İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

2009 ÖSS Tarih Çıkmış Sorular

2009 ÖSS Tarih Çıkmış Sorular

1. Hititlerin ilk zamanlarında,

I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,

II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık, savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi,

III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması

durumlarından hangilerinin feodal timar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

2. Orta Asya’da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun

yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik

gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur.

Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,

I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.

II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır.

III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

3. Abbasilerde Halife Mutasım’dan sonra devlet yönetiminde Türklerin etkisi giderek artmış, Türk komutanlar

istediklerini halife yapmaya, istemediklerini indirmeye başlamış ve bu komutanlar bazı eyaletleri de kendi aralarında paylaşmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?

A) Siyasal birliğin çözüldüğünü

B) Saltanat sisteminin dikkate alındığını

C) Türklerin Abbasiler Döneminde İslamiyet’i kabul ettiklerini

D) Mutasım Döneminde sınırların çok genişlediğini

E) Abbasilerin kendilerinden önceki devletlerin etkisinde kaldığını

 

4. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde sorun olmuştur.

Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının

B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının

C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal gücünün giderek azaldığının

D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin

E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığının

 

5. Tanzimat’tan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş, eskilerine dokunulmamış ancak bunlar işlevsiz

hâle getirilmiştir.

Bu tutumun,

I. medrese mezunlarının iş olanaklarının daralması,

II. modern eğitimin yaygınlaşması,

III. modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerinsayıca artması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

6. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya’nın, Osmanlı Devleti’nin topraklarıyla ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdan sonra,

I. İtalya’ya bırakılan İzmir’in, İngiltere’nin desteğiyle Yunanistan’a verilmesi,

II. Rusya’nın savaştan çekilmesi,

III. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi

durumlarından hangileri paylaşımda değişiklik olduğunu gösterir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

7. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’ da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde,

TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’ye karşı ayaklanmışlardır.

Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak istenmesi

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

C) Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekilmesi

D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

E) Kuvayımilliye şeflerinden Topal Osman’ın öldürülmesi

 

8. Kurtuluş Savaşı’nda,

• Sovyet Rusya’nın, Anlaşma Devletlerinin Anadolu’dan yapabilecekleri saldırıya engel olmak için TBMM Hükûmetini tanıması ve desteklemesi,

• Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren Bölgesi konusunda, Almanya’ya yakınlık gösteren İngiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla,Fransa’nın TBMM Hükûmetiyle ateşkes imzalaması

gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket ettiğinin

B) Aynı rejimde olan devletlerin birbiriyle ilişki içinde olduklarının

C) Devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiğinin

D) Güçlü devletlerin, güçsüz devletleri sömürdüğünün

E) TBMM Hükûmetini tüm komşu devletlerin desteklediğinin

 

9. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’ ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda

Misakımillî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır. Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Daha sonra Anlaşma Devletleri ve Türk tarafının isteği üzerine görüşmelerin yeniden başlayacağı düşüncesi güçlenince, milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bu kararın aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmasının bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Kabine sistemine geçilmesine

B) Seçim sisteminde değişiklik yapılmasına

C) Mecliste bir muhalefet partisinin kurulmasına

D) Mecliste görüşmelerin uzamasına

E) İç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek istenmesine

 

 

10. Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplantısında, “Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki

çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını

ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?

A) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik

B) Halkçılık – İnkılapçılık

C) Devletçilik – Laiklik

D) Laiklik – Halkçılık

E) Cumhuriyetçilik – Devletçilik

 

11. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus gibi düşünürler.

Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine

B) Uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına

C) Dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken olduğuna

D) Ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması gerektiğine

E) Ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına

 

12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk

antlaşması imzalamıştır.

Yalnız bu bilgiyle, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki bu tutumunun,

I. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,

II. savaş dışı kalmaya çalıştığı,

III. Milletler Cemiyetine üye olduğu

durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan çatışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla

geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara dönüşmüştür.

Buna göre,

I. çatışmaların sorun olması,

II. sivil savunmanın önem kazanması,

III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması

durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişmesinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

 

 

1. D 2. B 3. A 4. C 5. E 6. D 7. A 8. C 9. E 10. B 11. C 12. D 13. E

 

 

1. D 2. B 3. A 4. C 5. E 6. D 7. A 8. C 9. E 10. B 11. C 12. D 13. E

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir