Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2013 LYS Tarih Soruları ve Cevapları

2013 LYS Tarih Soruları ve Cevapları

1.İnsanların, toprağı işleyerek tarımsal üretime geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve içecekleri korumak için kilden çanak çömlek yaptıkları çağ, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Taş (Mezolotik) Çağı
B) Eski Taş (Paleolitik) Çağı
C) Yeni Taş (Neolitik) Çağı
D) Bakır Çağı
E) Demir Çağı

 

2. Gökçen: “… siyasi birliklerini MÖ 750’li yıllarda kurmuş,tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım,hayatlarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki bereket tanrıçasına Kibele adını vermişler, ayrıca tarımı korumak için özel kanunlar çıkarmışlardır. ”Orhan: “Bu devletin merkezi, Ankara il sınırları içerisindedir.”
Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidya
B) Frig
C) Urartu
D) Hitit
E) İyon

 

3. Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uygurlar zamanında yazılmıştır.
B) Orhun Irmağı vadisinde bulunmaktadır.
C) Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.
D) Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
E) Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılıörneklerindendir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Hunları hakkında yapılabilecek bir değerlendirme olamaz?
A) Balkanlara inerek Bizans üzerinde baskı oluşturmuşlardır.
B) Türk kültürünün Avrupa’ya taşınmasında etkili olmuşlardır.
C) Rusların siyasi bir güç olarak tarih sahnesine çıkışlarını sağlamışlardır.
D) Kavimler Göçü’ne yol açarak Avrupa’nın etnik coğrafyasının değişmesine sebep olmuşlardır.
E) Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirerek Batı Roma’nın zayıflamasına neden olmuşlardır.

 

5. Türk tarihinde fiziki bir mekân olarak kütüphane kuran ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlılar
B) Göktürkler
C) Hunlar
D) Büyük Selçuklular
E) Uygurlar

 

6. İslam ordularına karşı,
I. Hazar,
II. Türgiş,
III. Avar
devletlerinden hangileri mücadele etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D )I ve II
E) I, II ve IIII

7. Emevilerden sonra İslam Devleti’nde başa geçen Abbasiler, VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar hüküm sürmüşlerdir.Aşağıdaki devletlerden hangisi, Abbasilerle çağdaş bir devlet değildir?
A) Doğu Roma İmparatorluğu
B) Sasaniler
C) Büyük Selçuklu Devleti
D) Hazarlar
E) Gazneliler

 

 

8.Aşağıdakilerden hangisinin 1071’de yapılan Malazgirt Savaşı’nın sonuçları arasında olduğu savunulamaz?
A) Doğu-Batı arasındaki ticaret yolları değişmiştir.
B) Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.
C) Anadolu’da Türk beyliklerinin oluşumuna zemin hazırlanmıştır.
D) İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı azalmıştır.
E) Haçlı seferlerinin başlamasında etkili olmuştur.

 

 

9.Nizamülmülk, Siyasetname adlı eserinde askerî ve idari görevlilerin kendilerine verilen iktalarda sürekli tutulmayıp belirli sürelerle değiştirilmesini önermiştir.
Nizamülmülk’ün bu önerisiyle,
I. ülkede feodal güçlerin ortaya çıkmasını önlemek,
II. ikta sahiplerinin halka baskı yapmasını engellemek,
III. tarım ürünü çeşitlerini artırmak
durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

 10. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklular Dönemi’nin eğitim kurumudur?
A) İdadi
B) Rüştiye
C) Medrese
D) Darülfünun
E) Enderun

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, Haçlılara karşı mücadele eden Türk devlet ve beyliklerinden biri değildir?
A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Anadolu Selçukluları
D) Mardin Artukluları
E) İhşitoğulları

12. Akkoyunlu Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermiştir.
B) Timur Devleti’ne karşı Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir.
C) Timur Devleti tarafından ortadan kaldırılmıştır.
D) XV. yüzyılda kurulmuş olan Türkmendevletidir.
E) Osmanlı Devleti’ndeki Celâli Ayaklanmalarını desteklemiştir.

