Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi -20. yy başlarında Dünya Testi ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi -20. yy başlarında Dünya Testi ve Cevapları
Aşağıdaki Test Soruları ÇTDT ile ilgili 20.yy Başlarında dünya Ünitesine aittir. Doğru Cevapların altı çizili olarak belirtilmiştir. Derslerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
1-Dünya Savaşı’nın sonucunda;
– 1929’da Dünya Ekonomik Bunalımı ortaya çıkmış,
– imparatorluklar parçalanmıştır,
Bu sonuçlara bakılarak:
l Askeri gelişmeler, iktisadi yapı üzerinde etkili olmuştur
II Barış ortamı oluşmuştur.
III Siyasal yapıda değişiklik yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız III
C) l ve III
D) ll ve lll
E) l, II ve III

2.   Birinci Dünya Savaşı devam ederken yapılan gizli paylaşım antlaşmalarında yer alan;
l. İzmir ve çevresi
II. Doğu Anadolu
III. Boğazlar
bölgelerinden hangilerinin paylaşımında savaş sonunda değişiklikler yapılmıştır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) l ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

3. Birinci Dünya Savaşandan sonra dünya barışını korumak için bir takım arayışlara girilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bunlardan biridir?
A) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
B) Almanya ile Versay Antlaşması’nın yapılması
C) Mandater sisteminin kurulması
D) San Remo Konferansı’nın toplanması
E) Avusturya’ya cumhuriyet yönetimine geçilmesi

4. l.  Bolşevik İhtilâli
II. Brest – Litowsk Antlaşması
III. Basmacı Hareketi
Yukarıda verilenlerden hangileri Sovyet Rusya ile bağlantılıdır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ,V

 

5. 24Nisan 1920’de toplanan San Remo Konferansında daha önce kabul edilmiş manda sisteminin öngördüğü manda antlaşmaları imzalanmıştır. Suriye Fransa’nın, Irak ve Filistin İngiltere’nin yönetimine bırakılmıştır
Bu gelişmeye bakılarak;
I. Diplomasi sömürgeci politikalara alet edilmiştir
II. Sömürgecilik şekil değiştirmiştir.
III. Ortadoğu’da ulus devletler süreci başlamıştır
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

6.   l. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Almanya ve Fransa arasındaki temel sorun savaş öncesinde olduğu gibi taşkömürleri açısından zengin Alsas – Loren olmuştur.
Bu duruma bakılarak;
l.  Barış ortamı oluşmamıştır.
II. Enerji sorunu uluslararası ilişkileri etkilemektedir.
III. Etnik problemler sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve II      
D) II ve III
E) I, II ve III

 

7-ABD Barış Konferansı’nda Doğu Anadolu’da Amerikan mandasına sıcak bakarken Ortadoğu’dan elini ayağını çekmiştir.
Bu durum ABD ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Sömürgeciliğe son verdiğinin
B) Dış politikada değişikliğe gittiğinin
C) Diplomatik çözümlerden uzaklaştığının
D) İttifaklara önem verdiğinin
E) Rejim değişikliği yaşadığının

8-Sömürgecilik rekabeti sonucunda ortaya çıkan l. Dünya Savaşı’nın ardından bu rekabet son bulmamış, mandacılık adı altında devam etmiştir.
Bu duruma bakılarak;
l. Ekonomik ve siyasi rekabet devam etmiştir.
II. Sömürge alanlarının stratejik önemi azalmıştır.
III. Sömürge alanlarının düşüncesi güçlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve II
E) II ve II

9-Batı bilim ve teknolojisi Japonya’ya üç şekilde transfer edilmiştir: Birincisi pozitif bilim alanındaki temel kaynakların tercüme ve çevirişi, ikincisi Meiji Restorasyonu sonrasında gündeme gelen batılı akademisyen, uzman ve teknisyenlerin çalıştırılması, üçüncüsü kamu ve özel sektör tarafından desteklenen Japon akademisyen ve uzmanların Batı’da eğitilip ülkeye gönderilmesi girişimidir.
Bu duruma bakılarak Japonya’daki gelişmelerle ilgili;
l.  Yabancı etkisine açık bir kültürel ortam oluşmuştur.
II. Gelişmelerde geleneksel değerlere bağlılık etkili olmuştur.
III. Kültüre  etkileşim, bilimsel yapının gelişmesini sağlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve II
E) II ve III

 

10.  ABD’de başlayan Newyork Krizi’nin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) ABD’nin verdiği kredileri geri alamaması
B) Devletin ekonomiye müdahalede geç kalması
C) Amerika’daki bankaların kötü yapılanmış olması
D) Şirketlerin tekelleşmiş olması
E) Sınıfsal ayrılıkların azalması

 

11.   l. Dünya Savaşı’nda bir süre sonra Almanya ve İtalya’da halklar Mussolini ve Hitler gibi diktatörleri seçimlerle iktidara getirmişlerdir.
Bu durumun oluşmasında;
l. Yönetimlerin ekonomik sorunları çözememesi
II. Halkın kültürel düzeyinin yükselmesi
III. Dünya Ekonomik Krizi’nin Almanya ve İtalya’yı derinden etkilemesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve II
E) I ve III

 

12-1925’te Almanya ve Fransa arasında ortaya çıkan tamirat borçları sorununun uzlaşmaya dönüşmesi iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilemiş ve bir güvenlik ortamı oluşturmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Diplomatik yolların başarıya ulaştığının
B) Uluslararası çatışmaların kesin olarak çözümlendiğinin
C) Etnik farklılıkların önüne geçildiğinin
D) Askeri ittifaklara ağırlık verildiğinin
E) Kültürel etkileşimin azaldığının

 

13. 1930’lu yıllarda Almanya’da Nasyonal Sosyalist Partisi’nin iktidara gelmesiyle Almanya’da çalışmalarına izin verilmeyen 40 bilim adamı adına Mustafa Kemal Atatürk’e bir mektup gönderen Einstein, bu bilim adamlarının
Türkiye’de çalışmasına izin verilmesini istemiş, bu istek Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir.
Bu duruma bakılarak;
l. Türkiye’den ortamın bilimin ve kültürün gelişmesine uygun olduğu
II. Türkiye ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin bozulduğu
III. Almanya’da antidemokratik bir ortamın bulunduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve II
E) I, II ve III

14. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından çözümlenmesi, Balkan Antantı’nın oluşmasına ortam yaratmıştır?
A) Musul
B) Nüfus Mübadelesi
C) Hatay
D) Boğazlar      
E) Dış borçlar

 

15. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkma olasılığının;
l. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması
II. Fransa’nın Suriye mandasına son vermesi
III. Balkan Antantı’nın hazırlanması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve II
E) I, II ve III

Leave a Reply