Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2010 LYS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi

2010 LYS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi
1. Türk tarihinde görülen Kürşad Ayaklanması’yla ilgili olarak aşağıda verilen,
I. Türklerin, bağımsızlığı amaçlayan hareketlerinden biridir.
II. Doğu Göktürk Devleti’nin Çin egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir.
III. Türklerin, İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olmuştur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. VI. yüzyılda gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır: Orta Asya ipek ticaretinin bir bölümünü elinde tutan Akhunlara karşı, Batı Göktürklerin yöneticisi İstemi Yabgu Sasanilerle anlaştı. Her iki devlet tarafından zorlanan Akhunlar Devleti yıkıldı. Sasaniler, Soğdlu ipek tüccarlarının geçişini yasakladı. İstemi Yabgu bukez Sasanilere karşı Bizans’la iş birliği yaptı. Bizans’la Sasaniler arasında savaş oldu. Savaş sonunda Sasaniler eski gücünü kaybetti.
Bu olaylara göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A) İpek Yolu Bizans için önemlidir.
B) İpek Yolu’nun Orta Asya ekonomisi için önemi çok büyüktür.
C) Sasanilerin zayıflaması İran’ı saldırıya açık duruma getirmiştir.
D) Batı Göktürk Yabgusu, devletin çıkarları doğrultusunda değişken ittifak arayışlarına girmiştir.
E) Bizans, Akhun topraklarını ele geçirmiştir.

I. Turan (Hilal) taktiği
II. Hayvan figürleri
III. İkili teşkilat
Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların sanatta betimleme, savaş yöntemi ve devlet yönetimi alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, I, III
D) II, III, I
E) III, I, II

4. Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayan devletlere sınır olan bölgelere uc denilirdi. Uclar, güvenilir, bölgeyi tanıyan, askerî gücü olan beylerin yönetimine verilirdi. Beyler sınırlara yönelik saldırılar olduğunda ya da bir düşman kalesinin ele geçirilmesinde sultana sormadan hareket edebilirlerdi.
Yalnız bu bilgiyle,
I. Uc beyleri sivil yönetimden sorumlu değildir.
II. Uc beyleri merkezî otoriteye bazı durumlar dışında bağlıdır.
III. Uclar, çoğunlukla savaşların yapıldığı yerlerdir.
IV. Uc beyleri öldüğünde beyliğe çoğunlukla vârisleri getirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

5. Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Türkistan’ın Sincan özerk bölgesinde yaşayan topluluklardan biri Uygurlardır.
B) Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti Göktürklerdir.
C) Avrupa Hunlarının kurucusu Mete Han’dır.
D) Karluklar Avrupa’da devlet kurmuştur.
E) Alparslan Malazgirt Savaşı’nı Haçlılara karşı kazanmıştır.

6. Uygurlar, 745 yılında Karluk ve Basmillerle birleşip Göktürk Devleti’ni yıkarak yerine Orhun Nehri kıyılarında başkent Ötüken olmak üzere yeni bir devlet kurmuşlardır.Dokuz aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmil topluluklarını da itaatleri altına alarak bu sayıyı on bire çıkarmışlardır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Göçebe yaşam sürdürülmüştür.
B) Uygurlar, farklı toplulukları bir araya getirmişlerdir.
C) Çin’in baskısıyla batıya göçler olmuştur.
D) Karluklar Uygurlardan önce devlet kurmuştur.
E) Karluklar Orta Asya’nın Türk egemenliğinde kalmasında etkili olmuştur.