13. Arap harflerinin güçlü bir estetikle yansıtıldığı İslami sanat dalıdır. Örneklerine sadece kitaplarda değil;kitabe, seramik kaplar, madenî eşyalar ve mimari öğeler üzerinde de rastlanmaktadır. Ahmet Karahisari ve Hafız Osman bu sanatın Türk tarihindeki önemli temsilcileridir.
Yukarıda hakkında çeşitli bilgiler verilen ve Türk-İslam kültüründe değerli örnekleri bulunan sanat
dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezhip
B) Minyatür
C) Hat
D) Çini
E) Heykel

 

14.Osmanlı Devleti’nin, Kuruluş Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?
A) Rumeli fetihlerini genişletmeyi
B) Memlûkların Orta Doğu’daki egemenliğine son vermeyi
C) Anadolu’da siyasi birliği sağlamayı
D) Bizans’la mücadeleyi sürdürmeyi
E) İslamiyet’i geniş alanlara yaymayı

 

15.Osmanlı Devleti’nde XV. ve XVI. yüzyıllarda Anadolu’dan değişik usullerle en fazla nüfus nakledilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlar
B) Azerbaycan
C) İran
D) Kırım
E)   Mısır

 

16. 1363 yılında yapılan Sırpsındığı Savaşı’nın Osmanlı tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmit’in Osmanlı egemenliğine alınması
B) Edirne’nin fethine ortam hazırlaması
C) İlk Osmanlı-Haçlı savaşı olması
D) Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini hızlandırması
E) Bizans Devleti’nin vergiye bağlanması

 

 

17.Kanuni Dönemi’ndeki olayların ve sonuçlarının yer aldığı aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
 Olay                                         Sonuç
A)Cerbe Deniz Savaşı     —-Batı Akdeniz kıyılarının güvenliği sağlandı.
B) Mohaç MeydanSavaşı —Macaristan Osmanlılara bağlandı.
C) İstanbul Antlaşması—- Protokolde, Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşit sayıldı.
D) Rodos’un Fethi ——-Suriye ve Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı.
E) Preveze  Deniz Savaşı—— Mora ve Dalmaçya kıyılarının fethi tamamlandı.

 

18.Tokat civarında Bozoklu Celâl adında bir sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı hâline gelerek Celâli İsyanları olarak anılmıştır.
Celâli İsyanlarına başlangıç oluşturan Bozoklu Celâl’in isyanı aşağıdaki padişahlardan hangisinin zamanında çıkmıştır?
A )II. Osman (Genç)
B) II. Mehmet (Fatih)
C) II. Mahmut
D) IV. Murat
E) I. Selim (Yavuz)

 

19. Osmanlı Devleti’nin, gerektiğinde akçenin içerisindeki gümüş oranını yeniden belirlediği görülmektedir.
Tashih adı verilen bu uygulamayla Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı
savunulabilir?
A) Avrupa ile parasal birlik sağlamak
B) Paranın alım gücünü düzenlemek
C) Timar sistemini düzeltmek
D) Gümrük vergilerini düşürmek
E) Saray masraflarını azaltmak

20.Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin toplandığı ve her türlü mali işlerin yürütüldüğü Hazine-i Amireden;
I. defterdar,
II. nişancı,
III. kazasker
makamlarından hangilerinin sorumlu olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C)I ve II
D)II ve III
E) I, II ve III


21.Avrupa’da Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ve sonrasında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının getirdiği karışıklıklar devam ederken insanlar kendilerini emniyette hissetmedikleri için güçlü kişilerin koruması altına girme ihtiyacı duymuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Katolik Kilisesi’nin gücünün azalmasına
B) Merkezî krallıkların kurulmasına
C) Cumhuriyet yönetimlerinin başlamasına
D) Feodalite rejiminin oluşmasına
E) Coğrafi keşiflerin yapılmasına

 

22. Aşağıdakilerden hangisi, Aydınlanma Dönemi düşünürlerinin savundukları görüşlerden biri değildir?
A) Bilim ve teknolojinin gelişmesi
B) Skolastik felsefenin güçlenmesi
C) Kilisenin etkisinin azalması
D) Parlamenter sistemin gelişmesi
E) Mutlakiyet yönetimlerinin yıkılması

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Klasik Dönem’inde (XV. – XVI. yüzyıl) yapılan eserlerden biridir?
A) Nuruosmaniye Camii
B) Laleli Külliyesi
C) Beylerbeyi Sarayı
D) İshak Paşa Sarayı
E) Selimiye Camii

