Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2013 YGS Tarih Soruları Word Belgesi

1.Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ′ın en  zengin iki kütüphanesinden biri olması
B) III. Attalos′un Bergama Krallığı′nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması
C) Bergama Krallığı′nın İyonya ayaklanmasına destek vermesi
D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması
E) Roma′nın MÖ 129′da Bergama Krallığı′nı ele geçirmesi

2.Arap ülkelerinden kuzeye, Bizans′tan doğuya uzanan ticaret yolları üzerinde yaşayan Hazarlar, VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlayarak bu dönemin Hazar Barış Çağı olarak adlandırılmasına neden olmuşlardır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Ticaretin canlanmasında
B) Kültürel etkileşimin artmasında
C) Farklı dinlerin yayılmasında
D) Ülkede refahın yükselmesinde
E) Türkçenin ortak dil olarak kullanılmasında

3.İslamiyet öncesi Arabistan′da barışın hâkim olduğu "Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulunduğu Kâbe ziyaret edilirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A) Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığı
B) Toplumsal barışın sağlandığı
C) Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığı
D) Arap edebiyatının geliştiği
E) Dinî etkinliklerin yapıldığı

4. Anadolu Selçuklu Devleti′nde hükümdarların Keyhüsrev, Keykubat ve Keykavus gibi adlar kullanmalarının aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A) İlk Türk devletlerine ait gelenekleri devam ettirdiklerini
B) Fars kültürünün etkisinde kaldıklarını
C) Anadolu′nun eski kültürlerinden etkilendiklerini
D) Arapça unvanları öne çıkardıklarını
E) Bizans′ın hükümdarlık unvanlarını kullandıklarını

5.Osmanlı Devleti, Rumeli′ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Anadolu′nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
A) Avrupalı devletlerle ilişkilerin gelişmesine
B) Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda giderek güçlenmesine
C) Anadolu′da Celâli İsyanlarının çıkmasına
D) Osmanlı Devleti′ndeki Türk nüfusunun azalmasına
E) Balkan devletlerinin siyasi ayrıcalıklar kazanmasına

6.Viyana Kongresi′nde Kutsal İttifak oluşturan monarşik Avrupa devletleri; ırk, dil, din unsurlarını gözetmeden sınırları yeniden çizmiş ancak bu durum tepkilere yol açmıştır. Bu devletler, monarşik yapılarını korumak için tepkilere karşı baskı ve şiddet uygularken içlerinden bazıları Osmanlı Devleti′nde çıkan Yunan isyanını desteklemişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Avrupa′da barış ortamının sağlandığının
B) Osmanlı Devleti′nin denge politikası izlediğinin
C) Avrupa devletlerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin
D) Osmanlı Devleti′nin ıslahat çalışmaları yaptığının
E) Avrupa devletlerinin yönetime halkın katılımını hedeflediğinin

7.Osmanlı Devleti′nde 1856-1909 yılları arasında, Müslüman olmayanlar askerlik bedeli ödeyerek askerlikten muaf tutulmuştur. 1909′da çıkarılan bir kanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak Müslüman olmayanlar da askere alınmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Müslüman olmayanların askere alınma nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A)Zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmak
B)Anayasadaki eşitlik ilkesini hayata geçirmek
C)Müslüman olmayanların devlete bağlılığını güçlendirmek
D)Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmalarını önlemek
E)Ordunun asker sayısını artırmak

8. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti′nde Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Fransız İhtilali′nin Türk aydınlarını etkilemesi
B) Yapılan ıslahata rağmen Müslümanolmayanların ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi
C) Rusya′dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri
D) Birinci Dünya Savaşı′nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yaptığı cihat çağrısına Arapların uymaması
E) Tanzimat Fermanı′nın ilan edilmesi

9. Amasya Genelgesi′nin 6. maddesi "Askerî ve millî örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah ve cephanenin elden çıkarılmaması, vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali bütün orduyu ilgilendirdiğinden vatanın hep birlikte savunulması" şeklindedir.
Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İş başındaki komutanların görevlerini terk etmemesine
B) Askerî ve sivil örgütlerin birlikte  hareket etmesi gerektiğine
C) Temsilciler Kurulunun hükümet gibi hareket ettiğine
D) Anlaşma Devletlerine cephe alındığına
E) İşgallere karşı direnileceğine


10. Daha önce Millî Mücadele′ye cephe olan İstanbul Hükümeti, Ali Rıza Paşa′nın sadrazam olmasıyla Millî Mücadele taraftarlarıyla yakın ilişki içine girerek Amasya Görüşmelerinde bulunmuştur.
İstanbul Hükümetinin tutum değişikliğine aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?
A) Millî Mücadele taraftarlarının giderek güçlenmesinin
B) Batı Cephesi′nde düzenli ordunun kurulmasının
C) Doğu Cephesi′nin kapanmasının
D) Londra Konferansı′na TBMM Hükümetinin de çağrılmasının
E) Anlaşma Devletlerinin baskısından kurtulmak istemesinin

11. Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümetine sağladığı askerî ve ekonomik yardımlarla Millî Mücadele′ye destek vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Sovyet Rusya′nın bu politikasının nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Anlaşma Devletlerinin Sovyet Rusya ile Türkiye′nin ortak düşmanı olmaları
B) Türk ve Rus halkları arasında tarihten gelen dostluk bağları
C) Türkiye′ye sosyalist rejim ihraç etme düşüncesi
D) Sovyet Rusya′nın uluslararası alandaki yalnızlığı
E) Anlaşma Devletlerinin Boğazları kontrol etmesini önleme isteği

12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir.
Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına
B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına
C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına
D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına
E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer aldığına

13. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir?
A) Halkçılık  
B) Laiklik      
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik       
E) İnkılapçılık

 

14. Atatürk Dönemi′nde Türkiye, izlediği barışçı dış politika sayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur.
O dönemde, Türkiye′nin bu konuma ulaşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Milletler Cemiyetine üye olunması
B) Balkan Antantı′nın imzalanması
C) Batılı ülkeler ile Sovyetler Birliği arasında hassas bir denge kurulması
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne  (NATO) üye olunması
E) Sadabat Paktı′nın imzalanması

 

15. Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar;
I. sosyo-kültürel değerleri,
II. ekonomik değerleri,
III. coğrafi konumu,
IV. askerî değerleri olarak belirlenmiştir.
Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değişen unsurları olarak kabul edilebilir?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

1.A  2.E  3.C  4.B  5.B  6.C  7.D  8.E  9.C  10.A  11.B 12.D 13.A 14.D 15.E

Leave a Reply