Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2003 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları

2003 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları

46. Anadolu ile Mezopotamya arasında Eski Çağ'da var olan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ'da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında,
     I. İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması,
   II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması,
   III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız l      

B) Yalnız I       

C) l ve II            

D) II ve III              

E) l, II ve III 

 

 

47. İslamiyet'ten önceki Türklerde, savaştan dönen yiğitlerin ağırlandığı yoksulların donatıldığı, dini ve milli bakımdan önemli günlerin hep birlikte kutlandığı şölenler yapılırdı.
Bu şölenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulabilir?

A) Toplumsal dayanışmayı

B) Askerlik bilgisinin gelişmesini
C) İnanç özgürlüğünü
D) Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini
E) Yerleşik hayata geçişin hızlanmasını

 

48. Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanı sıra askeri alanda da önemli görevler vermişlerdir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. Abbasiler ve Türkler arasında kültür etkileşimi artmıştır.
II. Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır.
III. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uygulamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l       

B) Yalnız II    

C) Yalnız III        

D) l ve III          

E) l, II ve III

 

 

49. Napolyon Savaşları'ndan sonra Avrupa'nın geleceğini belirlemek amacıyla Viyana Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede Avrupa devletlerinin sınırlan milliyet, din ve dil etkenleri dikkate alınmadan, Rusya, İngiltere ve Prusya'nın istekleri doğrultusunda yeniden çizilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 
A) Devletlerarası hukuk kurallarının aynı kalmasına
B) Uluslar arasında yeni siyasi sorunların ortaya çıkmasına
C)  Din adamlarının siyasi güç kazanmasına
D)  Avrupa'da ekonomik yönden birlik sağlanmasına
E)  Halkların krallara bağlılığının artmasına

 

50. Osmanlı Devleti Önce Kayı Boyu'na dayalı bir beylikken, daha sonra imparatorluk haline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların beylik döneminde sahip olmadıkları halde, imparatorluk döneminde kazandıkları özelliklerden biridir?

A) Çok uluslu olma
B) Osmanlı soyu tarafından yönetilme
C)  Müslüman devlet olma
D)  Siyasi varlığını koruma mücadelesi verme
E)  Yönetimde hiyerarşiyi temel alma

 

 

51.Osmanlı Devleti'nde,
I. Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması
II. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
III. Avrupa'da elçilikler açılması
gelişmelerinden  hangilerinin,  Avrupa'yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?

A) Yalnız l      

B) Yalnız II    

C) Yalnız III          

D) l ve II              

E) II ve III

 

 

52.Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII.yüzyılın sonlarına kadar artmıştır,
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı ülkesinde,
l. Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir.
II. Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır.
III. Sınırlar yeniden belirlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l      

B) Yalnız II    

C) Yalnız III          

D) I ve III            

E) II ve III

 

53. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti'nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır.

Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?

   A) Anayasal düzene geçmesinin
   B)  Bağımsız olmasının
   C)  Merkeziyetçi olmasının
   D)  Padişahın Halife sanını taşımasının
   E)  Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının

 

54.XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,
I. demiryolları yapımına önem verilmesi,
II. telgrafın kullanılmaya başlanması,
III. bazı malların ticaretini yerli ve yabancı tüccarlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Limanı Antlaşması'yla kaldırılması
gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yönetimin güçlendirilmesine yardımcı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I      

B) Yalnız II        

C) l ve II          

D) II ve III            

E) l, II ve III

 

 

55. Amasya Genelgesi'nde, Sivas'ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin bu kongre ye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü er almıştır.
Bu hüküm, Amasya Genelgesi'nin,
I. tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme,
II. gizli maddeleri olma,
III. birlik ve beraberlik çağrısında bulunma
özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir?