7. Türk devlet anlayışında yönetme yetkisi, kurucu hanedana özgü sayılmıştır. Bu nedenle başka bir hanedan saltanat mücadelesinde bulunamamıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşça büyük hanedan üyesinin tahta geçmesi
B) Hanedan üyelerinin illere vali olarak atanması
C) Hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal olduğuna inanılması
D) Yönetimin babadan oğula geçmesi
E) Hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi

8. Moğollar ve Anadolu Selçuklu Devleti’yle komşu olan Harzemşahlar Devleti’nin 1231 yılında yıkılmasından sonra, Anadolu Selçuklu Devleti Moğollarla savaşmak zorunda kalarak ağır bir yenilgiye uğramıştır. 1243 yılındaki bu yenilgiden sonra Moğolların Anadolu üzerindeki baskısı giderek artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A) Anadolu Selçuklu Devleti’nin Bizanslılarla Miryakefalon Savaşı’nı yapması
B) İlk Haçlıların Anadolu’ya gelmesi
C) Anadolu’da ilk Türkmen beyliklerinden Saltukluların kurulması
D) Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ni kendilerine bağlı bir hükûmet gibi yönetmesi
E) Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması

9. Timurlular Devleti Döneminde bilim adamlarına önem verilmiş, hükümdarlar bilim ve edebiyat çalışmalarını bizzat desteklemiştir.
Bu dönemde yaşamış, Semerkant’ta kendi adına yaptırdığı rasathanesiyle ünlü astronomi bilgini ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluğ Bey
B) Ali Kuşçu
C) Hüseyin Baykara
D) Ali Şir Nevaî
E) Şahruh

10. Büyük Selçuklularda iktalar askerî ve sivil devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında verilirdi. İkta sahipleri ikta olarak verilen topraklarda oturur, memurlar aracılığıyla vergileri toplardı. Bu vergilerin bir kısmıyla kendi geçimini sağlar, geri kalan kısmıyla da belli sayıda atlı asker beslerdi. Sefere çağrıldığı zaman askerleriyle
birlikte sefere katılırdı.
Aşağıdakilerden hangisinin bu düzenlemeyle ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz?
A) Hazinenin askerî harcamaların büyük bölümünden kurtarılması
B) İktalardan elde edilen vergi gelirlerinin bir kısmının maaş karşılığı olması
C) Ordunun tümünün atlı askerlerden oluşması
D) Atlı askerlerin masrafının ikta gelirlerinden sağlanması
E) Toprakların ikta sahiplerinin mülkiyetinde sayılmaması

11.• Kösedağ Savaşı
• Ankara Savaşı
Yukarıdaki savaşların ortak sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’da Selçuklu sultanının gücünün zayıflaması
B) Anadolu’daki Türk beylerinin Timur’a sığınması
C) Memlukların Anadolu işlerine karışma olanağı bulması
D) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihlerinin durması
E) Ülkede egemenlik mücadelesinin ortaya çıkması

12. Sultan Baybars verdiği siyasi mücadeleden sonra Memluk Sultanı olmuş ve Moğolların Bağdat katliamından kaçarak Mısır’a sığınan Abbasoğullarından El Mustansır’ı halife ilan etmiştir.
Baybars’ın bu tutumundaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halifenin dinî nüfuzundan yararlanıp hükümdarlığını meşrulaştırmak
B) Mezhep kavgalarına son vermek
C) Moğolların Mısır’a gelmesini engellemek
D) Hicaz su yollarını koruma altına almak
E) Tahta geçmede saltanat sisteminin uygulanmasını sağlamak

13. Fatih Sultan Mehmet’in, Osmanlı Devleti’ni, egemenliği Tuna’dan Fırat’a yayılan bir imparatorluğa dönüştürmesinde,
I. Avarların Bizans’ı kuşatması,
II. Anadolu ve Balkanlarda siyasal mücadelelerden yararlanan bir fetih politikası uygulaması,
III. merkezî otoritesini güçlendiren kul sistemini geliştirmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

14. Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Tanzimat Fermanı, Sultan Abdülmecit Döneminde ilan edilmiştir.
B) İlmiye grubunun en üst yöneticisi beylerbeyidir.
C) Kazalarda asayiş ve güvenlikten subaşılar sorumludur.
D) Topkapı Sarayı XIX. yüzyıla kadar devletin yönetildiği yer olmuştur.
E) Osmanlı Devleti’nde ilk para Osman Bey tarafından bastırılmıştır.

15. Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için ———- zamanında———– kurulmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Osman Bey − Kapıkulu Süvari Birliği
B) II. Murat − Sekban-ı Cedit
C) III. Murat − Timar sistemi
D) I. Murat − Acemioğlanlar Ocağı
E) II. Mahmut − Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye

16. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim Dönemi gelişmelerinden biridir?
A) Veraset sisteminin değiştirilmesi
B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C) İngilizlere kapitülasyonların verilmesi
D) Anadolu Hisarı’nın yapılması
E) Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması

17. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde çıkan Canberdi Gazâli ve Ahmet Paşa ayaklanmalarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır’a egemen olmak
B) Toprak düzenini değiştirmek
C) Devlet rejimini değiştirmek
D) Hanedan değişikliği yapmak
E) Islahat hareketlerine karşı çıkmak

18.I. Sahn-ı semân Medreseleri Kadı ve müderris yetiştiren yüksek okullar
II. Salyaneli Eyaletler Timar sisteminin uygulanmadığı eyaletler
III. Reaya Yönetenler
IV. Has Yüksek dereceli görevlilere verilen dirlik
V. Vaka-i Hayriye Yeniçeri Ocağının kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

19. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sorunların nedenlerini yeterince araştırmama
B) Bozulan düzeni eski durumuna getirme
C) Çıkan sorunlar için geçici çözümler getirme
D) Kişilere bağlı kalma
E) Avrupa’yı örnek alma

20.
I. Leh milliyetçileri
II. İsveç Kralı XII. Şarl (Demirbaş Şarl)
III. İspanya’dan kaçan Yahudiler
Yukarıdaki sığınmacılardan hangileri Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında savaşa neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

21. Orhan Gazi Döneminde Divanıhümayun adıyla oluşturulan kurum, I. Murat Döneminde tam olarak teşkilatlanmış ve devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer olmuştur. Önce Divanıhümayun toplantılarına padişahlar başkanlık etmiş, daha sonra Divanıhümayun başkanlığı sadrazamlara bırakılmıştır. Divanıhümayunun üyeleri seyfiye, ilmiye, kalemiye kollarından seçilmişlerdir.
Buna göre Divanıhümayun üyeleri temsil ettikleri kollarda aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Seyfiye                    İlmiye                                 Kalemiye
A) Sadrazam ve vezirler      Şeyhülislam ve kazasker     Defterdar ve nişancı
B) Defterdar ve nişancı        Sadrazam ve vezirler           Şeyhülislam ve kazasker
C) Şeyhülislam ve kazasker Defterdar ve nişancı            Sadrazam ve vezirler
D) Sadrazam ve vezirler       Defterdar ve nişancı            Şeyhülislam ve kazasker
E) Şeyhülislam ve kazasker Sadrazam ve vezirler           Defterdar ve nişancı

22. Osmanlı Devleti’nde Türkçe, Arapça ve Farsça kelime ve kuralların karışımı bir dil olan Osmanlıca, resmî yazışma ve yazılı edebiyatta kullanılırken halk arasında Türkçe kullanılmıştır.
Bu duruma göre,
I. Osmanlı Devleti’nde yönetilenlerle yöneticiler arasında kültür farklılığı olmuştur.
II. Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmıştır.
III. Uluslararası ilişkilerde Arapçanın kullanımı diğer dillerden fazladır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

23.I. Devletin dış işleriyle ilgili bütün yazışmalarını yürüten görevli.
II. Devlet adamlarının padişaha bağlılık bildirmesine verilen ad.
III. Olağanüstü hâllerde, özellikle savaş masrafının karşılanması için padişah emriyle halkın doğrudan ödemek zorunda olduğu vergi.
IV. Medrese öğrencilerine verilen ad.
Yukarıdaki tanımların karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Reisülküttap    Biat     Softa     Avarız
A) I                   II         IV           III
B) II                  I          III           IV
C) II                  III        IV            I
D) III                 IV        I              II
E) IV                 III        II              I

24. Osmanlı Devleti’nde, Sırpların ayrıcalık elde etmesi ve Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasında Çarlık Rusyası etkili olmuştur.
Buna göre Çarlık Rusyası’nın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) İngiltere’yi Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasında desteklemek
B) Balkanlarda kendisine nüfuz alanı yaratmak
C) Karadeniz’de üs elde etmek
D) Deniz gücünü artırmak
E) Rejimini korumak

