Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2011 YGS Tarih Dersi Soruları ve Cevapları Word Belgesi

2011 YGS Tarih Dersi Soruları ve Cevapları Word Belgesi
1-Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara ait karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur.
Tarih biliminde bu bilgilere,
I.              paleografi,
II.            arkeoloji,
III.           antropoloji
bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir?
A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I, II ve III
D) I ve II
E) Yalnız II

 2.    İslamiyetten önce Türklerde,
I.              yün dokumacılığının yapılması,
II.            ticarette Çin’den alınan ipeğin koyun ve sığırla takas edilmesi,
III.           orduda ve ulaşımda atlardan yararlanılması
durumlarından hangilerinin hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III

 

3.         HalifelerGelişmeler ve Olaylar
I.  Ömer =>   Sınırların genişlemesiyle devlet teşkilatlanmasının hızlanması
II. Osman =>  Kıbrıs’ın fethedilmesi
III. Ebubekir =>  Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
IV. Ali => İslam dünyasındaki ayrılıkların derinleşmesi
V.  Muaviye =>   Halifeliğin saltanata dönüşmesi
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) IV.
B) V.
C) III.
D) II.
E) I.

 

4.    Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu’nun aşağıdaki durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A)   Sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması
B)   Din ve mezhep anlaşmazlıklarının sık yaşanması
C)   Tekfurların kendi başlarına hareket etmesi
D)   Halka ağır vergiler yüklenmesi
E)   Taht kavgalarının yaşanması

 5.    XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, iltizam usulünde yaptığı değişiklikle yüklü bir peşin ödemeyi de öngören malikâne usulünü getirmiştir. Buna göre mukaatalar mültezimlere daha önceki gibi üç yıllık sürelerle değil, sürekli olarak ihale edilmeye başlanmıştır.
Yapılan bu değişiklikle güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ayanların reaya temsilcisi olmasını önlemek
B)   Büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engellemek
C)   Hazineye daha fazla gelir sağlamak
D)   Tek hazine sisteminden çoklu hazine sistemine geçmek
E)   Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına ortam hazırlamak

6.    Osmanlı Devleti’nde dağılmayı önleme çalışmalarından birisi de Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesidir. Ancak Tanzimat Fermanı toplumun tamamı tarafından kabul görmemiş, birtakım tepkilere neden olmuştur.
Tanzimat Fermanı’na bu tepkilerin oluşmasında,
I.      kimi Müslümanların, Müslüman olmayanlara tanınan hakları yadırgaması,
II.    öngörülen reformların yetersiz kalması,
III.   Müslüman olmayanların ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi
durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) I, II ve III

7.    Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde yerli tüccar kesiminin güçlenmesini engellediği savunulamaz?
A)   İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi
B)   Üretimin tarıma dayalı olması
C)   Yabancılara kapitülasyonlarla ayrıcalıklar tanınması
D)   Osmanlı deniz taşımacılığının yetersiz olması
E)   Osmanlı sanayisinin rekabet gücünü giderek yitirmesi

8.    Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anlaşma Devletlerinin baskısıyla Ermeni tehcirinde görevli Osmanlı memurlarının yargılanması için divanıharp oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti bu olağanüstü mahkemelerde bağımsız yargıçların görev alması için İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka hükümetlerinden bir komisyon kurulması isteğinde bulunmuş, ancak İngiltere ve Fransa’nın baskısıyla bu komisyon oluşturulamamıştır.
İngiltere ve Fransa’nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine dayandığı savunulamaz?
A)   Osmanlı hukuk sistemini düzenleme
B)   Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurma
C)   Osmanlı Devleti’ndeki Ermenilerin haklarını koruma
D)   Mahkemelerden kendi istekleri doğrultusunda karar aldırtma
E)   Diğer Avrupa devletlerinin soruna müdahalesini engelleme

 

9.    Mondros Ateşkes Anlaşması metninde Kilikya, Mezopotamya gibi sınırları belli olmayan bölge adları kullanılmıştır.
Anlaşma Devletlerinin yukarıdaki uygulamayla amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A)   Mebuslar Meclisini kapatmak
B)   İşgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi azaltmak
C)   İstanbul Hükümetiyle iş birliği yaptıklarını göstermek
D)   Kendi aralarındaki sorunları gidermek
E)   İşgaller karşısında halkın desteğini almak

 

10.  Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir.
Bu ilkelere göre,
I.      bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması,
II.    savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması,
III.   her milletin kendi kaderini kendisinin kararlaştırması
önerilerinden hangilerinin, Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin, sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

 

11.  Ahmet:
Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesi “Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Canik (Samsun) sancağı birbirinden ayrılmaz ve Osmanlı topluluğunun bir parçası olmak üzere bir bütün teşkil eder.” şeklindedir, demiştir.
Onur da bu maddenin,
I.      Arap,
II.    Ermeni,
III.   Rum   azınlıklarının bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla konduğunu söylemiştir.
Onur, yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi Ahmet’e doğru bilgi vermiş olurdu?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) II ve III

 12.  Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılı sonuna kadar TBMM Hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir?
A)   Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması
B)   Kimi kesimlerin ulusal mücadeleyi dinsizlik olarak tanıtması
C)   Azınlıkların bağımsız devlet kurmak için çalışması
D)   Bazı bölgelerde Kuvayımilliyecilerin disiplinsiz davranması
E)   Anlaşma Devletlerinin ulusal mücadeleyi engellemek istemesi

13.  Sakarya Savaşı kazanılmasına karşın Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan Başkomutan Meydan Savaşı’nın yaklaşık bir yıl sonra yapılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?
A)   İtalyanların birliklerini Anadolu’dan çekmeye başlaması
B)   Doğu Cephesi’nde fiili mücadelenin sona ermesinin beklenmesi
C)   Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
D)   Türk ordusunun eksiklerinin tamamlanması
E)   Ayaklanan Çerkez Ethem birliklerinin dağıtılması

14.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir?
A)   Teokratik düzenden laik sisteme geçilmesi
B)   Ülke idaresinde Divanı hümayundan Bakanlıklar sistemine geçilmesi
C)   Ümmet anlayışından sonra ulus anlayışının benimsenmesi
D)   Toplumun geleneksel yapısının çağdaşlaştırılması
E)   Mutlakiyet yönetiminden cumhuriyete geçilmesi

 

15.  Hindistan’daki bir tarikatın lideri olan Ağa Han ile İngiltere Kralı’nın özel danışmanı Hintli Emir Ali, Başbakan İsmet Paşa’ya bir mektup yollayarak halifelik kurumuna dokunulmamasını rica etmişlerdir.
Bu durumun, halifelikle ilgili olarak
I.      bu kurumun, tüm Müslümanlar üzerinde siyasal gücünün olduğu,
II.    yabancıların, bu kurumu Türkiye’nin içişlerine müdahale amacıyla kullanmak istedikleri,
III.   bu kurumun varlığının ülkede tartışma konusu olduğu
durumlarından hangilerine kanıt olduğu savunulabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) II ve III

16.  Atatürk, “Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikrî hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, millî egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır.” demiştir.
Atatürk’ün, bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekçesini vurguladığı savunulabilir?
A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Halkçılık
E) Milliyetçilik

17.  Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.” demiştir.
Atatürk’ün, bu sözüyle millî gücün
I.      siyasi,
II.    askerî,
III.   ekonomik
unsurlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I ve II
E) Yalnız II

Cevap Anahtarı
1. D
2. E
3. C
4. A
5. C
6. E
7. B
8. A
9. B
10. C
11. E
12. A
13. D
14. B
15. E
16. C
17. D

One Response

Leave a Reply