Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2012 YGS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi

2012 YGS Tarih Soruları ve Cevapları Word Belgesi
1.    Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir?
A)    Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması
B)    Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması
C)    Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması
D)    Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması
E)    MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunması

2.    Orhun Yazıtları’ndaki Türkçede yabancı dil öğelerinin oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)    Kültürel ilişkilerin artmasının
B)    Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesinin
C)    Farklı dinlerin benimsenmesinin
D)    Yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesiyle yeni terimlerin girmesinin
E)    Uygur ülkesinde ticaretin artmasının

3.    İslam Devleti’nde Hz. Muhammet’ten sonra devlet başkanı olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife Dönemi’nin ardından halifenin dini ve siyasi otoritesi, İslam dünyasının tümünde kabul görmemiştir.
Buna, İslam tarihinde görülen,
I.     Emevi halifelerinin güttüğü Arap milliyetçiliği siyasetine karşı tepkilerin ortaya çıkması
II.    Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emevilerinde olmak üzere aynı anda üç halifenin olması
III.  Dört Halife Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4.       İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlılarda; hükümdarlık hatife tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi yöne tim gelenekleri de büyük ölçüde devam ettirilmiştir.
Buna göre, Karahanltlar,
I.        İslamiyet’i kendi kültürleriyle kaynaştıran bir siyasi yapı oluşturmuşlardır.
II.      Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmışlardır.
III.   Arap kültürünü bütünüyle benimsemişlerdir,
yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III

5.       Fatih Sultan Mehmet; Fener Ortodoks Kilisesinin varlığını sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarihli fermanda da onlara kendi dillerinde ibadet ve eğitim özgürlüğü tanımıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A)      Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara sahip olduğunun
B)      Ticaretin, Müslüman olmayanların elinde olduğunun
C)      Müslüman olmayanların devlet yönetimine katıldığının
D)      Osmanlı veraset sisteminin değiştiğinin
E)      Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma olanağı sağlandığının

6.       Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler İmparatorluk sınırlan içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı.
Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakiler den hangisinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında
B) Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
C)      İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yeğnilmesinde
D) Hat sanatının ortaya çıkmasında
E)      Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında

7.       Batı’da başlayan kadın-erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı toplumunu da etkilemiş, kadın hakları tartışılarak kadınlarla ilgili birçok yayın ortaya çıkmıştır.
Bu durumun, Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir?
A)      Kasaba ve köylerde geleneksel aile yapısının devam etmesinde
B)      Kadınların harem koşullan içinde eğitimlerini sürdürebilmesinde
C)      Kadının sosyal hayata katılımının giderek artmasında
D)      Kadının çocuk bakımında ailenin en etkin kişisi olmasında
E)      Osmanlı kırsal kesiminde kadınların tarım işlerinde n çalışmasında

8.       7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa, Birinci Balkan Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken ikinci Balkan Savaşanda Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi geri almasını protesto etmiştir.
Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz?
A)      Osmanlıların İkinci Balkan Savaşanda, yitirdikleri toprakların bir kısmını geri aldığının
B)      İngiltere ve Rusya’nın ortak bir Balkan politikası olduğunun
C)      Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika oluşturduğunun
D)      Avusturya ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğini düşündüklerinin
E)      İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Devletinin genişlemesinden rahatsız olduklarının

9.       30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesinin Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayı Milliye’nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmi bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir.” demiştir.
Mustafa Kemal’in, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir’?
A)      Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını
B)      Millî cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini
C)      Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğini
D)      İstanbul Hükümetinin desteğinin amaçlandığını
E)      Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini

10.    Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesinde bir Türk-Yunan Savaşına dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A)      Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin Batı’da toplanmasının
B)      Rusya’nın Osmanlı Devletine yönelik gizli paylaşım anlaşmalarını açıklamasının
C)      Batı bölgesinde bazı Kuvayımilliye yanlılarının TBMM’ye karşı ayaklanmasının
D)      İşgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak istemesinin
E)      Yunanistan’la Birinci Dünya Savaşanda fiilen mücadele edilmemesinin

11.    Temmuz 1921’de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi’nin, Eskişehir-Kütahya Savaşlarının şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal “Hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” demiştir.
Mustafa Kemal’in savaş ortamında söylediği bu sözün, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu savunulabilir?
A)      Mustafa Kemal’in bir komutan olarak başarısına
B)      Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edinildiğine
C)      Ülkedeki etkinliklerin tamamen savaşların durumuna göre belirlendiğine
D)      Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğüne
E)      Ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine

 

12.    Milli Mücadele Dönemi’nde bir İngiliz tarihçinin “Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulular ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş’ın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir.” diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrü
B) Lozan
C) Moskova
D) Ankara
E) Kars

13.    Misakımilli sınırlan içinde TBMM Hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir?
A)      Seriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına
B)      Hıyânet-i Vataniye Kanunumun çıkarılmasına
C)      Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına
D)      Halifeliğin kaldırılmasına
E)      Saltanatın kaldırılmasına

 

14.    Mustafa Kemal “Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz?
A)      Medeni Kanunun kabul edilmesi
B)      Türk Tarih Tezi’nin oluşturulması
C)      Millet Mekteplerinin açılması
D)      Yeni Türk alfabesinin oluşturulması
E)      Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması

 

15.    Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa’nın Arap alfabesiyle okumayı kolaylaştırmak için harflerin bitişik değil ayrı yazılması yolundaki girişimini “Harp zamanı, harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak olur mu?” diye eleştirmiştir.
Yaptığı inkılâplar düşünülerek Mustafa Kemal’in bu eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)      İnkılâplar gerçekleştirilirken kişi veya gruplara ayrıcalık tanımamak gerekir.
B)      İnkılâp sürecinde ilgililere yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir.
C)      İnkılâplarda sonuç alabilmek için eski ile yeniyi birlikte sürdürmek gerekir.
D)      İnkılâplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir.
E)      İnkılâplar yapılırken uygulamaların yakından takibi sonucu olumlu etkiler.

16.    UNESCO “Savaş, insanların düşüncelerinde başlamaktadır. Bu nedenle de barışın savunulması öncelikle insanın düşüncesinde gerçekleştirilmelidir.” ilkesini tüm dünyaya yaymaya uğraşmaktadır.
Atatürk’ün, UNESCO’nun kuruluşundan yıllar Ünce söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde bu İlkenin dile getirildiği savunulabilir?
A)      Ne kadar zengin ve müreffeh otursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz.
B)      Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.
C)      Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.
D)      Her şey için, medeniyet İçin, hayat İçin, muvaffakiyet İçin en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
E)      Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak… hak ve özgürlüğüne sahiptir.

17.    Milli güç unsurlarından biri olan siyasi güç; bir devletin millî hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve millî menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplamıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, bir ülkenin siyasi gücünün yüksek olabilmesi İçin gereken koşullardan biri olduğu savunulamaz?
A)      Uluslararası kuruluşlarda etkin olması
B)      İç politikasının güçlü olması
C)      Kanunların yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması
D)      Diğer ülkelerle ilişkilerinde kendi çıkarlarını koruması
E)      Ülkede belli bir gruba ayrıcalıklar tanınması

 

Cevap Anahtarı
1 – C
2-B
3-D
4-A
5-E
6-B
7-C
8-B
9-E
10-A
11-D
12-B
13-E
14-A
15-D
16-C
17-E

Leave a Reply