25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’nin etkisiyle görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Meşrutiyet’in ilan edilmesi
B) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması
C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
D) Bağımsızlık hareketlerinin başlaması
E) Gayrimüslimlere inanç özgürlüğü tanınması

26. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda görülen değişimin topluma yansımalarından biri değildir?
A) Kadına meslek edindirmeyi amaçlayan okulların açılması
B) Her alanda gayrimüslimlere, Müslümanlarla eşit haklar tanınması
C) Modern yargılama usulleri uygulayan mahkemelerin kurulması
D) Medrese eğitiminin başlaması
E) Giyim-kuşamda yeni tarzın uygulanması

27. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına ortam hazırlamamıştır?
A) Sened-i İttifak’ın imzalanması
B) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Olayı
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Cem Sultan Olayı
E) Kapitülasyonlar

28.I. Sakalar Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıf
II. Takvim-i Vekayi İlk resmî gazete
III. Tuğra Padişah imzası
IV. Haraç Gayrimüslimlerden alınan vergilerden biri
V. Koçi Bey Risalesi Kanun kitaplarından biri
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

29. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağmen bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır.
Yalnız bu bilgiyle,
I. Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuştur.
II. Osmanlı padişahının Araplar üzerindeki nüfuzu azalmıştır.
III. Almanya Orta Doğu’ya egemen olmak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

30.I. Faşizm − Hayat Sahası
II. Nazizim − Hayat Sahası
III. Nazizim − Kara Gömlekliler
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’da ortaya çıkan fikir akımı ve yayılmacı politikayı amaçlayan kavramlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

31.I. Truman Doktrini
II. Marshall Planı
III. Balfour Deklarasyonu
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa’da egemenlik kurması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

32. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bilim alanındaki gelişmelerden biridir?
A) Atom bombasının yapılması
B) Teleskobun icat edilmesi
C) Elektrik ampulünün icat edilmesi
D) Fotoğraf makinesinin icat edilmesi
E) Uzaya uydu gönderilmesi

33. Kore’ye uluslararası bir güç gönderilmesi kararlaştırıldığında ilk asker göndermeye karar veren birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştur.
Türkiye’nin bu tutumu,
I. Kuzey Atlantik Paktı,
II. Balkan Paktı,
III. Bağdat Paktı
ittifaklarından hangilerine girişini kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

34.• Dünya petrol rezervinin % 60’ının Orta Doğu’da olması
• Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesini Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı devletlerin tehdit unsuru olarak görmesi
Yukarıdaki durumların bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi bir dünya sorunu hâline gelmiştir?
A) İsrail Devleti’nin kurulması
B) Filistin mültecileri sorunu
C) Körfez krizi
D) İran-Irak Savaşı
E) Orta Doğu’da su sorunu

35. Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda Türkiye’de görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Yapılan referandumla siyasi yasakların kaldırılması
B) Kalkınma planları hazırlamak üzere Devlet Planlama Teşkilatının kurulması
C) İlk renkli televizyon yayınının başlaması
D) Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması
E) Anavatan Partisinin kurulması

36. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nı 1982 Anayasası’ndan ayıran özelliklerden biridir?
A) Parlamentonun iki ayrı meclisten oluşması
B) Kimseye işkence ve eziyet yapılmaması
C) Herkesin ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olması
D) İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulmaması
E) Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve hürriyetlere sahip olması

37. Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın taraflara sunduğu planda yer alan konulardan biridir?
A) Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Avrupa Birliğine tam üye olması
B) Lokmacı sınır kapısının açılması
C) Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğine üye olması
E) Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa Birliğiyle Türkiye’ye bırakılması

38. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İmparator Mutsuhito’nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da Meiji Restorasyonu denilen reform süreci başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu reform sürecinde gerçekleştirilenlerden biri değildir?
A) Prusya-Almanya modeline uygun bir anayasa yapılması
B) Çağdaş bankacılık sisteminin oluşturulması
C) Okuryazar oranının artırılması
D) Feodal düzenin yıkılması
E) Yeni bir alfabe yapılması

