Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2012 LYS ÇIKMIŞ Tarih Soruları ve Cevapları

2012 LYS ÇIKMIŞ Tarih Soruları ve Cevapları

1.Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihî bir olguya örnek gösterilebilir?
A) İstanbul′un fethedilmesi
B) Türkiye′nin çağdaşlaşması
C) Malazgirt Savaşı′nın kazanılması
D) Birinci Dünya Savaşı′nın başlaması
E) Pearl Harbour Baskını′nın yapılması

2. Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı′nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve “Tanrı′nın Kamçısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti′nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mete
B) Balamir
C) Teoman
D) Attila
E) Bumin Kağan;

3. Karahanlılar Dönemi′nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet′i kabulünden sonraki ilk edebî eser olan Kutadgu Bilig′in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
B) Sogd
C) Uygur
A) Göktürk
D) Kiril
E) Arap

4. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?
A) Asya Hun
B) Avar
C) Uygur
D) Akhun
E) Hazar
https://www.youtube.com/watch?v=7J5uveo0KII

5. 1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır?
A) Abbasiler
B) Selçuklular
C) Bizanslılar
D)Tolunoğulları
E) ihşitoğulları

6. Büyük Selçuklular Dönemi′nde görülen aşağıdaki gelişme ve olayların hangisinde, kurulan rasathanede gök cisimlerinin gözlenmesinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Nizamiye Medresesinin açılmasında
B) Malazgirt Savaşı′nın kazanılmasında
C) Kudüs ve Şam′ın ele geçirilmesinde
D) Atabeylik uygulamasının başlamasında
E) Celâlî Takvimi′nin hazırlanmasında

7. Aşağıdakiierden hangisi, Türklerin İslam dünyasına olan katkılarından biri değildir?
A) Abbasiler Dönemi′nde devletin Bizans′a karşı korunması
B) Gazneliler Dönemi′nde İslamiyet′in Hindistan′a kadar yayılması
C) Endülüs Emevileri Dönemi′nde İslamiyet′in İspanya′da yayılması
D) Anadolu Selçukluları Dönemi′nde Haçlılara karşı başarılar elde edilmesi
E) Büyük Selçuklular Dönemi′nde İslamiyet′in Anadolu′da yayılması

8. Anadolu Selçuklu Dönemi′yle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) İlk altın para II. Kılıç Arslan Dönemi′nde bastırılmıştır.
B) Anadolu′daki ilk kervansaray II. Kılıç Arslan Dönemi′nde yapılmıştır.
C) Gevher Nesibe Darüşşifası I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi′nde açılmıştır.
D) Yazlık saray olarak kullanılan Kubadabat, Alaaddin Keykubat Dönemi′nde yapılmıştır.
E) Türkçe resmî dil olarak Alaaddin Keykubat Dönemi′nde kabul edilmiştir.

9.Malazgirt Savaşı′ndan sonra merkezi Sivas olmak üzere Orta Anadolu′da kurulan ve dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan Niksar′daki Yağıbasan Medresesini kuran beylik aşağıdakiierden hangisidir?
A) Danişmentliler
B)Saltuklular
C) Mengücekliler
D)Artuklular
E) Hamitoğulları

10. Voltaire “Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı′nın her şeyini borçlu olduğu Doğu′ya bakmalıdır.”demiştir.
Aşağıdakiierden hangisi, bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir?
A) Talaş Savaşı′nın ardından Türkler arasında İslamiyet′in yayılması
B) Avrupa′da kralların papalara karşı güçlenmesi
C) Anadolu Selçuklularındaki ikta sisteminin Osmanlılar tarafından geliştirilerek timar sistemi adıyla uygulanması
D) Haçlı Seferleriyle, İslam dünyasından birçok buluşun Avrupa′ya taşınması
E) İngiltere′de İki Gül Savaşı sonrasında feodalitenin zayıflayarak mutlakiyet rejiminin ortaya çıkması

11. Avrupa′da zenginleşmenin etkisiyle bilime ve sanata önem veren bir sınıfın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi
B) Otuz Yıl Savaşlarıyla din kavgalarının sona ermesi
C) Reform Hareketleriyle yeni mezheplerin ortaya çıkması
D) Sanayi İnkılabı′yla ham madde ihtiyacının artması
E) Fransız İhtilali′yle milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması

12. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir?
A) Sırpsındığı
B) Pelekanon
C) Niğbolu
D) I. Kosova
E) Varna

13. “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin.”diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Bayezit
B) II. Selim
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Yavuz Sultan Selim

14.Rönesans Dönemi′nde en çok sanat alanında ön plana çıkan; resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üretilen; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) italya
C) ingiltere
D) Polonya
E) Almanya