 

24. 1878 Berlin Antlaşması’na göre bağımsızlık kazanan Balkan devletleri aşağıdakilerden hangileridir?
A) Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ
B) Romanya, Yunanistan, Karadağ
C) Romanya, Sırbistan, Karadağ
D) Bulgaristan, Romanya, Karadağ
E) Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ

 

25. Belli bir programdan ve yönetici kadrodan yoksun olması, yeninin yanında eskiyi de sürdürme gibi bir ikilemi aşamamasına rağmen anayasal bir siyasal rejime giden yolun açıldığı dönem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nizam-ı Cedit Dönemi
B) Tanzimat Dönemi
C) Lale Devri
D) I. Meşrutiyet Dönemi
E) II. Meşrutiyet Dönemi

 

26. Osmanlı Devleti tarafından 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı’nın müslüman olmayan halkla ilgili getirdiği bazı düzenlemeler şunlardır:
*Dinlerinin gereklerini serbestçe yerine getirmeleri
*Belediye meclisinde görev alabilmelerinin sağlanması
*Nakdî bedel ödeyerek askerlikten muaf olabilmeleri
Bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
A) Avrupai tarzda bir burjuva sınıfı oluşturmak
B) Müslüman olmayanların devlete olan bağlılığınım artırmak
C) Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını engellemek
D) Balkanlardaki isyanların sona erdirilmesini sağlamak
E) Müslüman olmayanlara eşit haklar tanımak

 

27. Kasım 1918 ile Ekim 1920 tarihleri arasında millî kurtuluş amacına yönelik çok sayıda kongre düzenlendi. Bu kongreler, çoğu Batı Anadolu’da olmak üzere Doğu Anadolu’da ve Trakya’da gerçekleştirildi.
Bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Batı Anadolu’daki mücadele hareketi daha yoğundur.
B) Anadolu halkında millî kurtuluşu gerçekleştirme azmi güçlüdür.
C) Kongreler, ülke düzeyinde değişik bölgelerde yapılmıştır.
D) Farklı kongreleri düzenleyenlerin arasında görüş ve iş birliği vardır.
E) TBMM’nin açılmasından sonra da kongrelerin toplanmasına devam edilmiştir.

 

 

28. Millî Mücadele Dönemi’nde Ankara Hükûmeti, bir yandan işgalcilerle mücadeleyi sürdürürken aynı
zamanda barışçı bir politika izlediğini yansıtmak için toplantı ve antlaşma masalarına oturmaktan kaçınmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A) Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması
B) Londra’da toplanan konferansa iştirak edilmesi
C) Brest-Litowsk Anlaşması’nın imzalanması
D) Fethi Okyar’ın Avrupa başkentlerine gönderilmesi
E) Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk’in, Paris ve Londra’ya gönderilmesi

 

29. Aşağıdakilerden hangisi 1923’te İzmir’de toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi kararlarından biri değildir?
A) Üreticinin korunup ihracatın özendirilmesi
B) Yerli üretimin teşvik edilmesi
C) Lüks ithalatın kısıtlanması
D) Tekelciliğin önüne geçilmesi
E) Ağnam vergisinin kaldırılması

 

30. Yeni Türk Devleti’nde; Türk milleti aleyhindeki görüşlere cevap vermek, millî bilinç ve kültürü geliştirmek, gerekli çalışma plan ve programları yaparak ortak bir geçmiş bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
C) Harf inkılabının yapılması
D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
E) Maarif Teşkilatı Kanunu’nun çıkarılması

 

 

31. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının yöntemlerinden biri, evrensel barışa hizmet ederek ülkenin güvenliğini sağlamaktır.
Buna göre Türkiye’nin,
I. Kellogg-Briand Paktına katılma,
II. Milletler Cemiyetine üye olma,
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalama
faaliyetlerinden hangilerinin, evrensel barışa hizmet etmek amacında olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

32.Aşağıda Atatürk’ün sözleri ve bu sözlere dayanarak ulaşılabilecek Atatürk ilkeleri eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) “Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.” – Halkçılık
B) “Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz.” – İnkılapçılık
C) “Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak TBMM’dir.” – Cumhuriyetçilik
D) “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek, Türklüğe ve
dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” – Milliyetçilik
E) “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.” – Laiklik

