. A
 18. D
 19. C
 20. B

Leave a Reply