15.Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Preveze
B) Cerbe
C) Çeşme
D) İnebahtı
E) Gelibolu

16. 1526-1585 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Devleti′nde müderrislik ve kadılık yapmış, III. Murat Dönemi′nde İstanbul′da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molla Lütfî
B)Ali Kuşçu
C) Kâtip Çelebi
D)Takiyüddin Mehmet
E) Matrakçı Nasuh

17. İngiltere′yle yaptığı Yedi Yıl Savaşlarında yenilen ve Amerika üzerindeki etkisi azaldığı için Amerikan bağımsızlık hareketini destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) ispanya
B) Fransa
C) Portekiz
D) Belçika
E) Rusya

18. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul′a gelen Florence Nightingale aşağıdakilerin hangisinde yaralananlar için Selimiye Kışlası′nda düzenli ve temiz bir hastane ortamı meydana getirmiştir?
A) 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Yunan İsyanı
D) Mehmet Ali Paşa İsyanı
E) Kırım Savaşı

19. Osmanlı Dönemi′nde, her birinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazaryeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaviye
B) imaret
C)Kapan hanı
D) Bedesten
E) Külliye

20.Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları ve o akımın temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük Batıcılık
A) Namık KemalSait Halim PaşaYusuf AkçuraCelâl Nuri
B) Ziya GökalpMehmet Akif Celâl NuriZiya Paşa
C) Ömer SeyfettinTevfik FikretMithat PaşaA. Hamdi Akseki
D) Celâl NuriM. Emin YurdakulZiya GökalpMehmet Akif
E) A. Hamdi Akseki Ziya GökalpTevfik FikretYusuf Akçura

21. Osmanlı Devleti, aşağıdaki ayaklanmaların hangisinin ardından Rusya′nın desteğini koruyabilmek amacıyla 1833 yılında Hünkâr İskelesi Antlaşması′nı imzalamıştır?
A) Patrona Halil
B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
C) Tepedelenli Ali Paşa
D) Canberdi Gazali
E) Kabakçı Mustafa

22. Abdülmecit Dönemi′nde birçok alanda yeni uygulamalara geçilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir?
A) Demiryolları yapılması
B) Belediye teşkilatının kurulması
C) Telgraf hatlarının oluşturulması
D) Resmî bir müzenin kurulması
E) Posta teşkilatının kurulması

23. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Dönemi′nde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi′nin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir?
A) Takvim-i Vekayi
B) Ceride-i Havadis
C) Tercüman-ı Ahval
D) Mecmua-i Fünun
E) Tasvir-i Efkâr

24. Osmanlı Devleti′nde aşağıdakilerden hangisi, şehzade sancağı olmamıştır?
A) Trabzon
B) Amasya
C) Kütahya
D) Adana
E) Manisa

25. 1921 Anayasası′nın hükümleri arasında, aşağıdaki konulardan hangisine ver verilmemiştir?
A) Yasama ve yürütmenin düzenlenmesi
B) Kişi hak ve özgürlüklerinin belirlenmesi
C) Seçimlerin 2 yılda bir yapılması
D) İl, ilçe ve bucakların yönetiminin düzenlenmesi
E) Genel Müfettişliklerin kurulması

26. Cumhuriyet Dönemi′nde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilme-siyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinin kapsamındadır?
A) Öğretimin birleştirilmesi
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Şer′iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
D) Türk Medeni Kanunu′nun çıkarılması
E) Yeni Türk Alfabesi′nin kabul edilmesi

27. 1933 yılında kurulan; ayakkabı, tekstil, kâğıtçılık gibi farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesinde toplayan ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinde bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etibank
B) Halkbank
C) Sümerbank
D) Türkiye İş Bankası
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

28. Türk kadınına, aşağıdaki haklardan hangisi, 1934 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile tanınmıştır?
A) Kendi soyadını kullanma
B) Belediye başkanı seçme ve seçilme
C) Muhtar seçme ve seçilme
D) Milletvekili seçme ve seçilme
E) Mirasta erkekle eşit olma

29. 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında uluslararası barışı korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.
Avrupa′daki siyasi gerginliği bir süre azaltan bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Locarno
B) Brest-Litowsk
C) Saint Germain
D) Trianon
E) Sykes-Picot

30. Birinci Dünya Savaşı devam ederken, savaşın yol açtığı yıkımın etkisiyle var olan tutuma karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar tarafından başlatılan ve daha çok resim alanında etkileri hissedilen, temsilcileri arasında Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miro′nun bulunduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fovizm
B) Kübizm
C) Dadaizm
D) Empresyonizm
E) Sürrealizm

31. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi′nde yer alan ilkelerden biri değildir?
A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması
B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi
C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması
D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması

32. Kasım 1917′de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Siyonist Federasyonu Başkanı′na gönderilen mektupla, İngiltere′nin Filistin′de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahu-diler büyük kitleler hâlinde Filistin′e göç etmeye başlamışlardır.
Yahudi devleti kurulması konusunda bir dönüm noktası kabul edilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schuman Bildirgesi
B) Balfour Deklarasyonu
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Helsinki Nihai Senedi

33. Savaşın ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi amacıyla 1928 yılında Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından esasları belirlenen ve İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Japonya gibi devletlerin de katıldığı pakt aşağıdakiierden hangisidir?
A) Bağdat
B) Balkan
C) Sadabat
D) Kellogg-Briand
E) Varşova

34. Aşağıdakiierden hangisi, 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir?
A) Sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve evsizlerin sayısının hızla artması
B) Birçok ülkede inşaat faaliyetlerinin durması
C) Tarım ürünü fiyatlarında büyük düşüşler görülmesi
D) Madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde düşmesi
E) Kadınların, iş hayatında yer almaya başlaması

35. Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla 1936′da Montrö′de toplanan konferansa, Lozan Boğazlar Sözleşmesi′ni imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdeniz′deki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet aşağıdakiierden hangisidir?
A) İtalya
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Bulgaristan
E) İngiltere

36. Uzak Doğu′nun II. Dünya Savaşı′nın cephelerinden biri hâline gelmesinde aşağıdakiierden hangisi etkili olmuştur?
A) SSCB önderliğinde Doğu Bloku′nun kurulması
B) Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB′nin yakınlaşması
C) Japonya′nın yayılmacı politika uygulaması
D) Bölge üzerinde ABD ile SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması
E) Hindistan ve Pakistan′da bağımsızlık mücadelelerinin olması

37. Türkiye′de,
I. varlık,
II. toprak mahsulleri,
III. emlak
vergilerinden hangileri, II. Dünya Savaşı′nın etkisiyle çıkarılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve I
E) II ve III

38. Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCB′nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu iki ülkeden biridir?
A) Yugoslavya
B) Çekoslovakya
C) Polonya
D) Macaristan
E) Bulgaristan

39. Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945′te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti′yi kuran devlet adamlarından biri değildir?
A) Celâl Bayar
B) Hasan Polatkan
C) Fuat Köprülü
D) Refik Koraltan
E) Adnan Menderes

40. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme”nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?
A) Afrika′da şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın hüküm sürmesi
B) ABD′nin Vietnam Savaşı′nda izlediği politikaya Batılı müttefiklerin destek vermemesi
C) II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve insanlık dışı uygulamaların yaşanması
D) Yugoslavya′nın dağılma sürecinde Sırp milliyetçilerinin Boşnaklara soykırım uygulaması
E) Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etkisiyle Mısır-İsrail Savaşı′nın yaşanması

41. Hindistan Bağımsızlık Hareketi′nin siyasi lideri olan, 1869-1948 yılları arasında yaşamış, Hindistan′da 2 Ekim günü anısına millî tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammet Ali Cinnah
B) Muhammet Nadir
C) Javvaharlal Nehru
D) Mahatma Gandhi
E) Muhammet ikbal

42. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi′nde SSCB′nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye′nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir?
A) Avrupa Konseyi
B) NATO
C) Balkan Paktı
D) Bağdat Paktı
E) Avrupa Ekonomik Topluluğu

43. Aşağıdakilerden hangisi, 1940-1960 yılları arasında yapılan icat ve keşiflerden biri değildir?
A) Lazerin icat edilmesi
B) İlk nükleer reaktörün kurulması
C) İlk kalp naklinin yapılması
D) Çocuk felci aşısının geliştirilmesi
E) DNA′nın kimyasal yapısının çözülmesi

44. Aşağıdakilerden hangisi, 1962 yılında SSCB′nin Küba′ya füze yerleştirmesiyle başlayan ve SSCB ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiren Küba Buhranı′nın Türkiye′yi ilgilendiren sonuçlarından biridir?
A) Türkiye′deki ABD′ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi
B) Türkiye′nin Kore′ye asker göndermesi
C) Türkiye′nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması
D) Türk topraklarının NATO güvencesi altına alınması
E) Türkiye′ye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması
1.B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.E 7.C8.E 9.A 10.D 11.A 12.B 13.E 14.C15.A 16.D 17.B 18.E 19.C 20.A 21.B22.E 23.C 24.D 25.B 26.A 27.C28.D 29.A 30.E 31.C 32.B 33.D 34.E 35.A 36.C 37.D 38.A 39.B40.C 41.D 42.E 43.C 44.A

Leave a Reply