Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi – 20. yy Başlarında Dünya Testleri Ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi – 20. yy Başlarında Dünya Testleri Ve Cevapları

1. Türkiye’nin SSCB ile Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Paktı’nı imzalamasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Milletler Cemiyeti’nin Musul Meselesi’nde taraflı tutumu
B) Kore Savaşı’nın çıkması
C) İsrail Devleti’nin kurulması
D) Dünya Ekonomik Bunalımının yaşanması
E) Basmacılık Hareketi’nin başlaması
Cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Dünyada işsizliğin artması
B) Üretimin azalması
C) Sosyal sorunların artması
D) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi
E) II. Dünya Savaşı’nın başlaması.
Cevap: E

3. Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin İslam dünyası ile olan ilişkilerini doğrudan etkilemiştir?
A) Sadabat Paktı’nın kurulması
B) Balkan Antantı’nın oluşması
C) Milletler Cemiyeti’ne Türkiye’nin üye olması
D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
E) Soğuk Savaş Dönemi’nin başlaması.
Cevap: A

4. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya dengelerinin değişmesi ve devletler arası bloklaşmaların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Fransa’nın Alsas Loren’i kaybetmesi
B) Sanayi İnkılabı’nın getirdiği sömürgecilik yarışının hız kazanması
C) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini tamamlaması
D) Çekoslavakya ve Yugoslavya’nın kurulması
E) Rusya’nın uyguladığı Panslavizm politikasının Balkanları tehdit etmesi
Cevap: D

5. XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve XX. yüzyılın başlarında Ortadoğu’da yaşanan süreçte, Osmanlı’yı bölgeden uzaklaştırmak ve geride kalan tüm izleri silmek isteyen güçler devreye girmiş; Balkanlardakine benzer bir parçalama politikasına başlamışlardır. Özellikle İngiltere ve Fransa’nın müdahaleleri Ortadoğu’yu bitmek bilmeyen bir kargaşanın içine sürüklemiştir.
Bu durumun yaşanmasında, Ortadoğu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Bir dönem Osmanlı hâkimiyetinde bulunması
B) Dünyanın en zengin petrol yataklarını barındırması
C) Çeşitli dinlerce kutsal kabul edilen mabedlerin, etnik ayrımcılığı ve mezhep kavgalarını kışkırtabilecek unsurların bulunması
D) Arap yarımadasını kapsaması
E) Nüfus artış hızının fazla olması.
Cevap: C

6. I. Dünya Savaşı’ndan siyasal ve ekonomik bakımından güçlenerek çıkan İngiltere ve Fransa’nın,
I.   Yeni kurulan devletleri kontrol etme
II.  Almanya ve İtalya’nın güçlenmesini önleme
III. SSCB’nin sosyalist rejim anlayışının yayılmasını engelleme
politikalarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Cevap: E

7. ABD’nin yalnızlık (infirat) politikası aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
A) Marshall Planı
B) Wilson İlkeleri
C) Monroe Doktrini
D) Normandiya Çıkarması
E) Pearl Harbour Baskını
Cevap: C

8. I. Dünya Savaşı sonrasında aşağıdaki devletlerden hangisi Almanya’nın denizlerdeki etkinliğini sınırlamayı diğerlerinden daha fazla önemsemiştir?
A) Fransa
B) İtalya
C) Avusturya
D) İngiltere
E) Rusya
Cevap: D

9. I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin, Araplarla yaptığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brest-Litowsk
B) Mac-Mahon
C) İstanbul
D) Sykes-Picot
E) Londra
Cevap: B

10. Türkistan’ın istiklali için faaliyet gösteren Basmacı Hareketi’nin Rusya’ya karşı başarı gösterememesinin nedenleri arasında;
I.   Türkistanlı liderlerin arasında birlik ve beraberliğin olmaması
II.  Türkistanlı liderlerin dışardan yardım alamamaları
III. Türkistanlıların Ruslar kadar güçlü cephaneye sahip olmamaları durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Cevap: E

11. Büyük ve küçük ulusların siyasi bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin karşılıklı güvenliğinin garanti altına alınabilmesi için Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulması gereği aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
A) Monroe Doktrini
B) Amiral Bristol Raporu
C) Wilson İlkeleri
D) Locarno Antlaşması
E) Kellog Paktı
Cevap: C

12. Amerika Birleşik Devletlerinin, Avrupa’nın “Yeni Dünya” ya karışmamasını, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durmasını, yani kıtasına kapanarak yalnızlık politikasını izlemeyi esas aldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monroe Doktrini
B) Meiji Restorasyonu
C) Wilson İlkeleri
D) Eisenhower Doktrini
E) Truman Doktrini
Cevap: A

13. I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemiyet-i Akvam
B) Birleşmiş Milletler
C) Kuzey Atlantik Paktı
D) Sivil Savunma Teşkilatı
E) Kellog Paktı
Cevap: A

14. I. Dünya Savaşı sonucunda Almanya,
– Alsas – Loren Fransa’ya verilecek
– Almanya sömürgelerinden vazgeçecek
– Zorunlu askerlik kaldırılacak şartlarını aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kabul etmiştir?
A) Nevilly (Nöyyi)
B) Trianon
C) Versailles (Versay)
D) Sevr
E) Saint Germain
Cevap: C

15. Avrupa’da meydana gelen yeni dengelerin Balkanları tehdit etmesi üzerine 9 Şubat 1934’te imzalanan Balkan Antantı’na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?
A) Yunanistan
B) Bulgaristan
C) Yugoslavya
D) Romanya
E) Türkiye
Cevap: B

16. Nikolay İlminski Türk lehçeleri arasındaki farklılıkları çoğaltarak onlardan ayrı bir dil oluşturmaya çalışmıştır. Nikolay İlminski’nin bu çalışmalarına karşılık Türkler arasında ortak bir dil oluşturmaya çalışan düşünce adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeki Velidi Togan
B) Enver Paşa
C) Gaspıralı İsmail
D) Yusuf Akçura
E) Hüseyin Zade Ali
Cevap: C

Leave a Reply