A) Yalnız I        

B) Yalnız II      

C) l ve II          

D) l ve III           

E) II ve III


 

56. "Amasya'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeren tutanakların protokol olduğunu kabul ettirmek ve bunları İstanbul Hükümeti'nin temsilcisi olan Bahriye Nazırı Salih Paşa'ya imza ettirmek önemliydi."
Atatürk'ün, Nutuk'ta yer alan bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği savunulabilir?
A) Görüşmelere resmi nitelik kazandırılmasının önemini
B) İstanbul Hükümeti'nin alınan kararları Mebuslar Meclisi'nin onayına sunmak istediğini
C) Görüşmelerde İstanbul Hükümeti'nin zaman kazanmak istediğini
D) Salih Paşa'nın görüşmelerin yapılması için İstanbul Hükümeti'ni yönlendirdiğini
E) Anlaşma Devletleri’nin görüşmeler sırasında İstanbul Hükümeti'ne baskı yaptığını

 

 

57. İlk TBMM'nin yasama ve yürütme güçlerini kendisinde toplamasıyla,
l. Meclis'te fikir ayrılıklarından kaynaklanacak gruplaşmaların önlenmesi,
II. Meclis üstünlüğünün sağlanması,
III. Meclis'te üye sayısının artırılması
sonuçlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir? 
A)  Yalnız l      

B) Yalnız II      

C) Yalnız III          

D) l ve II                  

E) II ve III
 

58. Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında Türk heyetinin hazırladığı "Adli idare Beyannamesi'nde, TBMM Hükümeti'nin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğu, bu adaleti, egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.
Türk heyetinin bu beyannameyle,
I. TBMM Hükümeti'nin yabancıların haklarını korumada kararlı olduğu,
II. Türkiye'nin, iç işlerine karışılmasını istemediği,
III. Yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği
görüşlerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?

A)  Yalnız l      

B) Yalnız II   

C) Yalnız III           

D) l ve II         

E) II ve III

 

 

59. Türkiye Cumhuriyetinde,
     I. Öğretim Birliği Kanunu'nun kabul edilmesi,
    II. Tekke ve türbelerin kapatılması,
   III. Medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangilerinin kültür değişmesini kolaylaştırdığı savunulabilir? 
A) Yalnız l      

B) Yalnız II    

C) Yalnız III          

D) II ve III        

E) l, II ve III

 

 

60.    

I. İnanç özgürlüğünü geliştirme

II. Yabancılara verilen ayrıcalıkları kaldırma
III. Laik devlet düzenine geçme
Yukarıdakilerden hangilerinin, Halifeliğin kaldırılması için bir gerekçe olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l      

B) Yalnız II        

C) l ve III          

D) II ve III        

E) l, II ve III

 

61.    

l. Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi II. Belli bir günün hafta tatili kabul edilerek herkesin bu gün tatil yapması zorunluluğunun getirilmesi
III. Farklı uzunluklarda olan arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması

Yukarıdaki inkılâpların hangilerinde, ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlanması amaçlanmıştır?
A) Yalnız I       

B) Yalnız II    

C) l ve II            

D) II ve III         

E) l, II ve III

 

 

62.
l. Fes ve kalpak giyilmesini yasaklayan "Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun" un kabul edilmesi
II. Türk tarihinin yalnız Osmanlı tarihinden ibaret olmayıp çok eskilere dayandığını kanıtlama amaçlı çalışmalara hız verilmesi
III. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasının amaçlanması
Yukarıdakilerden hangileri, ulusçuluk anlayışının doğrudan bir gereğidir?

A) Yalnız I      

B) Yalnız II    

C) Yalnız III          

D) l ve II          

E) II ve III

 

 

63. Atatürk, "Benim yaptığım işler, biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir." demiştir.
Atatürk'ün, bu sözüyle, yaptığı işlerin,
I. Birbirini tamamlayıcı olma
II. İkili uygulamalara son verme
III. Bir ihtiyaca cevap verme
IV. Zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme
özelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?

A) Yalnız l      

B) l ve II        

C) l ve III            

D) II ve IV       

E) II, III ve IV
 

64.
I. Cephedeki askerlere moral verme
II. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğini sağlama
III. Savaşta cephe gerisindeki halkın moralini güçlendirme

Yukarıdakilerden hangileri, sivil savunmanın görevleri arasındadır?
A) Yalnız l      

B) Yalnız II   

C) Yalnız III            

D) l ve II          

E) II ve III

 

CEVAP ANAHTARI

46.C          47.A          48.D         49.B          50.A     51.E          52.D         53.B          54.C          55.D

56.A          57.B          58.D         59.E          60.C        61.D         62.E          63.C          64.E

 

Leave a Reply