Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2010 YGS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi

2010 YGS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi
1.  Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz?
A) Köylerin kurulması
B) Tarımla uğraşılması
C) Araç ve gereç yapılması
D) Dokumacılığın başlaması
E) Hayvanların evcilleştirilmesi

 2.  Çin’den başlayıp Orta Asya’yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz’de sona eren İpek Yolu’nun Orta Asya’ da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetimin­de olması bu devletleri,
I.    ekonomik açıdan gelişme,
II.   Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma,
III. tarıma ticaretten fazla önem verme
durumlarından hangileri yönünde etkilediği savu­nulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

3.  Sami dillerinden olan Arapça, İslamiyet’ten önce Ara­bistan Yarımadası’yla sınırlıyken İslamiyet’ten sonra önem kazanmış ve İslam dünyasında ortak bir dil du­rumuna gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenle­rinden biri olduğu savunulamaz?
A) Arapçanın Kur’an dili olması
B) Fetihler yoluyla Arapçanın geniş alanlara yayıl­ması
C) Arapçanın Emeviler Döneminde resmî dil olarak kabul edilmesi
D) İslamiyeti kabul edenlerin sayısının artması
E) Emeviler Döneminde Arapların Arap olmayan Müslümanlardan üstün tutulması

4.  Osmanlı Devleti’yle Avusturya arasında 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması’nda, Avusturya impa­ratorunun Osmanlı sadrazamıyla protokol bakımın­dan denk sayılması ve Avusturya imparatorunun ba­rışı bozmadıkça Antlaşma’nın yürürlükte kalması kabul edilmiştir.
Bu duruma göre Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Barış süresinin Avusturya’nın davranışına bağlı olduğu
B) Sadrazamla padişahın yetkilerinin eşit olduğu
C) Avusturya üzerinde üstünlük kurduğu
D) Güçlü bir devlet olduğu
E) Savaştan galip çıktığı

5.  Avrupa’da XVI. yüzyılda din alanında görülen Re­form Hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından han­gisinin, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile siyasal ilişkileri üzerinde doğrudan etkisi olduğu savu­nulabilir?
A) Mezhep birliğinin parçalanması
B) Kültürel ve bilimsel gelişmelerde Katolik Kilisesi­nin baskısının azalması
C)Katolik Kilisesinin kendi içinde düzenleme yapma gereği duyması
D)Halkın, bağlı bulunduğu prens veya hükümdarın kabul ettiği mezhebe girmek zorunda olması
E) Kilisenin topraklarının elinden alınması

6.  Osmanlı Devleti’nde, tımar sistemiyle işletilmesi köylülere bırakılan toprağın,
I.    çift, yarım çift gibi büyüklüğüne göre tanımlan­ması,
II.   üretim vergisinin, ürünün belli bir oranı olarak hesaplanması,
III. mülkiyetinin devlete ait olması
durumlarından hangilerinin, büyük toprak sahip­lerinin ortaya çıkmasını ve Avrupa’dakine benzer feodal sistemin görülmesini engellediği savunu­labilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

7.  Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti za­yıfladıkça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunulamaz?
A) Boğazlar
B) Kapitülasyonlar
C) Azınlıklar
D) Kutsal yerler
E) Mültezimler

8.  Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgüt­lenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.
Millet sisteminin,
I.    toplumu oluşturan grupların benliklerini koru­ması,
II.   toplumda din veya mezhep değiştirmenin ya­saklanması,
III. Osmanlı toplumunun kaynaşması
durumlarından hangilerine neden olduğu savunu­labilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

9.  İtalya, Trablusgarp’ta Mustafa Kemal ve arkadaşları­nın örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi’ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada’yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.
Bu durumla ilgili olarak
I.    İtalya Akdeniz’e egemen olmak istemektedir.
II.   Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti’nin zor duru­munu fırsat olarak değerlendirmiştir.
III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

10.          

I. Grup

II. Grup

I.    İstanbul Hükümetinin halkın dinî duygularını kötüye kullanması

Anzavur Ayaklanması

II.   Anadolu’da bazı ailelerin gücü ve otoriteyi ellerine geçirip TBMM’nin emirle­rine karşı gelmesi

Millî Kongre Cemiyeti

III. Azınlıkların, bulundukları bölgelerde bağımsız devlet kurmak istemesi

Delibaş Mehmet

IV.Bazı Kuvayı milliye birliklerinin Millî Mücadelede yeni orduya katılmak istememesi

Demirci Mehmet Efe

V.  Yapılan devrimlere karşı çıkılması

Ali Galip Olayı
  Yukarıda I. grupta verilenlerden hangileri II. grup­ta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

11.         Yunanlıların Anadolu’ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etme si gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A)   Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasına
B)   İstanbul Hükümetine halkın desteğinin azalma sına
C)   Anadolu’da ulusal hareketin güçlenmesine
D)   Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetine bas kısının artmasına
E)   Anadolu’da işgal edilen yerlerin genişlemesine

12. Erzurum Kongresi’ni, İstanbul’da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Os­manlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme olarak değerlendirmiştir.
Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi’nin,
I.    ulusal istencin egemen kılınması,
II.   yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi,
III. Mebuslar Meclisi (Meclis-i Millî)’nin hemen top­lanması ve merkezî hükümetin aldığı kararları Meclisin denetimine sunması
kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunu­labilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Dönemin­de yapılan inkılâpları korumak ve onların sürek­liliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?
A) İ stiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Takrir-i Sükün Kanunu’nun çıkarılması
C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
E) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini feshet­mesi

14.         Atatürk: “Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yön­den birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkar­ları ortak olan toplumdur.” demiştir.
Atatürk’ün bu anlatımıyla,
I.    kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhu­riyeti vatandaşlığı,
II.   insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği,
III. toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleş­tiği
durumlarından hangilerini kastettiği savunula­bilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

15.         Türkiye’de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir.
Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

16.         Lozan Antlaşması’ndan sonra, 1936’da Türkiye’nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde,
I.    Almanya’nın Ren Bölgesi’ne girmesi,
II.   İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi,
III. Rusya’da rejim değişikliği olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu­labilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

17.         Atatürk 1924 yılında Çaltepe konuşmasında: “Muha­rebe veya meydan muharebesi demek, yalnız iki or­dunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi güçleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle,
I.    savaş tehlikesinin her an her millet için var olduğu,
II.   ordunun teknik donanımının yeterli olduğu,
III. ulusal gücün yalnız silahlı güç olmadığı
durumlarından hangilerini vurguladığı savunu­labilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Cevap Anahtarı

1.C

2.D

3.E

4.B

5.A

6.C

7.E

8.A

9. D

10.B

11.A

12.D

13.C

14.E

15.B

16.D

17.C

 

One Response

Leave a Reply