39. 26 Mart 1979 tarihinde, iki devlet arasındaki sınırları çizen İsrail-Mısır Barış Antlaşması imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın neden olduğu gelişmelerden biri değildir?
A) Suriye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ ne yaklaşması
B) Filistin sorununun ortaya çıkması
C) İsrail’in, Sina Yarımadası’ndan çekilmeye başlaması
D) Arap ülkelerinden Mısır’a yapılan ekonomik yardımın kesilmesi
E) İsrail’in, Batı Şeria’da devamlı Yahudi yerleşim merkezleri kurması

40. Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 yılında kurulduktan sonra Sovyetler Birliği’yle ilişkilerini güçlendirmeye çalışmışöve 1950 yılında dostluk anlaşması imzalamıştır. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, yeni Çin yönetimini tanımamış ve Çin’e ticari ambargo uygulamıştır. Çin Hükûmeti, Birleşmiş Milletler Teşkilatından çıkarılarak yerine Milliyetçi Çin diye adlandırılan Tayvan Hükûmeti alınmıştır. Zamanla büyük güç hâline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nden bağımsız bir politika izlemeye başlamış ve Sovyetler Birliği’nin Batıyla ilişkilerinde görülen yumuşama sonucunda yalnızlaşmıştır. Ancak 1965-1966 yıllarından sonra izlediği çok yönlü politikayla, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerini düzeltmiş ve tekrar Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur. Tayvan Hükûmeti üyelikten çıkarılmıştır.
Verilen bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması güçler dengesini etkilemiştir.
B) Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti’ni desteklerken Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan’ı tanımıştır.
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan devlet sayısında azalma olmuştur.
D) Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkilerde büyük bir rol oynamıştır.
E) Ülkelerin çıkarları uluslararası ilişkilere yön vermiştir.

41. Avrupa Birliğine adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler Kopenhag’da belirlenmiştir.
Kopenhag Kriterleri’ne göre aday ülkelerin,
I. hukukun üstünlüğü,
II. insan hakları,
III. azınlık hakları,
IV. piyasa ekonomisi
alanlarının hangilerinde belirli bir seviyeye gelmiş olmaları beklenmektedir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

42. Bütün devletlerin iş birliğini gerektiren bir sorun olan küresel ısınmanın çözülebilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne bir ek niteliğinde hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe giren düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maastricht Kriterleri
B) Kyoto Protokolü
C) Cenevre Konferansı
D) Bandung Konferansı
E) Monreo Doktrini

43. Geniş bir petrol rezervi olan Amerika Birleşik Devletleri, başka nedenlerin etkisiyle Arap davasında, İsrail’e hemen hemen tam destek verirken, bölgede çıkan petrole daha bağımlı olan Batı Avrupa ülkeleriyle Japonya, daha ılımlı ve dengeli olmakta hatta belirli konularda Arap davasını desteklemektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Amerika Birleşik Devletleri nükleer tehlikeye dikkat çekmiştir.
B) Bölgede İlk Çağ’dan bu yana ekonomik bunalım yaşanmıştır.
C) Ülkelerin Orta Doğu petrolüne bağımlılık dereceleri, bölgeye yönelik dış politikalarını biçimlendirmiştir.
D) Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupalı müttefiklerine petrol akışına karşı değildir.
E) Orta Doğu’da İsrail Devleti güçlükle kurulmuştur.

44. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,
I. etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması,
II. coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,
III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parçalanmasıyla ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

1. D 2. E 3. C 4. B 5. A 6. B 7. C 8. D 9. A 10. C 11. E 12. A 13. E 14. B 15. D 16. E 17. A 18. C 19. E 20. D 21. A 22. C 23. A 24. B 25. E 26. D 27. A 28. E 29. C 30. B 31. D 32. E 33. A 34. C 35. B 36. A 37. C 38. E 39. B 40. C 41. E 42. B 43. C 44. E

Leave a Reply