Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2002 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları

2002 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları
46. Mezopotamya’da Sus’ta bulunan, taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler ve çizgiler içeren seramik çanaklara Aşkabat yakınlarında Anav yöresinde de rastlanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Buluntular, insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşıl-masını sağlamıştır.
II. Seramik sanatı, farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamıştır.
III. İnsanlar seramiği gereksinimlerini karşılamada kullanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

47. Büyük Selçuklular Dönemi’nde,
I. Selçuklu sultanlarının halife sanını almaması
II. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması
III. Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılmasının amaçlanması
durumlarından hangilerinin, Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

48. İslam Devleti’nin başkenti önce Medine, Ali zamanında ise Kûfe idi. Emeviler başkenti Şam’a taşımış, Abbasiler Bağdat’ı kurarak başkent yapmışlardı.
Yalnız bu bilgiye dayanarak, İslam Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Egemen güç değiştikçe yönetim merkezinin de değiştiği
B) Güçlü bir merkezi otoriteye dayandığı
C) Siyasi yönden, zamanının en güçlü devleti olduğu
D) Kültürel etkileşim sağlanmak istendiği
E) Milliyetçilik duygularının güçlü olduğu

49.
I. Balkanlarda Panslavizm hareketlerinin başlaması
II. Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması
III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
49. Osmanlı Devleti’nde,
I. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
II. Padişah IV. Mehmet’in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
III. Avusturya ve İran savaşlarının uzaması
gelişmelerinden hangilerinin halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
50. Osmanlı Devleti’nde kuruluşundan XVII. yüzyıla kadar geçen 300 yıllık süre içinde yalnızca elli beş sadrazam işbaşına geçtiği halde, XVII. yüzyılda altmış bir kişi sadrazam olmuştur.
XVII. yüzyıldaki bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?
A) İç huzursuzluğun yaygınlaşması
B) Devlet adamlarının yetiştiği okul olan Enderun’un önemini koruması
C) Taht değişikliklerinin daha sık olması
D) Sadrazamların yetersiz görülmesi
E) Devlet işlerinde, padişah annelerinin de padişah kadar etkili olması
52. Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir?
A) Padişah Abdülaziz’in Avrupa’ya gezi amacıyla gitmesi
B) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
C) Avrupa’da, devamlı elçiliklerin kurulması
D) Avrupa’dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi
E) Türk matbaasının açılması
53. Sovyet Rusya, Çarlık Rusyası’nın Berlin Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nden aldığı yerleri, I. Dünya Savaşı’ndan çekildiğini belirten Brest – Litovsk Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’ne iade etmiş; ancak Anlaşma Devletleri bu kararı geçersiz saymıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Bağımsız devlet sayısının arttığının
B) Sovyet Rusya’nın diğer devletlerle ilişkilerinin Çarlık Rusyası’nınkinden farklı olduğunun
C) Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunun
D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletler hukukundan yararlandığının
E) I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan ittifakların aynen devam ettiğinin

54. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, aşağıdakilerin hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I. II.
A) Padişahlığın Osmanlı hanedanına ait olması Meşrutiyetin ilan edilmesi
B) Merkezi otoritenin zayıflaması Toprak yönetiminin bozulması
C) Milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması Sınırların daralması
D) Savaşların uzun sürmesi Maliyenin bozulması
E) Ayarı bozuk akçeyle maaş ödenmesi Yeniçerilerin ayaklanması

55.
I. Yöre halkının ve milis güçlerinin Urfa’yı Fransızlara karşı başarıyla savunması
II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması
III. İstanbul Hükümeti’nin Amasya Protokolleriyle Kuvayi Milliye’yi tanıması
gelişmelerinden hangilerinin ülkede birlik ve beraberliği güçlendirip Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılımı artırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
56. İlk TBMM’nin
I. İstiklal Marşı’nı kabul etmesi
II. Bazı vergileri artırması
III. Misak-ı Milli’yi ilke edinmesi
durumlarından hangileri ulusalcı niteliğine kanıt sayılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
57. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda “TBMM üyelerinin her biri, yalnız kendisini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün millettir vekilidir.” maddesi yer almaktadır.
Bu madde ile,
I. Milletvekili seçiminde oyların sayımını kolaylaştırma
II. Birlik ve beraberliği sağlama
III. Ulus egemenliğini pekiştirme
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
58. Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı’nda Afganistan ve Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında paktlar oluşturma yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucunda bazı antlaşmalar imzalanmıştır
Sovyet Rusya’nın bu tutumu, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Uluslararası ilişkilerde etkili olmak istediğinin
B) Rus halkının tam desteğini aldığının
C) Türkiye’yi tanıyan devlet sayısını sınırlamaya çalıştığının
D) Müslüman ülkeler üzerinde nüfuzunun azaldığının
E) Anlaşma Devletleri ile yakınlaşmak istediğinin

59. Yeni Türk Devleti’nde,
I. Saltanatın kaldırılması
II. Türk parasını koruma ile ilgili kanun çıkarılması
III. Mahkemelerde tanıklıkta kadın – erkek eşitliğinin sağlanması
gelişmeleri laiklik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangi-sinde doğru olarak gruplanmıştır?
Laiklik Cumhuriyetçilik Milliyetçilik
A) I II III
B) III I II
C) II III I
D) III II I
E) I III II

60. Atatürk, “Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, batıya karşı elde ettiği zaferlerden çok mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır. Bu bir hata idi; bunu tekrar etmeyeceğiz.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleri Osmanlı Devleti’nin,
I. Diğer devletlerdeki gelişmelere uzun süre kayıtsız kalma
II. Yalnız askeri başarılarla yetinme
III. Kendini diğer devletlerden üstün görme
politikalarından hangilerini hata olarak kabul ettiğinin bir göstergesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
61. Yeni Türk Devleti’nde,
I. İthal edilen malların gümrük vergilerinin artırılması
II. Üretimde kalitenin korunmasıyla ilgili kanun çıkarılması
III. Bir kısmı ticaretle uğraşan Rumların mübadele ile Yunanistan’a gönderilmesi
uygulamalarından hangilerinin, Türk mallarının iç pazarlarda sürümünü artırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
62. İsmet İnönü Lozan Konferansı’nın açılışında söz alarak, “Çok ıstırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.” demiştir.
İsmet İnönü’nün bu sözü,
I. Öteki milletlerle eşit olmayı isteme
II. Düşüncelerini açıklamaktan çekinme
III. Milletini yüceltme
yönündeki tutumlardan hangilerini benimsediğinin göstergesi olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
63. Atatürk, “Harp zorunlu ve yaşamsal olmalı… Millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça, harp cinayettir.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Sivil savunma örgütlerinin yaygınlaştırılması
II. Barışın korunması
III. Milletin, kendisini savunma hakkının olması
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
64. Bir savaş sırasında,
I. Savaşa katılan devlet sayısının artması
II. Barış görüşmelerinin başlatılması
III. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılmasından çekinilmesi
durumlarından hangileri, savaş alanının genişlediğinin ve yeni cephelerin açıldığının göstergesi sayılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Cevap Anahtarı
46. C 47. E 48. A 49. D 50. E
51. B 52. C 53. B 54. A 55. E
56. C 57. E 58. A 59. B 60. E
61. D 62. C 63. E 64. A

Leave a Reply