Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi -20.yy Başlarında Dünya Testi ve Cevapları-2

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi -20.yy Başlarında Dünya Testi ve Cevapları-2
1. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin, I. Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında dünya barışını korumak amacıyla gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Küçük Antant’ın yapılması
B) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
C) Locarno Antlaşması’nın imzalanması
D) Birleşmiş Milletlerin oluşturulması
E) Briand-Kellog Paktı’nın yapılması.

2. Türkiye, İtalya’nın Ortadoğu’ya yönelik tehditlerine karşı doğu sınırının güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisine katılmıştır?
A) Milletler Cemiyeti’ne
B) Kellog Paktı’na
C) Balkan Antantı’na
D) Sadabat Paktı’na
E) NATO’ya

3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan barışın uzun sürmeyeceğini kanıtlar nitelikte değildir?
A) Fransa’nın Ren Bölgesi’nde silahlanmasını artırması
B) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
C) Almanya’nın silahlanması
D) İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesi
E) Türkiye’nin Hatay’ı Anavatan’a katması.

4. Kellog Paktı’nın oluşturulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) SSCB’yi siyasi arenada yalnız bırakmak
B) Devletler arası sorunları barış yoluyla çözmek
C) İngiltere’nin Ortadoğu’daki gücünü kırmak
D) Mihver Grubu’na katılımı artırmak
E) Komünist rejimi Batı Bloku’na yaymak

5. Fransa I. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan Versailles (Versay) Antlaşması’nda belirlenen sınırı Almanya’nın kabul etmeyeceğini ve buna karşı harekete geçeceğini düşünüyordu.
Fransa’nın Almanya’ya karşı olan bu güvensizliği aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına
B) Kellog Paktı’nın oluşturulmasına
C) Locarno Antlaşması’nın imzalanmasına
D) Balkan Antantı’nın kurulmasına
E) II. Dünya Savaşı’nın başlamasına.

6. XX. yüzyıl başlarında Sovyet Rusya’nın sosyalizmi yaymak ve ekonomik çıkarları için Türkistan’ı işgali karşısında Türklerin ayaklanarak bağımsızlık için dağlara çıkmasıyla devam eden bağımsızlık mücadelesine Basmacı Hareketi denir.
Aşağıdakilerden hangisi Basmacı Hareketi’nin özelliklerinden birisi değildir?
A) Emperyalizme karşı çıkmıştır
B) Milliyetçi özellikler taşır
C) Ulusal Sosyalist Devrimi savunmuştur
D) Düzensiz ve örgütsüz bir harekettir
E) Enver Paşa’nın yenilgisiyle zayıflayarak önemini kaybetmiştir.

7. 1929’da başlayan ancak etkilerini 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden Dünya Ekonomik Bunalımı, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında da olumsuz etkileri görülmüştür. Türkiye’de bu buhrandan etkilenen ülkeler arasında yer almıştır.
Türkiye’nin dünyada yaşanan bu ekonomik krize karşı aldığı önlemler arasında,
I.   İzmir İktisat Kongresi’ni düzenleyen
II.  İhraç mallarının kalite kontrolüne önem verme
III. Koruyucu gümrük politikasını benimseme tutumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

8. Sovyet Rusya 3 Aralık 1917’de Türkiye’ye yolladığı demeçte; Türkiye’yi parçalayan antlaşmaları Sovyet Rusya’nın tanımadığını ve İstanbul’un Müslümanların elinde kalması gerektiğini belirtmiştir.
Rusya’nın bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)    Osmanlı ile savaşı bitirerek iç sorunları çözümlemek
B)    Avrupa’daki emperyalizme karşı Türk ve Müslümanlarla birlikte hareket etmek
C)    Sovyet Rusya’nın Çarlık Rusyası’ndan farklı olduğunu göstermek
D)    Avrupalı devletlerin Türkiye’yi parçalayıp güçlenmesini önlemek
E)     Türkiye ile yakınlaşıp Ortadoğu petrollerine ulaşmak.

9. Japonya Batı’nın kültür seviyesine ulaşabilmek için 1868’de Meiji Restorasyonu’nu kabul etmiş, hemen hemen her alanda yenilikler yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın bu dönemde yönetim alanında yaptığı yeniliklerdendir?
A) 1817’de ilk gazeteyi yayımlaması
B) Datmiyo denilen derebeylik sistemine son vermesi
C) İlköğretimi zorunlu hale getirmesi
D) Mecburi askerliği uygulaması
E) Demiryolu ulaşımını yaygınlaştırması.

10. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalardan hangisiyle Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’le bağımsız bir Arap Devleti kurulması kararlaştırılmıştır?
A) Sykes – Picot Antlaşması
B) Petersburg Antlaşması
C) St. Jean de Maurenne Antlaşması
D) Mac Mahon Antlaşması
E) Londra Antlaşması

11. Orta Asya Türklerinin bölünerek Cumhuriyetlere ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Asya Türkleri arasında çıkan anlaşmazlıklar
B) Rusların, Orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelelerini zayıflatmak istemesi
C) Gaspıralı İsmail’in çalışmaları
D) Enver Paşa’nın Orta Asya’daki faaliyetleri
E) Orta Asya Türkleri arasında demokrasi düşüncesinin yaygınlaşması.

12. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A) İngiltere
B) Almanya
C) Fransa
D) ABD
E) Rusya

13. 1929’da başlayan ve Kara Perşembe olarak bilinen ekonomik bunalım kısa sürede bütün dünyaya yayılmış ve ülkeleri büyük oranda etkileyerek dünyayı bunalıma sürüklemiştir. Türkiye’de bu bunalımdan etkilenmiştir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun kanıtıdır?
A) Fransa’yla borçların ödenmesi konusunda kriz çıkması
B) Devletçilik politikasının başarısız olması
C) Milli ekonomi modeline yönelinmesi
D) İnkılâplar için ekonomik kaynağın bulunamaması
E) Aşar vergisinin kaldırılması.

14. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle, Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması Türkiye ile ilgili olarak,
I.   Toprak bütünlüğünü koruma
II.  Bağımsız devlet anlayışını güçlendirme
III. Misak-ı Milli’yi ilke edinme amaçlarından hangilerine yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
1. D   2. D   3. E   4. B   5. C   6. C    7. E    8. E    9. B    10. D    11. B    12. D    13. A    14. E

Leave a Reply