 

33. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşım öncesinde Avrupa’daki kutuplaşmayı hazırlayan nedenler arasında sayılamaz?
A) Rusya’nın Sırbistan’ın genişleme politikasını desteklemesi
B) Wilson İlkelerinin yayımlanması
C) Devletler arasında silahlanma yarışının hızlanması
D) Almanya’nın sömürge yarışına girmesinin Fransa ve İngiltere’yi rahatsız etmesi
E) Avusturya-Macaristan’ın Balkanlarda Rus politikalarına karşı çıkması

 

34. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmaların ağır şartlarından kurtulmak isteyen bazı devletler, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuşlardır.
Buna göre,
I. Versay,
II. Neuilly,
III. Sevr
antlaşmalarından hangileri bu yargıyı destekler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

35. İtalya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndaSüveyş Kanalı’nı ele geçirmek istemesi, Cebelitarık-Malta-Süveyş-Aden bağlantı hattına hâkim olan hangi devletin çıkarlarını tehlikeye düşürmüştür?
A) Almanya
B) ABD
C) İngiltere
D) Fransa
E) İspanya

 

36. İkinci Dünya Savaşı sırasında Mart 1945’e kadar Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer alabileceği kararı, aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır?
A) Kahire
B) Potsdam
C) San Francisco
D) Moskova
E) Yalta

 

37. İkinci Dünya Savaşı sonrasında denge politikası izleyen Türkiye, savaş sonrasında Batılı Müttefik Devletler safında yer almaya çalışmıştır.
Türkiye’nin böyle bir çaba içerisine girmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya’nın savaştan yenilerek çekilmesi
B) Kıbrıs sorununun çözümünde destek bulma çabası
C) Çok partili hayata geçiş için yardım almak istemesi
D) Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak talep etmesi
E) Müttefik Devletlerin çağdaş uygarlığı temsil etmesi

 

38. Aşağıdakilerden hangisi, 9 Mayıs 1950 tarihli Schumann bildirisiyle başlayan ve giderek Avrupa Birliğine dönüşen süreçle ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Üye ülkeler arasında serbest dolaşım hakkının tanınması
B) Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin kurulması
C) Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması
D) Üye devletler arasında ortak para birimine geçilmesi
E) NATO’nun kurulması

 

39.Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda 1924 Anayasası yürürlükten kaldırılmıştır?
A) Menemen Olayı
B) Çok partili siyasi hayatın başlaması
C) İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması
D) 27 Mayıs 1960 Askerî Müdahalesi
E) 12 Mart 1971 Muhtırası

 

40. Aşağıdakilerden hangisi, ABD ile SSCB arasında yaşanan çıkar çatışmalarının Uzak Doğu’daki sonuçlarından biridir?
A) Hindistan-Pakistan anlaşmazlığının başlaması
B) Kore’nin Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması
C) Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Hindistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
E) Güneydoğu Asya Milletleri Birliğinin (ASEAN) kurulması

 

41. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin fiilen katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran-Irak Savaşı
B) Vietnam Savaşı
C) Kore Savaşı
D) Körfez Savaşı
E) Arap-İsrail Savaşları

 

42.1948 yılında başlayan İsrail-Mısır savaşının 26 Mart 1979’da resmen sona ermesini sağlayan, 5-17 Eylül 1978 tarihli Washington Görüşmeleri aşağıdakiadlardan hangisiyle anılmaktadır?
A) Camp David
B) Sina
C) Dayton
D) Quebec
E)Tahran

 

43. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) SSCB
B)  İran
C) Yugoslavya
D) İngiltere
E) ABD

 

44. Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş’ın sona erdiği dönemde SSCB’den koparak bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri değildir?
A) Estonya
B) Slovakya
C) Letonya
D) Moldova
E)Litvanya

 

 1.C2.B 3.A 4.C 5.E 6.D 7.B 8.A 9.D 10.C
11.E 12.D 13.C 14.B15.A 16.C 17.A 18.E 19.B 20.A
21.D 22.B  23.E 24.C 25.B 26.A 27.D 28.C 29.E 30.D
31.E 32.A 33.B  34.D 35.C 36.E 37.D 38.E 39.D 40.B
41.C 42.A 43.E 44.B

Leave a Reply